Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 12 април 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Продукти с произход от определени страни от АКТБ ***I
 Спогодба за партньорство в областта на рибарството с Дания и Гренландия: възможности за риболов и финансови средства ***
 Споразумение между ЕС и Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
 Минимална стандартна ставка на ДДС *
 Споразумение за стратегическо сътрудничество между Бразилия и Европол *
 Искане за снемане на имунитета на Херман Винклер
 Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова
 Разплодни животни и зародишни продукти от тях ***I
 Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията
 Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността
 Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)
 Към подобрено регулиране на единния пазар
 Обучение за Европейския съюз в училище
 Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение
 Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи
 Непромишлен крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони
 Външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството
Текстове
Окончателна версия (800 kb)
Правна информация - Политика за поверителност