Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2028(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0312/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0312/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0397

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 418kWORD 51k
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio
P8_TA(2016)0397A8-0312/2016

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (2016/2028(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Mario Borghezio της 5ης Ιανουαρίου 2016, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια την 1η Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα ποινική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου του Μιλάνου (αριθ. αναφοράς RGNR 41838/13, RG GIP αριθ. 12607/14),

–  έχοντας ακούσει τον Mario Borghezio σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο A) του ιταλικού νόμου αριθ. 205/1993,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 7 και 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0312/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Mario Borghezio, υπέβαλε, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτηση για την προάσπιση της βουλευτικής του ασυλίας σε συνάρτηση με ποινική διαδικασία η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Μιλάνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κοινοποίηση που επιδόθηκε από την Εισαγγελία, ο κ. Borghezio κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής υποστήριξε ιδέες βασιζόμενες στη φυλετική υπεροχή και στο φυλετικό και εθνοτικό μίσος, συμπεριφορά η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) του ιταλικού νόμου αριθ. 205/1993·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλληλοαποκλείονται(2): λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό εξέταση υπόθεση αφορά αποκλειστικά γνώμες που καταγγέλλεται ότι συνιστούν διακρίσεις και εκφράστηκαν από βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας ως εκ τούτου υπόψη ότι η δυνατότητα εφαρμογής μόνο του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου θεωρείται αυτονόητη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, για να καλύπτεται από την ασυλία, η γνώμη του βουλευτή του ΕΚ πρέπει να έχει εκφραστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, επομένως απαιτείται σύνδεση μεταξύ της εκφρασθείσας γνώμης και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σύνδεσμος αυτός πρέπει να είναι άμεσος και σαφής(3)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω ραδιοφωνικής εκπομπής, ζητήθηκε από τον Mario Borghezio να σχολιάσει τον διορισμό και την επάρκεια ενός νέου μέλους της ιταλικής κυβέρνησης, και συγκεκριμένα της νέας υπουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της υπόθεσης, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και από την ακρόαση ενώπιόν της, οι δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν έχουν άμεση και σαφή σύνδεση με τις κοινοβουλευτικές του δραστηριότητες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, ότι οι δηλώσεις για τις οποίες καταγγέλλεται ο βουλευτής έχουν οξύτερο τόνο από αυτόν που συνηθίζεται σε πολιτικές συζητήσεις, επιπλέον δε έχουν βαθιά αντικοινοβουλευτικό χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις αυτές είναι αντίθετες προς το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ότι ο Mario Borghezio ενεργούσε στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, όταν έχει ασκηθεί αγωγή κατά βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον εθνικού δικαστηρίου και το δικαστήριο αυτό έχει πληροφορηθεί ότι έχει κινηθεί διαδικασία για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του εν λόγω βουλευτή, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να αναστείλει τη δικαστική διαδικασία και να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να διατυπώσει τη γνώμη του το ταχύτερο δυνατόν(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο του Μιλάνου, ενώπιον του οποίου είχε εκκρεμεί η δίωξη εις βάρος του κ. Borghezio, αρνήθηκε να αναστείλει τη δικαστική διαδικασία και διέταξε να συνεχιστεί, παρά τη σχετική αίτηση που υπέβαλε ο κ. Borghezio επί τη βάσει της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ·

1.  αποφασίζει να μην υπερασπιστεί τα προνόμια και τις ασυλίες του Mario Borghezio·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Δικαστήριο του Μιλάνου, παρά τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, αρνήθηκε να αναστείλει τη διαδικασία κατά του κ. Borghezio·

3.  αναμένει από τις ιταλικές αρχές να συμμορφώνονται πάντα με την αρχή που καθιέρωσε το Δικαστήριο της ΕΕ σε σχέση με την υποχρέωση του αρμόδιου δικαστηρίου να αναστέλλει τη δικαστική διαδικασία, όταν έχει υποβληθεί αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ιταλικής Δημοκρατίας και στον Mario Borghezio.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra, ως άνω, παράγραφος 45.
(3) Σκέψεις 33 και 35 της προαναφερθείσας υποθέσεως C-163/10 Patriciello.
(4) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra, ως άνω, παράγραφος 43.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου