Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2087(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0297/2016

Esitatud tekstid :

A8-0297/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 5.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0396

Vastuvõetud tekstid
PDF 158kWORD 49k
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus
P8_TA(2016)0396A8-0297/2016

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta otsus Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta (2016/2087(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Jane Collinsi 3. mail 2016. aastal esitatud ja täiskogu istungil 11. mail 2016. aastal teatavaks tehtud taotlust kaitsta tema eesõigusi ja puutumatust seoses Londoni ülemkohtu Queen’s Bench Divisionis poolelioleva tsiviilkohtumenetlusega (taotlus nr HQ14DO4882),

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 ära kuulanud James Carveri, kes esindas Jane Collinsit,

–  võttes arvesse protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) artikleid 7, 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2 ning artikleid 7 ja 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0297/2016),

A.  arvestades, et Jane Collins esitas taotluse kaitsta tema kui parlamendiliikme eesõigusi ja puutumatust seoses Londoni ülemkohtu Queen’s Bench Divisionis poolelioleva tsiviilkohtumenetlusega;

B.  arvestades, et esiteks puudutab see taotlus protokolli artiklit 7, milles sätestatakse, et Euroopa Parlamendi liikmel on õigus sõita Euroopa Parlamenti ja sealt tagasi ilma haldus- või muude piiranguteta oma vabale liikumisele;

C.  arvestades, et taotluse see osa viitab tõsiasjale, et Jane Collinsit on väidetavalt takistatud sõitmast parlamendi koosolekutele tema suhtes algatatud kohtumenetluse ajakava tõttu;

D.  arvestades, et protokolli artiklit 7 ei kohaldata siiski kohtumenetlusest tulenevatele piirangutele, kuna neid käsitletakse eraldi eeskirjades protokolli(2) artiklites 8 ja 9, ja parlamendiliikme eesõiguste kaitsmise taotlus protokolli artikli 7 alusel ei ole seega vastuvõetav;

E.  arvestades, et teiseks puudutab taotlus Euroopa Parlamendi liikme vabaduse kaitset protokolli artikli 8 alusel, kuna parlamendiliikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

F.  arvestades, et see osa taotlusest on seotud tõsiasjaga, et Jane Collinsi vastu esitati Ühendkuningriigis tsiviilhagi kahju, sh tõsise kahju tekitamise, laimamise ja solvamise eest, samuti taotleti tema suhtes kohtumäärust, et takistada teda vaidlusaluseid seisukohti kordamast;

G.  arvestades, et väidetav laimamine ja solvamine on seotud Jane Collinsi esitatud süüdistustega erakonna konverentsil;

H.  arvestades, et protokolli artiklis 8 sätestatud puutumatust kohaldatakse ainult nendele Euroopa Parlamendi liikmete seisukohtadele, mida parlamendiliikmed väljendavad kohustuste täitmise käigus;

I.  arvestades, et väide, mille parlamendiliige esitas väljaspool Euroopa Parlamendi territooriumit, loetakse parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuseks ainult juhul, kui see vastab subjektiivsele hinnangule, millel on otsene ja ilmselge seos nende kohustuste täitmisega(3);

J.  arvestades, et vaidlusaluste seisukohtade ja Jane Collinsi kohustuste vahel Euroopa Parlamendi liikmena ei ole siiski otsest ja ilmset seost, kuna need seisukohad ei ole seotud tema tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena ega Euroopa Liidu poliitikaga ning need esitati riigi tasandi poliitilise arutelu käigus;

K.  arvestades, et protokolli artikkel 8 ei hõlma seega vaidlusaluseid seisukohti;

1.  otsustab mitte kaitsta Jane Collinsi eesõigusi ja puutumatust;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Ühendkuningriigi pädevale ametiasutusele, sealhulgas kohtunik Warbyle.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punktid 49 ja 51.
(3) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C163/10, ECLI: EU:C:2011:543.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika