Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
 Προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών ΑΚΕ ***I
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Δανία και την Γροιλανδία: Αλιευτικές δυνατότητες και οικονομική συνεισφορά ***
 Συμφωνία ΕΕ-Μακάο: αεροπορικές μεταφορές ***
 Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ *
 Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ *
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία
 Ζώα αναπαραγωγής και αναπαραγωγικό υλικό τους ***I
 Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση
 Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
 Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας
 Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά
 Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο
 Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων
 Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία
 Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών
Κείμενα (827 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου