Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016: Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo Jereb
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Jan Gregor
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Ladislav Balko
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski
 Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate
 Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος
 Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας
 Επιδημία του ιού Ζίκα
 Η κατάσταση στην Πολωνία

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
PDF 437kWORD 93k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))
P8_TA(2016)0111A8-0077/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0077/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ούτως ώστε να διευκολύνονται η αναδιάταξη και η επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για την εκ μέρους τους δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 29 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος) κυρίως στην επιπέδου NUTS περιφέρεια 2 της Upper Norrland (SE33), και λαμβάνοντας υπόψη ότι 500 από τους 647 απολυθέντες εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 470 από τους εργαζομένους απολύθηκαν από την Volvo Group Truck Operation EMEA σε συνέχεια μειώσεων προσωπικού στο εργοστάσιο της στην Umeå, και 177 σε 4 προμηθευτές και παραγωγούς επόμενων σταδίων (IL Logistics AB, Lemia, Caverion and Isringhausen)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, κατά τη διάρκεια περιόδου τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων οι οποίοι απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος των δράσεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ είναι ευθύνη του κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Σουηδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 793 710 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 2 989 518 EUR·

2.  επισημαίνει ότι οι σουηδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αυτής της αίτησης λόγω έκτακτης έλλειψης προσωπικού· υπενθυμίζει ότι προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΤΠ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

4.  σημειώνει ότι η κατασκευή εμπορικών οχημάτων δεν κυριαρχείται πλέον από ευρωπαίους και βορειοαμερικανούς κατασκευαστές, λόγω των νεοεμφανιζόμενων κατασκευαστών φορτηγών από την Ασία· επισημαίνει ότι η παραγωγή βαρέων φορτηγών στην Ένωση έχει μειωθεί το 2014, καθώς και οι εξαγωγές βαρέων εμπορικών οχημάτων, λεωφορείων και πούλμαν (μείωση κατά 6,3 δισεκατομμύρια EUR ή -11%) ενώ οι συνολικές εισαγωγές εμπορικών οχημάτων στην Ένωση αυξήθηκαν (+10%)· σημειώνει ότι η βιομηχανία φορτηγών οχημάτων αντιμετώπισε δυσκολίες με την αντιμετώπιση των μειζόνων αλλαγών και την ανάγκη προσαρμογής καθώς αποκτούσε όλο και περισσότερο παγκόσμιο χαρακτήρα· σημειώνει ότι οι σουηδικές αρχές υποστηρίζουν ότι η μερική μετεγκατάσταση του εργοστασίου της Volvo Umeå οφείλεται στην ανάγκη να αυξηθεί η απόδοση και να μειωθεί το κόστος προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υφιστάμενος και ο αναμενόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός, ως τμήμα του προγράμματος βελτιστοποίησης της Volvo·

5.  επισημαίνει ότι οι απολύσεις αποτελούν πρόκληση για την περιοχή της επαρχίας Västerbotten (η Umeå είναι η πρωτεύουσα) επειδή οι κενές θέσεις εργασίας στην περιφέρεια ευρίσκονται σε τομείς ιδιαίτερα υψηλής ειδίκευσης, ενώ οι περισσότεροι από τους στοχευόμενους εργαζόμενους έχουν μόνο δευτεροβάθμια εκπαίδευση· σημειώνει ότι η αίτηση αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση στην οποία υποστηρίζεται ότι θα χρειαστούν 40 000 νέοι εργαζόμενοι στην περιφέρεια Västerbotten· χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ως στόχο τους εργαζόμενους που χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαίδευση·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στρατηγικές για την πρόβλεψη των μελλοντικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και για την προστασία των ενωσιακών θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων με βάση τις σφαιρικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο εμπόριο που διενεργούνται από την Επιτροπή για κάθε εμπορική συμφωνία·

7.  σημειώνει ότι οι νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση, διότι η περιφέρεια αυτή δεν είναι επιλέξιμη για τέτοιου είδους παρέμβαση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

8.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι σουηδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 30 Ιανουαρίου 2015, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

9.  σημειώνει ότι η Σουηδία σχεδιάζει εννέα ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζομένους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) σε βάθος αξιολόγηση και εξατομικευμένο σχεδιασμό· ii) διάφορες δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας και καθοδήγηση· iii) παροχή κινήτρων και μέτρα υγείας· iv) επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχείρησης· v) εκπαίδευση και κατάρτιση· vi) επικύρωση των ικανοτήτων· vii) υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας με ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών· viii) δαπάνες ταξιδίου και συναφείς δαπάνες· ix) επίδομα αναζήτησης εργασίας·

10.  εκφράζει επιδοκιμασία για τα μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία κινήτρων για τους εργαζόμενους και στην υγεία τους· θεωρεί τις δράσεις αυτές αναγκαίες για την ενίσχυση της παροχής κινήτρων και τη χορήγηση βοήθειας στους ανθρώπους η υγεία των οποίων υπέστη βλάβη ως αποτέλεσμα της απόλυσής τους· εκτιμά επιπλέον τα μέτρα που αποσκοπούν στην επικύρωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων·

11.  σημειώνει το υψηλό ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για επιδόματα και κίνητρα· σημειώνει επίσης ότι η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό ύψους 35% επί του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΕTΠ, και ότι οι εν λόγω δράσεις υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητας αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

12.  αναμένει την απάντηση της Επιτροπής η οποία θα επιβεβαιώνει ότι το προτεινόμενο επίδομα αναζήτησης εργασίας δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη ενεργών μέτρων στους τομείς της αγοράς εργασίας ή της κοινωνικής προστασίας· αναμένει επιπλέον ανάλυση της συμπληρωματικότητας των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΕTΠ·

13.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους εκπροσώπους τους καθώς και τους τοπικούς δημόσιους φορείς·

14.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμη·

15.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον και στο μέλλον που αναμένεται να έχουν οι επαγγελματικοί τομείς·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει περισσότερο, σε μελλοντικές προτάσεις της, τους τομείς στους οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και εάν η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες που πλήττονται από τις απολύσεις·

17.  σημειώνει ότι οι σουηδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των εν λόγων δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

18.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, ο τομέας κατασκευής μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων έχει αποτελέσει αντικείμενο 22 αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 12 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και οι 10 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται η παρέμβαση του ΕΤΠ για απολύσεις που προκύπτουν από τις στρατηγικές μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις αυτές συμμορφώθηκαν πλήρως με τις δεσμευτικές υποχρεώσεις προς τους απολυμένους εργαζομένους, βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων και ότι το ΕΤΠ θα χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέτρο·

20.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

21.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

22.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ευθύνη και την υποχρέωσή της να παρέχει εγκαίρως λεπτομερείς πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν ότι το προτεινόμενο επίδομα αναζήτησης εργασίας δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη ενεργών μέτρων στους τομείς της αγοράς εργασίας ή της κοινωνικής προστασίας καθώς και λεπτομερή ανάλυση που να καταδεικνύει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα αυτών των μέτρων του ΕTΠ·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

24.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από την Σουηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/618.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
PDF 499kWORD 96k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))
P8_TA(2016)0112A8-0078/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0078/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται ότι το 0,5% του ποσού αυτού (δηλ. 828 060 EUR το 2016) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, η διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη για αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της αποδοτικότητας και της απασχολησιμότητας των δικαιούχων του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου στήριξης των απολυόμενων εργαζομένων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 380 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,23% του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2016·

1.  αναγνωρίζει τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική βοήθεια για τη χρηματοδότηση δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ, τασσόμενο, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και υπέρ των σεμιναρίων δικτύωσης σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ· αναμένει ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη και πιο λεπτομερή υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας των μέτρων που λαμβάνονται με τη στήριξη του ΕΤΠ στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την εμβέλειά τους και το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων· υποστηρίζει επίσης όλες τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν ενισχυμένη συμμετοχή και διαβούλευση με τις τοπικές αρχές που διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τα μέτρα που στηρίζονται από το ΕΤΠ·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών ανάπτυξης τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014), που επιτρέπει την απλούστευση και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να ετοιμάσει και να οριστικοποιήσει την ενότητα για την εφαρμογή των τελικών εκθέσεων κλεισίματος για κάθε περίπτωση κινητοποίησης του ΕΤΠ ως προτεραιότητα για το 2016· σημειώνει, ωστόσο, ότι το κόστος από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ για τη διαδικασία του SFC2014 παραμένει σχετικά υψηλό·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση της υποβολής εκθέσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014)· θεωρεί ότι αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και θα διευκολύνει τη χρήση των εκθέσεων για σκοπούς αξιολόγησης·

5.  σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο SFC2014 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, και ότι το αντίστοιχο κόστος για το ΕΤΠ είναι σχετικά υψηλό· σημειώνει ότι αυτό το επίπεδο κόστους θα πρέπει να διατηρηθεί για ακόμη ένα έτος, και στη συνέχεια το κόστος συντήρησης θα είναι χαμηλότερο·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρουσίασε την πρόοδο όσον αφορά την ένταξη στο SFC2014 από τις αρχές του 2011 έως το 2014, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την πρόταση για την τεχνική βοήθεια το 2015· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόοδο όπως ζητείται ανωτέρω, περιλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων·

7.  θεωρεί ότι το SFC2014 θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει η Επιτροπή να συλλέξει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης του ΕΤΠ, ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά επαναπασχόλησης των απολυθέντων εργαζόμενων που επωφελήθηκαν από χρηματοδότηση του ΕΤΠ· επιμένει ότι πρέπει να βελτιωθεί η αξιολόγηση όσον αφορά το είδος και την ποιότητα των θέσεων εργασίας που βρίσκουν οι δικαιούχοι, καθώς και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις σε σχέση με το ποσοστό επαναπασχόλησης που επιτυγχάνεται με παρεμβάσεις του ΕΤΠ·

8.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να επενδύσει 70 000 EUR από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας, ιδίως για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντίκτυπου της στήριξης από το ΕΤΠ στους επιμέρους συμμετέχοντες· συνιστά:

   ο προϋπολογισμός για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου στους δικαιούχους του ΕΤΠ, και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όσον αφορά την ανάπτυξη επιτόπιας υποστήριξης, καθώς και για τη βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών αλλαγών που προκαλούν τις απολύσεις των δικαιούχων του ΕΤΠ·
   ο συντονιστής του ΕΤΠ και το κράτος μέλος να παρέχουν αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων στον τομέα της απασχόλησης δώδεκα μήνες μετά την εφαρμογή των μέτρων· η Επιτροπή να συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών επαναπασχόλησης των δικαιούχων, και να τα κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·
   να καταγράφονται και να κοινοποιούνται με σαφήνεια λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα των οποίων έκαναν χρήση οι επιμέρους συμμετέχοντες, ώστε να είναι δυνατή, για παράδειγμα, η ακριβέστερη αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους των διαφόρων μέτρων, ιδίως λόγω του υψηλότερου διοικητικού κόστους (ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ)·
   η έγκριση των τελικών εκθέσεων κινητοποίησης και η οριστική περάτωση των περιπτώσεων κινητοποίησης θα πρέπει να συνδυάζονται με την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων (σε συγκεντρωτικό επίπεδο)·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνεργίες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως επίσης να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους ενδιαφερομένους ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερικά τμήματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες)·

10.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να καλεί, μέσα σε εύλογες προθεσμίες, το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5)·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αιτιολόγηση της απόφασής της για την ανάθεση της ενδιάμεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ σε εξωτερικό ανάδοχο· ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες βασιζόμενη σε ανάλυση κόστους-οφέλους εστιασμένη σαφώς στην αντικειμενικότητα, τα αποτελέσματα, την προστιθέμενη αξία, την απασχολησιμότητα και την αποδοτικότητα·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ όλες τις πτυχές που αφορούν την οικονομική αποδοτικότητα όλων των σχεδίων του ΕΤΠ, δεδομένα σχετικά με την άμεση στήριξη, καθώς και προτάσεις για βελτίωση της συμμετοχής των κρατών μελών στο ΕΤΠ και των συνεργιών με μέτρα που καλύπτονται από το ΕΚΤ ή εθνικά προγράμματα· επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνδυάζεται με τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των παρεμβάσεων του ΕΤΠ· ζητεί να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσον το ΕΤΠ είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις απολύσεις·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της στήριξης από το ΕΤΠ σε νέους ηλικίας έως 25 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και να παρατείνει την ισχύ αυτού του μέτρου πέραν του Δεκεμβρίου 2017, σε μόνιμη και βιώσιμη βάση, υποβάλλοντας πρόταση για έναν νέο κανονισμό ΕΤΠ, ιδίως ενόψει της εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη νεολαία και της συνεχιζόμενης κρίσης όσον αφορά την ανεργία των νέων·

14.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις τον ρόλο τους να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

15.  καλεί τα κράτη μέλη και όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Κοινοβούλιο εκπονεί αυτή τη στιγμή έκθεση πρωτοβουλίας με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση της λειτουργίας του νέου κανονισμού ΕΤΠ και των περιπτώσεων κινητοποίησης που έχουν εξεταστεί·

16.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν μεγαλύτερη χρήση της βοήθειας της Επιτροπής πριν από την υποβολή της επίσημης αίτησης·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν την ευρύτερη χρήση της παρέκκλισης όσον αφορά τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας, η οποία ευνοεί και τις ΜΜΕ, την επέκταση των περιόδων αναφοράς, καθώς και τη δυνατότητα να περιλαμβάνονται οι απολυθέντες εργαζόμενοι που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στους απολυθέντες εργαζόμενους της επιχείρησης αναφοράς, ώστε να συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ΕΤΠ·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επισημαίνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την προσθετικότητα της χρηματοδότησης του ΕΤΠ και τη σύνδεσή της με άλλα κονδύλια, όπως επίσης να εξετάζουν τους καταλληλότερους τρόπους για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω του ΕΤΠ, την εξασφάλιση συνεργίας με άλλες πηγές χρηματοδότησης και την αποφυγή μετακινήσεων και επικαλύψεων·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/619.)

(1)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0237.
(5) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016: Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης
PDF 400kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2016 (COM(2016)0152),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Μαρτίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στις 17 Μαρτίου 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0130/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική κατάσταση όπου μεγάλος αριθμός ατόμων χρειάζεται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια εντός της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει θέσει σε σοβαρή δοκιμασία την ικανότητα αντίδρασης των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διατίθεται κατάλληλο μέσο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών των πληθυσμών που έχουν πληγεί από καταστροφές εντός της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε στις 2 Μαρτίου 2016 πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών στο έδαφος της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανονισμός βασίζεται στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν προβλέπει ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Μαρτίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού με σκοπό να δημιουργηθεί η δομή προϋπολογισμού για το εν λόγω μέσο και να καταστούν διαθέσιμα, μέσω ανακατανομής στο πλαίσιο του τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), 100 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 80,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών για άμεσες ανάγκες χρηματοδότησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι για το νέο αυτό μέσο θα χρειαστούν 300 εκατομμύρια EUR το 2016 (και, στη συνέχεια, 200 εκατομμύρια EUR το 2017 και 200 εκατομμύρια EUR το 2018), αλλά είναι πιθανό να προκύψουν περαιτέρω ανάγκες εάν η ροή μεταναστών και προσφύγων διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει επίσης να ενισχυθεί το επίπεδο στελέχωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ και να χορηγηθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ύψους 2 εκατομμυρίων EUR μέσω ανακατανομής από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης η δυνατότητα παροχής στήριξης έκτακτης ανάγκης στο έδαφος της Ένωσης για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης· επισημαίνει την επιδείνωση της κατάστασης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, ιδίως λόγω της ασυντόνιστης αντίδρασης των ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που καθιστά την εν λόγω στήριξη έκτακτης ανάγκης ακόμη πιο αναγκαία και επείγουσα· τονίζει την ανάγκη να επιδειχθεί αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επικράτειά τους·

2.  σημειώνει την προταθείσα από την Επιτροπή λύση έκτακτης ανάγκης· σημειώνει ότι, μετά τη δημιουργία δύο καταπιστευματικών ταμείων και μίας διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, δημιουργήθηκε ένας νέος ad hoc μηχανισμός, χωρίς συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και χωρίς να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των προνομίων του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη· επισημαίνει το πρόβλημα ότι το νέο μέσο δεν βασίζεται σε πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο παρείχε πάντοτε εποικοδομητική και ταχεία στήριξη όλων των πρωτοβουλιών σε σχέση με την προσφυγική κρίση, κάτι που εξακολουθεί να πράττει και σήμερα με την ταχεία έγκριση του εν λόγω διορθωτικού προϋπολογισμού·

3.  θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα πιο βιώσιμο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να καταστεί δυνατή στο μέλλον η κινητοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ένωσης, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες· σημειώνει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, η οποία προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, θα πρέπει εξ ορισμού να καλύπτεται από ειδικά μέσα και να υπολογίζεται εκτός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να μην ανακατευθύνει πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια· σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να χρηματοδοτηθεί η πρώτη δόση στο πλαίσιο αυτού του νέου μέσου με ανακατανομή πιστώσεων από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), οι οποίες ήδη προορίζονταν για την εξασφάλιση της κατανομής βαρών μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος· πιστεύει ότι το συνολικό ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσω ανακατανομών χωρίς να επηρεαστεί η υλοποίηση του ΤΑΜΕ, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει πίεση κατά το τρέχον έτος και μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση σε περίπτωση που το πρόγραμμα μετεγκατάστασης υλοποιηθεί με τον προβλεπόμενο ρυθμό· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι αυτό το ποσό των 100 εκατομμυρίων EUR αποτελεί εμπροσθοβαρή καταβολή πιστώσεων η οποία θα πρέπει να αντισταθμιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο· σημειώνει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 3 και ότι ο μηχανισμός ευελιξίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για το 2016· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το υπόλοιπο ποσό για το τρέχον έτος, μόλις αυτό καταστεί αναγκαίο, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση· προβλέπει ότι θα είναι αναπόφευκτη η προς τα άνω αναθεώρηση του ανώτατου ορίου του ΠΔΠ για τον τομέα 3, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που συνδέονται με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση·

5.  εγκρίνει την προτεινόμενη αύξηση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή προστίθεται στην αύξηση που είχε ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης του νομικού πλαισίου της Ευρωπόλ·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να εξαιρέσει από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται, κατά την ευρύτερη έννοια, με τη μετανάστευση και την ασφάλεια, καθότι αντιμετωπίζουν στο σύνολό τους πρόβλημα υποστελέχωσης, δεδομένης της ραγδαίας αύξησης του φόρτου εργασίας και των καθηκόντων τους κατά τα τελευταία δύο έτη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ των οργανισμών ΔΕΥ όσον αφορά τον φόρτο εργασίας και τα καθήκοντά τους·

7.  επιβεβαιώνει την προθυμία του να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Επιτροπή, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης·

8.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(6) ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1.


Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo Jereb
PDF 379kWORD 61k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Samo Jereb ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0025/2016 – 2016/0804(NLE))
P8_TA(2016)0114A8-0060/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0025/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0060/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Samo Jereb μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs
PDF 382kWORD 62k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Mihails Kozlovs ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE))
P8_TA(2016)0115A8-0059/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0411/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0059/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Mihails Kozlovs μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Jan Gregor
PDF 380kWORD 61k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Jan Gregor ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE))
P8_TA(2016)0116A8-0057/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0412/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0057/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Jan Gregor μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Ladislav Balko
PDF 382kWORD 62k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Ladislav Balko ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))
P8_TA(2016)0117A8-0055/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0413/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0055/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Ladislav Balko μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski
PDF 391kWORD 61k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Janusz Wojciechowski ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))
P8_TA(2016)0118A8-0061/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0414/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0061/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Janusz Wojciechowski μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate
PDF 451kWORD 124k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP))
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (D044281/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(3),

–  έχοντας υπόψη το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας glyphosate(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συστημικό ζιζανιοκτόνο glyphosate έχει επί του παρόντος τον υψηλότερο όγκο παραγωγής παγκοσμίως μεταξύ όλων των ζιζανιοκτόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε δραματικά, κατά συντελεστή 260, τα τελευταία 40 έτη (από 3 200 τόνους το 1974 σε 825 000 τόνους το 2014)(5)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το glyphosate είναι μη επιλεκτικό ζιζανιοκτόνο το οποίο σκοτώνει το σύνολο της ποώδους βλάστησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία αυτή ενεργεί παρεμβαίνοντας στον ονομαζόμενο σικιμικό κύκλο, ο οποίος λειτουργεί επίσης στα φύκη, τα βακτήρια και τους μύκητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποθανατηφόρα έκθεση στελεχών Escherichia coli και Salmonella enterica ορότυπος Typhimurium σε εμπορικά σκευάσματα glyphosate έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί μεταβολή της απόκρισης σε αντιβιοτικά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της χρήσης glyphosate παγκοσμίως πραγματοποιείται στον γεωργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία αυτή χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε δασοκομικές, αστικές και κηπουρικές εφαρμογές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το glyphosate και/ή υπολείμματά του έχουν εντοπιστεί στο νερό, στο έδαφος, σε τρόφιμα και ποτά, σε μη εδώδιμα προϊόντα, καθώς και στο ανθρώπινο σώμα (π.χ. σε ούρα και στο μητρικό γάλα)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός πληθυσμός εκτίθεται κυρίως μέσω της διαμονής κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές, μέσω της οικιακής χρήσης και μέσω της διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στο glyphosate αυξάνεται λόγω της αύξησης του συνολικού χρησιμοποιούμενου όγκου glyphosate· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις του glyphosate και των συνηθέστερων βοηθητικών ουσιών του στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, μια δραστική ουσία μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν πρόκειται να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εκτός εάν η έκθεση των ανθρώπων στην εν λόγω δραστική ουσία είναι αμελητέα ή εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των φυτών που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα διαθέσιμα μέσα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2015, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) κατέταξε το glyphosate στα «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο» (ομάδα 2Α) βάσει «περιορισμένων αποδεικτικών στοιχείων» για καρκίνο στον άνθρωπο (από περιστατικά έκθεσης υπό πραγματικές συνθήκες που όντως συνέβησαν), «επαρκών αποδεικτικών στοιχείων» για καρκίνο σε πειραματόζωα (από μελέτες με «καθαρό» glyphosate) καθώς και «ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων» από μηχανιστικές πληροφορίες σχετικά με την καρκινογονικότητα (όσον αφορά τη γονιδιοτοξικότητα και το οξειδωτικό στρες) τόσο για το «καθαρό» glyphosate όσο και για σκευάσματα glyphosate·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τον IARC για την ομάδα 2Α είναι συγκρίσιμα με τα κριτήρια της κατηγορίας 1Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, τον Νοέμβριο 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ολοκλήρωσε αξιολόγηση του glyphosate από ομοτίμους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «το glyphosate είναι απίθανο να προκαλεί κίνδυνο καρκινογένεσης σε ανθρώπους και τα αποδεικτικά στοιχεία δεν παρέχουν βάση για την ταξινόμηση ως προς τη δυνατότητα καρκινογένεσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) .../... της Επιτροπής, της XXX, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (εφεξής «σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού»), βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που πραγματοποίησαν τόσο το BfR όσο και η EFSA, προτείνει να χορηγηθεί άδεια για το glyphosate μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031, δηλαδή για την ανώτατη επιτρεπόμενη διάρκεια, για κάθε χρήση, με περιορισμό για μία από τις βοηθητικές ουσίες), και την κατάρτιση από τα κράτη μέλη καταλόγου που περιέχει τις βοηθητικές ουσίες που δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, χωρίς νομικά δεσμευτικούς όρους σχετικά με τη χρήση του, και μόνο με την επιφύλαξη επιβεβαιωτικών πληροφοριών σχετικά με ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δηλωμένος σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι «η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος και η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με παράλληλη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 αναφέρεται ότι οι διατάξεις του «βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δραστικές ουσίες ή τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων στο περιβάλλον»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κείμενο αναφέρεται επιπλέον ότι «συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών της αρχής της προφύλαξης όταν υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα ως προς τους κινδύνους σε σχέση με την υγεία των ανθρώπων, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον που ενέχουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να εγκριθούν στην επικράτειά τους»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, κάθε απόφαση όσον αφορά την έγκριση/μη έγκριση/έγκριση υπό όρους μιας δραστικής ουσίας βασίζεται στην έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής και σε «άλλους θεμιτούς παράγοντες που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα και την αρχή της προφύλαξης όταν εφαρμόζονται οι όροι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 άρθρο 7 παράγραφος 1»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ορίζει ότι «στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, ύστερα από αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, μπορούν να ληφθούν τα προσωρινά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας που έχει επιλεγεί στην Κοινότητα, μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω επιστημονικές πληροφορίες για μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κινδύνου»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης διαφωνίας σχετικά με τις καρκινογόνες ιδιότητες του glyphosate, σαφώς πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η μέγιστη δυνατή περίοδος ανανέωσης της έγκρισης για δραστικές ουσίες είναι τα 15 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους ασφαλείας, η περίοδος της έγκρισης των δραστικών ουσιών θα πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν εγγενείς κινδύνους που ενέχει η χρήση των ουσιών, ενώ η πείρα από τη χρήση στην πράξη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες καθώς και οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται η ανανέωση μιας έγκρισης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στην απόφασή της στην υπόθεση 12/2013/MDC, της 18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων), κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει την προσέγγισή της όσον αφορά τον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων μετριασμού (όροι και περιορισμοί), ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή δεν αποφεύγει την ευθύνη της να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων, και του περιβάλλοντος, παρέχοντας στα κράτη μέλη σχεδόν απόλυτη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον ορισμό των μέτρων μετριασμού που αφορούν δυνητικά μη ασφαλείς ουσίες, δεδομένου ότι οι τυποποιημένες διατυπώσεις επιδέχονται σε μεγάλο βαθμό ερμηνεία και είναι αμφίβολο αν μπορεί να θεωρηθεί, από νομική άποψη, ότι συνεπάγονται οποιαδήποτε μέτρα μετριασμού·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού δεν περιέχει, ωστόσο, κανένα νομικά δεσμευτικό μέτρο μετριασμού του κινδύνου, παρά το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί, για σχεδόν όλες τις χρήσεις του glyphosate, υψηλός μακροπρόθεσμος κίνδυνος για χερσαία σπονδυλωτά τα οποία δεν αποτελούν στόχο, συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών και πτηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη επιλεκτικό ζιζανιοκτόνο glyphosate σκοτώνει όχι μόνο τα ανεπιθύμητα ζιζάνια, αλλά όλα τα φυτά, καθώς και τα φύκη, τα βακτήρια και τους μύκητες και, ως εκ τούτου, έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα και στο οικοσύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το glyphosate δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει προληπτικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, σε περίπτωση έγκρισης μιας δραστικής ουσίας θα πρέπει να καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο σαφείς και νομικά δεσμευτικές προϋποθέσεις για τη χρήση της·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εξέτασε στο πλαίσιο της αξιολόγησής της την έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), και η οποία κατατάσσει το glyphosate στα πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της EFSA βασίστηκε σε μεγάλο αριθμό αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και μια σειρά μελετών που δεν αξιολογήθηκαν από τον IARC, και σύμφωνα με την EFSA αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους κατέληξε σε διαφορετικά συμπεράσματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικεφαλής της μονάδας φυτοφαρμάκων της EFSA, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αξιολόγηση, χαρακτήρισε ορισμένες μελέτες που δεν αξιολογήθηκαν από τον IARC ως «βασικές» και «καθοριστικής σημασίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί να δημοσιοποιήσει αυτές τις μελέτες, καθότι οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η γνωστοποίηση θα έβλαπτε τα εμπορικά τους συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη δημοσίευση μελετών καθιστά αδύνατο οποιονδήποτε ανεξάρτητο επιστημονικό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν έχει παράσχει επαληθεύσιμη απόδειξη ότι η γνωστοποίηση θα έβλαπτε τον κλάδο, σύμφωνα με τη νομική της υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(6), τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σ’ ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία εμπορικών συμφερόντων εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ IARC και EFSA σχετικά με ένα ζήτημα τόσο σημαντικό για το κοινό όπως ο καρκίνος, και της σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο της απόφασης για επανέγκριση / έγκριση υπό όρους ή μη επανέγκριση του glyphosate, είναι σαφές ότι υπάρχει υπερισχύον συμφέρον για τη γνωστοποίηση των εν λόγω μελετών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν μόνο σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την καρκινογονικότητα του glyphosate, αλλά και αμφιβολίες όσον αφορά έναν πιθανό τρόπο δράσης σε σχέση με ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί ότι σκευάσματα με βάση το glyphosate λειτουργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές και, ελλείψει κατάλληλων επιστημονικών οριζόντιων κριτηρίων, δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη τρόπου δράσης με ενδοκρινική μεσολάβηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα παράσχει πρότυπα για τον ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών έως τον Αύγουστο του 2016·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA εξέφρασε την «ανησυχία» ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη τρόπου δράσης με ενδοκρινική μεσολάβηση», αφού η αξιολόγηση δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω ελλείψεων δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το σημείο 2.2 του παραρτήματος II του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1107/2009 ορίζει ότι μια δραστική ουσία μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν υποβληθεί πλήρης φάκελος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1107/2009 ορίζει ότι μια δραστική ουσία μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν κριθεί ότι δεν έχει ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες που μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, εκτός εάν η έκθεση των ανθρώπων στην εν λόγω δραστική ουσία είναι αμελητέα ή εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των φυτών που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα διαθέσιμα μέσα·

KΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σκόπιμο να αντιμετωπίσει η Επιτροπή τη σημαντική αυτή έλλειψη βάσει πληροφοριών επιβεβαιωτικού χαρακτήρα που πρόκειται να κατατεθούν μετά την απόφαση σχετικά με την επανέγκριση, καθώς η διαδικασία υποβολής πληροφοριών επιβεβαιωτικού χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ορίζει το σημείο 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1107/2009, και πρέπει να αφορά απαιτήσεις για πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες όταν υποβλήθηκε η αίτηση·

KΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν συγκεντρωθεί περαιτέρω στοιχεία που καταδεικνύουν δυσμενείς συνέπειες, ιδίως το γεγονός ότι αρκετά σπονδυλωτά είναι πιθανό να πλήττονται από τη δράση του glyphosate, το οποίο ενδέχεται να προκαλεί, μεταξύ άλλων, ηπατονεφρικές βλάβες και να επιδρά αρνητικά στο ισοζύγιο θρεπτικών συστατικών μέσω χηλικής δράσης(7)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο 2015, το κράτος μέλος-εισηγητής εξέφρασε την πρόθεσή του να υποβάλει φάκελο για την εναρμονισμένη ταξινόμηση του glyphosate δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, ο οποίος είναι η αρμόδια επιστημονική αρχή για την εναρμονισμένη ταξινόμηση των χημικών ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αναμένεται να υποβληθεί κατά τα τέλη Μαρτίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες·

KΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σημαντική χρήση του glyphosate είναι η «αποξήρανση» του εδάφους, δηλαδή η καταστροφή της υφιστάμενης καλλιέργειας πριν τη συγκομιδή, προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και να διευκολυνθεί η συγκομιδή (πρόκειται για μια διαδικασία γνωστή και ως «green burndown»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρακτική όχι μόνο επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, αλλά είθισται να προκαλεί πολύ υψηλότερα επίπεδα καταλοίπων στα τελικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή και συνεπώς οδηγεί σε αυξημένη έκθεση του ανθρώπου στα κατάλοιπα αυτά μέσω της διατροφικής οδού(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρακτική οδηγεί σε μόλυνση του αχύρου που προκύπτει από την υποβληθείσα σε επεξεργασία καλλιέργεια και συνεπώς το καθιστά ακατάλληλο για τη διατροφή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση μη επιλεκτικών ζιζανιοκτόνων για τέτοιους σκοπούς είναι απαράδεκτη τόσο για την προστασία της υγείας του ανθρώπου όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος·

KΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών είναι ανθεκτική στο glyphosate(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 το 56 % του glyphosate παγκοσμίως χρησιμοποιήθηκε σε γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες ανθεκτικές στην εν λόγω δραστική ουσία(10)·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε αντιρρήσεις σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής αναφορικά με τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες(11) (12) (13) (14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι καλλιέργειες τροποποιήθηκαν γενετικώς για να καταστούν ανθεκτικές στο glyphosate· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις από τις εν λόγω καλλιέργειες τροποποιήθηκαν γενετικώς για να καταστούν ανθεκτικές και σε ένα δεύτερο ζιζανιοκτόνο, καταλήγοντας, συνεπώς, σε συνδυασμό πολλαπλών αντιστάσεων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό ότι η εκτεταμένη χρήση του glyphosate σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην εν λόγω ουσία τα τελευταία 20 χρόνια έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικών ζιζανίων, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η επανειλημμένη χρήση του χωρίς επαρκή εναλλαγή ζιζανιοκτόνων ή πρακτικών για την καταπολέμηση των ζιζανίων είναι ιδιαίτερα επωφελής για την ανάπτυξη ανθεκτικών ζιζανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες αγροτικής βιοτεχνολογίας αντέδρασαν καθιστώντας τις καλλιέργειες περισσότερο ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα, όπως αποδεικνύεται με τα τρία από τα τέσσερα είδη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών, για τις οποίες διατυπώνει αντιρρήσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η πρακτική αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της πολυανθεκτικότητας των ζιζανίων(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο τοξικό σπιράλ δεν είναι βιώσιμο·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ολοκληρωμένη καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών που βασίζεται στη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, στις πρακτικές οργώματος, στις ημερομηνίες σποράς και στη μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων μπορεί να μειώσει τη χρήση των ζιζανιοκτόνων, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση των καλλιεργειών, ενώ αποτελεί πρακτική περισσότερο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον, με σημαντικά οφέλη για τη βιοποικιλότητα(16)·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διαπίστωσε το 2015 ότι ο αριθμός προσδιορισμών των ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) που κατεγράφη για ορισμένα φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένου του glyphosate, ήταν ουσιωδώς μικρότερος από τον αριθμό που είναι απαραίτητος για την εξαγωγή στατιστικά ασφαλών συμπερασμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την EFSA, οι χώρες που υποβάλλουν στοιχεία πρέπει να επεκτείνουν το φάσμα των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επιβολή των ΑΟΚ, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει στρέβλωση του ποσοστού εντοπισμού και του ποσοστού υπέρβασης των ΑΟΚ λόγω του χαμηλού αριθμού προσδιορισμών ή της έλλειψης στοιχείων από ορισμένες χώρες(17)·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο 2016 αναβλήθηκε η ψηφοφορία της μόνιμης επιτροπής φυτοφαρμάκων επί του σχεδίου εκτελεστικού κανονισμού για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Λογοδοσίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ (US Government Accountability Office, GAO) εξέδωσε πρόσφατα σύσταση προς την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, με την οποία την καλεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο των υπολειμμάτων glyphosate για τη δημόσια υγεία και να γνωστοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής δεν εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης, και υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για την καλύτερη διαχείριση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν glyphosate· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα κράτη μέλη, ιδίως, να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την πώληση του glyphosate σε μη επαγγελματίες χρήστες· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει αξιολόγηση από κοινού με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογηθεί η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από μη επαγγελματίες, και να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της κατάρτισης και της εξουσιοδότησης των επαγγελματιών χρηστών, να παράσχει βελτιωμένες πληροφορίες για τη χρήση του glyphosate, και να θεσπίσει αυστηρά μέτρα για τη χρήση των προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία glyphosate πριν τη συγκομιδή·

3.  καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει την έγκριση του glyphosate για 7 έτη· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση μιας δραστικής ουσίας κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία έχει λάβει έγκριση εφόσον μπορεί να αποδειχθεί από νέα επιστημονικά δεδομένα ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για την έγκρισή της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες τους για την κατάρτιση καταλόγου βοηθητικών ουσιών που δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα· επιδοκιμάζει την απαγόρευση της χρήσης της ουσίας POE-tallowamine σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν glyphosate·

4.  καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να μην εγκρίνει μη επαγγελματικές χρήσεις του glyphosate·

5.  καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να μην εγκρίνει χρήσεις του glyphosate εντός ή κοντά σε δημόσια πάρκα, δημόσιους χώρους αθλοπαιδιών και δημόσιους κήπους·

6.  καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να μην εγκρίνει γεωργικές χρήσεις του glyphosate σε περίπτωση που τα ολοκληρωμένα συστήματα καταπολέμησης των παρασίτων είναι επαρκή για τον απαραίτητο έλεγχο των ζιζανίων·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου την έγκρισή της υπό το φως της εκκρεμούσας υποβολής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) φακέλου σχετικά με την εναρμονισμένη ταξινόμηση του glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ταχέως την ανεξάρτητη επανεξέταση της συνολικής τοξικότητας και της ταξινόμησης του glyphosate με βάση όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία , μεταξύ άλλων και σχετικά με την καρκινογονικότητα της εν λόγω ουσίας και τις τυχόν ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητές της, σύμφωνα με τα αναμενόμενα επιστημονικά οριζόντια κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

9.  καλεί την Επιτροπή και την EFSA να γνωστοποιήσουν αμέσως όλα τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η θετική ταξινόμηση του glyphosate και η προτεινόμενη επανέγκριση, δεδομένου ότι υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον για τη γνωστοποίηση· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να διευκολύνει την πλήρη γνωστοποίηση των επιστημονικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας αξιολόγησης·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναθέσει στο Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων να ελέγχει και να παρακολουθεί τα υπολείμματα glyphosate σε τρόφιμα και ποτά που παράγονται στην Ένωση, καθώς και σε εισαγόμενα προϊόντα·

11.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά εναλλακτικές βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τα προϊόντα καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων, και του περιβάλλοντος·

12.  θεωρεί ότι θα είναι σημαντικό για την εμπιστοσύνη τόσο προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μεταξύ αυτών, να δοθεί κατάλληλη συνέχεια στο παρόν ψήφισμα από την Επιτροπή·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(11) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456).
(12) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040).
(13) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038).
(14) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738.
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_ reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_ 445na2_en.pdf
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/ 4038.pdf


Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος
PDF 521kWORD 155k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (2015/2272(INI))
P8_TA(2016)0120A8-0069/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 5, το άρθρο 21, ιδίως την παράγραφο 1, την παράγραφο 2 στοιχείο η) και την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, τα άρθρα 8, 22, 24, 25, 26, το άρθρο 42, ιδίως την παράγραφο 7, και το άρθρο 46 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ), του 2003, και την έκθεση του 2008 σχετικά με την εφαρμογή της ΕΣΑ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου (ΑΕ/ΥΕ) με τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις» (JOIN(2013)0030),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2015)0050),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (στη βάση της ετήσιας έκθεσης του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ)(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013 (EUCO 217/13) και της 25ης και 26ης Ιουνίου 2015 (EUCO 22/15), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2015 σχετικά με την ΚΠΑΑ (8971/15),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1835 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2015, για τον καθορισμό του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο» (JOIN(2013)0001),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ του 2010 και τη δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία του 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο αυτό(4),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ(5),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015, και τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0069/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και απειλές που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και αλληλένδετες και προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό των κοινών συνόρων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει συσχέτιση μεταξύ του τοπικού, του περιφερειακού και του παγκόσμιου πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση και ηγεσία για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της προκειμένου να αντιμετωπιστούν προορατικά, συλλογικά και αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ, και να γίνει η ΕΕ αποτελεσματικότερος και στρατηγικότερος παράγοντας και να συμβάλει στην παγκόσμια ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας πρέπει να προετοιμάζει το έδαφος για μια τέτοια εξέλιξη, καθορίζοντας ένα πολιτικό επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ ως διεθνούς παράγοντα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιολογήσει πλήρως την υποβάθμιση του άμεσου στρατηγικού περιβάλλοντός της και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολλαπλασιασμός και η χρονική σύμπτωση των κρίσεων, που έχουν ολοένα και πιο άμεσες επιπτώσεις στην ίδια την ΕΕ, συνεπάγονται ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις αυτές από μόνο του και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η αποσάθρωση κρατών και το οργανωμένο έγκλημα, συνεχίζουν να υπάρχουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από σοβαρές και απρόβλεπτες πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι προσπάθειες αναθεωρητικών δυνάμεων να επαναχαράξουν βίαια τα σύνορα, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, και να αμφισβητήσουν τη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης στη βάση κανόνων, η κλιματική αλλαγή, η βραδεία οικονομική ανάπτυξη, οι μαζικές μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επιπλέον των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα του διαστήματος και στην κυβερνητική, του οικονομικού εγκλήματος, της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του ανταγωνισμού των εξοπλισμών, καθώς και του πολέμου και των απειλών υβριδικού και ασύμμετρου πολέμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης βασίζεται στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί καίριο παράγοντα στον ΟΑΣΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη την επιδείνωση της περιφερειακής ασφάλειας, η ΕΕ πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τη σταθεροποίηση της άμεσης γειτονίας της, χωρίς να παραιτηθεί, όμως, από τις παγκόσμιες δεσμεύσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσεις ασφάλειας στο κατώφλι της ΕΕ είναι περίπλοκες και διαμορφώνονται από τις παγκόσμιες τάσεις, και ότι, αντίστροφα, η αποτελεσματική διαχείριση της περιφερειακής ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για να είναι σε θέση η ΕΕ να δρα σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιουνίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στην Ύπατη Εκπρόσωπο να συνεχίσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη διαδικασία στρατηγικού προβληματισμού με σκοπό την προετοιμασία μιας παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έως τον Ιούνιο του 2016·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να υπάρχει ισχυρή αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, να ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των στεγανών στα θεσμικά όργανα, στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στο εξωτερικό, καθώς και στα κράτη μέλη, και να διατεθούν επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι με περιθώρια ευελιξίας για την ενίσχυση της υπεράσπισης των συμφερόντων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή στρατηγική απαιτεί πρωτίστως ισχυρή πολιτική βούληση και αίσθημα κοινού σκοπού μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να διαμορφωθούν και να χρησιμοποιηθούν γνήσια ευρωπαϊκοί μηχανισμοί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφόρων ειδών απειλές κατά μεμονωμένων κρατών μελών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απειλές κατά της Ένωσης στο σύνολό της και απαιτούν ισχυρή ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και συνεκτική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική προσέγγιση και η συνεπής και συντονισμένη χρήση των μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας στρατηγικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές όπλων από την ΕΕ δεν μπορεί να θεωρούνται ότι εξυπηρετούν τα άμεσα συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση των αξιών της, συμβάλλοντας έτσι στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη, στην αλληλεγγύη και στον αμοιβαίο σεβασμό των λαών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω θεμελιώδεις στόχοι δεν πρέπει να παραβλέπονται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η ΕΕ για την εφαρμογή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η Ένωση ενεργεί με στόχο την προώθηση των εμπορικών συμφερόντων της, πρέπει πάντα να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι ενέργειές της ευθυγραμμίζονται με την επιδίωξη των στόχων διατήρησης της ειρήνης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα τόσο ευμετάβλητο και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει στρατηγική ανεξαρτησία, ώστε να μπορεί να μεριμνά για την ασφάλειά της και να προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες της·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη ασφάλεια πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη η διάσταση του φύλου στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και η απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας του 2003, η ΕΕ έθεσε ως στόχο την καθιέρωση μιας διεθνούς τάξης που θα βασίζεται σε μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και στους κανόνες του διεθνούς δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να συνοδεύεται από ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και να περιλαμβάνει τους στόχους που ακολουθούν και οι οποίοι θα αναλύονται περαιτέρω σε «επί μέρους στρατηγικές» που θα περιέχουν ειδικές διατάξεις για διαφορετικούς τομείς δράσης·

Υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.  επισημαίνει ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της, με την ταυτόχρονη εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών και του εδάφους της· τονίζει ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης καθοδηγείται από τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει επομένως να εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την ικανότητά της να προνοεί, να προλαμβάνει και να επιλύει τις προβλέψιμες προκλήσεις και απειλές και να είναι έτοιμη να αναλαμβάνει άμεσα δράση για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων κρίσεων, καθώς και την ικανότητά της να ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων και να διαφυλάττει την ασφάλεια του εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες ύλες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο όσον αφορά την παγκόσμια δράση για το κλίμα και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

2.  πιστεύει ότι για να αντεπεξέλθει η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, η στρατηγική της πρέπει να επικεντρωθεί:

   α) στον εντοπισμό και στην ιεράρχηση των απειλών και των προκλήσεων·
   β) στον καθορισμό των απαντήσεων που πρέπει να δοθούν·
   γ) στον προσδιορισμό των πόρων που πρέπει να διατεθούν·

3.  υπογραμμίζει ότι τα σύνορα κάθε κράτους μέλους αποτελούν σύνορα της Ένωσης και πρέπει να προστατεύονται ως σύνορα της ΕΕ·

4.  πιστεύει ότι η ΕΕ, ως παγκόσμιος παράγοντας, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υπεράσπιση των αρχών της διεθνούς νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των αρχών της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει, συνεπώς, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενταχτούν με ουσιαστικό τρόπο στη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ, των κατευθυντήριων γραμμών της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη να ζητείται πάντα η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και τρίτων χωρών, ώστε να γίνει δυνατό να χρησιμοποιηθεί η πείρα και η εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών του τομέα και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ενημέρωση και την ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ θα υιοθετήσει μια στρατηγική προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα και θα προσφέρει συνεκτικότητα στη δράση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες χώρες και περιφέρειες, ανεξαρτήτως των επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής, του εμπορίου, της ενέργειας, της παροχής βοήθειας και άλλων·

5.  πιστεύει ότι είναι καίριας σημασίας να εντοπιστούν τα όντως κοινά συμφέροντα στην εξωτερική πολιτική των 28 κρατών μελών, σε κάθε περιοχή του κόσμου και σε κάθε σχετικό πεδίο πολιτικής· τονίζει ακόμη ότι, εάν καταστούν ορατά τα εν λόγω κοινά συμφέροντα, θα ενισχυθεί αυτομάτως σημαντικά η ΕΕ ως παράγοντας στις εξωτερικές υποθέσεις· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να αναθέσει στην ΕΥΕΔ τη χαρτογράφηση αυτών των συγκεκριμένων συμφερόντων και τη συμμετοχή στον καθορισμό στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν απευθείας σε συγκεκριμένα αποτελέσματα·

6.  πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι o βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ· σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να είναι πιο ενωμένα και προετοιμασμένα να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη συλλογική ασφάλεια και την υπεράσπιση του εδάφους τους, βασιζόμενα λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στη γειτονική περιοχή της ΕΕ· τονίζει ότι η διατλαντική συμμαχία πρέπει να παραμείνει καίριο στήριγμα ενός βασισμένου σε κανόνες παγκόσμιου συστήματος· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τις αμυντικές ικανότητές τους, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα πολιτικών, στρατιωτικών και υβριδικών απειλών και κινδύνων, σε πλήρη συνέργεια με το NATO, και να κάνουν πλήρη χρήση των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)·

7.  παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την άμυνα στον κυβερνοχώρο, μέσω της συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των πόρων και μέσω άλλων συνεργατικών σχεδίων, ώστε να επιτύχει τον συλλογικό στόχο της δαπάνης του 2% του αμυντικού προϋπολογισμού στην έρευνα, και να δρομολογήσει ένα χρηματοδοτούμενο από την ίδια πρόγραμμα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)· πιστεύει ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) πρέπει να ενισχυθεί και οι πόροι του να αυξηθούν, ώστε να μπορέσει να δράσει πιο αποτελεσματικά· πιστεύει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ανάπτυξη επειγόντως αναγκαίων ευρωπαϊκών ικανοτήτων και τη συμβολή στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, να αυξήσουν τις δαπάνες τους για αμυντική έρευνα μέσω του ΕΟΑ και να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση στον τομέα της Άμυνας (EDTIB), καθώς και την ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της άμυνας· ζητεί τη διαφανέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση των προϋπολογισμών για την ασφάλεια και την άμυνα από τα κράτη μέλη· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση κατάλληλων δυνατοτήτων για την εκπλήρωση των καθηκόντων που περιγράφονται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ, μεταξύ άλλων και για τις συναφείς ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ· πιστεύει επιπλέον, ότι πρέπει να βελτιωθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών και να αναπτυχθεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή ικανότητα στον τομέα των πληροφοριών και των προβλέψεων, υπό κατάλληλους μηχανισμούς εποπτείας·

8.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας που περιέχεται στο άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ, και να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας αυτής·

9.  επικρίνει έντονα την Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν εκπλήρωσε εγκαίρως τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013, όσον αφορά την κατάρτιση ενός χάρτη πορείας για ένα ολοκληρωμένο καθεστώς ασφάλειας του εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ, ένα προγραμματισμένο Πράσινο Βιβλίο για τον έλεγχο των βιομηχανικών δυνατοτήτων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας που έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα, την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και των διακρατικών πωλήσεων στον τομέα της άμυνας·

10.  επισημαίνει την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1835 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2015· καλεί τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και την ΑΕ/ΥΕ να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει την επανειλημμένα διατυπωμένη θέση του Κοινοβουλίου για ενίσχυση του ΕΟΑ μέσω της χρηματοδότησης της στελέχωσης και των λειτουργικών εξόδων του από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

11.  πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η στροφή προς μόνιμες κοινές πολυεθνικές στρατιωτικές μονάδες, κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής που θα πρέπει τελικά να οδηγήσει σε μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση· ζητεί, στην κατεύθυνση αυτή, τη δημιουργία ενός μόνιμου στρατιωτικού αρχηγείου της ΕΕ για τη βελτίωση των δυνατοτήτων στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων και τη διασφάλιση του σχεδιασμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και της διαλειτουργικότητας των δυνάμεων και του εξοπλισμού· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αμυντική συνεργασία σε συλλογικό, σε διμερές και σε περιφερειακό επίπεδο· υποστηρίζει την έγκριση ενός Λευκού Βιβλίου για την άμυνα της ΕΕ, στη βάση της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ·

12.  θεωρεί ότι η τρέχουσα ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ πρέπει να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την αποδέσμευση των δυνατοτήτων όλων των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα·

13.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, που θα πρέπει να εξασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ επιχειρήσεων, και υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών ικανοτήτων που θα ενισχύουν το ΝΑΤΟ στον τομέα της υπεράσπισης του εδάφους και θα είναι σε θέση να διεξάγουν αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν των συνόρων της ΕΕ· τονίζει ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να ενισχύει τον ευρωπαϊκό άξονα του ΝΑΤΟ και να διασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά μέλη της συμμαχίας ανταποκρίνονται πράγματι στις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· εισηγείται τον συνδυασμό των εννοιών των μάχιμων μονάδων της ΕΕ και της δύναμης αντίδρασης του ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει ότι οι στρατιωτικές συνεισφορές θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ·

14.  τονίζει ότι οι έλεγχοι στις εξαγωγές όπλων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και πρέπει να διέπονται από τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ, ιδίως την προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των εξαγωγών όπλων και της αξιοπιστίας της ΕΕ ως υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα· εκφράζει τη βαθιά του πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων της κοινής θέσης θα συνέβαλλε σημαντικά στην ανάπτυξη της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν την κοινή θέση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και να παύσουν το εμπόριο όπλων με τρίτες χώρες που δεν πληρούν τα παρατιθέμενα κριτήρια·

16.  υποστηρίζει την περαιτέρω εμβάθυνση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιους κοινούς τομείς όπως οι θάλασσες, ο εναέριος χώρος, το διάστημα και ο κυβερνοχώρος·

17.  επισημαίνει ότι αυξάνεται ο ρόλος που διαδραματίζει η τεχνολογία στις κοινωνίες μας και ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ταχείες μεταβολές στο πεδίο της τεχνολογικής ανάπτυξης· τονίζει εν προκειμένω τον θεμελιώδη ενισχυτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες στην ανάπτυξη, στον εκδημοκρατισμό και στη χειραφέτηση των πολιτών ανά τον κόσμο, και επισημαίνει, κατά συνέπεια, τη σημασία που έχει το έργο της ΕΕ για την προώθηση και τη διαφύλαξη του ελεύθερου και ανοικτού χαρακτήρα του διαδικτύου και την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων·

18.  τονίζει ότι η επίδραση των τεχνολογιών θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στην παγκόσμια στρατηγική, καθώς και σε πρωτοβουλίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενώ η βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ενσωματωθεί και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος όλων των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου να προωθηθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προάσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης και η ειρηνική επίλυση των διενέξεων·

Σταθεροποίηση της ευρύτερης γειτονίας της Ευρώπης

19.  πιστεύει ότι, αν η ΕΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο παγκόσμιο παράγοντα, θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες και να επιδιώξει να καλύψει το κενό ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονική περιοχή της, καθώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σταθερότητα και ευημερία, στη βάση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που κατ' ανάγκη περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των σημερινών πολέμων και συγκρούσεων, των μεταναστευτικών ροών και της προσφυγικής κρίσης·

20.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να δείξει ισχυρότερη προσήλωση στη διπλωματία αποκλιμάκωσης, ιδιαίτερα στη νότια γειτονική περιοχή της· πιστεύει ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πρόσφατη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και να προωθήσει περαιτέρω την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και άλλες σχετικές με την ασφάλεια περιφερειακές ρυθμίσεις, ίσως αξιοποιώντας επίσης την εμπειρία της ΕΕ όσον αφορά περιφερειακές ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΕΑΣΕ) και συμφωνίες όπως η Τελική Πράξη του Ελσίνκι·

21.  είναι της γνώμης ότι, για την οικοδόμηση της σταθερότητας και της ειρήνης και για την προώθηση της ανθρώπινης ασφάλειας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη διεύρυνση και την ολοκλήρωση, βασιζόμενη σε πολιτικές που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, και να συνεχίσει τη συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία είναι καθορισμένα και μη διαπραγματεύσιμα, και τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον εγγυάται το κράτος δικαίου· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να εμπλέκεται ανά πάσα στιγμή, με συνεκτικότητα και συνέπεια, τόσο στην ανατολική όσο και στη νότια γειτονική περιοχή της·

22.  πιστεύει ακράδαντα ότι η τρέχουσα προσφυγική κρίση απαιτεί μια σφαιρική ευρωπαϊκή προσέγγιση και επείγουσα συντονισμένη δράση, με χρήση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών μέσων· ζητεί να εφαρμοστεί μια μακροχρόνια στρατηγική και μια βιώσιμη διαχείριση της πολιτικής για το άσυλο, τη μετανάστευση και την επανεισδοχή, βασισμένη σε κοινές αρχές και στην αλληλεγγύη και με τον δέοντα σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια των ανθρώπων· ζητεί την ενίσχυση του συστήματος Σένγκεν, της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και της Frontex· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις· πιστεύει ότι, στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει μια περισσότερο πρακτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της βοήθειας προς την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τις ευάλωτες και επιρρεπείς σε πολέμους χώρες και περιοχές·

23.  πιστεύει ότι η χωρίς αποκλεισμούς πολυμερής διπλωματία υπό τον συντονισμό και την ηγεσία της ΑΕ/ΥΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίλυση συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων, τόσο στη γειτονική περιοχή όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν περισσότερο η στρατηγική καθοδήγηση, η συνέπεια και οι θετικές συνέργειες μεταξύ των όλο και πιο διασυνδεδεμένων πολιτικών εξωτερικής δράσης και των εσωτερικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, μέσα σε κάθε κράτος μέλος και μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής·

Ενίσχυση της πολυμερούς παγκόσμιας διακυβέρνησης

24.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί εποικοδομητικό και ανθεκτικό παγκόσμιο παράγοντα με περιφερειακή εστίαση, εφοδιασμένο με τα αναγκαία πολιτικά και στρατιωτικά μέσα, και να φιλοδοξεί να θέτει τους κανόνες, συνεισφέροντας στη δημιουργία και την ενίσχυση ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η ΚΠΑΑ αποτελεί σημαντικό μέσο πρόληψης και επίλυσης κρίσεων·

25.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την συνολική / συντονισμένη / ολοκληρωμένη προσέγγισή τους όσον αφορά την εξωτερική δράση τους, και να λαμβάνουν υπόψη τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΕ να αναπτύξει συνέργειες μεταξύ ασφάλειας, ανάπτυξης, εμπορίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριοτήτων για την προώθηση της δημοκρατίας και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και να εντάξει αυτές τις πολιτικές στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί πως η δράση της ΕΕ στο πεδίο του εμπορίου συνεισφέρει επίσης στην επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, την προώθηση της ειρήνης και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

26.  υπενθυμίζει τον σημαντικό και διαρκώς σημαντικότερο ρόλο που θα διαδραματίσει η ενεργειακή ασφάλεια για την εσωτερική ανάπτυξη της ΕΕ και τις σχέσεις της με τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους· ζητεί την ταχεία και πλήρη υλοποίηση των πέντε αξόνων της Ενεργειακής Ένωσης· θεωρεί ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να αναθέσει στην Επιτροπή δικαίωμα από κοινού διαπραγμάτευσης και υπογραφής όλων των συμβάσεων για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τρίτες χώρες και την παραγωγή ενέργειας στις χώρες αυτές·

27.  τονίζει την ανάγκη για πολιτική βούληση, ώστε τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα ΚΠΑΑ, προκειμένου να δοθεί πραγματική ώθηση στο πεδίο αυτό· υποστηρίζει τη δημιουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας, καθώς και τη διεξαγωγή τακτικών συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την άμυνα· παροτρύνει τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να θεσπίσουν μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας (PESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη υπέρβασης των διαρθρωτικών περιορισμών που συνδέονται ιδίως με την εκτίμηση των αναγκών, τις ικανότητες (στρατιωτικές και μη στρατιωτικές) και την κοινή χρηματοδότηση· πιστεύει ότι η χρήση της PESCO και του άρθρου 44 ΣΕΕ αποτελούν τις πλέον κατάλληλες θεσμικές οδούς για τη ρεαλιστική προώθηση αυτής της κοινής πολιτικής·

28.  υποστηρίζει την αρχή ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν δέσμευση ώστε οι αμυντικές δαπάνες τους να φτάσουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕγχΠ τους έως το 2024, για να επιτύχουν τις αναγκαίες και κατάλληλες στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ικανότητες, ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, με παράλληλη ενίσχυση των οικονομιών κλίμακας μέσω της από κοινού ανάπτυξης και συνεργασίας και του περιορισμού των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών·

29.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία με παγκόσμιους και περιφερειακούς παράγοντες για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών και προκλήσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια παγκόσμια τάξη βάσει κανόνων· πιστεύει ότι η σύνδεση, σε ό,τι αφορά ειδικά τομεακά ζητήματα, με ενδιαφερόμενους περιφερειακούς παράγοντες επιτρέπει τη μετάδοση των ευρωπαϊκών αξιών και συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι συχνά οι παγκόσμιες απειλές έχουν τοπικά αίτια και ότι, ως εκ τούτου, η λύση τους απαιτεί τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων· σημειώνει ότι η δημιουργία στενότερων σχέσεων με μη κρατικούς φορείς, με τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών είναι επίσης καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος και η τρομοκρατία, καθώς και ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ οικοδομεί και ορίζει τις εταιρικές σχέσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί η αίσθηση κυριότητας των εταίρων και να ενσωματωθεί περαιτέρω μια πλειονομερής προσέγγιση·

30.  πιστεύει ότι η συνεργασία με βασικούς παγκόσμιους και περιφερειακούς παράγοντες - κράτη, οργανισμούς και θεσμούς - πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σε εξακριβωμένους κοινούς στόχους και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό βάρος τους και τις δυνατότητες που προσφέρουν για συμβολή στην αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών και προκλήσεων· πιστεύει ότι τα έργα στρατηγικής συνδεσιμότητας μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην οικοδόμηση στενών και σταθερών σχέσεων με τους βασικούς εταίρους της Ευρώπης·

31.  ζητεί την αναβάθμιση της συνεργασίας με περιφερειακές δυνάμεις και πλαίσια, σε αναζήτηση βιώσιμων συνεργειών για την ειρήνη, την ασφάλεια, την πρόληψη διενέξεων και τη διαχείριση κρίσεων, την ενίσχυση της υποστήριξης προς χώρες που βρίσκονται υπό έντονη πίεση λόγω περιφερειακών κρίσεων, μεταξύ άλλων καταβάλλοντας προσπάθειες για την οικοδόμηση ανθεκτικών και σταθερών θεσμών και μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, την αξιοποίηση του εμπορίου και των τομεακών συμφωνιών για την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας και την εφαρμογή σφαιρικών περιφερειακών στρατηγικών·

32.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι αυταρχικά και καταπιεστικά καθεστώτα καθίστανται ολοένα περισσότερο επιτυχημένα όσον αφορά την ικανότητά τους να υπονομεύουν ή να εμποδίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και τη διαμόρφωση μιας ενεργού κοινωνίας των πολιτών· παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ να εξετάσει αυτή την αρνητική παγκόσμια τάση στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής·

33.  σημειώνει ότι η ευημερία της Ένωσης εξαρτάται από την ικανότητά της να παραμένει καινοτόμος και ανταγωνιστική και να επωφελείται από μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία πολιτικής της με συνεκτικό τρόπο ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι ένας δραστήριος και ενεργός παράγοντας, που θα προωθεί ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και επενδύσεις, τους ασφαλείς εμπορικούς διαύλους και την αυξημένη πρόσβαση στην αγορά σε ολόκληρο τον κόσμο, και θα διασφαλίζει τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προωθώντας υψηλά πρότυπα ρύθμισης και διακυβέρνησης·

34.  σημειώνει ότι, για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με έναν μεταρρυθμισμένο ΟΗΕ και να επιδιώξει να επηρεάσει και να κατευθύνει τη δράση στα παγκόσμια βήματα διαλόγου για τη διακυβέρνηση στα πεδία όπου θίγονται τα στρατηγικά συμφέροντα και η ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και να εμβαθύνει τις εταιρικές σχέσεις της με άλλους παγκόσμιους και περιφερειακούς παράγοντες, να δώσει νέα πνοή στις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της, περιλαμβανομένων και εκείνων με νη κρατικούς παράγοντες, και να τις μετατρέψει σε αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διπλωματία, να αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές ικανότητές της για την πρόληψη συγκρούσεων, να υποστηρίζει τη δημοκρατία και την ειρήνη, να διαχειρίζεται κρίσεις και να οικοδομήσει συμμαχίες μέσω της διαμεσολάβησης και του διαλόγου, καθώς και να προωθήσει και να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών· ενθαρρύνει τη βαθύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ και μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης, στο πλαίσιο επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης· τονίζει ότι στις πολυμερείς λύσεις που συμφωνούνται θα πρέπει να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερο προσεγγίσεις στην επίλυση συγκρούσεων, με σεβασμό προς τις πολλαπλές διαστάσεις που πρέπει να καλύπτουν οι εν λόγω παρεμβάσεις στους τομείς της διατήρησης και επιβολής της ειρήνης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

35.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στο πεδίο της αναπτυξιακής βοήθειας και ζητεί από τα κράτη μέλη να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους για τη διάθεση του 0,7 % του ΑΕγχΠ τους στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει μια πιο πραγματιστική προσέγγιση όσον αφορά τη βοήθεια, ενθαρρύνοντας την παροχή δημοσιονομικής στήριξης· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

36.  τονίζει ότι η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς ασφάλεια, και ούτε η ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη· εφιστά, στο πλαίσιο αυτό, την προσοχή στο γεγονός ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να αποτελέσει ουσιαστική συνιστώσα της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας·

37.  επικροτεί τον στόχο η νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να είναι ολοκληρωμένη και να βελτιώνει τη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, καθώς και τον συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων και αυτών με τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει την απορρέουσα από τη Συνθήκη υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και να αποφεύγονται οι αντιφάσεις μεταξύ αναπτυξιακών και μη αναπτυξιακών πολιτικών που επιδρούν στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν και να εδραιώσουν συστήματα για τον συντονισμό μεταξύ των αντίστοιχων υπουργείων τους, αφενός, και μεταξύ όλων των Επιτρόπων, αφετέρου, και να εντάξουν πληρέστερα τα εθνικά κοινοβούλια στη συζήτηση για τη ΣΑΠ· καλεί επίσης την ΕΕ να εφαρμόσει έναν μηχανισμό συντονισμού με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων συνεπειών της πολιτικής στους αναπτυξιακούς στόχους, την εξαρχής ενσωμάτωση των αναπτυξιακών πτυχών στις πρωτοβουλίες πολιτικής και τη συστηματικότερη μέτρηση των επιπτώσεων και της προόδου όσον αφορά τη ΣΑΠ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη λήψη αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων υπέρ των θυμάτων, σε περιπτώσεις που η τοπική δικαιοδοσία καταφανώς αδυνατεί να αντιμετωπίσει πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από εξωτερικούς φορείς·

38.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ ειρήνης και ανάπτυξης έχει συμπεριληφθεί δεόντως στην νέα Ατζέντα 2030 και ότι, με τον τρόπο αυτόν, ενσωματώθηκε ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 16 για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΣΒΑ 16 (ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση, ειρήνη και οικοδόμηση δημοκρατίας) και να διασφαλίσουν ότι τα θέματα αυτά θα περιλαμβάνονται στους τομείς προτεραιότητας των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων (ΕΕΠ) στο πλαίσιο του προγραμματισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας·

39.  ζητεί την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη, που θα συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση μιας επίκαιρης και συνεκτικής παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, να αντιμετωπίζει το ζήτημα της εφαρμογής των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης από την ΕΕ και να επιβεβαιώνει τις υποκείμενες αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στα δικαιώματα των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, όπως τα κορίτσια, οι γυναίκες και οι άνθρωποι με αναπηρίες), η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αλλά και βασικές αρχές για την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών προσπαθειών, όπως αυτές της αυτεξούσιας χάραξης αναπτυξιακών στρατηγικών από τις χώρες εταίρους, της διευρυμένης λογοδοσίας όσον αφορά τα εθνικά συστήματα των χωρών εταίρων και της διαφοροποίησης στη βάση των αναγκών, καθώς και κριτήρια απόδοσης στη βάση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των παραγόντων της ανάπτυξης, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής και να επιταχυνθεί η υλοποίηση της αναπτυξιακής ατζέντας για το 2030·

40.  σημειώνει με ανησυχία την επιδείνωση της μη βιωσιμότητας του χρέους, τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την αρχή της κοινής ευθύνης των δανειοληπτών και δανειστών και την καλεί να ακολουθήσει στην πράξη και να προωθήσει τις αρχές της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) όσον αφορά την υπεύθυνη δανειοληψία και δανειοδοσία, σε όλους τους τομείς της πολιτικής της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, να συμμετάσχουν κατά τρόπο εποικοδομητικό στο έργο του ΟΗΕ με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού αντιμετώπισης του ζητήματος των κρατικών χρεών·

41.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι εξακολουθεί να λείπει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός το οποίο επιτρέπει σε ορισμένα κράτη και εταιρείες να τα παρακάμπτουν ατιμωρητί· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον όσον αφορά μια διεθνή συνθήκη ώστε να καταστούν οι υπερεθνικές εταιρείες υπόλογες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστρατηγήσεις των περιβαλλοντικών προτύπων·

42.  υποστηρίζει την ιδέα του επαναπροσδιορισμού των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, με την ενίσχυση μιας πολιτικής ισότιμων εταίρων, με τον σεβασμό του δημοκρατικού περιθωρίου άσκησης πολιτικής των κυβερνήσεων κυρίαρχων κρατών για να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις προς όφελος του πληθυσμού τους, και με την αναβάθμιση της αρχής της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελιωδών στοιχείων της μετά το Κοτονού συμφωνίας, καθώς και με την αποτελεσματική ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων της ΕΕ στο πλαίσιο των πολιτικών της για το εμπόριο, την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση, για την αμοιβαία ενδυνάμωσή τους· ζητεί τη θέσπιση επίσημων εξουσιών ελέγχου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ενδεχομένως μέσω δεσμευτικής διοργανικής συμφωνίας στο πλαίσιο του άρθρου 295 της Συνθήκης της Λισαβόνας· ζητεί μια δίκαιη και φιλόδοξη εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ μετά το 2020, η οποία θα βασίζεται στις αρχές της αυτεξούσιας χάραξης πολιτικής και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ εταίρων με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα εστιάζει καλύτερα στις κοινές προκλήσεις και τα κοινά συμφέροντα και θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένη προς τον στόχο μιας πραγματικής αλλαγής που θα αντιστοιχεί στη βούληση και των δύο μερών και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει εργαλεία για το εμπόριο με τις χώρες ΑΚΕ, και ιδίως τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), με στόχο μια πραγματική αλλαγή όσον αφορά την ασφάλεια και την ευημερία και των δύο μερών·

43.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας στις γειτονικές χώρες της και στις περιοχές που είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντά της· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τις κύριες πηγές θέσεων εργασίας και ότι η διευκόλυνση του έργου τους έχει επομένως καίρια σημασία για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης·

44.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν έναν σαφή σύνδεσμο μεταξύ της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ και της δομής και των προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού της ΕΕ, μεταξύ άλλων και με την αναβάθμιση των ιδίων πόρων, ώστε να διατίθενται οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίησή της και να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων προϋπολογισμών, μέσω της καλύτερης συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης στα πεδία της διπλωματίας, της ανάπτυξης, του εμπορίου, της ενέργειας και της άμυνας·

Συμμετοχή – η ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια και οι ευρωπαίοι πολίτες

45.  τονίζει ότι η παγκόσμια στρατηγική θα πρέπει να αναθεωρείται ανά πενταετία, συγχρόνως με την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη νέα Επιτροπή, ώστε να καθίσταται δυνατό να επαληθεύεται κατά πόσον οι στόχοι και οι προτεραιότητές της εξακολουθούν να αντιστοιχούν στις απειλές και στο τρέχον περιβάλλον ασφάλειας, και για να μπορεί ο νέος ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει στην αναθεώρησή της·

46.  τονίζει ότι οι ενέργειες της ΕΕ υπόκεινται στην εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών Κοινοβουλίων και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην τακτική και ενδελεχή παρακολούθηση της εξωτερικής δράσης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πιστεύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να συνδεθούν στενότερα με αυτή τη δραστηριότητα παρακολούθησης· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι βασικός εταίρος της ΑΕ/ΥΕ στη διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, μεταξύ άλλων μέσω παρακολούθησης των ενεργειών εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης της στρατηγικής·

47.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων·

48.  τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία μέσω πιο ενδελεχούς ελέγχου, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διάρκεια των συνεδριάσεων της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ·

49.  ζητεί επιμόνως από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, τη βιομηχανία και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη που θα προσφέρει ένα ισχυρότερο πλαίσιο για την ασφάλεια της Ευρώπης·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0213.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0019.
(3) ΕΕ L 266 της 13.10.2015, σ. 55.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0472.


Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας
PDF 622kWORD 269k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (2015/2220(INI))
P8_TA(2016)0121A8-0051/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση προόδου της 13ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία που εγκρίθηκε το 2007,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στη σύνοδο υπουργών ΕΕ-Κεντρικής Ασίας που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2013 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της πέμπτης διάσκεψης υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και των υδάτων, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνεδρίασης για την υλοποίηση της ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια και συνεργασία για ένα ασφαλές και σταθερό Αφγανιστάν, που εγκαινιάστηκε στην Τουρκία το 2011, και την υπουργική διάσκεψη «Καρδιά της Ασίας» που έλαβε χώρα στην Καμπούλ στις 14 Ιουνίου 2012 με στόχο την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας,

–  έχοντας υπόψη τη στήριξη και τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τον νεοδιορισθέντα ειδικό αντιπρόσωπο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, κ. Peter Burian, κατά τη ακρόασή του την 1η Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την περιοχή, ιδίως το ψήφισμα της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1) και το ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013(3), και ιδίως το μέρος II της ειδικής έκθεσης αριθ. 13/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αναπτυξιακή Βοήθεια της ΕΕ στην Κεντρική Ασία»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί(4), και ιδίως την παράγραφο 240,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ενεργό συνεργασία με τους εταίρους πέρα από τα σύνορά μας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής: μια στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή, αειφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 για τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ενίσχυση του ΟΑΣΕ – ο ρόλος της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με το Καζακστάν(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Καζακστάν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με το νομοσχέδιο περί ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας του Κιργιζιστάν(17),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στο Κιργιζιστάν(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάσταση στο Κιργιζιστάν(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(24),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο (Εξωτερικών Υποθέσεων) στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/53/144 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών», ευρύτερα γνωστή ως «Διακήρυξη για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»,

–  έχοντας υπόψη τις διαδικασίες επανεξέτασης της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, καθώς και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, που είναι σε εξέλιξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0051/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ-Κεντρικής Ασίας εγκρίθηκε στο πλαίσιο της αυξανόμενης σημασίας της περιοχής και της αυξημένης συμμετοχής της ΕΕ στο γειτονικό Αφγανιστάν, της επέκτασης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας στην περιοχή της Κασπίας, της συνεχιζόμενης στήριξης της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μετασοβιετικών κοινωνιών, καθώς και των συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν λόγω στρατηγική αναγνωρίστηκαν επίσης οι απειλές και οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που απαιτούν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Ασίας και της ΕΕ καθώς και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική έχει εφαρμοστεί επί σχεδόν 8 έτη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το κοινό της παρελθόν, η Κεντρική Ασία είναι μια ετερογενής περιοχή με πολυεθνικό και πολυδογματικό χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και η διαρκής ένταση σε σχέση με τη χρήση και τον καταμερισμό των φυσικών πόρων έχουν υπονομεύσει μέχρι στιγμής την ανάπτυξη μιας πραγματικής περιφερειακής συνεργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των πέντε χωρών της Κεντρικής Ασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την πραγματική έννοια του όρου «εταιρική σχέση», όπως προβλέπεται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή παραμένει κακή και ανησυχητική με διάφορες διαβαθμίσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρές αδυναμίες στο κράτος δικαίου και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες εμποδίζουν τις ευκαιρίες των χωρών της Κεντρικής Ασίας για βιώσιμη ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση, εις βάρος των κοινωνιών τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικοί και ενεργειακοί δεσμοί ενισχύουν τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας και προωθούν κοινές αξίες, όπως το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα ΣΓΠ στοχεύει στη διαφοροποίηση των οικονομιών της Κεντρικής Ασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει και εμβαθύνει διμερείς σχέσεις με ορισμένες από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται μια συνεκτική και συνεπή προσέγγιση στην περιοχή, για να αποφύγει τυχόν αλληλεπικαλύψεις ή για να μην αποστείλει ανάμεικτα και συγκεχυμένα μηνύματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Κεντρική Ασία, κυρίως στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), έχει αυξηθεί σε 1 δισ. EUR κατά την περίοδο 2014-2020, ήτοι κατά 56% σε σύγκριση με την προγραμματική περίοδο 2007-2013·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης που στοχεύει στη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του εκδημοκρατισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή γνωρίζει σε ολοένα εντονότερο βαθμό θρησκευτικό φανατισμό με αποτέλεσμα την παροχή στήριξης στο IS/Da'esh και την Al Qaeda στο Αφγανιστάν, καθώς και στην Hizb-ut-Tahrir, και την αναχώρηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων για να ενταχτεί στις τάξεις του IS/Da'esh στη Συρία και το Ιράκ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή αποτελεί σημαντική οδό διέλευσης ναρκωτικών μεταξύ Αφγανιστάν και Ρωσίας και ότι ορισμένες τοπικές φατρίες εμπλέκονται σε αυτό το κερδοφόρο εμπόριο, το οποίο τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τη διαφθορά και τις συγκρούσεις συμφερόντων για να ασκήσουν σημαντική πολιτική επιρροή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της σταθερής, ασφαλούς και βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο 2015 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων επανέλαβε την δέσμευσή του για την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενδυνάμωση των γυναικών στην περιοχή αποτελεί ουσιώδες στοιχείο μακροπρόθεσμης σταθερότητας και καλής διακυβέρνησης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες τις Κεντρικής Ασίας πρέπει να βελτιώσουν τις νομικές και διοικητικές διατάξεις της πολιτικής τους στον τομέα του ασύλου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι περιφερειακές γνωμοδοτικές διαδικασίες, όπως η διαδικασία της Almaty που συντονίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στην Κεντρική Ασία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες αλλά ότι καθίσταται πλέον σαφές ότι τα προβλήματα της υδροδότησης στις περιοχές κοντά στο επίπεδο της θάλασσας θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν ισχυρούς δεσμούς και επιρροή στην περιοχή, αλλά η ΕΕ έχει ακόμη μεγάλο περιθώριο να ενισχύσει τη δράση και τη συνεργασία της με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας·

ΙΣΤ.  υπενθυμίζοντας ότι στις διάφορες περιφερειακές εταιρικές σχέσεις, όπως η Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EEU), περιλαμβάνονται ως μέλη ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ασίας, οι οποίες τελούν υπό την κυριαρχία της Ρωσίας και/ή της Κίνας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», ιδίως δε στην Οικονομική Ζώνη του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, αυξάνοντας τη στρατηγική σημασία της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Κεντρικής Ασίας, μολονότι αποτελείται από τις κεντροασιατικές δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δέχεται επίσης σημαντικές επιρροές από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Μογγολία, το Ιράν και το Αφγανιστάν·

Γενικές διατάξεις για τις δεσμεύσεις της ΕΕ

1.  τονίζει το ισχυρό στρατηγικό, πολιτικό και οικονομικό συμφέρον της ΕΕ για την ενίσχυση των διμερών και πολυμερών σχέσεών της με όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, στη βάση κοινών αξιών, όπως αναφέρεται στις υφιστάμενες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν, του Κιργιζιστάν, του Τατζικιστάν και του Ουζμπεκιστάν, καθώς και στη συμφωνία – που όμως δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ – με το Τουρκμενιστάν·

2.  επαναλαμβάνει το έντονο ενδιαφέρον της ΕΕ για μια ευημερούσα, ειρηνική, δημοκρατική, σταθερή και χωρίς αποκλεισμούς Κεντρική Ασία, η οποία θα είναι μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη περιοχή, όπως αναφέρεται στη στρατηγική του 2007·

3.  επισημαίνει ότι η μέχρι σήμερα στρατηγική προσέγγιση για τη διαμόρφωση των σχέσεων με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας έχει αποδειχθεί ελάχιστα βιώσιμη και επιτυχής· διαπιστώνει ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που καλύπτονται από τη στρατηγική της Κεντρικής Ασίας δεν γνώρισαν καμία σημαντική άνθηση, ότι ο στόχος της προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της μεταφοράς προτύπων από την πλευρά της ΕΕ βρίσκεται σε τέλμα·

4.  πιστεύει ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στους τομείς που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, εκφράζει όμως την ελπίδα ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη, ήτοι τόσο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσο και οι πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας, θα καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για να επιτύχουν τους στόχους που καθορίζονται στα επίσημα έγγραφα και τις συνθήκες, που αποτελούν τη νομική βάση για τις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις της Ένωσης με το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, αντίστοιχα·

5.  χαιρετίζει την επανεξέταση της Στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας που πραγματοποίησαν η ΕΥΕΔ, η Επιτροπή και το Συμβούλιο το 2015· θεωρεί, εντούτοις, ότι οι προτεραιότητες, οι επιδιώξεις και οι στόχοι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν πιο συγκεκριμένα με τα συμφέροντα, τις απαιτήσεις και τις συνθήκες των κρατών εταίρων της Κεντρικής Ασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των χωρών της περιοχής και τη μοναδικότητα της καθεμιάς, και ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια διαμέσου ξεχωριστών και προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε χώρας σχεδίων δράσης, και να συνοδευτούν από κριτήρια αναφοράς και δείκτες εντός εύλογου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, ούτως ώστε τα εν λόγω σχέδια δράσης να προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευελιξία και όσο το δυνατόν ταχύτερα στις συνθήκες της περιοχής·

6.  συμφωνεί ότι η στρατηγική που εγκρίθηκε το 2007 και οι μακροπρόθεσμοι τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στην εν λόγω στρατηγική (σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και εκδημοκρατισμός, νεολαία και εκπαίδευση. οικονομική ανάπτυξη, εμπόριο και επενδύσεις, ενέργεια και μεταφορές, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ύδατα, κοινές απειλές και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και διαπολιτισμικός διάλογος) εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν προϋπόθεση για μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην περιοχή, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ· επικροτεί, ωστόσο, την περισσότερο επικεντρωμένη προσέγγιση που ακολουθεί η επανεξέταση της στρατηγικής·

7.  σημειώνει θετικά τη μάλλον φιλόδοξη επανεξέταση της στρατηγικής· συμφωνεί με το Συμβούλιο στον προσδιορισμό της περιοχής ως στρατηγικά σημαντικής, και συμφωνεί, συνεπώς, στην ενίσχυση της ουσιαστικής συνεργασίας όσον αφορά τις πολιτικές, διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις και στη στήριξη μιας πραγματικής δημοκρατικής μετάβασης· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί το γεγονός ότι, για την περίοδο 2014-2020, η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ θα αυξηθεί κατά 56% και θα επικεντρωθεί περισσότερο στην περιοχή σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι η επανεξέταση συζητήθηκε στην υπουργική συνάντηση ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, που διεξήχθη στις 21 Δεκεμβρίου 2015 στην Astana· υποστηρίζει τη διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για να προωθηθούν οι στόχοι της ΕΕ στην περιοχή και να εξεταστούν ζητήματα ενδιαφέροντος και συνεργασίας·

9.  συμμερίζεται την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί διαφοροποιημένη, υπό όρους και βασισμένη σε κίνητρα προσέγγιση προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· θεωρεί ότι τα περιφερειακά προγράμματα, όπως τα προγράμματα για τη διαχείριση των συνόρων, για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τις μεταφορές και την ενέργεια, θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να στοχεύουν στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων χωρών της ευρύτερης περιοχής, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν, η Μογγολία και το Αζερμπαϊτζάν·

10.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί εντονότερα και σε ad hoc βάση με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας που επιθυμούν να υπερβούν τα όρια της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία·

11.  τονίζει ότι η ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία θα βελτίωνε την κατάσταση της οικονομίας και της ασφάλειας στην περιοχή· δεδομένου ότι η Κεντρική Ασία έχει αδύναμους διαπεριφερειακούς δεσμούς, καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να καταρτίσουν σχέδια που θα μπορούσαν να προωθήσουν αυτή τη συνεργασία στις χώρες εκείνες που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς·

12.  υπογραμμίζει ότι η εκταμίευση των κονδυλίων της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται σαφώς στα κίνητρα και στις επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα σε σχέση με διάφορα καθορισμένα κριτήρια που θα πρέπει να καθιερωθούν για κάθε χώρα, και ανάλογα με τη μετρήσιμη πρόοδο που σημειώνεται, ιδίως, στους τομείς του εκδημοκρατισμού, της πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του τερματισμού του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του σεβασμού των εργασιακών κανόνων, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, της ανάπτυξης, της ανθρώπινης ασφάλειας και των σχέσεων καλής γειτονίας·

13.  συμφωνεί ότι η συγκεκριμένη και εποικοδομητική δέσμευση και η θέσπιση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών προγραμμάτων μπορούν να θεωρηθούν ως συνεισφέροντες δείκτες επιτευγμάτων σε πολλούς τομείς· ωστόσο, παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να βασίσουν τις αξιολογήσεις τους σε γεγονότα τεκμηριωμένα επιτόπου·

14.  επαναλαμβάνει την ανάγκη μεγαλύτερης πολιτικής προβολής της ΕΕ στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εκφράζονται με μία φωνή, χωρίς να διεξάγουν διμερείς διαπραγματεύσεις που συχνά αποδυναμώνουν τις απαιτήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενισχύοντας τη συνοχή της εξωτερικής πολιτικής και του συντονισμού στην περιοχή, καθώς και να εισαγάγουν από κοινού έναν κοινό προγραμματισμό της βοήθειας και των έργων με τα κράτη μέλη για την πλήρη αξιοποίησή τους και για την ανάπτυξη συνεργειών· παροτρύνει το Συμβούλιο/την ΕΥΕΔ/την Επιτροπή να εγκρίνουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με μετρήσιμα κριτήρια για τη δέουσα αξιολόγηση της προόδου που θα σημειωθεί στο μέλλον· χαιρετίζει την ενεργότερη συμμετοχή των κρατών μελών στην υλοποίηση της στρατηγικής και την πλήρη αποδοχή της·

15.  επικροτεί την επαναφορά της θέσης του Ειδικού Αντιπροσώπου της ΕΕ για την Κεντρική Ασία μετά από κενό ενός έτους και αναμένει από τον νεοδιορισθέντα Ειδικό Αντιπρόσωπο να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και στη διαμόρφωση των σχέσεων με τις χώρες αυτές, εξασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των εξωτερικών δραστηριοτήτων της Ένωσης στην περιοχή και γνωστοποιώντας τις θέσεις της ΕΕ στους πολιτικούς ηγέτες και τις κοινωνίες της Κεντρικής Ασίας·

16.  ζητεί από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ να εστιάσει στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, προωθώντας την περιφερειακή συνεργασία και διευκολύνοντας τον διάλογο και την ειρηνική επίλυση εκκρεμών επίμαχων ζητημάτων, αναπτύσσοντας επαφές όχι μόνο με κυβερνήσεις και κοινοβούλια αλλά και με την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμβάλλοντας στην πρόληψη των συγκρούσεων και προωθώντας την περιφερειακή ασφάλεια καθώς και την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, ιδίως σε ό,τι αφορά τους υδάτινους πόρους και τις πηγές υδρογονανθράκων· ζητεί από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ να ενημερώσει προφορικά και γραπτά το ΕΚ σχετικά με τις μείζονες προκλήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την εντολή που έχει λάβει·

17.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ να ενδυναμώσουν την παρουσία της ΕΕ στην Κεντρική Ασία, μεριμνώντας για την αύξηση της προβολής της ΕΕ στον πληθυσμό, στην κοινωνία των πολιτών, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και στις επιχειρήσεις και τις πανεπιστημιακές κοινότητες· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να εξισορροπήσει την ήπια διπλωματία με περισσότερη δημόσια διπλωματία·

18.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να παρέχει τακτική ανάλυση σχετικά με την Κεντρική Ασία, λαμβάνοντας υπόψη την πολύμορφη γειτονία της περιοχής και συμπεριλαμβάνοντας ζητήματα που άπτονται της ενσωμάτωσης του Αφγανιστάν και του Ιράν και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Κασπία Θάλασσα·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει συνέργειες, συνοχή και συνέπεια μεταξύ των μέτρων που λαμβάνουν διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΑΣΕ, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), καθώς και μεταξύ των διαφόρων εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ που χρησιμοποιούνται στην περιοχή, όπως ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ο Μηχανισμός Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη, το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ο Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης, καθώς και να εντείνει τον συντονισμό με την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕπ·

20.  καλεί την ΕΕ να συνεργάζεται με υποστηρικτικά και αναπτυξιακά έργα των ΗΠΑ στο επίπεδο της πολιτικής για το περιβάλλον, την εκπαίδευση και το κλίμα, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την προβολή σε ένα ευρύτερο κοινό·

21.  ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΟΑΣΕ για την Κεντρική Ασία, ειδικά στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού και της ασφάλειας, με σκοπό να συνδυαστούν και να αλληλοσυμπληρωθούν, όπου είναι αναγκαίο, οι προσπάθειές τους στην περιοχή·

22.  ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Κεντρική Ασία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους συμβάλλοντας στην εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά τη στήριξη και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·

23.  στηρίζει τη συνεχή διακοινοβουλευτική συνεργασία και επισημαίνει τον ρόλο της μόνιμης αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με την περιοχή όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΣΕΣΣ με τις χώρες της περιοχής·

Εκδημοκρατισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου

24.  παροτρύνει το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να προσδώσουν ιδιαίτερη σημασία και να συμμετάσχουν ενεργά στην προώθηση και ενδυνάμωση της δημοκρατίας, την επιβολή των αστικών, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικαιωμάτων που παρατίθενται στο Κοινωνικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση και διοικητική δράση στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, θέτοντας έτσι τις βάσεις για σταθερότητα και ασφάλεια, για την οικοδόμηση ανοικτών κοινωνιών στις χώρες της περιοχής, και, κατά συνέπεια, για την παροχή βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση εξωτερικών και εσωτερικών πιέσεων και προκλήσεων στους τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας·

25.  τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ όσον αφορά το πεδίο συνεργασίας που προβλέπεται στις ΣΕΣΣ, περιλαμβάνοντας τη ρήτρα εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι νομικές υποχρεώσεις που περιέχονται στις ΣΕΣΣ περί εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν έχουν εφαρμοστεί δεόντως, εξαιρουμένης της κάποιας προόδου που έχει σημειωθεί στο Κιργιζιστάν·

26.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο γενικότερος σεβασμός των δημοκρατικών προτύπων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών δεν έχει ακόμη φτάσει σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνολική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ανησυχητική, υπογραμμίζει ωστόσο τις περιορισμένες θετικές εξελίξεις σε ορισμένες χώρες της περιοχής όπως, μεταξύ άλλων, οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι αυξημένες προσπάθειες πρόληψης των βασανιστηρίων και τα μέτρα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας·

27.  επισημαίνει την προστιθεμένη αξία και τις περαιτέρω δυνατότητες της πλατφόρμας κράτους δικαίου, υπό τον συντονισμό της Γερμανίας και της Γαλλίας και με την ενεργό υποστήριξη της Φινλανδίας και της Λετονίας, όσον αφορά τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που αφορούν το συνταγματικό και διοικητικό δίκαιο και την κατάρτιση των δικαστών· ενθαρρύνει άλλα κράτη μέλη να αναλάβουν αυξημένο προδραστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό· επιμένει, ωστόσο, ότι πρέπει η πλατφόρμα να ενισχυθεί ώστε να καλύψει τα ουσιαστικά ζητήματα εκδημοκρατισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την πλήρη συμμετοχή και τη στενότερη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή την πλατφόρμα· καλεί την ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να στηρίξουν τους πραγματικά ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς εταίρους·

28.  εφιστά την προσοχή στις αποκλίσεις μεταξύ της θέσπισης των νόμων και της εφαρμογής τους στην πράξη, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη αξιολόγηση της προόδου· παροτρύνει την ΕΥΕΔ/την Επιτροπή να αξιολογούν την πρόοδο με βάση τα πραγματικά πρακτικά αποτελέσματα και όχι με βάση τη νομοθεσία και τις δηλώσεις·

29.  συνιστά να προσαρμόσει η ΕΕ καλύτερα την πολιτική της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης, έχοντας ως οδηγό μια συνεπή μακροπρόθεσμη δημοκρατική μεταρρύθμιση·

30.  καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών στελεχών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων στο Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν και το Κιργιζιστάν, και καλεί την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και να αναλάβει άμεση δράση για την υπεράσπισή τους·

31.  καταδικάζει τη στοχοποίηση εξόριστων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης από ορισμένα καθεστώτα της Κεντρικής Ασίας, μεταξύ άλλων τους φόνους και την κατάχρηση των διαδικασιών έκδοσης μέσω της Ιντερπόλ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν καλύτερη προστασία και να αποφεύγουν την απέλαση αυτών των προσώπων, σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης, η οποία απαγορεύει την παράδοση πραγματικών θυμάτων στον διώκτη τους·

32.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο αυτό, να καταδικάσει με σαφείς δηλώσεις της τα καταπιεστικά μέτρα που έχουν λάβει τα καθεστώτα της Κεντρικής Ασίας στο όνομα της διαφύλαξης της δημόσιας ασφάλειας, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τις δικαιολογημένες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια·

33.  ζητεί από το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων, να παροτρύνουν τους εταίρους από την Κεντρική Ασία να κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν τα ουσιώδη βασικά πρότυπα και λοιπούς κανόνες της ΔΟΕ που παραμένουν σε εκκρεμότητα·

34.  κατανοεί τον κίνδυνο που συνιστά για την ασφάλεια η επιστροφή των αλλοδαπών μαχητών οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό του Da'esh, εκφράζει όμως τη βαθιά του ανησυχία για την αυξανόμενη τάση καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης με πρόσχημα την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί κατάλληλη απάντηση στην απειλή αυτή, μεταξύ άλλων με την απαγγελία αμφίβολων κατηγοριών για τρομοκρατική δραστηριότητα ή αόριστων κατηγοριών για υποκίνηση κοινωνικού μίσους, με τη θέσπιση των αποκαλούμενων νόμων περί αλλοδαπών πρακτόρων, που στιγματίζουν και περιορίζουν τις δραστηριότητες νόμιμων ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό, και με την αυξημένη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης, επιτήρησης, λογοκρισίας και φιλτραρίσματος· υπενθυμίζει στις χώρες εταίρους ότι μια πλήρως λειτουργική δημοκρατία πρέπει να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η καταστολή της ελεύθερης έκφρασης γνώμης δεν συμβάλλει με κανέναν τρόπο στη διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας· τονίζει ότι τα συναφή μέσα της ΕΕ, όπως η διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων με το ευρύ κοινό και οι αυξημένες ανταλλαγές θα συμβάλουν στην ενίσχυση της θέσεως του κοινού και ότι πολλές από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες είναι σήμερα περισσότερο πρόθυμες να βασιστούν αυτών των κοινωνιών σήμερα βασίζεται περισσότερο στη διασύνδεση ομάδων και ενώσεων ή δικτύων που ελέγχονται από την κυρίαρχη ελίτ·

35.  καλεί τις χώρες της περιοχής να μην θεωρούν την παρουσία των διεθνών ΜΚΟ απειλή αλλά ενίσχυση της κοινωνίας και να τους παρέχουν πλήρη πρόσβαση στις φυλακές ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της επιβολής κυρώσεων, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία με όλα τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό νόμων στις χώρες της περιοχής, οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και που στοχοποιούν τη χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών («νόμοι περί αλλοδαπών πρακτόρων») και την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ (οι αποκαλούμενοι «νόμοι περί προπαγάνδας των ΛΟΑΔΜ»)· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, πέραν της προώθησης των προαναφερόμενων ελευθεριών, η ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει στις προτεραιότητές της την προώθηση της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων, καθώς και των δικαιωμάτων των γυναικών, των ανηλίκων και των μειονοτήτων·

37.  καλεί τις αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ στις κοινωνίες της Κεντρικής Ασίας, να εξαλείψουν τις διακρίσεις σε βάρος τους και να ενισχύσουν τα δικαιώματα των ευάλωτων ατόμων, ειδικά των ατόμων με αναπηρία·

38.  υπενθυμίζει ότι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους της ΕΕ και καλεί τις αρχές να στηρίξουν την εφαρμογή τους σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, ιδίως τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

39.  χαιρετίζει την καθιέρωση διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας· επισημαίνει, εντούτοις, την έλλειψη διαφάνειας της διαδικασίας και καλεί την ΑΠ/ΥΕ να επανεξετάσει τον ρόλο, την εντολή, τους στόχους και την παρακολούθηση των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις χώρες της περιοχής, και ειδικότερα να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κινημάτων του ισλαμικού ρεφορμισμού που είναι αντίθετες στον εξτρεμισμό, και να θεσπίσει μηχανισμούς συστηματικής παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών αυτών, σε περίπτωση που παρουσιάσουν σοβαρές ελλείψεις· σημειώνει ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικά εργαλεία συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, που επιτρέπουν την εφαρμογή έξυπνων στρατηγικών και, επομένως, πρέπει να αξιοποιούνται καταλλήλως· ζητεί οι διάλογοι αυτοί να αποτελέσουν μέρος μιας ολοκληρωμένης συνεργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εκφραστούν και να διαβιβαστούν οι ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων· παροτρύνει την ΕΕ να αναφέρει με συνέπεια και δημοσίως συγκεκριμένες επιμέρους περιπτώσεις·

40.  τονίζει τη σημασία του μηχανισμού καθολικής περιοδικής εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την ουσιαστική εφαρμογή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαδικασίας εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου στο Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν και το Κιργιζιστάν·

41.  υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις της Κεντρικής Ασίας τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ·

42.  χαιρετίζει τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki Mun, που τάχθηκε κατά της συρρίκνωσης του δημοκρατικού χώρου κατά την επίσκεψή του στην περιοχή τον Ιούνιο του 2015·

43.  σημειώνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά συντονισμός των δράσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στην Κεντρική Ασία· ενθαρρύνει την εγκαθίδρυση περισσότερων πρακτικών δεσμών συνεργασίας· πιστεύει ότι η κοινή δράση μπορεί να είναι επωφελής, ειδικά σε τομείς όπως η ανθρώπινη ασφάλεια και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

44.  αναγνωρίζει ότι, ενώ το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν αντιμετωπίζουν ξεχωριστές προκλήσεις η καθεμία όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η περιοχή έχει κοινές προκλήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

45.  παρατηρεί ότι, παρά το γεγονός ότι και οι πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας έχουν επικυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, οι κοινωνίες τους παραμένουν πατριαρχικές και ανδροκρατούμενες, ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε πολλούς τομείς, όπως η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε τμήματα της αγοράς εργασίας και στη νομική προστασία και τα δικαιώματα, και ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη σε πολλά μέρη της Κεντρικής Ασίας και λαμβάνει πολλές μορφές, όπως ενδοοικογενειακή βία, απαγωγή νυφών, εμπορία ανθρώπων, γάμος σε πολύ νεαρή ηλικία και σωματική βία· καλεί τις πέντε χώρες να εφαρμόσουν πλήρως την Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι η στήριξη που παρέχεται από την ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών·

46.  παρατηρεί ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν πλήρη και καθοριστικό ρόλο στη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία σε όλες τι χώρες τη Κεντρικής Ασίας, με μέσο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στον γεωργικό τομέα της τάξης του 58%(25)· καλεί όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να ενθαρρύνουν την απασχόληση των γυναικών και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· ζητεί την προώθηση και την παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και της χειραφέτησης των κοριτσιών και των γυναικών ως βασικούς στόχους των σχέσεων της ΕΕ με την περιοχή·

47.  αναγνωρίζει τις δράσεις που έχουν αναλάβει μεμονωμένα οι χώρες της Κεντρικής Ασίας προκειμένου να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων, όπως οι τροποποιήσεις στα άρθρα 154 και 155 του ποινικού κώδικα του Κιργιζιστάν, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2014 και προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις για το ευρέως διαδεδομένο έθιμο της απαγωγής νυφών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και η προώθηση της ισότητας των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση σε ολόκληρη την περιοχή· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει περαιτέρω τις χώρες της Κεντρικής Ασίας κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, προκειμένου να αναπτυχθεί και να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ατόμων στην κοινωνία·

48.  χαιρετίζει τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων που εφαρμόζει το Καζακστάν, καθώς και τα 45 πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά μέτρα που περιέχονται σε αυτήν· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις χώρες της Κεντρικής Ασίας κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, και ζητεί πιο αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στα δημόσια όργανα λήψης αποφάσεων του Καζακστάν, παρά το νομικά υποχρεωτικό ποσοστό του 30% στα πολιτικά θεσμικά όργανα·

49.  καλεί την ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής της για την Κεντρική Ασία και με βάση τις προτεραιότητές της για το 2016-2020 καθώς και την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση των δικαιωμάτων και των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών· θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί κάθε χώρα της Κεντρικής Ασίας να θεσπίσει νομοθεσία η οποία θα απαγορεύει ρητά κάθε μορφή βίας και διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής, της σωματικής, της ψυχολογικής και της οικονομικής κακοποίησης που εμποδίζει τα θύματα να εργασθούν και να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες ή μέσα μεταφοράς, μεταξύ άλλων τακτικών απομόνωσης· επισημαίνει ότι η οικονομική ασφάλεια είναι ο κυριότερος παράγοντας που θα καθορίσει εάν ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας θα σπάσει τα δεσμά και θα απαλλαγεί από περαιτέρω κακοποίηση· καλεί τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να αντιμετωπίζουν την βία σε βάρος των γυναικών ως ποινικό αδίκημα, να ερευνούν δεόντως όλες τις υποθέσεις που καταγγέλλονται και να εφαρμόζουν μέτρα που θα διασφαλίζουν την προστασία, την παροχή συνδρομής και την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη, παράλληλα με μηχανισμούς για την επιβολή του νόμου· σημειώνει ότι η βιομηχανία των πρακτορείων γάμων είναι αρκετά σημαντική στην Κεντρική Ασία, και ζητεί οι χώρες στην περιοχή να εξετάσουν το ενδεχόμενο ρύθμισης των εν λόγω πρακτορείων με σκοπό την καλύτερη προστασία των ευάλωτων γυναικών από την εκμετάλλευση· καλεί τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να οργανώσουν διαφωτιστικές εκστρατείες για το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν απαλλαγμένοι από τη βία καθώς και πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας, και ιδίως των θρησκευτικών ηγετών, σχετικά με τη ρητή απαίτηση να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση αμφότερων των μερών για την τέλεση ενός γάμου·

50.  σημειώνει ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ νομοθεσίας και πραγματικότητας και ότι, ενώ ορισμένες χώρες διαθέτουν νομικό κώδικα που εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα στην κατανομή της ιδιοκτησίας, εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις προς όφελος των κληρονόμων του ανδρικού φύλου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η έλλειψη νομικής καταχώρισης των γάμων στο Τατζικιστάν θέτει τις γυναίκες σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση μετά από ένα διαζύγιο, δεδομένου ότι έρευνα του ΟΑΣΕ έδειξε ότι, εξαιτίας τούτου, το 80% των διαζευγμένων γυναικών δεν έχει δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην οικογενειακή διατροφή·

51.  προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων σε χώρες της Κεντρικής Ασίας, και να συνεργαστεί στενά με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, για παράδειγμα τη ΔΟΕ, τον ΟΟΣΑ και τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών για τη χειραφέτηση των γυναικών·

52.  διαπιστώνει ότι η εκπροσώπηση των γυναικών σε υπουργικές θέσεις είναι χαμηλή, ανερχόμενη στο 15% στο Κιργιζιστάν και στο 5,7% στο Τουρκμενιστάν για το 2015(26)· ενθαρρύνει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και την Επιτροπή να εστιάσουν επίσης στη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, ιδίως στο πολιτικό πεδίο, και συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών, κυρίως ως υποψηφίων για αξιώματα·

53.  καλεί τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να προωθήσουν την ίση πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ώστε να εξασφαλίσουν το δυναμικό τόνωσης της ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες στις τοπικές και παγκόσμιες οικονομίες·

54.  συνιστά το δικαστικό προσωπικό να ενημερώνεται και να καταρτίζεται σε ζητήματα φύλου, και επισημαίνει την ανάγκη να τιμωρούνται τα άτομα που επιδίδονται σε πράξεις βίας λόγω φύλου·

55.  τονίζει την ανάγκη οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα εμπορίας και βίας κατά των γυναικών ειδικά για τις αρχές επιβολής του νόμου, τις εισαγγελικές αρχές και το δικαστικό προσωπικό, και την ανάγκη να συσταθούν προσβάσιμα κέντρα και καταφύγια όπου θα παρέχεται ψυχολογική και νομική υποστήριξη στα θύματα·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης των οργανισμών και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των πολιτικών για την ισότητα των φύλων, καθώς και τη σημασία της διασφάλισης αυτονομίας και χρηματοδότησης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για τα δικαιώματα των γυναικών·

Εκπαίδευση και νεολαία – ανταλλαγές μεταξύ των λαών

57.  τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους βασικούς τομείς όπου καλείται η ΕΕ να αναπτύξει τη μακροπρόθεσμη δράση της στην Κεντρική Ασία· θεωρεί την εκπαίδευση ως έναν πυλώνα καίριας σημασίας για την ενσωμάτωση και ως παράγοντα διευκόλυνσης της δημοκρατικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας· στηρίζει το έργο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας της Κεντρικής Ασίας μέσω εκπαιδευτικών και θεσμικών προγραμμάτων, με την παροχή τεχνικής υποστήριξης και τη διεξαγωγή διαλόγου στο πλαίσιο σεμιναρίων (όπως στο Μπισκέκ, το 2014)· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία της Λετονίας να οργανώσει την 1η διάσκεψη υπουργών ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για την εκπαίδευση και τη δέσμευση της Λετονίας και της Πολωνίας να ηγηθούν του περιφερειακού προγράμματος για την εκπαίδευση, ύστερα από μια μακρά και απογοητευτική απροθυμία ορισμένων κρατών να το πράξουν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση των αντίστοιχων στόχων που τέθηκαν κατά τη λετονική προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2015· θεωρεί ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς αποτελούν τον καλύτερο τρόπο σταδιακής βελτίωσης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή·

58.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις εντοπισθείσες ελλείψεις στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, όπως η δίκαιη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα προβλήματα που συνδέονται με τη "διαφυγή εγκεφάλων", και η κατάρτιση μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων όπως τα κορίτσια, τα παιδιά με αναπηρίες και τα παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες·

59.  παροτρύνει την ΕΕ να αφιερώσει περισσότερη προσοχή στην προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης στους νέους στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, τόσο δεδομένων των θετικών επιδράσεων από άποψη κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας και δημιουργίας βιώσιμων δημοκρατικών κοινωνιών, όσο και ως βέλτιστο μέτρο πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού, και της ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων στην περιοχή· θεωρεί ότι τούτο συνιστά προτεραιότητα, λόγω της δημογραφικής πρόκλησης που αποτελεί η διόγκωση του νεανικού πληθυσμού κατά 25%-35% στις ηλικίες έως και 14 ετών· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε διασυνοριακά έργα για τη διαπολιτισμική συμφιλίωση και ανάπτυξη στην κοιλάδα Ferghana·

60.  επικροτεί την αύξηση του αριθμού των εγγραφών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη σημασία της διατήρησης αυτής της πορείας· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που αποφοιτούν από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σχεδόν ίδιος με αυτόν των ανδρών· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης των γυναικών στην επαγγελματική κατάρτιση και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ιδίως στο Ουζμπεκιστάν και στο Τατζικιστάν, όπου εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των γυναικών και ανδρών που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·

61.  επισημαίνει τη σημασία της πρόσβασης των γυναικών στην επαγγελματική κατάρτιση και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου ποσοστού συμμετοχής στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας, και παροτρύνει τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ να ενθαρρύνει την παροχή κινήτρων στον τομέα αυτό· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τη δράση της στον εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών και μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης, την προώθηση των διεθνών ακαδημαϊκών ανταλλαγών και τη δημιουργία δυνατοτήτων ισότιμης συμμετοχής των γυναικών· θεωρεί ότι πρέπει να σχεδιασθούν μαθήματα κατάρτισης με θέμα την ισότητα των φύλων τα οποία να απευθύνονται σε επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης·

62.  θεωρεί ότι ο θετικός ρόλος της ΕΕ στην περιοχή πρέπει να προαχθεί μέσω της εκπαίδευσης και των διαπροσωπικών επαφών· υπενθυμίζει τη σημασία των διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών της ΕΕ, όπως των Erasmus+, Erasmus Mundus και Erasmus Tempus, για την προαγωγή της θετικής κινητικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας, και για την παροχή ευκαιριών χειραφέτησης των σπουδαστών που επωφελούνται από τα προγράμματα, με αποτέλεσμα την προσέγγιση των δύο πολιτισμών· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ έχει προϋπολογίσει να διαθέσει 115 εκατομμύρια EUR για το πρόγραμμα εκπαιδευτικής συνεργασίας Erasmus+ στην περιοχή· καλεί όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ καθώς και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιολογήσουν και να ενδυναμώσουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς των προγραμμάτων σπουδών/υποτροφιών και των ανταλλαγών νέων επαγγελματιών μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας, ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας και των εφαρμοσμένων επιστημών·

63.  επικροτεί το γεγονός ότι και οι πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας έχουν παρακολουθήσει στενά τη διαδικασία της Μπολόνια, προβαίνοντας σε πολλές εθνικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια·

64.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συμμετοχή επιστημόνων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων της Κεντρικής Ασίας σε έργα συνεργατικής έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020·

Οικονομική ολοκλήρωση, εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

65.  σημειώνει τα κοινά χαρακτηριστικά που απορρέουν από την παλαιότερη ιστορία, όπως οι δρόμοι του μεταξιού, ο εποικισμός από τουρκικά φύλα και η αποδοχή του Ισλάμ· σημειώνει επίσης ότι οι πέντε χώρες της περιοχής παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα στην ανάπτυξή τους, ήτοι: το Καζακστάν αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα της περιοχής και οι σχέσεις του με την ΕΕ σημειώνουν σταθερή πρόοδο· το Κιργιζιστάν και το Τατζικιστάν είναι πολύ φτωχότερες χώρες αλλά σχετικά ανοικτές και παρουσιάζουν έναν κάποιο βαθμό συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών· η σχέση της ΕΕ με το Ουζμπεκιστάν βρίσκεται επίσης σε ανάπτυξη· όμως το Τουρκμενιστάν εξακολουθεί να αποτελεί την πιο κλειστή χώρα της περιοχής, η οποία δεν διαθέτει αποτελεσματική ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών·

66.  επισημαίνει το γεγονός ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από σημαντική ποικιλομορφία, μεταξύ άλλων στην παρουσία φυσικών πόρων όπως τα ορυκτά καύσιμα και η καλλιεργήσιμη γη, καθώς και, εν μέρει ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, στα σημερινά επίπεδα ανθρώπινης και οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αυτών· τονίζει πως είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη, αφενός, οι πολιτιστικές διαφορές εντός της περιοχής και, αφετέρου, η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών·

67.  αναγνωρίζει τον πιθανό θετικό αντίκτυπο μιας νέας ώθησης στην οικονομική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κεντρικής Ασίας για τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό στην περιοχή·

68.  πιστεύει ότι η οικονομική διαφοροποίηση της περιοχής παρέχει προστιθέμενη αξία από πλευράς περιφερειακής ανάπτυξης, σταθερότητας και ασφάλειας, λαμβανομένης υπόψη της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας· κρίνει ουσιαστικό τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη βιώσιμων εγχώριων υποδομών μεταφορών και ενέργειας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, τη βελτίωση της πρόσβασης σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας· θεωρεί ότι για την ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να δίνεται προτεραιότητα εξίσου στην οικολογική εξυγίανση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τονίζει τη σημασία του εμπορίου για την προώθηση και των δύο· υποστηρίζει την αύξηση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στη διαχείριση των πόρων στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, καθώς και την ενθάρρυνση της μεταξύ τους διασυνοριακής συνεργασίας·

69.  ανησυχεί για την έλλειψη κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, η οποία είναι στάσιμη και άνιση, την έλλειψη κρατικής διαφάνειας και τη συνακόλουθη διαφθορά, την κακή διακυβέρνηση, το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο, την έλλειψη σεβασμού προς το κράτος δικαίου και τη χαμηλή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, στοιχεία που ευνοούν τις πελατειακές πρακτικές και επιδεινώνουν τα προβλήματα διαφθοράς και την έλλειψη αποτελεσματικότητας του κράτους·

70.  υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας, καθώς η ΕΕ είναι σήμερα ο πρώτος εμπορικός εταίρος στην περιοχή· τονίζει την ανάγκη να εντείνει περαιτέρω η ΕΕ τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις της με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη να ενισχύσουν οι χώρες της Κεντρικής Ασίας τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την προαγωγή ενός σταθερού περιβάλλοντος, προκειμένου να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις·

71.  είναι της άποψης ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα και όχι σε βάρος του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπενθυμίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι είναι σημαντική η ενεργοποίηση των διατάξεων που περιέχονται στις σχετικές ρήτρες των εμπορικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με την ΕΕ, εφόσον το άλλο συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

72.  επισημαίνει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής· τονίζει την ανάγκη να προωθήσουν οι χώρες της Κεντρικής Ασίας ενεργούς πολιτικές με στόχο τη μείωση της φτώχειας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει τον βαθύ αρνητικό αντίκτυπο που έχουν για την περιοχή η οικονομική επιβράδυνση στη Ρωσία και την Κίνα, οι εν εξελίξει γεωπολιτικές εντάσεις και η σύγκρουση στην Ουκρανία· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι οι επιδεινούμενες οικονομικές τάσεις που απορρέουν από την πτώση των τιμών των βασικών προϊόντων, την υποτίμηση του ρουβλίου και τη μείωση των εμβασμάτων από τους μετανάστες στη Ρωσία, πολλοί από τους οποίους επιστρέφουν σήμερα στη χώρα τους άνεργοι, θέτουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις για την περιοχή· σημειώνει ότι, με βάση τα ανωτέρω, το ποσοστό ανάπτυξης της περιοχής για τα έτη μετά το 2014 αναμένεται να είναι περίπου το ήμισυ του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας·

73.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει προγράμματα που θα διευκολύνουν την κοινωνική επανένταξη και την απασχόληση των επιστρεφόντων από το εξωτερικό, και να ενισχύσει τον διάλογο για τη μετανάστευση και την κινητικότητα·

74.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία που δεν θα βασίζεται σε γεωστρατηγικά συμφέροντα αλλά η οποία θα αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας συμμετοχικής και δημοκρατικής κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και από μια ενεργό κοινωνία των πολιτών, και στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές·

75.  τονίζει ότι, παρά την ταχεία οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η περιοχή αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά φτώχειας, υψηλή εισοδηματική ανισότητα και μείωση του προσδόκιμου ζωής, ιδίως στις αγροτικές περιοχές όπου ζει το 80-90% του πληθυσμού· τονίζει ότι με τη διεργασία ιδιωτικοποίησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής μετάβασης παραμελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι ορεινές περιοχές· υπογραμμίζει ότι στις εν λόγω περιοχές οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι πολλοί άνδρες μεταναστεύουν στις πόλεις προς αναζήτηση απασχόλησης και εγκαταλείπουν τις γυναίκες οι οποίες αναγκάζονται να επωμισθούν ολόκληρο το βάρος της αγροτικής εργασίας και των οικογενειακών ευθυνών·

76.  επισημαίνει ότι είναι σημαντική η συνέπεια της στρατηγικής ως προς τις παγκόσμιες δεσμεύσεις, ειδικά ως προς το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

77.  ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ για την περιοχή· επαναλαμβάνει ότι η συμπερίληψη των ΣΒΑ θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας·

78.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιηθεί από πλευράς ΕΕ η ευκαιρία της αναπτυξιακής συνεργασίας για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επίτευξης των ΣΒΑ, με σκοπό την αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων σε όλες τις χώρες της περιοχής και την ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην κοινωνία των πολιτών·

79.  είναι της άποψης ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να χορηγείται μόνο σε χώρες που είναι πράγματι προσηλωμένες στην άμβλυνση της φτώχειας, την ισότιμη και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική πρόοδο και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ότι οι εν λόγω χώρες πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν αποτελεσματικές πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επιτρέπουν στην ΕΕ να παρακολουθεί την εφαρμογή των εν αντίστοιχων προσπαθειών· αμφισβητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη λογική και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της βοήθειας που χορηγείται στο Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν· ζητεί να επανεξεταστεί η πολιτική εφόσον υπάρξουν βελτιώσεις· ενθαρρύνει την ΑΠ/ΥΕ να συνδράμει στην ενίσχυση της προόδου στον τομέα αυτό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω των υψηλών επιπέδων διαφθοράς και αναποτελεσματικής γραφειοκρατίας, η ικανότητα απορρόφησης της βοήθειας είναι πολύ χαμηλή και οι θετικές της επιδράσεις πολύ περιορισμένες·

80.  σημειώνει ότι η τρέχουσα επανεξέταση αποσυνδέθηκε σκόπιμα από τη διαδικασία προγραμματισμού 2014-2020 του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας για την Κεντρική Ασία που συμφωνήθηκε το 2014, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή αλληλεπικάλυψη, διατηρώντας παράλληλα τη συνοχή της δράσης της ΕΕ στην περιοχή·

81.  συνιστά να εστιαστεί η αναπτυξιακή βοήθεια στην αγροτική ανάπτυξη και στη βιώσιμη γεωργία, ιδίως με σκοπό την απεξάρτηση της γεωργίας από τις μονοκαλλιέργειες όπως η βαμβακοκαλλιέργεια·

82.  καλεί την ΕΕ να παρακολουθήσει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής και οικονομικής της συνδρομής στη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας·

83.  ζητεί να υπάρξει συντονισμός στην περιοχή μεταξύ των ενωσιακών αναπτυξιακών πολιτικών και των συναφών δραστηριοτήτων των κρατών μελών· ζητεί να υπάρξει στενή συνεργασία στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την αειφόρο ανάπτυξη· ζητεί επίσης να υπάρξει συνεργασία με την Κίνα και τη Ρωσία για την ανάπτυξη της περιοχής της Κεντρικής Ασίας·

84.  λαμβάνει υπόψη τη δυναμικότητα της Κίνας στην περιοχή και τον μεταβαλλόμενο ρόλο της από αυτόν του εξωτερικού εμπορικού εταίρου σε αυτόν του περιφερειακού διαμεσολαβητή οικονομικής διακυβέρνησης, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον περιφερειακό εφοδιασμό με συλλογικά αγαθά·

85.  πιστεύει ότι οι συνέργειες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και της πρωτοβουλίας της Κίνας «Μία Ζώνη Ένας Δρόμος» θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής·

86.  σημειώνει επίσης ότι δύο χώρες, συγκεκριμένα το Καζακστάν και το Κιργιζιστάν, έχουν προσχωρήσει στη νέα Ευρασιατική Οικονομική Ένωση που συστάθηκε με πρωτοβουλία της Ρωσίας·

87.  ζητεί να υπάρξει στενή συνεργασία της ΕΕ με τα ταμεία και τους οργανισμούς του ΟΗΕ και με την Παγκόσμια Τράπεζα·

88.  σημειώνει τη συνεχιζόμενη τομεακή δημοσιονομική στήριξη στο Κιργιζιστάν και το Τατζικιστάν, και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καθορίσουν και να εφαρμόσουν αυστηρούς και αντικειμενικά επαληθεύσιμους όρους, ιδίως για κάθε συνεχιζόμενο πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτή πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρότερα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων ενός ισχυρού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αποτελεσματικών μέτρων κατά της διαφθοράς· επισημαίνει ότι η δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άμεση χρηματοδότηση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών (όπως η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η βασική υγειονομική περίθαλψη και οι βασικές υποδομές), που αποτελούν πρωταρχική ευθύνη των αρχών· θεωρεί, αντιθέτως, ότι η βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει να συνδέεται με τις επιδόσεις των αρχών στο πλαίσιο αυτό και ότι η δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη προηγμένων δημόσιων υπηρεσιών, όπως είναι η έρευνα, οι καινοτομίες, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οι καινοτόμες υποδομές, κτλ.·

89.  επιδοκιμάζει την αύξηση της μακρο-οικονομικής βοήθειας και ζητεί να λειτουργεί αυτό το μέσο σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια σχέσης κόστους-ωφέλειας και με βάση ακριβείς εκτιμήσεις αντικτύπου, οι οποίες θα εστιάζουν στις δευτερογενείς επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά σημεία των εκθέσεων προόδου της στρατηγικής, τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των κρατών μελών στην υλοποίηση της βοήθειας εκ μέρους της ΕΕ για να επιτευχθούν ισχυρότερος αντίκτυπος και καλύτερα αποτελέσματα·

90.  επιδοκιμάζει το αίτημα του Κιργιζιστάν για εφαρμογή των ρυθμίσεων του ΣΓΠ+ και εύχεται το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του·

91.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό όλες οι χώρες της Κεντρικής Ασίας να τηρούν τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και να προσχωρήσουν σε αυτόν·

92.  αναγνωρίζει, σύμφωνα με τα πορίσματα του ΟΟΣΑ, την ιδιαίτερη σημασία των προγραμμάτων επιχειρηματικής σύνδεσης των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) με τις ΜΜΕ ως εργαλείου για τη διαφοροποίηση και τη μεγιστοποίηση των οφελών από τις επενδύσεις, κατά τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας να συνδέσουν στενότερα τις ΞΑΕ με τις εγχώριες οικονομίες τους και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να αποκτούν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, τη χρηματοδότηση, την τεχνολογία και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη διοίκηση· από αυτή την άποψη, καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών της Κεντρικής Ασίας να ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα και να αυξήσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων στα υπάρχοντα προγράμματα επιχειρηματικής σύνδεσης· επισημαίνει ότι, για να διασφαλιστεί ότι η τοπική παραγωγή ανταποκρίνεται στα διεθνή ποιοτικά πρότυπα, πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης που βοηθούν τις ΜΜΕ να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες του προσωπικού τους ή η παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα ποιοτικά πρότυπα·

93.  τονίζει ότι για μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή είναι άκρως σημαντικό να εμβαθυνθεί η περιφερειακή ολοκλήρωση, να αυξηθεί το ενδοπεριφερειακό εμπόριο, να υπάρξει επικέντρωση στα δίκτυα μεταφορών και στις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης, και να βελτιωθούν το επιχειρηματικό κλίμα και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως για τις ΜΜΕ·

94.  υπενθυμίζει τις πολλές περιπτώσεις μολυσματικής φυματίωσης στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας· τονίζει πως είναι σημαντικό να συνεχισθεί η εξάπλωση της θεραπείας της φυματίωσης σε αναδυόμενες χώρες που δεν λαμβάνουν πλέον διμερή βοήθεια της ΕΕ, δεδομένης της ανάπτυξης αντοχής στα φάρμακα σε ορισμένα στελέχη της φυματίωσης·

Ενέργεια, περιβάλλον, ύδατα και μεταφορές

95.  τονίζει την ανάγκη για εντατικοποίηση του διαλόγου σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ενέργειας και μεταφορών, καθώς και των διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής δυναμικότητας·

96.  αναγνωρίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας αποτελεί βασικό ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας· θεωρεί την περιοχή ως πρόσθετη δυνητική πηγή ενεργειακής ασφάλειας για την ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατότητες αυξημένης συνεργασίας με το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να έχει ασφαλή, σταθερό και οικονομικά προσιτό ενεργειακό εφοδιασμό, όπως απαιτείται από την ενεργειακή της ένωση και δεδομένης της σημασίας που έχει αυτό για τη συνολική ασφάλεια της Ένωσης· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη να αποτελέσουν ο ενεργειακός εφοδιασμός και η ενεργειακή διαφοροποίηση βασικό στοιχείο της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, και καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, η οποία είναι προς το συμφέρον όλων των μερών, καθώς θα βοηθήσει στη δημιουργία ενεργειακής διαφοροποίησης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου επέκτασης του Νότιου Διαδρόμου στην Κεντρική Ασία και του αγωγού αερίου της Κασπίας· τονίζει, ωστόσο, ότι οι ενεργειακές συμφωνίες και οι διάλογοι πρέπει να συνδέονται με ισχυρά στοιχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

97.  σημειώνει τη στήριξη της ΕΕ στα ενεργειακά έργα που μπορούν να επεκτείνουν τον Νότιο διάδρομο μεταφοράς αερίου, μεταξύ άλλων και από την οδό της Κασπίας και πιθανώς του Ιράν· καλεί, εντούτοις, την ΕΕ να διεξαγάγει πλήρεις μελέτες σκοπιμότητας για αυτά τα έργα, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων·

98.  στηρίζει την προώθηση από την ΕΕ της ανανεώσιμης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών στην Κεντρική Ασία με αυτές των γειτονικών χωρών, καθώς και με την ΕΕ·

99.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η επανεπένδυση εσόδων από φυσικούς πόρους είναι καίριας σημασίας για τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

100.  ενθαρρύνει τη βελτίωση του συντονισμού και την αναζωογόνηση των προσπαθειών στο πλαίσιο της καίριας περιφερειακής πλατφόρμας για τα ύδατα και το περιβάλλον, υπό την καθοδήγηση της Ιταλίας και της Ρουμανίας·

101.  τάσσεται υπέρ ενός ενισχυμένου προδραστικού ρόλου για την ΕΕ όσον αφορά την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των αρχών της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας κατά την εξόρυξη ή την επεξεργασία φυσικών πόρων στην περιοχή, που προωθούνται από την Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ)· σημειώνει ότι μόνο το Καζακστάν και το Κιργιζιστάν συμμορφώνονται με την ΠΔΕΒ στην περιοχή, ενώ το καθεστώς υποψηφιότητας του Τατζικιστάν ανεστάλη προσωρινά το 2015·

102.  σημειώνει με ανησυχία ότι πέραν των αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εξακολουθούν να υφίστανται πολλαπλές ανησυχητικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αποτελούν κατάλοιπο της σοβιετικής περιόδου, όπως αυτές που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη και συνεχιζόμενη πυρηνική μόλυνση τις προηγούμενες δεκαετίες, και την επείγουσα δράση για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικών δοκιμών, τις βιομηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, την υποβάθμιση του εδάφους και του οικοσυστήματος, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την απερήμωση και, πρωτίστως, τη συνεχιζόμενη καταστροφική κακοδιαχείριση των υδάτων· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αυξήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας, να βοηθήσει στην κινητοποίηση των πόρων και να παράσχει ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών·

103.  παροτρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει οικονομική και τεχνική συνδρομή για την αντιμετώπιση των υγειονομικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και ενημερωτικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνέπειες των δοκιμών της ΕΣΣΔ στο πεδίο πυρηνικών δοκιμών του Σεμιπαλατίνσκ, στο βορειοανατολικό Καζακστάν, κοντά στην πόλη Semey (που ονομαζόταν προηγουμένως Σεμιπαλατίνσκ)·

104.  επικροτεί και ενθαρρύνει την ενίσχυση των προσπαθειών για προσαρμογή και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, και προτρέπει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να συμβάλουν εποικοδομητικά στην επιτυχία της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι το 2015·

105.  καλεί την ΕΕ να εντατικοποιήσει περαιτέρω τα προγράμματά της για τη μείωση του κινδύνου καταστροφής και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην Κεντρική Ασία, ως μια περιοχή ευεπίφορη στις φυσικές καταστροφές, με σοβαρές απειλές που σχετίζονται με περιβαλλοντικές καταστροφές και την αλλαγή του κλίματος·

106.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μαζικό θάνατο των κοπαδιών του είδους «αντιλόπη σάιγκα» στο Καζακστάν, τον Μάιο του 2015· παροτρύνει την ΕΕ να συμβάλει με έρευνα και περιβαλλοντικά μέτρα στην πρόληψη ενδεχόμενων μελλοντικών περιστατικών·

107.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων·

108.  ενθαρρύνει την ΕΕ να θέσει σε προτεραιότητα και να αναπτύξει περαιτέρω τη «διπλωματία των υδάτων» της προκειμένου να διευκολύνει τη βελτίωση της διασυνοριακής διαχείρισης των υδάτων και να διαμεσολαβεί για την επίλυση διαφορών, μεταξύ άλλων προωθώντας ένα ανοικτό και αποτελεσματικό πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση του φράγματος του Rogun· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την ΕΕ να ενθαρρύνει και να επιταχύνει την περαιτέρω προσχώρηση στις διεθνείς συμβάσεις και τις νομικές αρχές που σχετίζονται με τους κοινούς υδάτινους πόρους·

109.  καλεί τις χώρες της περιοχής, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, να υπογράψουν και να κυρώσουν τις συμβάσεις του Espoo και του Aarhus του ΟΗΕ για τις συγκρούσεις με αντικείμενο τα ύδατα και να εντάξουν την κοινωνία των πολιτών στην εφαρμογή τους·

110.  ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των δραματικών συνεπειών της περιβαλλοντικής καταστροφής λόγω αποστέγνωσης της λίμνης Αράλης· προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξή της προς το Διεθνές Ταμείο για τη λίμνη Αράλη και ζητεί από την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα στις τακτικές της επαφές με το Ουζμπεκιστάν·

111.  επισημαίνει ότι η οικοδόμηση ενός στρατηγικού, σύγχρονου και διαλειτουργικού συστήματος οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού εξυπηρετεί ζωτικά συμφέροντα της Κίνας, της ΕΕ και της Ρωσίας, και ότι η επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της περιοχής μέσω σύγχρονων και αξιόπιστων υποδομών θα προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία, όχι μόνο για την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, αλλά και για την προώθηση της κινητικότητας των προσώπων και των πολυπολιτισμικών ανταλλαγών, η οποία με τη σειρά της θα δημιουργήσει καλύτερο περιβάλλον για την προαγωγή του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας·

112.  επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της ΕΕ να προσφέρει την πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη της για την προώθηση της έγκρισης και της επιβολής προτύπων προστασίας και ασφάλειας και περιβαλλοντικών προτύπων σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και να διευκολύνει τους δεσμούς κατά μήκος του διαδρόμου μεταφορών Ευρώπης-Καυκάσου-Κεντρικής Ασίας· ειδικότερα, στηρίζει τις συνεχείς προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη ασφαλών αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών στην Κεντρική Ασία·

113.  ενθαρρύνει τον περαιτέρω συντονισμό της ΕΕ με την πολιτική μεταφορών της Κίνας στην περιοχή·

Περιφερειακή συνεργασία, προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και διαχείριση των συνόρων

114.  ενθαρρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τον διάλογο όσον αφορά την Κεντρική Ασία με τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με τους γείτονες των χωρών της Κεντρικής Ασίας και άλλα ενεργά κράτη της περιοχής·

115.  ενθαρρύνει την ΕΕ να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα προσδιορίζοντας, από κοινού με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, τομείς εντατικοποίησης της συνεργασίας, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές και την ενέργεια· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των χωρών της Κεντρικής Ασίας, τόσο μεταξύ τους όσο και στις διεθνείς αγορές και τους διαδρόμους·

116.  πιστεύει ότι η ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρέπει να συνεχίσει να προάγει πολιτικές περιφερειακής ολοκλήρωσης και συγκεκριμένες στρατηγικές οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και να ανταμείβει τα θετικά μέτρα που λαμβάνονται από μεμονωμένα κράτη της Κεντρικής Ασίας ή ομάδες χωρών μέσω αυξημένης συνεργασίας· πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ πρέπει να δίνει προσοχή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους χωρών· εμμένει στην ανάγκη να υπάρξει εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου και να προωθηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών της περιοχής·

117.  θεωρεί την εμβάθυνση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ως σημαντικό στοιχείο για την περιφερειακή σταθερότητα και την εδραίωση της ειρήνης·

118.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τον ΟΑΣΕ και τον ΟΗΕ σε όλους τους τομείς πολιτικής·

119.  καλεί επίσης την ΕΕ να εντάξει ad hoc τη Μογγολία σε ορισμένες πτυχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Κεντρική Ασία·

120.  αναγνωρίζει ότι οι κυριότερες απειλές και προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική για την Κεντρική Ασία εξακολουθούν να υφίστανται·

121.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία, ιδίως όσον αφορά τα κοινά ζητήματα και τις κοινές προκλήσεις, και ότι το κοινό συμφέρον θα πρέπει να υπερισχύει έναντι της ανομοιογένειας των ενδιαφερόμενων χωρών·

122.  σημειώνει ότι τα ανεπίλυτα εθνοτικά ζητήματα, η έλλειψη προοπτικών για μια ομαλή μεταφορά ισχύος και η χαρακτηριζόμενη από αποκλεισμούς διακυβέρνηση στις χώρες της Κεντρικής Ασίας αποτελούν πηγές δυνητικής αστάθειας και εξτρεμισμού, και ότι, κατά συνέπεια, η επιτυχής εφαρμογή των βασικών συμφερόντων της ΕΕ που απορρέουν από τη Στρατηγική για την Κεντρική Ασία τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση·

123.  στηρίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη μετεξέλιξη σε πραγματικό φόρουμ συνεργασίας του εκκολαπτόμενου διαλόγου υψηλού επιπέδου σχετικά με την ασφάλεια μεταξύ ΕΕ-Κεντρικής Ασίας με στόχο τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή, όπως είναι οι επακόλουθες επιπτώσεις του πολέμου στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της απειλής του Ισλαμικού Κράτους, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων, του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, καθώς και των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κίνδυνων· επισημαίνει τη σημασία και τον θετικό αντίκτυπο των προγραμμάτων περιφερειακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων ενισχύουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία και τη συνοριακή ασφάλεια, όπως το πρόγραμμα διαχείρισης των συνόρων στην Κεντρική Ασία (BOMCA) και το πρόγραμμα δράσης για τα ναρκωτικά στην Κεντρική Ασία (CADAP)· πιστεύει ότι ο διάλογος πρέπει να επικεντρωθεί στην ανθρώπινη ασφάλεια και όχι στην αμιγώς κρατική ασφάλεια· επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω τους περιφερειακούς και τους διμερείς διαλόγους για την ασφάλεια με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συμμετοχή του Αφγανιστάν στη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους περιφερειακούς εταίρους, ιδιαίτερα το Περιφερειακό Κέντρο Προληπτικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Εθνών για την Κεντρική Ασία (UNRCCA)·

124.  σημειώνει την υιοθέτηση του προγράμματος δράσης για τα CADAP για την περίοδο 2014-20· θορυβείται, ωστόσο, από τα επίπεδα ρεκόρ που καταγράφηκαν στην καλλιέργεια οπίου και τη σχετική διακίνηση από το Αφγανιστάν μέσω της Κεντρικής Ασίας· ζητεί από την ΕΥΕΔ/την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της εμπλοκής του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και των ελίτ στη διακίνηση, και τις αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία στην περιοχή·

125.  συνιστά για μια ακόμη φορά να ενταχθούν τα προγράμματα δράσης BOMCA και CADAP στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (ISP) παρά στο Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας·

126.  παροτρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τα περιφερειακά προγράμματα στήριξης που έχουν ως στόχο την πρόληψη των συγκρούσεων και την εδραίωση της ειρήνης, προωθώντας μεταξύ άλλων τη διακοινοτική και διεθνοτική συμφιλίωση, καθώς και την οριοθέτηση των συνόρων στην Κεντρική Ασία, που χρηματοδοτείται από τον ISP·

127.  χαιρετίζει το σχέδιο «Διασυνοριακή συνεργασία για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη», που χρηματοδοτείται από την Ελβετία και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη στις διασυνοριακές περιοχές μεταξύ Κιργιζιστάν και Τατζικιστάν·

128.  επισημαίνει τον ρόλο του UNRCCA που εδρεύει στο Ashgabat από το 2007, καθώς και τον ρόλο του ΟΑΣΕ στην πρόληψη των συγκρούσεων στην περιοχή·

129.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις πρωτοβουλίες του UNRCCA και, υπό την εποπτεία του. να επιστήσει την προσοχή στο ζήτημα των υδάτων και να ξεκινήσει διάλογο μεταξύ των πέντε χωρών για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής ρύπανσης·

130.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις δυσμενείς συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν τα ζητήματα της πρόσβασης στα αποθέματα υδάτων για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία και να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις·

131.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση 2015 των ΗΠΑ σχετικά με τη εμπορία ανθρώπων(27) περιέλαβε το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν στον «κατάλογο επιτήρησης», που σημαίνει ότι ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι σε αύξηση· καλεί τον συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων να παράσχει υποστήριξη στο Τουρκμενιστάν και στο Ουζμπεκιστάν για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία αποτελεί προσβολή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συχνά συνεπάγεται ψυχολογική τρομοκρατία και σωματική βία και πρέπει να εξαλειφθεί· καλεί τα κράτη μέλη να τονίζουν το σημαντικό αυτό ζήτημα κατά τις συναλλαγές τους με τις εν λόγω χώρες·

132.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Ασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις δραστηριότητες της εξτρεμιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος που συνίστανται στο γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες της Κεντρικής Ασίας, παρακινούμενοι εν μέρει από την πολιτική περιθωριοποίηση και τις δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές, ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή για να πολεμήσουν ή να υποστηρίξουν με άλλον τρόπο το Ισλαμικό Κράτος, την Al-Nusra και άλλες τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις· αναγνωρίζει ότι, εάν ένα σημαντικό ποσοστό ριζοσπαστικοποιημένων πολιτών της Κεντρικής Ασίας επιστρέψουν στις χώρες τους, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε όλη την Κεντρική Ασία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία·

133.  ενθαρρύνει την ΕΕ να αντιμετωπίσει μαζί με τις κυβερνήσεις της Κεντρικής Ασίας τις αμοιβαίες προκλήσεις της στρατολόγησης μαχητών και υποστηρικτών από το Ισλαμικό Κράτος, εστιάζοντας στις πολιτικές και διοικητικές αποτυχίες, προάγοντας για παράδειγμα τη θρησκευτική ελευθερία με παράλληλη διασφάλιση των λαϊκών συνταγμάτων και αναθεώρηση των νόμων και των πολιτικών που εισάγουν διακρίσεις, εφαρμόζοντας προγράμματα ευαισθητοποίησης ανδρών και γυναικών, και εστιάζοντας στην απασχόληση των μειονεκτούντων νέων, δίνοντας προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης και εξασφαλίζοντας καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και μαθαίνοντας από τις ευρωπαϊκές ή τις ασιατικές εμπειρίες όσον αφορά την αποκατάσταση και επανένταξη ριζοσπαστών ισλαμιστών·

134.  θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία, μεταξύ άλλων με τη Ρωσία και την Κίνα, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της διογκούμενης απειλής της ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης στην Κεντρική Ασία· καλεί όλους τους διεθνείς παράγοντες με επιρροή στην περιοχή να ενθαρρύνουν τα κράτη της Κεντρικής Ασίας να καταβάλουν συντονισμένη προσπάθεια για τον καλύτερο συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας τους, και σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών· τονίζει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι συνεπής με τις διεθνείς δεσμεύσεις τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα·

135.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στο βόρειο Αφγανιστάν και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη στρατιωτική και πολιτική σταθερότητα της περιοχής· χαιρετίζει τις βελτιώσεις της συνοχής μεταξύ των στρατηγικών της ΕΕ για το Αφγανιστάν και την Κεντρική Ασία, αντίστοιχα· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη στενότερης διασύνδεσης της προσέγγισης της ΕΕ σε σχέση με την Κεντρική Ασία και το Αφγανιστάν, και προσαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών στη στρατηγική μετά το 2014 για το Αφγανιστάν· ενθαρρύνει τη συμμετοχή του Αφγανιστάν στα προγράμματα που έχουν ως στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή· ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών της Κεντρικής Ασίας να αναλάβουν πιο προδραστικό ρόλο και να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη συνεργασία προς όφελος της σταθερότητας στο Αφγανιστάν· δίνει έμφαση στην ανάγκη περιφερειακού συντονισμού των στρατηγικών για την ανθρώπινη ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών·

136.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να θέσουν ως προτεραιότητα στις σχέσεις τους με τα κράτη της Κεντρικής Ασίας τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης χρηματοδότησης και κατάρτισης, προωθώντας τη θρησκευτική ελευθερία στο πλαίσιο των λαϊκών συνταγμάτων, τις προληπτικές πτυχές της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, καθώς και τις προσπάθειες αποκατάστασης πρώην τζιχαντιστών, ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της πρόκλησης του ισλαμιστικού εξτρεμισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την επιτακτική ανάγκη για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να την ενσωματώσει στη στρατηγική της· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Καζακστάν ως σημείο αφετηρίας για μια μεταρρύθμιση σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ειδικά προγράμματα μεταρρύθμισης στον τομέα της ασφάλειας για το Κιργιζιστάν, και πιθανώς για το Τατζικιστάν, εστιάζοντας στο κράτος δικαίου και στα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ποινική δικαιοσύνη, καθώς και στην αστυνόμευση·

137.  αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της αποπυρηνικοποιημένης ζώνης της Κεντρικής Ασίας από τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας·

138.  ζητεί από τα κράτη μέλη μια πιο ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή και τον αυστηρό σεβασμό των οκτώ κριτηρίων που ορίζονται στην κοινή θέση της ΕΕ του 2008 για τους ελέγχους στις εξαγωγές όπλων· εκφράζει, εν προκειμένω, την ανησυχία του για την παράκαμψη της κοινής αυτής θέσης από ορισμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βάσει των διμερών συμφωνιών ορισμένων κρατών μελών·

139.  ζητεί από τα κράτη μέλη να σταματήσουν την εξαγωγή έτοιμων συστημάτων παρεμβατικής παρακολούθησης στις χώρες της περιοχής, εάν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να πιστεύεται ότι αυτά τα συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά δημοσιογράφων, πολιτικών προσωπικοτήτων ή υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου εξαγωγών για να μην πέσουν τέτοια παρεμβατικά συστήματα σε λάθος χέρια·

Ειδικά θέματα ανά χώρα

140.  υπογραμμίζει ότι οι ακόλουθες παράγραφοι ανά χώρα αφορούν μόνο ζητήματα προτεραιότητας και, ως εκ τούτου, δεν είναι πλήρως περιεκτικές·

Καζακστάν

141.  τονίζει ότι η εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες· σημειώνει ότι το Καζακστάν είναι ο πρώτος εταίρος από την Κεντρική Ασία με τον οποίο η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί και υπογράψει ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· αναμένει, με την οριστικοποίησή της, την ενεργό και συγκεκριμένη δέσμευση του Καζακστάν να προβεί σε πολιτικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, η οποία απορρέει από τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του· αναγνωρίζει το «πρόγραμμα των 100 βημάτων» ως μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις επείγουσες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα·

142.  τονίζει, εν προκειμένω, τις συστάσεις του Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΕΣΕΣΣ) μεταξύ ΕΕ-Καζακστάν, που είναι αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να συναινέσει το Κοινοβούλιο στη σύναψη της νέας ΕΣΕΣΣ και για τη μελλοντική συνεργασία ΕΕ-Καζακστάν·

143.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εντεινόμενη επιδείνωση στους τομείς της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· επαναλαμβάνει και τονίζει ότι η συγκεκριμένη και απτή πρόοδος των πολιτικών μεταρρυθμίσεων έχει συνδεθεί με την πρόοδο της διαπραγμάτευσης για τη νέα ΕΣΕΣΣ· καλεί το Καζακστάν να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία του συνάδει με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των θεμελιωδών ελευθεριών χωρίς αυτοεπιβαλλόμενους περιορισμούς· καλεί τις αρχές του Καζακστάν να λάβουν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων που διατύπωσε ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι με ειρηνικούς σκοπούς, στην έκθεση αποτελεσμάτων της αποστολής του στο Καζακστάν, τον Ιανουάριο του 2015· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, το Καζακστάν να επανεξετάσει και να τροποποιήσει τους νέους του ποινικούς κώδικες σε σχέση με την ποινικοποίηση της δυσφήμισης, καθώς αυτή υπονομεύει τις θεμελιώδεις ελευθερίες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον νόμο περί μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, διότι υπονομεύει την ανεξαρτησία και αμφισβητεί ακόμη και την ίδια την ύπαρξη των ΜΚΟ στο Καζακστάν, και ζητεί την αναθεώρησή του·

144.  υπενθυμίζει στο Καζακστάν τις δεσμεύσεις του απέναντι στον ΟΑΣΕ για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και παροτρύνει τη χώρα να συνδυάσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής – ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για το 2013-2015, ως χώρα που θα φιλοξενήσει τη διεθνή EXPO του 2017, και έχοντας θέσει υποψηφιότητα για μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 2017-2018 – με σημαντικές εσωτερικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

145.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της διεθνούς αποστολής του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ για την παρακολούθηση των εκλογών της 20ής Μαρτίου 2016, το Καζαχστάν απέχει ακόμη πολύ από την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι του ΟΑΣΕ όσον αφορά τη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών, παρά τη μικρή πρόοδο που έχει σημειωθεί· ενθαρρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη εφαρμογή όλων των συστάσεων του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ·

146.  ζητεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης «Alga!», Vladimir Kozlov·

147.  αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που έπαιξε το Καζακστάν φιλοξενώντας και διευκολύνοντας τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ε3+3 και Ιράν το 2013 σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τη συμβολή της χώρας στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας της νέας διεθνούς τράπεζας πυρηνικών καυσίμων, υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το 2017, τον προσωρινό διαμεσολαβητικό ρόλο που ανέλαβε στην κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και τις καλές υπηρεσίες που προσέφερε στις διαβουλεύσεις μεταξύ πλευρών της συριακής αντιπολίτευσης·

148.  επικροτεί το γεγονός ότι το 2015 το Καζακστάν έφτασε στο τελικό στάδιο της διαδικασίας ένταξής του στον ΠΟΕ·

Κιργιζιστάν

149.  εκφράζει τη λύπη του για την οπισθοδρόμηση του Κιργιζιστάν, της χώρας για την οποία η ΕΕ είχε τις μεγαλύτερες προσδοκίες στην περιοχή σε σχέση με την επιδίωξη των δημοκρατικών φιλοδοξιών της·

150.  συγχαίρει το Κιργιζιστάν για την πρόοδο που επέδειξε στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές· αναγνωρίζει την ειρηνική του συμπεριφορά και τις σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη διαφάνεια· επικροτεί τα πορίσματα της αποστολής παρακολούθησης εκλογών του ΟΑΣΕ σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2015 στο Κιργιζιστάν, καθώς διαπιστώθηκε ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τους ψηφοφόρους και μια ανταγωνιστική εκλογική εκστρατεία· εκφράζει, παρόλα αυτά, την ανησυχία ότι η υποχρεωτική καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων ως προαπαιτούμενο για την ψηφοφορία θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην πληρότητα του εκλογικού καταλόγου· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες προκειμένου να αναπτυχθεί μια πλήρως λειτουργική κοινοβουλευτική δημοκρατία, παρά τις αρχικές ενθαρρυντικές ενδείξεις για την υλοποίηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και τη μετάβαση σε ένα πραγματικά πολυκομματικό σύστημα από την πλευρά του Κιργιζιστάν, που αποτελεί μία από τις πιλοτικές χώρες που πρόκειται να λάβει δημοκρατική στήριξη από την ΕΕ·

151.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Κιργιζιστάν απέσυρε το περιοριστικό σχέδιο νομοθεσίας για τους «ξένους πράκτορες» και τα άτομα ΛΟΑΔΜ, και του ζητεί να απορρίψει κάθε νομοθεσία που επιφέρει διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ και στοχοποιεί την κοινωνία των πολιτών·

152.  χαιρετίζει την επιτυχή εκλογή του Κιργιζιστάν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2016-2018 και καλεί το Κιργιζιστάν να αξιοποιήσει εποικοδομητικά την επερχόμενη συμμετοχή του στο Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

153.  παροτρύνει την Επιτροπή/την ΕΥΕΔ να βοηθήσουν το Κιργιζιστάν να αποδώσει δικαιοσύνη στα θύματα των εθνοτικών συγκρούσεων του 2010·

Τατζικιστάν

154.  παροτρύνει το Τατζικιστάν να συμμορφωθεί με τις διεθνείς του δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύσει την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ανεξαρτησία του νομικού επαγγέλματος· εφιστά την προσοχή στην προβληματική κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης μετά την υπογραφή από τον Πρόεδρο ενός νέου κανονισμού, σύμφωνα με τον οποίο όλες οι πληροφορίες για επίσημες εκδηλώσεις θα διοχετεύονται μέσω της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση σε άλλα μέσα ενημέρωσης· καλεί το Τατζικιστάν να μην προβεί σε αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στο έργο των ΜΚΟ και να μην εφαρμόσει την προσφάτως εγκριθείσα νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ·

155.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την απόφαση σχετικά με την απαγόρευση του Κόμματος της Ισλαμικής Αναγέννησης του Τατζικιστάν, η οποία αποτελεί συνέχεια μιας ανησυχητικής τάσης καταστολής νόμιμων πολιτικών δυνάμεων και φίμωσης επικριτικών φωνών για λόγους διαφύλαξης της ασφάλειας· καλεί τις αρχές του Τατζικιστάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας του 1997 και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, της πολυφωνίας και ενός ελεύθερου και ανοικτού πολιτικού περιβάλλοντος·

156.  σημειώνει τα συμπεράσματα της αποστολής παρατήρησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ στις βουλευτικές εκλογές της 1ης Μαρτίου 2015 στο Τατζικιστάν, ότι οι εκλογές αυτές «έλαβαν χώρα σε περιορισμένο πολιτικό χώρο και δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τους υποψηφίους»·

157.  συνεχίζει να εκφράζει ανησυχία για την αναποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στη χώρα· παροτρύνει την ΕΥΕΔ/την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα σε προγράμματα που αποσκοπούν στην πρόληψη των βασανιστηρίων στα κέντρα κράτησης και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στο Τατζικιστάν·

158.  χαιρετίζει την ένταξη του Τατζικιστάν στον ΠΟΕ τον Μάρτιο του 2013·

Τουρκμενιστάν

159.  τονίζει ότι το Τουρκμενιστάν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις περισσότερες σημαντικές διεθνείς συμφωνίες και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένο να σέβεται και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό οιεσδήποτε συνθήκες· εκφράζει την πρόθεσή του για αύξηση της στήριξης της ΕΕ στον τομέα των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα με την πλήρη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλα μέσα για τη στήριξη της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στη χώρα·

160.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι, κατά την περίοδο αναφοράς, η κατάσταση στον τομέα του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητη, παρά τις κάποιες νομοθετικές προσπάθειες στον πολιτικό, δικαστικό, οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα· πιστεύει ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο από διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό το πρίσμα των διεθνών υποχρεώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

161.  παροτρύνει την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τις αρχές του Τουρκμενιστάν ζητώντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ· ζητεί επίσης να συνεχίσουν να εκφράζουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ΕΥΕΔ να αναβαθμίσει το Γραφείο Συνδέσμου στο Ashgabat σε πλήρη αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Τουρκμενιστάν το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αλληλεπίδραση με την κοινωνία των πολιτών και την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

162.  υπογραμμίζει τη σημασία του συνεχιζόμενου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά όσον αφορά τη συνεχιζόμενη πίεση για απελευθέρωση ατόμων που κρατούνται για πολιτικούς λόγους, και την αποκάλυψη της τύχης των εξαφανισθέντων κρατουμένων·

163.  αναγνωρίζει ότι η έναρξη ισχύος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν θα βοηθούσε στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της συναφθείσας σχέσης·

164.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να τιμήσει τη συμφωνία που συνάφθηκε με τον προκάτοχό της σχετικά με έναν μηχανισμό παρακολούθησης, επιτρέποντας στο Κοινοβούλιο να ενημερώνεται δεόντως από την ΕΥΕΔ σχετικά με την εφαρμογή της ΣΕΣΣ, μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ·

165.  επικροτεί την πρόσφατα ενισχυθείσα συνεργασία του Τουρκμενιστάν με την ΕΕ σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος· σημειώνει την παρουσία της χώρας στη συνάντηση του ΟΑΣΕ για την εφαρμογή της ανθρώπινης διάστασης το 2015 και την παρουσία υψηλού επιπέδου της τουρκμενικής πλευράς στη 15η ετήσια κοινή συνεδρίαση επιτροπών στο πλαίσιο της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας τον Οκτώβριο του 2015·

166.  καλεί το Τουρκμενιστάν να σταματήσει τη συνεχιζόμενη εκστρατεία αφαίρεσης παραβολικών κεραιών και αποκλεισμού της πρόσβασης σε ορισμένους δικτυακούς τόπους, και να θέσει τέλος στον εκφοβισμό και την παρενόχληση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών·

Ουζμπεκιστάν

167.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει επιδιώξει αποτελεσματικά τον εκδημοκρατισμό στο Ουζμπεκιστάν και επαναλαμβάνει ότι προσδοκά από την ΕΕ να επιδιώξει ενεργά τον στόχο αυτό στη χώρα· σημειώνει την άρνηση της κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν να προβεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις· ενθαρρύνει την ΑΠ/ΥΕ να αναπτύξει μια πολιτική κρίσιμης, εποικοδομητικής, συνδεόμενης με όρους και συνεκτικής ευρωπαϊκής δέσμευσης με το Ουζμπεκιστάν·

168.  εκφράζει τη λύπη του για τη συστηματική και τακτική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, παρά τη θέσπιση βελτιωμένων σχετικών νόμων και την κύρωση διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει τις ουζμπεκικές αρχές να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν πλήρως τις ανησυχίες και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά όλες τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

169.  εμμένει στην έκκληση προς τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να απελευθερώσουν όλους όσους έχουν φυλακιστεί τιμωρούμενοι επειδή άσκησαν ειρηνικά την ελευθερία έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και επισημαίνει την ανάγκη πρόληψης και διερεύνησης των περιστατικών βασανισμού στη φυλακή· εκφράζει την ανησυχία του για τις αυθαίρετες παρατάσεις των ποινών φυλάκισης· καλεί τις ουζμπεκικές αρχές να επιτρέψουν στις ανεξάρτητες ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να εργαστούν ανεμπόδιστα·

170.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η χώρα έχει κάνει κάποια πρόοδο όσον αφορά την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, την κυβερνητική απαγόρευση στο ζήτημα αυτό· υπενθυμίζει τη σημασία της ανεξάρτητης και αντικειμενικής παρακολούθησης της εφαρμογής αυτής της απαγόρευσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εξαλειφθεί η χρήση της παιδικής εργασίας κατά την ετήσια συγκομιδή βαμβακιού, ενθαρρύνοντας συγχρόνως την περαιτέρω δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει να καταβάλλει συγκεκριμένες προσπάθειες, π.χ. σχέδιο δράσης, για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας·

171.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε να μην δώσει τη συγκατάθεσή του στο πρωτόκολλο της ΣΕΣΣ ΕΕ-Ουζμπεκιστάν που επεκτείνει τις διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο προϊόντων υφαντουργίας, πριν επιβεβαιωθεί ότι έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και ότι έχουν επιτευχθεί ουσιώδη αποτελέσματα, διασφαλίζοντας επίσης ότι, μαζί με την παιδική εργασία, πρόκειται να τεθεί όντως υπό εξάλειψη και η πρακτική της καταναγκαστικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν·

172.  είναι της άποψης, εν προκειμένω, ότι μέρος της προηγούμενης αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το Ουζμπεκιστάν, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων του κοινοβουλίου του, δεν διατέθηκε σωστά και θα έπρεπε να αναδιατεθεί σε πιο σημαντικούς τομείς, όπως η αγροτική ανάπτυξη ή η διαχείριση του περιβάλλοντος και των υδάτων·

173.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη δράση του Ισλαμικού Κινήματος του Ουζμπεκιστάν, που δήλωσε υποταγή στο Ισλαμικό Κράτος τον Αύγουστο του 2015 και έχει στρατολογήσει χιλιάδες τζιχαντιστές στην Κεντρική Ασία·

o
o   o

174.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Καζακστάν, του Κιργιζιστάν, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν και του Ουζμπεκιστάν.

(1) ΕΕ C 184 E της 6.8.2009, σ. 49.
(2) ΕΕ C 168 Ε της 14.6.2013, σ. 91.
(3) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 68.
(4) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 27.
(5) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 28.
(6) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 153.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0252.
(8) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 111.
(9) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 87.
(10) EE C 236 E της 12.8.2011, σ. 69.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0288.
(12) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 24.
(13) ΕΕ C 74 E της 13.3.2012, σ. 12.
(14) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 159.
(15) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 93.
(16) ΕΕ C 45 της 5.2.2016, σ. 85.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0008.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0426.
(19) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 92.
(20) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 80.
(21) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 12.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0040.
(23) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 195.
(24) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 126.
(25) Στατιστικές της Παγκόσμιας Τράπεζας 2012.
(26) Στατιστικές της Παγκόσμιας Τράπεζας για την πενταετή περίοδο 2011-2015.
(27) Εκπονηθείσα από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ


Επιδημία του ιού Ζίκα
PDF 442kWORD 113k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την επιδημία του ιού Ζίκα (2016/2584(RSP))
P8_TA(2016)0122B8-0449/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) της 1ης Φεβρουαρίου 2016 που χαρακτηρίζει την επιδημία του ιού Ζίκα έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(2),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την επιδημία από τον ιό Ζίκα (O-000030/2016 – B8-0119/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2016 η ΠΟΥ χαρακτήρισε την επιδημία από τον ιό Ζίκα έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία (PHEIC),

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός Ζίκα είναι αναδυόμενος ιός που μεταφέρεται από κουνούπια, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο δάσος Ζίκα της Ουγκάντα το 1947 σε πιθήκους του γένους ρήσος, μέσω δικτύου παρακολούθησης του κίτρινου πυρετού των άγριων ζώων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κρούσματα της ασθένειας του ιού Ζίκα έχουν καταγραφεί σποραδικά σε δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες, τη Μαρτινίκα και τη Γαλλική Γουιάνα, στην Αφρική, στην αμερικανική ήπειρο, στην Ασία και τον Ειρηνικό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι περιπτώσεις μόλυνσης έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη, ιδίως στα υπερπόντια εδάφη της Γουαδελούπης και του Αγίου Μαρτίνου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007, ο ιός Ζίκα εμφανίστηκε εκτός των γνωστών ενδημικών ορίων του για πρώτη φορά και προκάλεσε επιδημία στη Νήσο Γιαπ στις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας, την οποία ακολούθησε εκτεταμένη επιδημία στη Γαλλική Πολυνησία το 2013–14 και μεταγενέστερη εξάπλωση σε πολλές χώρες της Ωκεανίας, μεταξύ άλλων, στη Νέα Καληδονία και τις Νήσους Κουκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ γενικά θεωρείται ότι ο ιός Ζίκα προκαλεί ήπια εκδήλωση νόσου στους ανθρώπους, η επιδημία στη Γαλλική Πολυνησία αποκάλυψε ότι ιός μπορεί να προκαλεί νευρολογικές επιπλοκές (δηλαδή το σύνδρομο Guillain-Barré και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) οι περισσότερες λοιμώξεις παραμένουν ασυμπτωματικές (περίπου το 80%)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων του ιού Ζίκα έχει καταγραφεί στην Βραζιλία, ιδιαίτερα στην βορειοανατολική Βραζιλία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο 2015 το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε σχέση με την ασυνήθιστη αύξηση του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν με μικροκεφαλία στην Πολιτεία Περναμπούκο κατά τη διάρκεια του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική αύξηση αφορά κυρίως τις πιο σοβαρές μορφές μικροκεφαλίας, αλλά σύμφωνα με ορισμένες εκθέσεις ο επιπολασμός ηπιότερων μορφών της εν λόγω νόσου ήταν εξαιρετικά υψηλός ακόμη και λίγα χρόνια πριν από την έξαρση της νόσου του ιού Ζίκα το 2015·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος ζωής των κουνουπιών εξαρτάται από το κλίμα, τα ενδιαιτήματα και τη βιοποικιλότητα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάπλωση των κουνουπιών διευκολύνεται από ανθρωπογενείς παράγοντες όπως η αλλαγή του κλίματος, οι τεχνητοί υγροβιότοποι, η αποψίλωση, η αστικοποίηση και η έλλειψη υγειονομικών υποδομών, τα αστικά απόβλητα, οι συγκρούσεις και τα ταξίδια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του ιού Ζίκα έφερε στην επιφάνεια τις υπάρχουσες ανισότητες στις πληγείσες χώρες, όσον αφορά μεταξύ άλλων τα συστήματα δημόσιας υγείας και τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ προσβάλλει δυσανάλογα τα φτωχότερα μέλη της κοινωνίας που συχνά ζουν κοντά σε ανοιχτές πηγές νερού και δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των φτωχών παγκοσμίως και η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα επισφαλής δεδομένου ότι αυτές είναι κυρίως υπεύθυνες στο νοικοκυριό για την τροφή, το καθαρό νερό, την υγιεινή και την ανατροφή των παιδιών με σύνδρομα συνδεόμενα με την μικροκεφαλία, πράγμα το οποίο μπορεί να απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, ιδίως όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες ή οικονομικά προσιτές δομές υποστήριξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εισαγόμενα κρούσματα λοιμώξεων από τον ιό Ζίκα έχουν αναφερθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το ECDC ανέφερε περιστατικό μικροκεφαλίας που διαγνώσθηκε σε έγκυο στη Σλοβενία, η οποία εκδήλωσε λοίμωξη παρόμοια με του ιού Ζίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενώ διέμενε στη Βραζιλία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 9 Φεβρουαρίου 2016, δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα αυτόχθονης μετάδοση του ιού Ζίκα στην ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά έχουν αναφερθεί λίγες μόνο περιπτώσεις αυτόχθονης μετάδοσης του ιού Ζίκα στις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση του ιού έχει συνδεθεί με συρροή περιστατικών μικροκεφαλίας και άλλες νευρολογικές διαταραχές μεταξύ άλλων και περιστατικά του συνδρόμου Guillain-Barré· λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2016 η ΠΟΥ δήλωσε ότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες για αιτιώδη σχέση μεταξύ της μόλυνσης από τον ιό Ζίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της μικροκεφαλίας, μολονότι αυτή δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστήμονες, στηριζόμενοι σε αυξανόμενο αριθμό προκαταρκτικών ερευνών, συμφωνούν ότι ο ιός Ζίκα είναι ένα από τα αίτια της μικροκεφαλίας(3), πάθηση που προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του εμβρύου που διαμορφώνουν τον εγκέφαλο(4) και εξαιτίας της οποίας τα βρέφη γεννιούνται με ασυνήθιστα μικρό κεφάλι και στις περισσότερες περιπτώσεις με καθυστερημένη ανάπτυξη του εγκεφάλου, και είναι πιθανόν να βλάψει τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της κύησης(5), είναι δε επίσης αίτιο του συνδρόμου Guillain-Barré· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αβεβαιότητα σε σχέση με την υγεία του βρέφους που δεν έχει ακόμη γεννηθεί, καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με τους μηχανισμούς μετάδοσης, θέτει τις γυναίκες και τις έφηβες, ιδίως τις εγκύους και τις οικογένειές τους, σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την υγεία τους και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για το νοικοκυριό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αβεβαιότητες δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να καθυστερήσουν οι επείγουσες αποφάσεις και οι ενέργειες για την επίλυση της παρούσας κρίσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δυνητικά αίτια της μικροκεφαλίας είναι πολλά, αλλά συχνά το αίτιο παραμένει άγνωστο και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει οποιασδήποτε ειδικής αγωγής για μικροκεφαλία, έχει σημασία να υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα για να αξιολογεί και να περιθάλπει τα βρέφη και τα παιδιά με μικροκεφαλία, η δε έγκαιρη παρέμβαση με προγράμματα ενθάρρυνσης και παιχνιδιού μπορεί έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, και είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική η παροχή συμβουλών στις οικογένειες και η στήριξη των γονέων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ερευνητές από την Αργεντινή και τη Βραζιλία συνδέουν τα κρούσματα μικροκεφαλίας στη Βραζιλία με το προνυμφοκτόνο χημικό pyriproxyfen, που εισαγόταν στα αποθέματα πόσιμου νερού το 2014 στις πληγείσες περιοχές της Βραζιλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση σε αυτή την πιθανή σύνδεση, αγνοώντας τη γνώμη του Υπουργείου Υγείας και ακολουθώντας την αρχή της προφύλαξης, η τοπική κυβέρνηση στο Ρίο Γκράντε Ντο Σουλ, μια πολιτεία στο νότιο τμήμα της Βραζιλίας, ανέστειλε τη χρήση του χημικού αυτού από τις 13 Φεβρουαρίου 2016·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 4 783 περιστατικά μικροκεφαλίας που αναφέρθηκαν από τον Οκτώβριο 2015, πάνω από 700 έχουν αποκλειστεί ως κρούσματα μικροκεφαλίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 404 βρέφη με επιβεβαιωμένη μικροκεφαλία, μόνο 17 βρέθηκαν θετικά για τον ιό Ζίκα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του ιού Ζίκα αποτελεί πραγματικότητα στα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη από το 2013·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης από τοπικούς φορείς του ιού στην Ευρώπη κατά τη θερινή περίοδο του 2016·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ειδική θεραπεία ή εμβόλιο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι η ινδική εταιρεία Bharat Biotech ανακοίνωσε, στις 3 Φεβρουαρίου 2016, ότι είχε δύο υποψήφια εμβόλια στο στάδιο της ανάπτυξης, το ένα είναι ανασυνδυασμένο εμβόλιο και το άλλο αδρανοποιημένο εμβόλιο που έχει φθάσει στο στάδιο των προκλινικών δοκιμών σε ζώα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός Ζίκα μπορεί να μεταδοθεί σεξουαλικά(6) (7) και η ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι η σεξουαλική μετάδοση είναι σχετικά κοινό φαινόμενο(8)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν επίσης δημοσιεύματα που αναφέρουν μετάδοση του ιού Ζίκα σε συνδυασμό με μεταγγίσεις αίματος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πραγματική απειλή διασυνοριακής μετάδοσης της λοίμωξης από τον ιό Ζίκα που θα προκληθεί από ταξιδιώτες που έχουν μολυνθεί και από το παγκόσμιο εμπόριο·

1.  αναγνωρίζει ότι ο ιός Ζίκα μεταδίδεται ως επί το πλείστον στους ανθρώπους με το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού του γένους Αηδής, κυρίως του κουνουπιού Αηδής ο αιγυπτιακός στις τροπικές περιοχές, και ότι πρόκειται για το ίδιο κουνούπι που μεταδίδει τον ιό του δάγκειου πυρετού, τον ιό Τσικουνγκούνια και τον ιό του κίτρινου πυρετού·

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ECDC, καθώς δεν διατίθενται ούτε θεραπευτική αγωγή ούτε εμβόλια, και δεδομένου ότι τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό Ζίκα τσιμπούν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, η πρόληψη βασίζεται επί του παρόντος σε μέτρα ατομικής προστασίας, όπως το να φοράει κανείς μακρυμάνικα μπλουζάκια και μακριά παντελόνια που έχουν υποστεί επεξεργασία με περμεθρίνη (ιδίως τις στιγμές της ημέρας κατά τις οποίες ο τύπος κουνουπιού που είναι φορέας του ιού Ζίκα είναι πιο δραστήριος) ή να κοιμάται ή να αναπαύεται σε προστατευμένα με σήτες ή κλιματιζόμενα δωμάτια, ή διαφορετικά να χρησιμοποιεί κουνουπιέρες·

3.  τονίζει ότι έχει σημασία να καταρτιστούν σχέδια επικοινωνίας στην πλέον κατάλληλη κλίμακα προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός και να προβληθεί η ενδεικνυόμενη συμπεριφορά για να αποφεύγονται τα τσιμπήματα των κουνουπιών·

4.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που συνεχίζει να καταβάλει το ECDC για να παρακολουθεί την κατάσταση· ζητεί από το ECDC να επικαιροποιεί τακτικά τις αξιολογήσεις κινδύνου και τα επιδημιολογικά στοιχεία· φρονεί ότι το ECDC θα πρέπει να συστήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων στις τροπικές μεταδοτικές νόσους για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των μέτρων που χρειάζεται να τεθούν σε εφαρμογή στην ΕΕ·

5.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να διαθέσει 10 εκατομμύρια EUR για την έρευνα σχετικά με τον ιό Ζίκα και συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα περιστατικά σοβαρών συγγενών δυσμορφιών του εγκεφάλου σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και στις υποψίες που υπάρχουν για τη σχέση τους με λοιμώξεις από τον ιό Ζίκα· διερωτάται, ωστόσο, αν το ποσό αυτό είναι ανάλογο προς την ευρύτατη επιστημονική πρόκληση που συνιστούν οι προσπάθειες για την κατανόηση της νόσου του ιού Ζίκα και των νευρολογικών επιπλοκών της, και την ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών και θεραπευτικών αγωγών

6.  επισημαίνει ότι ο ιός Ζίκα έχει καταγραφεί σε 28 χώρες και ότι οι συνέπειές του μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων, ιδίως των νέων και φτωχών γυναικών, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων ζουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές των χωρών αυτών· τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να εφαρμόσει κατεπειγόντως τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση του Έμπολα του προηγούμενου έτους·

7.  υπογραμμίζει ότι η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως στα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του ιού, και στις θεραπευτικές αγωγές· ζητεί η έρευνα για τον ιό Ζίκα να χωριστεί σε τρία μέρη: διερεύνηση της εικαζόμενης σχέσης μεταξύ του ιού Ζίκα και των συγγενών δυσμορφιών του εγκεφάλου, ανάπτυξη θεραπευτικών αγωγών και εμβολίων και ανάπτυξη δοκιμών για ταχεία και αποτελεσματική διάγνωση·

8.  τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ της μικροκεφαλίας και του προνυμφοκτόνου χημικού pyriproxyfen, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμιά επιστημονική απόδειξη που να αποκλείει τη σχέση αυτή·

9.  υπογραμμίζει ότι η έρευνα δεν θα πρέπει να παραβλέπει άλλα πιθανά και συμπληρωματικά αίτια της μικροκεφαλίας·

10.  επισημαίνει τις περαιτέρω δυνατότητες χρηματοδότησης που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της ελονοσίας και των παραμελημένων λοιμωδών νόσων, όπου περιλαμβάνεται και ο ιός Ζίκα·

11.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, εφόσον δημόσια κονδύλια της ΕΕ επενδύονται στην έρευνα, τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας θα είναι απαλλαγμένα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι ασθενείς θα έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προσιτές τιμές για τα προϊόντα που αναπτύσσονται χάρη στην έρευνα αυτή·

12.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ειδικά μέτρα για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες όπου έχει ήδη εξαπλωθεί ο ιός Ζίκα, προκειμένου να εξαλειφθούν όλοι οι πιθανοί φορείς μετάδοσης στις εν λόγω περιοχές, να δοθεί βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ήδη μολυνθεί, ιδίως στις εγκύους, και να αποφευχθεί η ευρύτερη μετάδοση στις περιοχές αυτές και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο·

13.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδιο δράσης με σκοπό να προλάβει την εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη και να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες στην καταπολέμηση αυτής της επιδημίας στις περιοχές όπου η έξαρση της νόσου είναι σοβαρότερη (κυρίως στην Καραϊβική και την Κεντρική και Νότια Αμερική)· θεωρεί ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοχοθετημένη και επαρκή δωρεάν διανομή μηχανικών «εμποδίων», όπως κουνουπιέρες (για να αποφεύγονται τα τσιμπήματα των κουνουπιών) και προφυλακτικά (για να αποφεύγεται η σεξουαλική μετάδοση)· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρωτόκολλο διαχείρισης με στόχο τους πολίτες που διατρέχουν κίνδυνο να μολυνθούν από τον ιό Ζίκα λόγω του επιδημιολογικού πλαισίου τους, με σκοπό την αποτελεσματική διάρρηξη της αλυσίδας της σεξουαλικής μετάδοσης και της μετάδοσης μέσω του αίματος με την έγκαιρη ανίχνευση·

14.  τονίζει την ανάγκη να ακολουθείται μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά τη συζήτηση της χρηματοδότησης και της εκτίμησης των εργαστηριακών αναγκών, έχοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της δοκιμής και της ανάπτυξης ασφαλών, αποτελεσματικών, οικονομικά προσιτών εμβολίων που θα μπορούν να χορηγηθούν σε εγκύους, οι οποίες συχνά αποκλείονται από τα πρώτα στάδια των κλινικών δοκιμών· καλεί τους δωρητές να παραμείνουν ρεαλιστές όσον αφορά τις αναμενόμενες δαπάνες για την ανάπτυξη αυτών των εμβολίων, καθώς και κατά την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ για την έρευνα, και να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των κοριτσιών και των γυναικών·

15.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο ιός Ζίκα έφερε στην επιφάνεια τα κενά που υπάρχουν τόσο στις αντιδράσεις των συστημάτων δημόσιας υγείας, ιδίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όσο και στην παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στις πληγείσες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενημέρωση και τη φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά από αυτήν, καθώς και την πρόληψη και τον τερματισμό της εγκυμοσύνης, ενώ οι δημόσιες αρχές στις χώρες αυτές συμβούλευσαν τις γυναίκες να αναβάλουν την εγκυμοσύνη έως ότου υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για τον ιό Ζίκα·

16.  αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εργαστηριακή ικανότητα για επιβεβαίωση των λοιμώξεων που εικάζεται ότι οφείλονται στον ιό Ζίκα στην ΕΕ/ΕΟΧ, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι λοιμώξεις του ιού Ζίκα από άλλες λοιμώξεις που οφείλονται σε αρμποϊούς (π.χ. δάγκειος πυρετός και Τσικουνγκούνια)· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντονίζουν την έρευνα μεταξύ των εργαστηρίων που πραγματοποιούν έρευνα για τον ιό Ζίκα, και να προωθήσουν την ίδρυση τέτοιων εργαστηρίων στα κράτη μέλη όπου δεν αυτά υπάρχουν·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προτείνουν στρατηγικές που θα συμβάλουν στη διασύνδεση των παρασκευαστών εμβολίων, των κέντρων ελέγχου και πρόληψης ασθενειών και άλλων εθνικών και κρατικών οργανισμών δημόσιας υγείας και φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για την προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων και αναλύσεων·

18.  υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι μαιευτήρες, οι παιδίατροι και οι νευρολόγοι όσον αφορά την ανάγκη οι λοιμώξεις από τον ιό Ζίκα να διερευνώνται για ασθενείς που έχουν ταξιδέψει στη Βραζιλία και σε άλλες πληγείσες χώρες από το 2014 καθώς και σε ασθενείς που παρουσιάζουν συγγενείς δυσπλασίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, μικροκεφαλία και σύνδρομο Guillain-Barré (GBS)·

19.  σημειώνει με ανησυχία ότι σε πολλές από τις πληγείσες χώρες, η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί απλώς επιλογή, ιδίως σε εκείνες τις χώρες όπου τα ποσοστά σεξουαλικής βίας εξακολουθούν να είναι υψηλά· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις πληγείσες χώρες στην προσπάθεια να επιτύχουν καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβανομένων της προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας και των διαγνωστικών δοκιμών για τον ιό Ζίκα, και καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών παρέχοντάς τους εκτενείς πληροφορίες για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία καθώς και σύνολο υποδείξεων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων οικογενειακού προγραμματισμού, με έμφαση στην πρόσβαση σε όλες τις αντισυλληπτικές μεθόδους υψηλής ποιότητας για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, και πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση με σκοπό να καταπολεμηθεί η αύξηση των μη ασφαλών αμβλώσεων από την εκδήλωση της επιδημίας, και, στο πλαίσιο αυτό, να δώσει το έναυσμα για τον αναγκαίο διάλογο με τις χώρες εταίρους σχετικά με την αντισύλληψη και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών·

20.  επισημαίνει ότι μέχρι τώρα (από 10 Φεβρουαρίου 2016), 28 χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ, οι ΗΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων συμβούλευσαν τις εγκύους και τις γυναίκες που προσπαθούν να εγκυμονήσουν να αναβάλουν τα ταξίδια τους σε χώρες που έχουν πληγεί από τον ιό Ζίκα·

21.  δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει προφύλαξη, θεραπεία ή εμβόλιο για την προστασία από λοιμώξεις εξαιτίας του ιού Ζίκα, και δεδομένου του κινδύνου μετάδοσης από τοπικούς φορείς του ιού στην Ευρώπη κατά τη θερινή περίοδο του 2016, καλεί την Επιτροπή να προβεί σε άμεση ανάλυση των παρασιτοκτόνων όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία και την αποτελεσματικότητα κατά του κουνουπιού φορέα της λοίμωξης· καλεί επίσης την Επιτροπή να συντονίσει μια δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών για την πρόληψη που θα πρέπει οι εθνικές αρχές να θέσουν σε εφαρμογή το φετινό καλοκαίρι·

22.  γνωρίζει ότι έχει δημοσιευτεί αλγόριθμος επαλήθευσης για εγκύους που επιστρέφουν από περιοχή όπου συνεχίζεται η μετάδοση του ιού Ζίκα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένα ζήτημα που δεν έχει εξεταστεί ακόμη από τις υγειονομικές αρχές είναι η παρατεταμένη ανίχνευση του ιού Ζίκα στο σπέρμα και η τεκμηριωμένη μετάδοση του ιού Ζίκα μέσω σεξουαλικής επαφής, πράγμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για τους άρρενες ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές όπου συνεχίζεται η μετάδοση του ιού· πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις είναι συχνές, θα πρέπει να συνιστάται στους άρρενες ταξιδιώτες να χρησιμοποιούν προφυλακτικά μετά την επιστροφή τους από περιοχές συνεχιζόμενης μετάδοσης του ιού έως ότου υπάρξουν πειστικά στοιχεία σχετικά με τη σημασία αυτού του τρόπου μετάδοσης του ιού·

23.  μετά τις συστάσεις της ΠΟΥ για την πρόληψη στις ευρωπαϊκές χώρες, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν σημαντικά την παρακολούθηση των χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών και να αυξήσουν τον έλεγχο των κουνουπιών με την εξάλειψη των τόπων αναπαραγωγής (όπως οι πισίνες) και τον προγραμματισμό ψεκασμών με εντομοκτόνα σε περίπτωση εμφάνισης εστιών μόλυνσης, και να βελτιώσουν τα ποσοστά απολύμανσης φορτίου, οχημάτων φορτίου και θαλάμων επιβατών αεροσκαφών από χώρες που έχουν μολυνθεί·

24.  καλεί την ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη στους πολίτες της ΕΕ που ζουν και ταξιδεύουν στις πληγείσες περιοχές·

25.  ζητεί από τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών να απολυμάνουν δεόντως και σωστά τα αεροσκάφη που προέρχονται από πληγείσες περιοχές·

26.  καλεί την ΕΕ να διενεργήσει διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις) που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στην παρακολούθηση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και/ή καταπολέμηση του κουνουπιού του γένους Αηδής, – όπως η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδέρας και ο Δήμος του Φουντσάλ με πάνω από δέκα χρόνια πείρα στην ενασχόληση με το ζήτημα αυτό, και οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη που διαθέτουν μακρόχρονη τεχνογνωσία σε αναδυόμενες νόσους που μεταδίδονται από φορείς ιών και ιδίως του ιού Ζίκα – προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική της κατά του ιού Ζίκα·

27.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση αυτής της επιδημίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ιατρικού σώματος και θεωρεί ότι είναι σωστό να δοθεί στήριξη στην κινητοποίηση ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού και εξοπλισμού για την καταπολέμηση του ιού Ζίκα εάν είναι αναγκαίο· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως οριζόντια στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία με στόχο την επίτευξη του νέου πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων του·

28.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους εταίρους, να συμβάλουν στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού Ζίκα ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να ενσωματώσει στα υφιστάμενα αναπτυξιακά προγράμματα ανά χώρα επαρκείς απαντήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της υγείας, την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού, την επιδημιολογική εποπτεία, την εκπαίδευση και την κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και τον έλεγχο των πληθυσμών κουνουπιών, σε συνεργασία με τις πληγείσες χώρες·

29.  τονίζει ότι κάθε πρόταση θα πρέπει να βασίζεται σε ευρύ φάσμα επιδημιολογικών μελετών που καλύπτουν όχι μόνο τις επιπτώσεις του ιού Ζίκα αλλά και άλλα αίτια αυτών των επιπτώσεων·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ταξιδιωτικής ιατρικής σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας του ιού Ζίκα και τον έλεγχο φορέα που προβλέπεται από τις αρχές στις πληγείσες περιοχές, έτσι ώστε να μπορούν να περιλαμβάνουν τη λοίμωξη από τον ιό Ζίκα στη διαφορική διάγνωση για τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τις περιοχές αυτές, και να είναι έτοιμοι να επιβάλουν καραντίνα σε ταξιδιώτες που εικάζεται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό Ζίκα προκειμένου να αποφευχθεί η αυτόχθονη μετάδοση· καλεί τις εθνικές αρχές να οργανώσουν εκστρατεία ενημέρωσης που θα συντονίζεται από το ECDC με στόχο την ενημέρωση και την καθησύχαση των ευρωπαίων πολιτών και την αποφυγή αδικαιολόγητης αναταραχής·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επαγρύπνηση όσον αφορά την έγκαιρη ανίχνευση των εισαγόμενων κρουσμάτων της μόλυνσης από τον ιό Ζίκα στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ, ιδίως όπου υπάρχουν φορείς ή δυνητικοί φορείς, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αυτόχθονης μετάδοσης· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι, υπάρχει κίνδυνος, μολονότι μικρός και εποχιακά περιορισμένος, εισαγωγής του ιού Ζίκα σε περιοχές μολυσμένες από το κουνούπι του γένους Αηδής σε εύκρατα κλίματα (περιλαμβανομένων των περιοχών της Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης) με διαδοχική αυτόχθονη μετάδοσης·

32.  τονίζει τη σημασία της πρόσβασης σε ευρείες υγειονομικές υπηρεσίες κατά την καταπολέμηση της νόσου του ιού Ζίκα·

33.  υποστηρίζει τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών(9) να καταργηθούν νόμοι και πολιτικές που περιορίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, κατά παράβαση των διεθνών προτύπων, και επαναλαμβάνει τη βούλησή του να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες στον τομέα της δημόσιας υγείας υλοποιούνται σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως σε σχέση με την υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

34.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

(1) ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(3) http://www.who.int/features/qa/zika/en/
(4) http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
(5) Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016)
(6) http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
(7) https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-france/
(8) http://www.reuters.com/article/us-health-zika-qanda-factbox-idUSKCN0X22TY
(9) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk


Η κατάσταση στην Πολωνία
PDF 394kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία (2015/3031(RSP))
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, στις 19 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 12ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις τροποποιήσεις της 22ας Δεκεμβρίου 2015 στον νόμο της 25ης Ιουνίου 2015 περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των αξιών και αρχών που εμπεριέχονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στα διεθνή μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί υποχρέωση με την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να συμμορφώνονται·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ, η Ένωση θεμελιώνεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, αξίες κοινές στα κράτη μέλη και τις οποίες πρέπει να σέβονται η ΕΕ όπως και κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος, σε όλες τις πολιτικές τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να σέβεται την ισότητα των κρατών μελών της απέναντι στις Συνθήκες, καθώς και τις εθνικές τους ταυτότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ, «Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 ΣΕΕ, η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, η οποία λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης πως τα κράτη μέλη σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά διατυπώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ΕΣΑΔ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη αποτελεσματικών, ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστικών συστημάτων έχει ουσιώδη σημασία για το κράτος δικαίου και για τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών των πολιτών στην Ευρώπη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο θεσπίστηκε ως ένα από τα βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση των ισορροπιών του συνταγματικού δημοκρατικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου στην Πολωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολωνία, και ιδίως η πολιτική και νομική διαμάχη όσον αφορά τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και νέους κανόνες για τη λειτουργία του (που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την εξέταση υποθέσεων και τη σειρά της εξέτασης αυτής, την αύξηση του ορίου της απαρτίας και τις πλειοψηφίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων του Δικαστηρίου), έχουν προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά την ικανότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου να διαφυλάξει το Σύνταγμα και να εγγυηθεί τον σεβασμό του κράτους δικαίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας δήλωσε σαφώς πως το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν μπορεί να εκπληρώσει το καθήκον του ως εγγυητή της υπεροχής του Συντάγματος της Πολωνίας λόγω του ότι η απόφαση του Δικαστηρίου, της 9ης Μαρτίου 2016, δεν έχει δημοσιευθεί και, συνεπώς, δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ, γεγονός που υπονομεύει το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας προειδοποίησε πως η υπονόμευση του Δικαστηρίου υποσκάπτει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της πολωνικής κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας όσον αφορά το Συνταγματικό Δικαστήριο συνιστούν κίνδυνο για το συνταγματικό δημοκρατικό πολίτευμα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη συζήτηση προσανατολισμού της 13ης Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει διαρθρωμένο διάλογο στη βάση του πλαισίου για το κράτος δικαίου, απευθύνοντας μια επιστολή στην πολωνική κυβέρνηση με στόχο την αποσαφήνιση της κατάστασης στην Πολωνία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, θα συλλέξει και θα εξετάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες και θα αξιολογήσει εάν υπάρχουν ενδείξεις συστημικού κινδύνου για το κράτος δικαίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο για το κράτος δικαίου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των συστημικής φύσης απειλών για το κράτος δικαίου, ιδίως σε καταστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω της διαδικασίας για παράβαση και όταν οι «διασφαλίσεις του κράτους δικαίου» που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο δεν φαίνονται πλέον ικανές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις απειλές αυτές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον Σύνταγμα της Πολωνίας, που εγκρίθηκε το 1997, εγγυάται τον διαχωρισμό των εξουσιών, την πολιτική πολυφωνία, την ελευθερία του Τύπου και του λόγου και το δικαίωμα στην πληροφόρηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τη συνταγματική κρίση, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκαλούν σοβαρή ανησυχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι ενδέχεται να συνιστούν παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών· εκτιμώντας ότι οι κινήσεις αυτές της πολωνικής κυβέρνησης πρέπει να παρακολουθούνται στενά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

1.  θεωρεί πως έχει ζωτική σημασία η εξασφάλιση του πλήρους σεβασμού των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ·

2.  φρονεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις νομοθετικές και διοικητικές πρακτικές τους και ότι ολόκληρη η νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενούς δικαίου ενός κράτους μέλους ή μιας υποψήφιας χώρας, πρέπει να αντανακλά και να σέβεται τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

3.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι η ουσιαστική παράλυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

4.  καλεί την πολωνική κυβέρνηση να σεβαστεί, να δημοσιεύσει και να εφαρμόσει πλήρως και χωρίς άλλη καθυστέρηση την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 9ης Μαρτίου 2016, καθώς και να εφαρμόσει τις αποφάσεις της 3ης και της 9ης Δεκεμβρίου 2015·

5.  καλεί την πολωνική κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας· συμμερίζεται τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας ότι το Σύνταγμα της Πολωνίας και τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα επιβάλλουν να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου·

6.  επιδοκιμάζει την πρόσφατη επίσκεψη του Αντιπροέδρου Timmermans στην Πολωνία και τη δήλωσή του κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 6 Απριλίου 2016 για την έναρξη διαλόγου με στόχο την αναζήτηση μιας διεξόδου από την τρέχουσα κατάσταση, στη βάση του πλήρους σεβασμού του συνταγματικού πλαισίου, κάτι που σημαίνει τη δημοσίευση και εφαρμογή των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου· συμμερίζεται τις ανησυχίες όσον αφορά το ενδεχόμενο να υπάρχουν δύο παράλληλα νομικά συστήματα, με συνέπεια να μην υφίσταται ασφάλεια δικαίου·

7.  υποστηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να δρομολογήσει διαρθρωμένο διάλογο στη βάση του πλαισίου για το κράτος δικαίου, μέσω του οποίου θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου στην Πολωνία· εκφράζει ικανοποίηση για τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι ο διάλογος με την πολωνική κυβέρνηση θα διεξαχθεί κατά τρόπο αμερόληπτο, συνεργατικό και βασισμένο σε στοιχεία και καλεί την Επιτροπή, εάν η πολωνική κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας στη διάρκεια του διαρθρωμένου διαλόγου, να ενεργοποιήσει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας για το κράτος δικαίου και να εκδώσει «σύσταση για το κράτος δικαίου» και να προσφέρει την υποστήριξή της στην Πολωνία για την ανάπτυξη λύσεων με στόχο την ενίσχυση του κράτους δικαίου·

8.  τονίζει, ωστόσο, ότι όλα τα μέτρα που ενδεχομένως ληφθούν πρέπει να κάνουν σεβαστές τις αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της, όπως αυτές ορίζονται από τις Συνθήκες και την αρχή της επικουρικότητας·

9.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο τακτικά και λεπτομερώς ενήμερο για τις αξιολογήσεις της, την πρόοδο που επιτυγχάνεται και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται·

10.  εκφράζει την ελπίδα ότι ο διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ της πολωνικής κυβέρνησης και της Επιτροπής θα οδηγήσει στην αναθεώρηση και άλλων αποφάσεων της πολωνικής κυβέρνησης που προκαλούν ανησυχία όσον αφορά τη νομιμότητά τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

11.  αναμένει πως η Επιτροπή θα παρακολουθεί όλα τα κράτη μέλη με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να μη χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά, και θα υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου