Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg
 Produkter med ursprung i vissa AVS-stater ***I
 Partnerskapsavtal om fiske med Danmark och Grönland: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
 Avtal mellan EU och Macao om vissa luftfartsaspekter ***
 Lägsta normalskattesatsen för mervärdesskatt *
 Avtal om strategiskt samarbete mellan Brasilien och Europol *
 Begäran om upphävande av Hermann Winklers immunitet
 Förenta nationernas havsrättskonvention: fiskeriaspekter
 Avelsdjur och avelsmaterial från dem ***I
 Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU
 Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013
 Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat
 Mot en bättre reglering av den inre marknaden
 EU-kunskap i skolan
 Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen
 EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ
 Småskaligt kustfiske i regioner som är beroende av fiske
 Den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen
Texter (467 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy