Kazalo 
Sprejeta besedila
Sreda, 13. april 2016 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: EGF/2016/000 TA 2016/tehnična pomoč na pobudo Komisije
 Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji
 Imenovanje Sama Jereba za člana Računskega sodišča
 Imenovanje Mihailsa Kozlovsa za člana Računskega sodišča
 Imenovanje Jana Gregorja za člana Računskega sodišča
 Imenovanje Ladislava Balka za člana Računskega sodišča
 Imenovanje Janusza Wojciechowskega za člana Računskega sodišča
 Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat
 EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet
 Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo
 Izbruh virusa zika
 Razmere na Poljskem

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
PDF 342kWORD 86k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Švedske – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))
P8_TA(2016)0111A8-0077/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0077/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, da se olajša njihovo ponovno vključitev na trg dela in zaposlitev, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Švedska vložila vlogo EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), in pri proizvajalcih v poproizvodni fazi, v glavnem v regiji Övre Norrland (SE33) na ravni 2 NUTS, in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 500 izmed 647 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG; ker je bilo 470 presežnih delavcev odpuščenih v podjetju Volvo Group Truck Operation EMEA zaradi krčenja proizvodnje v obratu v kraju Umeå, 177 delavcev pa pri štirih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi (IL Logistics AB, Lemia, Caverion in Isringhausen);

E.  ker je bila vloga predložena na podlagi merila za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

F.  ker so za finančni nadzor ukrepov, ki se financirajo iz ESPG, odgovorne države članice, kakor je določeno v členu 21(1) uredbe o ESPG;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Švedska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1 793 710 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 2 989 518 EUR;

2.  ugotavlja, da so švedski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 16. septembra 2015, Komisija pa je njeno oceno dokončala 16. februarja 2016 in še istega dne obvestila Parlament;

3.  obžaluje, da Komisija ni mogla spoštovati roka za oceno te vloge zaradi izjemnega primanjkljaja kadrov; spominja, da bi morala biti finančna pomoč v interesu prejemnikov na voljo čim hitreje in učinkoviteje; poziva države članice in institucije Unije, udeležene pri odločanju o ESPG, naj naredijo vse, kar je mogoče, da bi skrajšale obravnavo in poenostavile postopke ter tako zagotovile nemoteno in hitro sprejemanje sklepov o uporabi ESPG;

4.  ugotavlja, da v proizvodnji gospodarskih vozil ne prevladujejo več evropski in severnoameriški, temveč novi azijski proizvajalci; poudarja, da se je proizvodnja težkih tovornjakov v Uniji v letu 2014 zmanjšala, tako kot izvoz težkih gospodarskih vozil in avtobusov (zmanjšanje za 6,3 milijarde EUR oziroma –11 %), medtem ko se je uvoz gospodarskih vozil v Unijo povečal (za +10 %); ugotavlja, da je imela industrija tovornjakov težave pri sprejemanju velikih sprememb in se ni mogla prilagoditi ter postati bolj globalna; je seznanjen s trditvijo švedskih organov, da je bila preselitev delov obrata podjetja Volvo iz kraja Umeå v sklopu načrta za optimizacijo proizvodnje nujna za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov, da bi se soočili z obstoječo in pričakovano svetovno konkurenco;

5.  poudarja, da je odpuščanje velik izziv za okrožje Västerbotten (Umeå je glavno mesto), saj je večina prostih delovnih mest v tej regiji namenjena visokokvalificiranim delavcem, večina odpuščenih delavcev pa ima samo srednješolsko izobrazbo; ugotavlja, da se vloga sklicuje na nedavno poročilo o tem, da bo v regiji Västerbotten potrebnih 40 tisoč novih delavcev; pozdravlja ukrepe za delavce, ki potrebujejo specializirano izobraževanje;

6.  poziva države članice, naj na osnovi celovitih ocen trgovinskih učinkov, ki jih Komisija opravi za vsak trgovinski sporazum, skupaj s socialnimi partnerji pripravijo strategije za predvidevanje sprememb na trgu dela in za zaščito delovnih mest ter znanja in veščin v Uniji;

7.  ugotavlja, da se ta vloga ne nanaša na mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), ker ta regija v okviru pobude za zaposlovanje mladih ni upravičena do takšnega ukrepa;

8.  pozdravlja dejstvo, da so začeli švedski organi prilagojene ukrepe izvajati 30. januarja 2015, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

9.  je seznanjen, da Švedska načrtuje devet vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: (i) podrobne ocene in individualne načrte, (ii) različne dejavnosti pri iskanju zaposlitve in mentorstvo, (iii) motivacijske in zdravstvene ukrepe, (iv) podjetništvo in ustanavljanje podjetij, (v) izobraževanje in usposabljanje, (vi) potrjevanje kompetenc, (vii) pomoč zasebnih ponudnikov storitev pri iskanju zaposlitve, (viii) potne stroške in s tem povezane stroške, (ix) nadomestilo za iskanje zaposlitve;

10.  pozdravlja ukrepe za motiviranje in zdravje delavcev; meni, da motiviranje in pomoč potrebujejo tisti delavci, katerih zdravje se je zaradi odpustitve poslabšalo; pozdravlja tudi ukrepe za potrjevanje kompetenc udeležencev;

11.  je seznanjen, da je predvideni znesek za nadomestila in spodbude visok; ugotavlja tudi, da je financiranje teh ukrepov omejeno na največ 35 % skupnih stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG, in da so ti ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

12.  pričakuje potrditev Komisije, da predlagano nadomestilo za iskanje zaposlitve držav članic ne odvezuje obveznosti v zvezi z aktivno politiko trga dela in ukrepi socialnega varstva; poleg tega pričakuje analizo dopolnjevanja ukrepov, ki se financirajo iz ESPG;

13.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s ciljnimi prejemniki, njihovimi predstavniki in lokalnimi javnimi akterji;

14.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

15.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje v okviru usklajenega svežnja ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju in obetom poslovnih sektorjev;

16.  poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih podrobneje navede sektorje, v katerih naj bi delavci najverjetneje našli zaposlitev, in to, ali je ponujeno usposabljanje prilagojeno gospodarskim obetom in potrebam na trgu delovne sile v regijah, kjer je prišlo do odpuščanja;

17.  ugotavlja, da so švedski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

18.  ugotavlja, da je bilo doslej za sektor proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic vloženih 22 vlog za pomoč iz ESPG, vključno s to, od tega 12 zaradi sprememb v trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, 10 pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

19.  poziva Komisijo, naj pozorno oceni primere, v katerih se zahteva financiranje iz ESPG za delavce, ki so izgubili delo zaradi selitve podjetij, in se prepriča, da so ta podjetja spoštovala svoje obveznosti do presežnih delavcev v skladu z nacionalno zakonodajo ali s kolektivnimi pogodbami in da se ESPG uporablja le kot dopolnilni ukrep;

20.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

21.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

22.  Komisijo opominja na njeno odgovornost in obveznost, da pravočasno zagotovi podrobne informacije, ki potrjujejo, da predlagana pomoč za iskalce zaposlitve ne nadomešča obveznosti držav članic v zvezi z aktivno politiko trga dela in ukrepi socialnega varstva, pa tudi podrobno analizo, ki priča o dopolnilnem značaju ukrepov iz ESPG;

23.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

24.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsedujočim Svetu in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

26.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Švedske – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/618.)

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: EGF/2016/000 TA 2016/tehnična pomoč na pobudo Komisije
PDF 415kWORD 88k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))
P8_TA(2016)0112A8-0078/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljnjem besedilu: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. junija 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/000 TA 2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0078/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je najvišji letni proračun, ki je na voljo za ESPG, 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in ker je v členu 11(1) uredbe o ESPG navedeno, da se lahko na pobudo Komisije največ 0,5 % tega zneska (tj. 828 060 EUR v letu 2016) uporabi za financiranje dejavnosti priprave, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja zbirke znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja ter revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje uredbe o ESPG;

E.  ker je Evropski parlament večkrat poudaril, da so potrebne večja dodana vrednost, učinkovitost in zaposljivost prejemnikov sredstev ESPG kot instrumenta Unije za podporo delavcem, ki so postali presežni;

F.  ker predlagani znesek 380 000 EUR ustreza približno 0,23 % največjega letnega proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2016;

1.  priznava ukrepe, ki jih Komisija predlaga kot tehnično pomoč za financiranje odhodkov iz člena 11(1) in (4) ter člena 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  opozarja na pomembnost mreženja in izmenjave informacij o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb za sklad in seminarje mreženja o izvajanju sklada; pričakuje, da se bo z izmenjavo informacij prispevalo tudi k boljšemu in podrobnejšemu poročanju o stopnji uspešnosti ukrepov, ki se s podporo ESPG izvajajo v državah članicah, zlasti o stopnji dosega in ponovne zaposlitve upravičencev; podpira tudi vse pobude, ki predvidevajo tesnejše sodelovanje in posvetovanje z lokalnimi organi, ki vsakodnevno upravljajo ukrepe v sklopu ESPG;

3.  pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge za ESPG in njihovim upravljanjem z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter boljše poročanje; ugotavlja, da je prednostna naloga Komisije za leto 2016 pripraviti in izpopolniti modul za končna poročila, s katerimi se zaključi izvajanje vsakega primera ESPG; ugotavlja tudi, da so stroški iz proračuna ESPG za vključitev sklada v sistem SFC2014 še vedno razmeroma visoki;

4.  pozdravlja vključitev poročanja v elektronski sistem za izmenjavo podatkov (SFC2014); meni, da se bo s tem zmanjšala upravna obremenitev držav članic in poenostavila uporaba poročil v namene ocenjevanja;

5.  ugotavlja, da postopek vključitve ESPG v SFC2014 poteka že več let in da so s tem povezani stroški za ESPG sorazmerno visoki; ugotavlja, da bo treba to raven stroškov ohraniti še eno leto, nato pa se bodo stroški vzdrževanja zmanjšali;

6.  obžaluje, da Komisija ni predstavila napredka pri vključevanju v SFC2014 od začetka leta 2011 do leta 2014, kakor je zahteval Parlament v resoluciji z dne 24. junija 2015 o predlogu za tehnično pomoč v letu 2015; spominja Komisijo, naj predstavi napredek, kakor je zahtevano zgoraj, in v poročilo vključi najnovejše dosežke;

7.  meni, da bi se lahko s sistemom SFC2014 Komisiji omogočilo tudi zbiranje podrobnih podatkov o učinku prejemanja sredstev ESPG, tj. v primeru deleža ponovno zaposlenih presežnih delavcev, ki so prejemali sredstva sklada; vztraja, da bi bilo treba bolje oceniti vrsto in kakovost delovnih mest, srednjeročno in dolgoročno pa tudi stopnjo ponovne vključitve, dosežene po zaslugi ukrepov iz ESPG;

8.  pozdravlja, da Komisija načrtuje 70 000 EUR iz razpoložljivega proračuna naložiti v tehnično pomoč, zlasti za izboljšanje spremljanja in ocenjevanja učinka podpore ESPG na posamezne udeležence; priporoča, naj:

   se proračun za spremljanje in ocenjevanje uporabi za oceno dolgoročnejšega učinka na prejemnike podpore ESPG, učinkovitosti in uspešnosti uporabe podpore na terenu ter poglobljeno analizo ekonomskih sprememb, zaradi katerih upravičenci ESPG ostanejo brez službe,
   koordinator ESPG in država članica 12 mesecev po izvedbi ukrepov zagotovita zanesljive in popolne podatke o poklicni poti prejemnikov, Komisija pa bi morala te podatke, zlasti podatke o stopnjah ponovne zaposlitve prejemnikov, združiti in dati na voljo Evropskemu parlamentu ter Svetu,
   se evidentirajo in jasno sporočijo podrobnejše informacije o ukrepih, do katerih so dostopali posamezni udeleženci, da bi se na primer omogočila jasnejša ocena stroškov in koristi različnih ukrepov, zlasti ob upoštevanju višjih upravnih stroškov (ukrepi iz člena 7(4) uredbe o ESPG),
   sprejetje končnih poročil o primerih in zaključek primera spremljajo popolne informacije o rezultatih za prejemnike (na skupni ravni);

9.  poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, zlasti socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; poudarja, da bi bilo treba okrepiti sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali lokalnimi partnerji za izvajanje primera, komunikacijske in podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti) bi bilo treba izrecno navesti, o njih pa bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

10.  ponovno poziva Komisijo, naj Parlament v razumnem roku povabi na srečanja strokovnih skupin in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(5);

11.  poziva Komisijo, naj utemelji odločitev, da se vmesna ocena, ki se zahteva v členu 20(1)(a) uredbe o ESPG, odda v podizvajanje zunanjemu izvajalcu; poziva, naj se Komisija odloči o načinu nadaljevanja na podlagi analize stroškov in koristi z jasnim poudarkom na objektivnosti, rezultatih, dodani vrednosti, zaposljivosti ter učinkovitosti;

12.  poziva Komisijo, naj v vmesno oceno ESPG vključi vse vidike v zvezi s stroškovno učinkovitostjo vseh projektov sklada, podatke o podpori v obliki neposredne pomoči ter predloge za izboljšanje udeležbe držav članic v skladu in sinergij z ukrepi v okviru Evropskega socialnega sklada ali nacionalnih programov; ugotavlja, da bi bilo treba to izvajanje kombinirati s prizadevanjem za vzpostavitev popolne zbirke podatkov o rezultatih vseh primerov pomoči iz ESPG; poziva k razpravi o rezultatih vmesnega pregleda, da bi ocenili, ali je ESPG najučinkovitejše orodje za spopadanje z izzivi v zvezi z odpuščanjem;

13.  poziva Komisijo, naj vključi kvalitativno in kvantitativno analizo podpore ESPG za mlade do 25 let, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo, ta ukrep pa naj trajno in trajnostno izvaja tudi po decembru 2017, in sicer s predlogom nove uredbe o ESPG, zlasti glede na izvajanje jamstva za mlade in krize zaradi brezposelnosti mladih, ki smo ji priča;

14.  poudarja, da je pomembno povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opominja države članice prosilke na njihovo vlogo pri obveščanju upravičencev, organov, socialnih partnerjev, medijev in splošne javnosti o dejavnostih, ki se financirajo iz ESPG, kot je določeno v členu 12 uredbe o ESPG;

15.  poziva države članice in vse udeležene institucije, naj naredijo vse potrebno za dodatno izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi se povečal učinek ESPG; v zvezi s tem ugotavlja, da Parlament pripravlja osnutek samoiniciativnega poročila na podlagi ocene Komisije, da bi ovrednotil delovanje uredbe o ESPG in preučene primere;

16.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da bi lahko zaradi novega urnika nastala časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih; poziva države članice, naj bolje izkoristijo pomoč Komisije pred predložitvijo uradnih vlog;

17.  poziva države članice in vse sodelujoče institucije, naj zagovarjajo širšo uporabo odstopanja od pragov upravičenosti ter se zavzemajo za mala in srednja podjetja, podaljšanje referenčnih obdobij ter možnost vključitve presežnih delavcev, ki ponujajo sorodne storitve, k presežnim delavcem zadevnega podjetja, s čimer bi učinkoviteje in bolj smotrno uporabljali ESPG;

18.  poziva države članice, naj jasneje poudarijo dodatnost sredstev ESPG in njihovo povezavo z drugimi skladi ter upoštevajo najustreznejše načine, kako bi lahko sklad dodal vrednost, zagotovil sinergijo z drugimi viri financiranja ter preprečil premeščanje in prekrivanje;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsedujočim Svetu in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/619.)

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0237.
(5) UL L 304, 20.11.2010, str. 47.


Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji
PDF 251kWORD 76k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2016 za proračunsko leto 2016 – novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dokončno sprejet 25. novembra 2015(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji(6),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2016, ki ga je Komisija sprejela 9. marca 2016 (COM(2016)0152),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2016, ki ga je Svet sprejel 16. marca 2016 in ga 17. marca 2016 posredoval Evropskemu parlamentu (07068/2016 − C8-0122/2016),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0130/2016),

A.  ker je množični pritok beguncev in migrantov v Evropo povzročil izredne razmere, v katerih veliko ljudi potrebuje nujno humanitarno pomoč, ki presega organizacijske zmogljivosti ene ali več držav članic; ker so zmogljivosti večine držav članic za odzivanje na te izredne razmere že izčrpane; ker na ravni Unije ni bilo ustreznega instrumenta za odzivanje na humanitarne potrebe ljudi, ki so jih prizadele nesreče;

B.  ker je Komisija 2. marca 2016 predstavila predlog uredbe Sveta, da bi zapolnila to vrzel v razpoložljivih instrumentih in se odzvala na humanitarne potrebe na ozemlju Unije; ker navedena uredba temelji na členu 122(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ne predvideva vloge Evropskega parlamenta; ker je Svet 15. marca 2016 sprejel Uredbo (EU) 2016/369;

C.  ker je Komisija zatem predlagala spremembo proračuna, da bi ustvarila proračunsko strukturo za ta instrument in s prerazporeditvijo iz razdelka 3 večletnega finančnega okvira dala na voljo 100 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 80,2 milijona EUR v odobritvah plačil za nujno financiranje;

D.  ker Komisija ocenjuje, da bo za ta novi instrument v letu 2016 potrebnih 300 milijonov EUR (ter v letih 2017 in 2018 po 200 milijonov EUR), vendar se utegne ta znesek še povečati, če se priseljenski in begunski tokovi ne bodo zmanjšali;

E.  ker Komisija predlaga tudi povečanje števila zaposlenih v Evropskem centru za boj proti terorizmu pri Europolu ter temu ustrezno povečanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v višini 2 milijonov EUR, ki bosta prerazporejena iz Sklada za notranjo varnost;

1.  pozdravlja predlog Komisije, saj bo omogočil izplačevanje nujne pomoči na ozemlju Unije iz proračuna Unije, in sicer za odpravljanje humanitarnih posledic sedanje begunske krize; opozarja na vse slabši položaj priseljencev in iskalcev azila, ki je zlasti posledica neusklajenega odzivanja evropskih držav, zaradi česar je omenjena pomoč še toliko bolj potrebna in nujna; poudarja, da je treba izkazati solidarnost z državami članicam, ki se soočajo s kriznimi razmerami na svojem ozemlju;

2.  je seznanjen z rešitvijo, ki jo predlaga Komisija za te izredne razmere; ugotavlja, da je bil po uvedbi dveh skrbniških skladov in instrumenta za begunce v Turčiji vzpostavljen nov priložnostni mehanizem, ne da bi imeli širšo strategijo za reševanje begunske krize in ne da bi v celoti spoštovali pristojnosti Parlamenta kot sozakonodajalca; opozarja, da novi instrument ne temelji na predlogu Komisije za uredbo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom; poudarja, da je Parlament vedno ravnal konstruktivno in hitro v podporo vsem pobudam v zvezi z begunsko krizo ter da se tako ravnanje kaže tudi s sprejetjem te spremembe proračuna;

3.  meni, da bi bilo treba oblikovati trajnejši pravni in proračunski okvir za uporabo humanitarne pomoči v Uniji, kadar bodo to zahtevale okoliščine; ugotavlja, da bi se morala tovrstna nujna finančna pomoč, namenjena odzivanju na krize in nepredvidene okoliščine, že zaradi svoje narave zagotavljati s posebnimi instrumenti, ki ne bi smeli biti všteti v zgornje meje večletnega finančnega okvira;

4.  pozdravlja zavezo Komisije, da ne bo preusmerjala sredstev iz proračuna za zunanjo humanitarno pomoč; je seznanjen z njenim predlogom, da bo prvi obrok novega instrumenta financirala s prerazporeditvijo proračunskih sredstev Sklada za migracije, azil in vključevanje (AMIF), ki so že zdaj namenjena delitvi bremen v zvezi z begunci med državami članicami; meni, da celotnega zneska instrumenta ne bo mogoče zagotoviti s prerazporeditvami, ne da bi to škodovalo izvajanju tega sklada, ki bo letos gotovo pod pritiskom in bo potreboval dodatna sredstva, če se bo načrt premeščanja beguncev začel v celoti izvajati; zato meni, da je treba proračunska sredstva v znesku 100 milijonov EUR zagotoviti vnaprej in jih nadomestiti pozneje; ugotavlja, da je bila v razdelku 3 dosežena zgornja meja in da je bil instrument prilagodljivosti za leto 2016 že v celoti porabljen; zato podpira uporabo varnostne rezerve za preostali znesek v tem letu, takoj ko bo to potrebno, in poziva Komisijo, naj pripravi predlog v zvezi s tem; meni, da se ne bo mogoče izogniti povišanju zgornje meje večletnega finančnega okvira v razdelku 3, če bomo želeli zadostiti vsem potrebam v zvezi z begunsko in priseljensko krizo;

5.  glede na varnostne razmere v Evropski uniji se strinja s predlaganim povečanjem števila zaposlenih v Evropskem centru za boj proti terorizmu pri Europolu; ugotavlja, da je to dodatno povečanje, poleg tistih, ki so bila že odobrena pri nedavni spremembi pravnega okvira Europola;

6.  poziva Komisijo, naj za agencije, ki se v širšem smislu ukvarjajo z migracijami in varnostjo, ne zahteva petodstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, saj je slednjih glede na neverjetno povečanje delovnih obremenitev in nalog v zadnjih dveh letih že zdaj premalo; poziva jo še, naj poskrbi, da bodo delovne obremenitve in naloge agencij na področju pravosodja in notranjih zadev uravnotežene;

7.  potrjuje, da je zaradi izrednih razmer pripravljen sprejeti predlog spremembe proračuna št. 1/2016, kot ga je pripravila Komisija;

8.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2016;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2016 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 48, 24.2.2016.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(6) UL L 70, 16.3.2016, str. 1.


Imenovanje Sama Jereba za člana Računskega sodišča
PDF 231kWORD 60k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o imenovanju Sama Jereba za člana Računskega sodišča (C8-0025/2016 – 2016/0804(NLE))
P8_TA(2016)0114A8-0060/2016

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C8-0025/2016),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0060/2016),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na svoji seji dne 15. marca 2016 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  odobri predlog Sveta, da se Samo Jereb imenuje za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


Imenovanje Mihailsa Kozlovsa za člana Računskega sodišča
PDF 233kWORD 60k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o imenovanju Mihailsa Kozlovsa za člana Računskega sodišča (C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE))
P8_TA(2016)0115A8-0059/2016

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C8-0411/2015),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0059/2016),

A.  ker je Odbor za računski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na svoji seji 15. marca 2016 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  odobri predlog Sveta, da se Mihails Kozlovs imenuje za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


Imenovanje Jana Gregorja za člana Računskega sodišča
PDF 232kWORD 60k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o imenovanju Jana Gregorja za člana Računskega sodišča (C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE))
P8_TA(2016)0116A8-0057/2016

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0412/2015),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0057/2016),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na svoji seji dne 15. marca 2016 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  odobri predlog Sveta, da se Jan Gregor imenuje za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


Imenovanje Ladislava Balka za člana Računskega sodišča
PDF 232kWORD 59k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o imenovanju Ladislava Balka za člana Računskega sodišča (C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))
P8_TA(2016)0117A8-0055/2016

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C8-0413/2015),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0055/2016),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na svoji seji dne 15. marca 2016 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  odobri predlog Sveta, da se Ladislav Balko imenuje za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


Imenovanje Janusza Wojciechowskega za člana Računskega sodišča
PDF 236kWORD 60k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o imenovanju Janusza Wojciechowskega za člana Računskega sodišča (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))
P8_TA(2016)0118A8-0061/2016

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C8-0414/2015),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0061/2016),

A.  ker je Odbor za računski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na svoji seji dne 15. marca 2016 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  ne odobri predloga Sveta, da se Janusz Wojciechowski imenuje za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat
PDF 345kWORD 108k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o osnutku izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (D044281-01 – 2016/2624(RSP))
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (D044281/01),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS(1), ter zlasti člena 20(1) Uredbe,

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(2),

–  ob upoštevanju člena 7 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(3),

–  ob upoštevanju sklepov Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o strokovnem pregledu ocene tveganja aktivne snovi glifosat(4),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker se po svetu med vsemi herbicidi trenutno proizvaja največ sistemskega herbicida glifosata; ker se je njegova uporaba po svetu drastično povečala, in sicer za 260-krat v zadnjih 40 letih (z 3200 ton leta 1974 na 825 000 ton leta 2014)(5);

B.  ker je glifosat neselektivni herbicid, ki uničuje vse zelenje; ker učinkuje tako, da ovira t. i. šikimatno pot, ki je prisotna tudi v algah, bakterijah in glivah; ker je bilo ugotovljeno, da komercialni pripravki glifosata v bakterijah Escherichia coli in Salmonella enterica serovar Typhimurium spreminjajo odziv na antibiotike;

C.  ker se 76 % glifosata po svetu uporablja v kmetijstvu; ker se poleg tega širše uporablja tudi v gozdarstvu ter v urbani in vrtnarski rabi;

D.  ker so prisotnost glifosata in/ali njegovih ostankov zaznali v vodi, prsti, hrani in pijači, neživilskih izdelkih in v človeških telesih (npr. v urinu in materinem mleku);

E.  ker je splošno prebivalstvo izpostavljeno zlasti zaradi bivanja v bližini škropljenih območij, domače uporabe in prehrane; ker se izpostavljenost glifosatu povečuje zaradi povečanja skupne količine glifosata, ki je v uporabi; ker je treba redno spremljati učinek glifosata in najpogostejših dodatkov v njegovi sestavi na zdravje ljudi;

F.  ker se lahko v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 aktivna snov odobri le, če v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008 ni razvrščena kot rakotvorna skupine 1A ali 1B, razen če je izpostavljenost ljudi tej aktivni snovi zanemarljiva ali če obstaja resna nevarnost za zdravje rastlin, ki je ni mogoče obvladati na drug način;

G.  ker je Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) marca 2015 glifosat uvrstila med snovi, ki so „verjetno rakotvorne za ljudi“ (skupina 2A), in sicer na podlagi „omejenih dokazov“ raka pri ljudeh (iz primerov dejanske izpostavljenosti glifosatu), „zadostnih dokazov“ raka pri laboratorijskih živalih (iz študij „čistega“ glifosata) in „trdnih dokazov“ mehanističnih informacij v zvezi z rakotvornostjo „čistega“ glifosata in njegovih pripravkov (glede na genotoksičnost in oksidativni stres);

H.  ker so merila, ki jih Mednarodna agencija za raziskave raka uporablja za skupino 2A, primerljiva z merili za skupino 1B iz Uredbe (ES) št. 1272/2008;

I.  ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) novembra 2015 kljub temu zaključila medsebojni strokovni pregled glifosata in ugotovila, da glifosat najverjetneje ne predstavlja tveganja za pojav raka pri ljudeh, dokazi pa ne podpirajo razvrstitve glede na morebitno rakotvornost v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008;

J.  ker Komisija z Izvedbeno uredbo (EU) št. .../... z dne XXX o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (v nadaljnjem besedilu: osnutek izvedbene uredbe) na podlagi znanstvenega vrednotenja, ki sta ga opravila nemški zvezni inštitut za oceno tveganja in agencija EFSA, predlaga registracijo glifosata za najdaljše možno obdobje – do 30. junija 2031, in sicer za vse rabe, z omejitvijo za enega od dodatkov, predlaga pa tudi, naj države članice pripravijo seznam dodatkov, ki niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva,, brez pravno zavezujočih pogojev uporabe, upoštevale pa naj bi se samo potrditvene informacije o povzročanju endokrinih motenj;

K.  ker je namen Uredbe (ES) št. 1107/2009 „zagotoviti visoko raven zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja ter izboljšati delovanje notranjega trga z uskladitvijo predpisov o dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg, hkrati pa izboljšati kmetijsko proizvodnjo“;

L.  ker je v besedilu Uredbe (ES) št. 1107/2009 navedeno, da „določbe te uredbe temeljijo na previdnostnem načelu, da bi zagotovili, da aktivne snovi ali sredstva, dani v promet, nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi, živali ali okolje“; ker je navedeno tudi, da se državam članicam zlasti „ne sme onemogočiti uporabe previdnostnega načela, kadar obstaja znanstvena negotovost glede tveganja za zdravje ljudi ali živali ali za okolje, ki ga predstavljajo fitofarmacevtska sredstva, ki naj bi bila odobrena na njihovem ozemlju“;

M.  ker v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 vsaka odločitev o odobritvi ali neodobritvi ali pogojni odobritvi aktivne snovi temelji na poročilu Komisije o pregledu in drugih dejavnikih, povezanih z obravnavano zadevo, in previdnostnem načelu, kadar so pogoji iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 relevantni;

N.  ker člen 7(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 določa, da se lahko „v nekaterih primerih, kadar je po oceni razpoložljivih informacij ugotovljena možnost neželenih učinkov na zdravje, obstaja pa znanstvena negotovost, [...] sprejmejo začasni ukrepi za obvladovanje tveganja za zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja, ki jo je Skupnost izbrala, dokler niso na voljo nadaljnje znanstvene informacije za bolj izčrpno oceno tveganja“;

O.  ker so glede na obstoječe polemike o rakotvornosti glifosata očitno izpolnjeni pogoji za uporabo previdnostnega načela iz Uredbe (ES) št. 178/2002;

P.  ker je v skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 najdaljše možno obdobje podaljšanja odobritve aktivne snovi 15 let; ker bi moralo biti zaradi varnosti obdobje odobritve sorazmerno z možnimi tveganji zaradi uporabe teh snovi, obenem pa bi morali pri vseh odločitvah o podaljšanju odobritve upoštevati izkušnje iz dejanske rabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te snovi, ter napredek v znanosti in tehnologiji;

Q.  ker je evropska varuhinja človekovih pravic v svoji odločitvi v primeru 12/2013/MDC z dne 18. februarja 2016 o praksah Evropske komisije v zvezi z registracijo in dajanjem fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov) v promet Komisijo pozvala, naj preveri svoj pristop k opredelitvi in izvajanju ukrepov za zmanjšanje tveganja (pogojev in omejitev) in vanje vključi nadaljnje zahteve, s katerimi bo zagotovila, da se Komisija ne bo izognila svoji odgovornosti zagotavljanja učinkovite zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja, in sicer tako, da državam članicam omogoči skoraj popolno diskrecijsko pravico v zvezi z opredelitvami ukrepov za zmanjšanje tveganja za potencialno nevarne snovi, saj so ustaljena besedila zelo ohlapna in obstaja dvom, ali jih je sploh mogoče pravno opisati kot ukrepe za zmanjšanje tveganja;

R.  ker osnutek izvedbene uredbe ne predvideva pravno zavezujočih ukrepov za zmanjšanje tveganja, čeprav je bilo pri skoraj vseh oblikah uporabe glifosata ugotovljeno visoko dolgoročno tveganje za neciljne kopenske vretenčarje, vključno s sesalci in pticami; ker uporaba neselektivnega herbicida glifosata poleg neželenega plevela uniči tudi vse ostale rastline, pa tudi alge, bakterije in glive, in ima zato nesprejemljiv vpliv na biotsko raznovrstnost in ekosistem; ker na podlagi navedenega glifosat ne izpolnjuje merila iz člena 4(3)(e)(iii) Uredbe (ES) št. 1107/2009;

S.  ker je več držav članic že sprejelo previdnostne ukrepe za zaščito javnega zdravja in okolja; ker bi zaradi zagotavljanja enake ravni zaščite v vseh državah članicah morali v primeru odobritve aktivne snovi na ravni Unije določiti jasne in pravno zavezujoče pogoje njene uporabe;

T.  ker je Evropska agencija za varnost hrane na zahtevo Komisije v svoji presoji upoštevala poročilo Mednarodne agencije za raziskave raka, v katerem je glifosat opredeljen kot verjetno rakotvoren za ljudi; ker je pregled Evropske agencije za varnost hrane temeljil na številnih dokazih, tudi več študijah, ki jih Mednarodna agencija za raziskave raka v svojem poročilu ni upoštevala, kar naj bi bil tudi eden od razlogov, da so prišli do različnih zaključkov;

U.  ker je vodja enote za pesticide pri Evropski agenciji za varnost hrane, ki je tudi vodila pregled, nekatere študije, ki jih Mednarodna agencija za raziskave raka ni upoštevala, označil za „ključne“ in „bistvene“; ker je Evropska agencija za varnost hrane doslej zavračala javni dostop do teh študij, saj naj bi njihovo razkritje škodilo poslovnim interesom vlagateljev; ker zaradi tega ni mogoče izvesti neodvisnega znanstvenega nadzora nad temi študijami; ker Evropska agencija za varnost hrane ni podala preverljivih utemeljitev, da bi razkritje škodilo gospodarstvu, kot od agencije zahteva člen 63 Uredbe (ES) št. 1107/2009;

V.  ker lahko v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije(6) institucije zavrnejo dostop do dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo varstvo poslovnih interesov, razen če ne prevlada javni interes za razkritje; ker glede na obstoječe polemike med Mednarodno agencijo za raziskave raka in Evropsko agencijo za varnost hrane o javnosti tako pomembnemu vprašanju, kot je rak, in glede na svetovni pomen odločitve o podaljšanju odobritve ali pogojnem podaljšanju odobritve ali zavrnitvi podaljšanja odobritve glifosata nedvomno obstaja javni interes za razkritje teh študij;

W.  ker poleg resnih pomislekov o rakotvornosti glifosata obstajajo tudi dvomi o morebitni vlogi te snovi pri motnjah endokrinega sistema; ker je bilo ugotovljeno, da pripravki na podlagi glifosata motijo delovanje endokrinega sistema v človeških celičnih linijah, ob pomanjkanju ustreznih znanstvenih horizontalnih meril pa ni mogoče izključiti delovanja preko endokrinega sistema; ker bo Komisija do avgusta 2016 določila standarde za opredelitev endokrinih motilcev;

X.  ker je agencija EFSA navedla, da je zaskrbljujoče, da motenj endokrinega sistema ni bilo mogoče izključiti, saj zaradi pomanjkljivih podatkov ni bilo mogoče zaključiti ocene; ker je v točki 2.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 določeno, da se aktivna snov odobri le, če se predloži popolna dokumentacija; ker je to še toliko pomembneje glede na to, da Uredba (ES) št. 1107/2009 določa, da se aktivna snov odobri le, če se šteje, da nima lastnosti endokrinih motilcev, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi, razen če je izpostavljenost ljudi tej snovi zanemarljiva ali obstaja resna nevarnost za zdravje rastlin, ki je ni mogoče obvladati na drugačen način;

Y.  ker ni primerno, da Komisija to veliko pomanjkljivost rešuje prek potrditvenih podatkov, ki se posredujejo po odločitvi o ponovni odobritvi, saj naj bi se postopek s potrditvenimi podatki uporabljal le v nekaterih izjemnih primerih, kot je določeno v točki 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009, in naj se ne bi nanašal na zahteve po podatkih, ki so obstajale v času predložitve vloge;

Z.  ker se je v zadnjih dvajsetih letih zbralo še več dokazov o škodljivih učinkih, zlasti dejstvo, da glifosat verjetno učinkuje na več metabolnih poti vretenčarjev, vključno s hepatorenalno okvaro in učinki na ravnovesje hranil zaradi kelatnega delovanja glifosata(7);

AA.  ker je država članica poročevalka julija 2015 objavila, da namerava Evropski agenciji za kemikalije kot pristojnemu znanstvenemu organu za harmonizirano razvrščanje kemičnih snovi predložiti dokumentacijo za harmonizirano razvrstitev glifosata po Uredbi (ES) št. 1272/2008; ker naj bi bila vloga vložena konec marca 2016; ker naj bi postopek odločanja trajal 18 mesecev;

AB.  ker se glifosat precej uporablja za t. i. desikacijo, pri čemer se dejanska kmetijska rastlina pred spravilom pridelka izsuši, da se pospeši zorenje in olajša spravilo pridelka („green burndown“); ker ta praksa nima samo zelo škodljivih učinkov na biotsko raznovrstnost, temveč tudi običajno povzroča veliko višje stopnje ostankov v končnem pridelku in s tem večjo izpostavljenost ljudi temu herbicidu v prehrani(8); ker je zaradi te prakse kontaminirana tudi slama tretiranih rastlin, zaradi česar je ta neprimerna za krmo; ker je zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja nesprejemljivo, da se herbicid neselektivno uporablja v te namene;

AC.  ker je velika večina gensko spremenjenih kmetijskih rastlin odporna proti glifosatu(9); ker se je leta 2012 56 % glifosata v svetovnem merilu uporabilo za gensko spremenjene kmetijske rastline, ki so odporne proti glifosatu(10);

AD.  ker je Evropski parlament leta 2015 in 2016 ugovarjal štirim različnim osnutkom izvedbenih aktov Komisije v zvezi z dajanjem proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjene kmetijske rastline, so iz njih sestavljeni ali proizvedeni, na trg(11), (12), (13), (14); ker so bile vse te rastline gensko spremenjene z namenom, da bi bile odporne proti glifosatu; ker so bile tri od teh rastlin gensko spremenjene tudi z namenom, da bi bile odporne proti drugemu herbicidu, torej da bi združevale odpornost proti več snovem;

AE.  ker je splošna uporaba glifosata za kmetijske rastline, ki so odporne proti njemu, v zadnjih dvajsetih letih privedla do razvoja odpornega plevela, ugotovljeno je namreč bilo, da večkratna uporaba glifosata brez menjavanja herbicidov ali spreminjanja metode za zatiranje plevela, zelo spodbuja razvoj odpornega plevela; ker kmetijsko-biotehnološke družbe zaradi tega kmetijskim rastlinam dodajajo še več lastnosti za odpornost proti herbicidom, kar dokazujejo trije od štirih primerov gensko spremenjenih rastlin, ki jim Evropski parlament nasprotuje, saj lahko ta praksa privede do povečanja večkratne odpornosti plevela(15); ker ta toksična spirala ni trajnostna;

AF.  ker študije dokazujejo, da se lahko z integriranim zatiranjem škodljivcev, ki temelji na diverzifikaciji posevkov, sistemih obdelave tal, obdobjih setve in mehanskem odstranjevanju plevela, zmanjša uporaba herbicidov, obenem pa ohrani pridelek, poleg tega je to tudi bolj trajnostno in okolju prijazno ter pomembno koristi biotski raznovrstnosti(16);

AG.  ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) leta 2015 ugotovila, da je bilo za nekatere pesticide vključno z glifosatom, število določitev najvišje mejne vrednosti ostankov (MRL) na podlagi poročil bistveno nižje od tega, koliko bi jih potrebovali, da bi lahko prišli do trdnih zaključkov; ker bi morale države poročevalke po mnenju agencije EFSA razširiti obseg uporabljenih analitičnih metod za MRL, da se zagotovi, da stopnja detekcije in stopnja prekoračitve MRL ne bosta neobjektivni zaradi nizkega števila določitev ali pomanjkanja podatkov nekaterih držav(17);

AH.  ker je bilo glasovanje o osnutku izvedbene uredbe o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v stalnem odboru za fitofarmacevtska sredstva marca 2016 prestavljeno;

AI.  ker je ameriški Urad za nadzor javne porabe (GAO) Uradu za prehrano in zdravila (FDA) nedavno izdal priporočilo, naj oceni tveganje in razkrije informacije v zvezi z ostanki glifosata, v povezavi z javnim zdravjem;

1.  meni, da osnutek izvedbene uredbe Komisije ne zagotavlja visoke ravni zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja, ne upošteva previdnostnega načela in presega izvedbena pooblastila iz Uredbe (ES) št. 1107/2009;

2.  poziva Komisijo, naj predloži nov osnutek izvedbene uredbe, v katerem se bo trajnostna raba herbicidov, ki vsebujejo glifosat, bolje obravnavala; poziva Komisijo, naj državam članicam priporoči, da zlasti omejijo ali prepovejo prodajo glifosata nepoklicnim uporabnikom, in naj skupaj s strokovnjaki iz držav članic oceni nepoklicno uporabo fitofarmacevtskih sredstev in pripravi predloge, razvije usposabljanje in odobritev za poklicne uporabnike, zagotovi boljše informacije o uporabi glifosata in naj uvede stroge omejitve za uporabo sredstev, ki vsebujejo aktivno snov glifosat, pred spravilom pridelkov;

3.  poziva Komisijo, naj odobritev glifosata podaljša za sedem let; želi spomniti, da lahko Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 prekliče odobritev aktivne snovi v obdobju njene registracije, če se na podlagi novih znanstvenih dokazov ugotovi, da ta snov ne izpolnjuje več meril za odobritev; poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo pripravo seznama dodatkov, ki niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva; pozdravlja izključitev polietoksiliranega lojevega amina iz uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih, ki vsebujejo glifosat;

4.  poziva Komisijo, naj zlasti ne odobri nepoklicne uporabe glifosata;

5.  poziva Komisijo, naj zlasti ne odobri uporabe glifosata v bližini javnih parkov, javnih igrišč in javnih vrtov;

6.  poziva Komisijo, naj zlasti ne odobri kmetijske uporabe glifosata, kjer integrirani sistemi zatiranja škodljivcev zadostujejo za zatiranje pleveli;

7.  poziva Komisijo, naj odobritev ponovno preuči glede na to, da je treba Evropski agenciji za kemikalije še predložiti dokumentacijo v zvezi s harmonizirano razvrstitvijo glifosata v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008;

8.  poziva Komisijo, naj nemudoma zagotovi neodvisen pregled splošne toksičnosti in razvrstitve glifosata na podlagi vseh razpoložljivih znanstvenih dokazov, vključno z dokazi v zvezi z rakotvornostjo glifosata, pa tudi morebitnim povzročanjem endokrinih motenj v skladu s pričakovanimi znanstvenimi horizontalnimi merili za endokrine motilce;

9.  poziva Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane, naj glede na prevladujoči javni interes takoj razkrijeta vse znanstvene dokaze, na katerih temelji pozitivna razvrstitev glifosata in predlagano podaljšanje njegove odobritve; poziva Komisijo, naj si prizadeva za lažje popolno razkritje znanstvenih dokazov, ki se uporabljajo v okviru postopka EU za ocenjevanje;

10.  poziva Komisijo, naj pooblasti Urad za prehrano in veterinarstvo za testiranje in spremljanje ostankov glifosata v hrani in pijači, proizvedeni v Uniji, in v uvoženih pridelkih;

11.  poziva Komisijo in države članice, naj financirajo raziskave in inovacije na področju alternativnih trajnostnih in stroškovno učinkovitih rešitev za proizvode za zatiranje škodljivcev in tako zagotovijo visoko raven varovanja zdravja ljudi in živali ter okolja;

12.  meni, da je pomembno, da Komisija na podlagi te resolucije sprejme ustrezne ukrepe, če želi doseči zaupanje v institucije Evropske unije in med njimi;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(2) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(3) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(11) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0456).
(12) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0040).
(13) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0038).
(14) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdfherbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf


EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet
PDF 371kWORD 134k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (2015/2272(INI))
P8_TA(2016)0120A8-0069/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 3(1), (2) in (5), člena 21, zlasti odstavkov (1), (2) točke (h) in drugega pododstavka odstavka 3, ter členov 8, 22, 24, 25, 26, člena 42, zlasti odstavka (7) in člena 46 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju evropske varnostne strategije iz leta 2003 in poročila iz leta 2008 o njenem izvajanju,

–  ob upoštevanju poročila podpredsednice/visoke predstavnice z naslovom EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Evropske komisije in visoke predstavnice z naslovom Celosten pristop zunanje politike EU k reševanju konfliktov in kriz (JOIN(2013)0030),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropska agenda za varnost (COM(2015)0185),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Evropske komisije in visoke predstavnice z naslovom Pregled evropske sosedske politike (JOIN(2015)0050),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2015 o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki)(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. januarja 2016 o klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU)(2),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z 19. in 20. decembra 2013 (EUCO 217/13) in s 25. in 26. junija 2015 (EUCO 22/15) ter sklepov Sveta o SVOP z 18. maja 2015 (8971/15),

–  ob upoštevanju sklepa Sveta (SZVP) 2015/1835 z dne 12. oktobra 2015 o določitvi statuta, sedeža in načina delovanja Evropske obrambne agencije(3),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Evropske komisije in visoke predstavnice z naslovom Strategija Evropske unije za kibernetsko varnost: odprt, varen in zanesljiv kibernetski prostor (JOIN(2013)0001),

–  ob upoštevanju strategije Evropske unije za pomorsko varnost, kot jo je sprejel Svet Evropske unije 24. junija 2014,

–  ob upoštevanju Natovega strateškega koncepta iz leta 2010 in deklaracije z vrha zveze Nato v Walesu iz leta 2014,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki Evropske unije na tem področju(4),

–  ob upoštevanju Strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta za njegovo izvajanje, ki ga je Svet za zunanje zadeve sprejel 25. junija 2012,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP(5),

–  ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, kot jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov septembra 2015, ter pariškega sporazuma o podnebnih spremembah,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za mednarodno trgovino,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in Odbora za razvoj (A8-0069/2016),

A.  ker so številni sedanji in prihodnji izzivi ter grožnje, s katerimi se sooča EU, zapleteni in medsebojno povezani ter izhajajo iz državnih in nedržavnih akterjev in izvirajo tako znotraj skupnih meja kot izven njih; ker je treba povezati lokalno, regionalno in globalno raven; ker potrebujemo močno politično voljo in vodenje za odločno skupno ukrepanje s strani EU in njenih držav članic, če želimo proaktivno, kolektivno in učinkovito odgovoriti na te izzive, da bi zavarovali vrednote in družbeni model EU ter zagotovili, da bo EU učinkovit in bolj strateški akter in da bo prispevala k svetovni varnosti; ker mora globalna strategija EU za zunanjo in varnostno politiko tlakovati pot za ta razvoj z opredelitvijo politične ravni ambicij EU kot mednarodnega akterja;

B.  ker mora Evropska unija temeljito oceniti poslabšanje razmer v svojem neposrednem strateškem okolju in s tem povezanih dolgoročnih posledic; ker dejstvo, da se vse več kriz pojavlja hkrati in da imajo vse bolj neposreden vpliv tudi na ozemlje EU, pomeni, da se nobena država članica nanje ne more odzvati sama in da moramo Evropejci skupaj izpolnjevati svojo odgovornost za zagotavljanje varnosti;

C.  ker nevarnosti, ugotovljene v evropski varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, orožje za množično uničevanje, regionalni konflikti, propad držav in organiziran kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; ker se danes EU sooča s številnimi in nepredvidenimi dodatnimi izzivi, kot so poskusi revizionističnih sil, da bi s kršenjem mednarodnega prava spreminjale meje in spodbijale mednarodni red, ki temelji na pravilih, podnebne spremembe, počasna gospodarska rast, množični migracijski in begunski tokovi ter največja begunska kriza po drugi svetovni vojni, pa tudi tehnološki razvoj na področju vesolja in kibernetike, finančni kriminal, širjenje jedrskega orožja in oboroževalna tekma, hibridno in asimetrično vojskovanje ter grožnje;

D.  ker evropska varnost temelji na Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE); ker je Evropska unija ključni akter v OVSE;

E.  ker mora zaradi slabšanja regionalne varnosti EU prednostno obravnavati stabilizacijo svojega neposrednega sosedstva, pri tem pa ne sme zapostaviti svojih globalnih zavez; ker varnostne krize na pragu EU še poglabljajo in oblikujejo globalni trendi, učinkovito upravljanje regionalne varnosti pa je pogoj za zmožnost EU za globalno delovanje;

F.  ker je Evropski svet 26. junija 2015 visoko predstavnico pooblastil za nadaljevanje procesa strateškega razmisleka, z namenom priprave globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko ob tesnem sodelovanju z državami članicami, ki jo je treba predložiti Evropskemu svetu do junija 2016;

G.  ker hiter in učinkovit odgovor EU na grožnje zahteva čvrsto solidarnost med državami članicami, premostitev ovir in odpravo omejenega razmišljanja v institucijah ter v tujih predstavništvih Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) in državah članicah, pa tudi dodelitev zadostnih in prožnih proračunskih sredstev za podpiranje uresničevanja interesov EU; ker učinkovita evropska strategija zahteva predvsem močno politično voljo in občutek skupnega cilja vseh držav članic, da bi razvijale in uporabljale dejanske evropske instrumente;

H.  ker je treba raznovrstne grožnje, ki imajo za tarčo posamezne države članice, obravnavati kot grožnje zoper celotno Unijo, kar zahteva čvrsto enotnost in solidarnost med državami članicami ter dosledno skupno zunanjo in varnostno politiko;

I.  ker bi morala biti v središču nove strategije celostni pristop ter skladna in usklajena uporaba instrumentov zunanje in notranje politike EU; ker izvoza orožja s strani EU ni mogoče obravnavati kot vprašanje, ki je v neposrednem varnostnem interesu EU, in ker bi bilo treba v okviru razvoja globalne strategije EU upoštevati Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP; ker je glavni cilj Unije spodbujanje njenih vrednot, s čimer prispeva k miru, varnosti in trajnostnemu razvoju Zemlje ter k solidarnosti in vzajemnemu spoštovanju med narodi; ker se ti temeljni cilji ne smejo zanemarjati, ko Unija sprejema ukrepe za izvajanje svojih notranjih in zunanjih politik; ker mora Unija, tudi ko deluje v smeri spodbujanja svojih poslovnih interesov, vedno zagotavljati, da so njeni ukrepi v skladu s cilji glede ohranjanja miru in varstva človekovih pravic;

J.  ker mora biti EU v tako nestabilnem in negotovem mednarodnem okolju strateško neodvisna, da lahko zagotavlja varnosti ter spodbuja svoje interese in vrednote;

K.  ker mora biti človekova varnost v središču globalne strategije EU in ker je treba, kar zadeva varnost, v celoti upoštevati vidik enakosti spolov ter resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1325;

L.  ker si je EU po sprejetju evropske varnostne strategije leta 2003 določila za cilj vzpostavitev mednarodnega reda na podlagi učinkovitega multilateralizma in pravil mednarodnega prava;

M.  ker mora biti nova strategija skladna z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030;

N.  ker bi morali prihodnjo strategijo spremljati z letnimi poročili o izvajanju, strategija pa bi morala vključevati naslednje cilje, ki bi jih bilo treba podrobneje razviti v okviru podstrategij, ki bi opredeljevale posebne določbe za različna področja ukrepanja;

Zaščita Evropske unije

1.  ugotavlja, da je cilj Evropske unije spodbujati mir, svoje vrednote in blaginjo svojega prebivalstva ter obenem zagotavljati varnost svojih državljanov in ozemlja; poudarja, da zunanje delovanje Unije sledi načelom iz člena 21 PEU; poudarja, da mora EU zato zagotoviti tako notranjo kot zunanjo odpornost, zmožnost predvidevanja, preprečevanja in reševanja predvidljivih izzivov in groženj in biti pripravljena na hitro ukrepanje v primeru nepredvidenih kriz, pa tudi zmožnost, da si opomore od različnih vrst napadov, pri čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami ter obenem upoštevati posledice podnebnih sprememb, ki jih je treba nujno obravnavati, EU pa mora prevzeti vodilno vlogo pri globalnih ukrepih na področju podnebja in spodbujanju trajnostnega razvoja;

2.  meni, da mora strategija EU za soočanje s spreminjajočim se globalnim okoljem temeljiti na:

   (a) prepoznavanju groženj in izzivov ter njihovi prednostni razvrstitvi;
   (b) opredelitvi odzivov nanje;
   (c) določitvi potrebnih sredstev;

3.  poudarja, da so meje vsake države članice tudi meje Unije in da jih je treba kot takšne braniti;

4.  zavzema stališče, da ima EU kot globalni akter ključno vlogo pri spoštovanju načel mednarodnega prava o človekovih pravicah, zlasti načela univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic; zato meni, da je treba človekove pravice smiselno vključiti v novo globalno strategijo, in sicer za polno izvajanje strateškega okvira EU, smernic o človekovih pravicah ter akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo; v zvezi s tem poudarja, da se je treba vsakič posvetovati s civilno družbo EU, države članice in tretje države, s čimer bi se strokovnjakom ter zagovornikom človekovih pravic omogočilo ozaveščanje ter izostritev zunanje in varnostne politike EU; poziva EU in države članice, naj zagotovijo, da bo v okviru zunanje politike EU sprejet strateški pristop k človekovim pravicam s poudarkom na konkretnih ukrepih in rezultatih ter skladnim delovanjem EU na področju človekovih pravic v različnih državah in regijah, ne glede na pomisleke v zvezi z varnostjo, zunanjo politiko, trgovino, energetiko, pomočjo ali druge pomisleke;

5.  meni, da je ključno, da se opredeli resnični skupni interes na področju zunanje politike vseh 28 držav članic EU za vsako območje na svetu in vsako pomembno področje politik; poleg tega poudarja, da bi že samo razkritje teh skupnih interesov bistveno okrepilo EU kot akterja na področju zunanjih zadev; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj ESZD zadolži, da opredeli te posebne interese ter pomaga pri določitvi strateških in operativnih ciljev, ki bi lahko neposredno vodili do oprijemljivih rezultatov;

6.  meni, da so ZDA ključni strateški partner EU; ugotavlja, da morajo biti EU in njene države članice bolj enotne in pripravljene sprejeti večjo odgovornost za lastno kolektivno varnost in teritorialno obrambo in se manj zanašati na ZDA, zlasti v sosedstvu Evrope; poudarja, da mora čezatlantsko zavezništvo ostati ključni steber globalnega sistema, ki temelji na pravilih; zato poziva EU in države članice, naj okrepijo svoje obrambne zmogljivosti, da se bodo pripravljene odzvati na širok spekter civilnih, vojaških in hibridnih groženj ter tveganj v sinergiji z Natom ter da bodo v celoti uporabile določbe iz Lizbonske pogodbe o skupni varnostni in obrambni politiki;

7.  zaradi tega nujno poziva EU, naj okrepi dosledno in strukturirano sodelovanje pri raziskavah na področju obrambe, industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z združevanjem in souporabo ter drugimi projekti sodelovanja, da bi se nacionalni obrambni proračuni porabili učinkoviteje, da bi se dosegel skupni cilj, v skladu s katerim bi se 2 % odhodkov za obrambo porabila za financiranje raziskav, in da bi se v naslednjem večletnem finančnem okviru začel izvajati program na področju obrambnih raziskav in tehnologije, ki bi ga financirala EU; meni, da je treba vlogo Evropske obrambne agencije okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo lahko delovala učinkovitejše; meni, da bi morale države članice sprejeti več odgovornosti za vzpostavitev nujno potrebnih evropskih zmogljivosti in prispevanje k strateški avtonomnosti EU, povečati svoje odhodke za vojaške raziskave prek Evropske obrambne agencije in okrepiti tehnološko in industrijsko bazo evropske obrambe (EDTIB) in evropski obrambni trg; poziva države članice, naj pregledneje in odgovorneje uporabljajo proračune za varnost in obrambo; države članice poziva tudi, naj zagotovijo, da so na voljo ustrezne zmogljivosti za opravljanje nalog iz člena 43 PEU, tudi za ustrezne mirovne misije ZN; poleg tega meni, da bi bilo treba izboljšati evropske obveščevalen izmenjave ter razviti resnično evropske zmogljivosti na področju obveščevalne dejavnosti in napovedovanja ter zanje vzpostaviti ustrezne mehanizme nadzora;

8.  poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj obravnava nejasnosti glede klavzule o vzajemni obrambi iz člena 42(7) PEU ter opredeli smernice in načine za njeno izvajanje, da se bodo lahko države članice učinkovito odzvale, kadar se bo klavzula uveljavljala;

9.  močno kritizira Komisijo, ker ni pravočasno izpolnila nalog, katere ji je naložil Evropski svet 2013 v zvezi z načrtovanim časovnim načrtom za celostni režim zanesljive oskrbe z energijo na ravni EU, načrtovano zeleno knjigo o nadzoru obrambnih in občutljivih varnostnih industrijskih zmogljivosti, spremljanjem javnih naročil za obrambo in varnost ter trgovino med vladami v obrambnem sektorju;

10.  je seznanjen s sklepom Sveta (SZVP) 2015/1835 z dne 12. oktobra 2015; poziva vodjo Evropske obrambne agencije in podpredsednico/visoko predstavnico, naj obvestita Parlament, kako ta sklep Sveta odraža večkrat izražen poziv Parlamenta, da je treba okrepiti Evropsko obrambno agencijo s financiranjem njenih stroškov za zaposlene in za delovanje iz proračuna Unije;

11.  meni, da bi moral biti glavni cilj premik v smeri stalnih skupnih mednarodnih vojaških enot, skupnih obrambnih sil in v opredelitev skupne obrambne politike, kar bi moralo naposled privesti do evropske obrambne unije; v zvezi s tem poziva k oblikovanju stalnih vojaškega poveljstva EU, da bi se izboljšale zmogljivosti vojaškega obvladovanja kriz, ter k zagotavljanju načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah in interoperabilnosti sil in opreme; poziva države članice, naj kolektivno, dvostransko in v regionalnih grozdih okrepijo sodelovanje na področju obrambe; podpira sprejetje bele knjige o obrambi EU, ki naj temelji na globalni strategiji EU;

12.  meni, da bi morala sedanja uporaba člena 42(7) PEU spodbuditi izkoriščanje potenciala vseh določb Pogodbe, ki se nanašajo na varnost in obrambo;

13.  poudarja odločilni pomen krepitve sodelovanja med EU in Natom, ki bi moralo zagotavljati usklajevanje med operacijami, ter podpira oblikovanje evropskih zmogljivosti, ki bi okrepile Nato pri obrambi ozemlja in bi lahko neodvisno izvajale intervencijske operacije izven meja EU; poudarja, da bi morala SVOP okrepiti evropski steber Nata in zagotavljati, da evropske članice Nata dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti do Nata; predlaga združitev konceptov bojnih skupin EU in Natovih reakcijskih sil; opozarja, da bi morali vojaški prispevki temeljiti na načelu solidarnosti med državami članicami EU;

14.  poudarja, da je nadzor nad izvozom orožja sestavni del zunanje in varnostne politike EU ter da bi ga morala usmerjati načela iz člena 21 PEU, zlasti spodbujanje demokracije in pravne države ter ohranjanje miru, preprečevanje sporov in krepitev mednarodne varnosti; opozarja, da je treba obvezno zagotoviti skladnost med izvozom orožja in verodostojnostjo EU kot svetovne zagovornice človekovih pravic; je trdno prepričan, da bi učinkovitejše izvajanje osmih meril Skupnega stališča pomembno prispevalo k razvoju globalne strategije EU;

15.  poziva države članice, naj spoštujejo skupno stališče o izvozu orožja ter prekinejo trgovino z orožjem s tretjimi državami, ki ne izpolnjujejo navedenih meril;

16.  podpira dodatno krepitev učinkovitega upravljanja globalnih skupnih področjih, kot so morje, zrak, vesolje in kibernetski prostor;

17.  je seznanjen z vedno večjo vlogo, ki jo ima tehnologija v naših družbah, ter ugotavlja, da mora biti politika EU odzivna na hitre spremembe v tehnološkem razvoju; v zvezi s tem poudarja, da imata lahko internet in tehnologija temeljno vplivno vlogo pri razvoju, demokratizaciji in emancipaciji državljanov po svetu, ter zato poudarja, kako pomembno je, da si EU prizadeva za spodbujanje in varovanje brezplačnega in odprtega interneta ter za varovanje digitalnih pravic;

18.  poudarja, da bi se moral učinek tehnologij kazati tudi v globalni strategiji in pobudah za kibernetsko varnost, izboljšanje položaja človekovih pravic pa bi bilo treba kot sestavni del vključiti v vse politike in programe EU, če je to primerno, da bi spodbudili napredek na področju varovanja človekovih pravic, podpiranje demokracije, pravne države in dobrega upravljanja ter mirno reševanje sporov;

Stabilizacija širšega sosedstva Evrope

19.  meni, da bi morala EU, da bi bila kot globalni akter bolj učinkovita in verodostojna, prevzeti večjo odgovornost in se osredotočiti na zapolnitev varnostne praznine v svoji bližini in v svojem širšem sosedstvu ter na ustvarjanje razmer za stabilnost in blaginjo na podlagi pravne države in spoštovanja človekovih pravic, kar pa nujno zajema obravnavanje temeljnih vzrokov za sedanje vojne in konflikte, migracijske tokove in begunsko krizo;

20.  je prepričan, da bi si morala EU bolj prizadevati za diplomacijo umirjanja razmer, zlasti v južnem sosedstvu; meni, da bi morala nova strategija vključevati načine, kako bi lahko EU gradila na podlagi nedavnega jedrskega dogovora z Iranom ter spodbujala nadaljnjo krepitev zaupanja in drugih regionalnih dogovorov na področju varnosti, ki bi lahko izhajali tudi iz izkušenj Evrope z regionalnimi varnostnimi ureditvami, kot je konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi, ter sporazumi, kot je Helsinška sklepna listina;

21.  meni, da bi morala EU za vzpostavitev stabilnosti in miru ter spodbujanje človekove varnosti, pravne države, spoštovanja človekovih pravic in demokratizacije ohraniti svoje zaveze glede širitve in povezovanja, in sicer na podlagi politik, ki spodbujajo gospodarsko rast in vključujoče družbe, ter še naprej sodelovati z zelo tesno pridruženimi državami v okviru nedavno revidirane evropske sosedske politike; opozarja, da lahko vsaka evropska država v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, pod pogojem, da sprejme københavnska merila, ki so določena ter o katerih se ni mogoče pogajati, in načela demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, človekove pravice in pravice manjšin ter zagotavlja pravno državo; meni, da bi morala EU stalno ohranjati dosledno in skladno sodelovanje v svojem vzhodnem in južnem sosedstvu;

22.  verjame, da je za sedanjo begunsko krizo potreben celosten evropski pristop in nujno usklajeno ukrepanje, pri čemer je treba uporabljati tako zunanje kot notranje instrumente; poziva k dolgoročni strategiji in trajnostnemu upravljanju azilne in migracijske politike ter politike ponovnega sprejema na podlagi skupnih načel in solidarnosti ter ob ustreznem upoštevanju človekovih pravic in varnosti; poziva h krepitvi schengenskega sistema, evropske mejne in obalne straže ter agencije FRONTEX; v tem okviru poziva Komisijo, naj predlaga učinkovite in trajnostne rešitve; glede tega meni, da bi morala EU spodbujati bolj praktičen in celovit pristop do pomoči Afriki, Bližnjemu vzhodu ter nestabilnim in k vojnam nagnjenim državam in regijam;

23.  meni, da je vključujoča večstranska diplomacija z usklajevanjem in pod vodstvom podpredsednice/visoke predstavnice ključna za reševanje konfliktov ter krizno upravljanje v sosedstvu in na globalni ravni; poudarja, da je treba razviti bolj strateško usmeritev, skladnost in pozitivne sinergije med vedno bolj prepletenimi politikami zunanjega delovanja in notranjimi politikami na ravni EU, v državah članicah ter med ESZD in Komisijo;

Okrepiti večstransko globalno upravljanje

24.  meni, da bi morala biti EU regionalno usmerjen konstruktiven in odporen globalni akter s potrebnimi civilnimi in vojaškimi sredstvi ter da bi morala stremeti k temu, da postane ustvarjalec pravil in da prispeva k učinkovitemu večstranskemu globalnemu upravljanju in ga utrjuje s ciljem krepitve demokracije, dobrega upravljanja, pravne države in človekovih pravic; poudarja, da je skupna varnostna in obrambna politika bistveni instrument za preprečevanje in reševanje kriz;

25.  poziva institucije in države članice EU k spodbujanju celovitega/skupnega/celostnega pristopa v svojem zunanjem delovanju ter k upoštevanju neločljive povezave med notranjo in zunanjo varnostjo; glede tega poziva EU, naj razvija sinergije med varnostjo, razvojem, trgovino, človekovimi pravicami, dejavnostmi spodbujanja demokracije in zunanjim delovanjem EU ter naj te politike vključi v svojo globalno strategijo; poudarja, da si mora Unija tudi pri ukrepih na področju trgovine prizadevati za doseganje ciljev glede neširjenja orožja, spodbujanja miru in varstva človekovih pravic;

26.  opozarja na pomembno in vse večjo vlogo, ki jo bo imela energetska varnost pri notranjem razvoju EU, ter njene povezave z lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi partnerji; poziva k hitremu in celovitemu izvajanju petih stebrov energetske unije; meni, da je v strateškem interesu EU, da Komisiji zagotovi posebno pravico do sodelovanja pri pogajanjih v zvezi z vsemi pogodbami s področja oskrbe z energijo iz tretjih držav in proizvodnje v njih ter do sopodpisovanja tovrstnih pogodb;

27.  poudarja, da potrebujemo politično voljo v državah članicah, da bomo bolj fleksibilni glede zadev s področja skupne varnostne in obrambne politike, da se tako ustvari resničen zagon na tem področju; podpira vzpostavitev formata Sveta ministrov za obrambo kot tudi redna srečanja Evropskega sveta na temo obrambe; poziva države članice, ki to želijo, k vzpostavitvi stalnega strukturiranega sodelovanja na področju obrambe; v zvezi s tem poudarja potrebo po premagovanju strukturnih omejitev, povezanih zlasti z oceno potreb, zmogljivostmi (civilnimi in vojaškimi) ter skupnim financiranjem; meni, da sta stalno strukturno sodelovanje na področju obrambe (PESCO) in člen 44 PEU predstavljata najprimernejša institucionalna kanala za realen napredek te skupne politike;

28.  podpira načelo, da bi se morale države članice EU zavezati, da bodo do leta 2024 porabile vsaj 2 % svojega BDP za odhodke na področju obrambe, da bi vzpostavile potrebne in ustrezne civilne in vojaške zmogljivosti za izvajanje ciljev skupne zunanje in varnostne politike/skupne varnostne in obrambne politike ter obenem izboljšale ekonomije obsega prek skupnega razvijanja in sodelovanja ter manjšanja neenakosti med državami članicami;

29.  poudarja, da je krepitev sodelovanja s svetovnimi in regionalnimi akterji glede globalnih groženj in izzivov potrebna, če želimo doseči globalni red, ki temelji na pravilih; meni, da povezovanje specifičnih sektorskih vprašanj z zainteresiranimi regionalnimi akterji omogoča širjenje evropskih vrednot in prispeva k rasti in razvoju; opozarja, da so vzroki za globalne grožnje pogosto lokalni in da je zato za njihovo odpravo potrebno sodelovanje lokalnih akterjev; ugotavlja, da je vzpostavljanje tesnejših odnosov z nedržavnimi akterji, lokalnimi in regionalnimi vladami ter civilno družbo prav tako ključno za zagotavljanje celostnega pristopa h globalnim izzivom, kot so podnebne spremembe in terorizem, pregledati pa je treba način, na katerega EU vzpostavlja in opredeljuje partnerstva, da bi se okrepil občutek partnerjev za lastništvo ter dodatno vključil pristop z več deležniki;

30.  meni, da mora sodelovanje s ključnimi globalnimi in regionalnimi akterji – državami, organizacijami in institucijami – temeljiti na temeljnih načelih in strateških interesih Unije, spoštovanju mednarodnega prava ter opredeljenih skupnih ciljih in interesih, pri čemer je treba upoštevati njihovo strateško težo in potencialni prispevek k reševanju globalnih groženj in izzivov; meni, da lahko strateški projekti povezljivosti odigrajo bistveno vlogo pri vzpostavljanju trdnih in stabilnih odnosov s ključnimi partnerji Evrope;

31.  poziva h krepitvi sodelovanja z regionalnimi silami in okviri pri zasledovanju trajnostnih sinergij glede miru, varnosti, preprečevanja konfliktov in obvladovanja kriz ter k čvrstejši podpori za države, ki so zaradi regionalnih kriz pod hudim pritiskom, tudi z zavezami o izgradnji odpornih in stabilnih institucij ter vključujoče družbe za sklepanje trgovinskih in sektorskih sporazumov za spodbujanje varnosti, stabilnosti in blaginje ter zasledovanje celovitih regionalnih strategij;

32.  obžaluje, da se v avtokratskih in represivnih ureditvah vse bolj ogrožajo ali omejujejo človekove pravice, razvoj, demokracija ter razvoj dejavne civilne družbe; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj v okviru globalne strategije obravnava ta negativni globalni trend;

33.  ugotavlja, da je blaginja Unije določena z njeno sposobnostjo ohranjanja inovativnosti in konkurenčnosti ter z izkoriščanjem hitrega svetovnega gospodarstva; meni, da mora EU uporabiti vse svoje politične instrumente na skladen način, da se ustvarijo ugodni zunanji pogoji za trajnostno rast evropskega gospodarstva; meni, da mora biti EU angažiran in dejaven akter, ki spodbuja prosto in pravično trgovino in naložbe, varne trgovinske kanale in povečan dostop do trgov po vsem svetu ter varuje stabilnost globalnega finančnega sistema s spodbujanjem visokih standardov regulacije in upravljanja;

34.  opozarja, da mora EU za uresničitev navedenih ciljev okrepiti svoje sodelovanje z reformirano OZN ter se postaviti v položaj, kjer bo lahko vplivala na delovanje globalnih upravnih forumov na področjih, od katerih so odvisni strateški interesi in varnost EU, in to delovanje usmerjala, EU pa mora tudi poglobiti svoja partnerstva z drugimi globalnimi in regionalnimi akterji, oživiti svoja strateška partnerstva in jih preoblikovati v učinkovita politična orodja, tudi svoja partnerstva z nedržavnimi akterji; meni, da mora EU tudi okrepiti evropsko diplomacijo, povečati svoje operativne zmogljivosti za preprečevanje konfliktov, podpirati demokracijo in mir, obvladovati krize in sklepati zavezništva prek mediacije in dialoga, pa tudi podpirati in opolnomočiti civilno družbo; spodbuja globlje sodelovanje med EU in ZN ter med EU in AU v okviru operacij v podporo miru; poudarja, da bi morali biti pristopi k reševanju sporov čim bolj vključeni v večstranske sporazumne rešitve, pri čemer je treba ustrezno upoštevati več razsežnosti, ki jih morajo takšna posredovanja zajemati na področjih ohranjanja in uveljavljanja miru, trajnostnega razvoja, odpravljanja temeljnih vzrokov za migracije in spoštovanja človekovih pravic;

35.  opozarja, da ima Unija ključno vlogo na področju razvojne pomoči, in poziva države članice, naj spoštujejo svojo zavezo, da bodo 0,7 % svojega BDP namenile uradni razvojni pomoči; poziva EU, naj podpira bolj pragmatičen pristop k pomoči s spodbujanjem uporabe proračunske podpore; poziva države članice, naj si po najboljših močeh prizadevajo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja;

36.  poudarja, da brez varnosti ni razvoja in da brez razvoja ni varnosti; opozarja, da mora biti zato razvojna politika EU bistven del globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko;

37.  pozdravlja cilj nove globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko, da bo celovita, da bo povečala skladnost med notranjo in zunanjo politiko in da bo izboljšala usklajevanje med institucijami in z državami članicami; želi spomniti na obveznost iz Pogodbe, da je treba spoštovati načelo usklajenost politik za razvoj ter se v čim večji meri izogibati morebitnim nasprotjem med razvojnimi in nerazvojnimi politikami, ki vplivajo na države v razvoju; zato poziva države članice in Komisijo, naj vzpostavijo in utrdijo sisteme usklajevanja med svojimi ustreznimi ministrstvi ter med celotnim kolegijem komisarjev ter naj dodatno vključijo nacionalne parlamente v program usklajenosti politik za razvoj, in poziva EU, naj utrdi mehanizem usklajevanja za opredelitev morebitnih posledic politik za razvojne cilje, tako da v politične pobude že od samega začetka vključi razvojne vidike ter uvede bolj sistematično merjenje učinkov in napredka v zvezi z usklajenostjo politik za razvoj; v zvezi s tem poziva k oblikovanju ustreznih pravnih sredstev za žrtve v primerih, ko domača jurisdikcija očitno ni sposobna obravnavati politik, ki jih izvajajo katerikoli tuji subjekti;

38.  pozdravlja dejstvo, da se povezava med mirom in razvojem ustrezno upošteva v novi agendi 2030 in da je bil posledično vključen cilj trajnostnega razvoja št. 16 o miru in pravičnosti; poziva EU in države članice, naj med drugim dajo prednost dejavnostim, povezanim z uresničevanjem cilja trajnostnega razvoja št. 16 (človekove pravice, dobro upravljanje, gradnja miru in demokracije), in naj zagotovijo, da so te med osrednjimi sektorji nacionalnih okvirnih programov pri načrtovanju razvojnega sodelovanja;

39.  poziva k pregledu Evropskega soglasja o razvoju kot pomembnega prispevka k posodobljeni, skladni globalni strategiji EU; poudarja, da bi moral tak pregled upoštevati nove globalne izzive, obravnavati izvajanje ciljev trajnostnega razvoja s strani EU in ponovno izraziti osnovne vrednote, kot so spoštovanje človekovih pravic, pri čemer se posebna pozornost nameni pravicam ranljivih skupin, kot so deklice, žensk in invalidi, demokracija in pravna država, pa tudi ključna načela učinkovitosti razvoja, kot so lastna odgovornost partnerskih držav za razvojne strategije, večja odgovornost partnerskih držav za svoje nacionalne sisteme in razlikovanje glede na potrebe, pa tudi merila glede uspešnosti, ki temeljijo na ciljih trajnostnega razvoja; poudarja, da bi morala EU storiti vse, kar je v njeni moči, da bi okrepila dopolnjevanje med vsemi akterji na področju razvoja in tako povsem izkoristila celoten potencial evropske razvojne politike ter s tem pospešila izvajanje razvojne agende za leto 2030;

40.  z zaskrbljenostjo opaža povečanje nevzdržnosti dolga tako v razvitih državah kot v državah v razvoju; poziva Komisijo, naj okrepi načelo skupne odgovornosti posojilojemalcev in posojilodajalcev ter naj na vseh področjih svojih politik dejansko sledi načelom Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) glede odgovornega najemanje in dajanja posojil ter naj ta načela spodbuja; v zvezi s tem poziva EU in njene države članice, naj konstruktivno pristopijo k delu OZN na področju iskanja mednarodnega mehanizma za prestrukturiranja državnega dolga;

41.  obžaluje, da še vedno ni regulativnega okvira o tem, kako gospodarske družbe spoštujejo človekove pravice in obveznosti glede socialnih in okoljskih standardov, kar nekaterim državam in podjetjem omogoča, da se jim nekaznovano izogibajo; poziva EU in države članice, naj dejavno sodelujejo s Svetom OZN za človekove pravice in Programom OZN za okolje pri oblikovanju mednarodne pogodbe, po kateri bodo mednarodne gospodarske družbe odgovarjale za kršitve človekovih pravic in okoljskih standardov;

42.  podpira zamisel o ponovni opredelitvi odnosa EU do afriških, karibskih in pacifiških (AKP) držav z okrepitvijo politike enakopravnih partnerjev, spoštovanjem prostora demokratične politike vlad suverenih držav, da sprejemajo politične odločitve v korist svojega prebivalstva in z nadgradnjo načel dobrega upravljanja in človekovih pravic kot bistvenih elementov obdobja po izteku sporazuma iz Cotonouja, pa tudi z učinkovito krepitvijo povezav med razvojnimi cilji EU na področjih trgovinske, varnostne, podnebne in migracijsko politike EU za vzajemno utrditev; poziva, naj se vzpostavijo formalne pristojnosti nadzora v povezavi z Evropskim razvojnim skladom, po možnosti z zavezujočim medinstitucionalnim sporazumom na podlagi člena 295 Lizbonske pogodbe; poziva k pravičnemu in ambicioznemu partnerstvu med EU in državami AKP v obdobju po letu 2020, ki bo temeljilo na načelih prevzemanja odgovornosti in medsebojnim spoštovanjem med partnerji z enakimi pravicami in obveznostmi, ki se bo bolje osredotočalo na skupne izzive in interese ter bo bolje prilagojeno za resnično spreminjanje želja obeh strani in izzivov s katerimi se soočata; poziva EU, naj spodbuja instrumente za trgovino z državami AKP, zlasti sporazume o gospodarskem partnerstvu, da bi dosegla resnično spremembo z vidika varnosti in blaginje obeh strani;

43.  poudarja, da mora EU nadaljevati in okrepiti svoja prizadevanja za spodbujanje gospodarskega razvoja in odpornosti v svojem sosedstvu in v regijah, ki so ključne za interese EU; opozarja, da mala in srednja podjetja zagotavljajo največ delovnih mest ter da je olajšanje njihovega delovanja torej ključno za krepitev gospodarskega razvoja;

44.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, Komisijo in države članice EU, naj določijo jasno povezavo med globalno strategijo EU ter strukturo in prednostnimi nalogami proračuna EU, vključno z okrepljenimi lastnimi viri, naj dodelijo potrebna sredstva za njeno izvajanje in naj obstoječi proračun kar najbolje uporabijo prek boljšega sodelovanja in usklajenega ukrepanja na področjih diplomacije, razvoja, trgovine, energetike in obrambe;

Sodelovanje – EU, nacionalni parlamenti in evropski državljani

45.  poudarja, da je treba globalno strategijo preučiti vsakih pet let, istočasno z novim Evropskim parlamentom in novo Komisijo, kar bo omogočilo preverjanje tega, ali cilji in prednostne naloge še vedno ustrezajo grožnjam in varnostnemu okolju, ter novemu podpredsedniku/visokemu predstavniku omogočilo, da opravi pregled;

46.  poudarja, da ukrepe EU nadzorujejo Evropski parlament in nacionalni parlamenti in da ima Evropski parlament ključno vlogo pri rednem in podrobnem spremljanju zunanjega delovanja institucij EU meni, da bi bili lahko nacionalni parlamenti bolj vključeni v to spremljanje; opozarja, da je Evropski parlament ključni partner podpredsednice/visoke predstavnice pri oblikovanju zunanjih odnosov EU in obravnavanju aktualnih izzivov, tudi s spremljanjem ukrepov EU na področju zunanje politike; poziva, naj se Evropskemu parlamentu predložijo letna poročila o izvajanju strategije;

47.  meni, da bi moral Parlament celovito odigrati svojo vlogo v prizadevanjih EU za preprečevanje konfliktov;

48.  poudarja pomen aktivnega vključevanja nacionalnih parlamentov v proces prek podrobnega skupnega nadzora z Evropskim parlamentom med zasedanji medparlamentarne konference skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike;

49.  odločno poziva evropske snovalce politike, naj sodelujejo z državljani, civilno družbo, industrijo ter lokalnimi in regionalnimi organi na področju potreb in koristi nudenja močnejšega okvira za varnost Evrope.

o
o   o

50.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Evropski službi za zunanje delovanje.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0213.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0019.
(3) UL L 266, 13.10.2015, str. 55.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0470.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0472.


Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo
PDF 430kWORD 227k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o izvajanju in pregledu strategije EU za Srednjo Azijo (2015/2220(INI))
P8_TA(2016)0121A8-0051/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju četrtega poročila o napredku z dne 13. januarja 2015 o izvajanju strategije EU za Srednjo Azijo, sprejete v letu 2007,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o strategiji EU za Srednjo Azijo, ki jih je 22. junija 2015 sprejel Svet za zunanje zadeve,

–  ob upoštevanju zavez, danih na ministrskem zasedanju EU in Srednje Azije 20. novembra 2013 v Bruslju,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila 5. skupne konference na visoki ravni med EU in državami Srednje Azije o sodelovanju na področju vode in energije, ki je potekala v Milanu 12. in 13. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju izidov s srečanja OVSE o uveljavljanju človeške razsežnosti, ki je potekalo od 21. septembra do 2. oktobra 2015 v Varšavi,

–  ob upoštevanju istanbulskega procesa za regionalno varnost in sodelovanje za varen in stabilen Afganistan, ki je bil sprožen v Turčiji leta 2011, in ministrske konference „srce Azije“, ki je potekala 14. junija 2012 v Kabulu in je bila namenjena njegovemu izvrševanju;

–  ob upoštevanju podpore in pozitivne ocene, ki ju je bil na predstavitvi dne 1. junija 2015 s strani Odbora za zunanje zadeve deležen novoimenovani posebni predstavnik EU za Srednjo Azijo Peter Burian,

–  ob upoštevanju prejšnjih resolucij o tej regiji, predvsem z dne 20. februarja 2008 o strategiji EU za Srednjo Azijo(1) ter z dne 15. decembra 2011 o stanju izvajanja strategije EU za osrednjo Azijo(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. aprila 2015 o posebnih poročilih Računskega sodišča v okviru podelitve razrešnice Komisiji za leto 2013(3), zlasti drugega dela posebnega poročila Računskega sodišča št. 13/2013 z naslovom "Razvojna pomoč EU Srednji Aziji",

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije(4), zlasti člena 240,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 2012 o sodelovanju na področju energetske politike s partnerji izven naših meja: strateški pristop k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o vlogi skupne varnostne in obrambne politike v primeru podnebno pogojenih kriz in naravnih nesreč(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2014 o prednostnih nalogah EU za 25. sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2012 o pregledu strategije EU o človekovih pravicah(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2012 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2012 in politiki Evropske unije na tem področju(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o ukrepih EU za zaščito zagovornikov človekovih pravic(10),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 o človekovih pravicah in tehnologiji: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov nadzora na človekove pravice v tretjih državah(11),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU(12),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2010 o krepitvi organizacije OVSE – vloga EU(13),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanjih za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU(14),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o Kazahstanu(15),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2013 o stanju človekovih pravic v Kazahstanu(16),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2015 o Kirgizistanu: zakon o homoseksualni propagandi(17),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 22. oktobra 2013 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki(18),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 2010 o razmerah v Kirgizistanu(19),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2010 o razmerah v Kirgizistanu(20),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tadžikistan na drugi strani(21),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2014 o človekovih pravicah v Uzbekistanu(22),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi sporazuma z namenom razširitve določb sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu(23),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o odnosih med EU in Kitajsko(24),

–  ob upoštevanju akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2015–2019, ki ga je sprejel Svet 20. julija 2015,

–  ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje, ki jih je Svet za zunanje zadeve sprejel 12. maja 2014,

–  ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov A/RES/53/144 z naslovom „Deklaracija o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organizacij za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin“, ki je bolj znana kot deklaracija o zagovornikih človekovih pravic;

–  ob upoštevanju potekajočih pregledov globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko ter evropske sosedske politike,

–  ob upoštevanju člena 21 PEU,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenj Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0051/2016),

A.  ker je bila strategija EU za Srednjo Azijo sprejeta v okviru čedalje večje pomembnosti regije in okrepljenega delovanja EU v sosednjem Afganistanu, razširitve evropske sosedske politike v kaspijsko regijo, potekajoče podpore EU za reformo in posodobitve posovjetskih družb ter interesov EU za energetsko varnost; ker je priznavala tudi varnostne grožnje in izzive, ki zahtevajo tesnejše sodelovanje med Srednjo Azijo in EU, pa tudi njenimi državami članicami; ker se strategija izvaja skoraj osem let;

B.  ker je kljub skupni preteklosti Srednja Azija heterogena regija večetničnega in večverskega značaja; ker so pomanjkanje vzajemnega zaupanja in vztrajne napetosti glede uporabe in delitve naravnih virov do sedaj spodkopavali razvoj pravega regionalnega sodelovanja;

C.  ker je spoštovanje demokracije, načel pravne države in človekovih pravic osnovni pogoj za tesnejše sodelovanje med EU in petimi državami Srednje Azije na področjih vzajemnega interesa, in sicer v dobesednem pomenu besede partnerstvo, kakor je navedeno v sporazumih o partnerstvu in sodelovanju; ker so splošne razmere na področju demokracije in človekovih pravic v regiji še zmeraj pretežno slabe in zaskrbljujoče;

D.  ker hudo nedelovanje pravne države, kar zadeva človekove pravice in temeljne svoboščine, ovira priložnosti srednjeazijskih držav za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, kar je v škodo družbam teh držav;

E.  ker trgovinske in energetske povezave krepijo odnose med EU in Srednjo Azijo ter spodbujajo skupne vrednote, kot so pravna država, dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic; ker je sistem splošnih preferencialov namenjen diverzifikaciji srednjeazijskih gospodarstev;

F.  ker so nekatere države članice razvile in poglobile dvostranske odnose z nekaterimi srednjeazijskimi državami; ker EU potrebuje skladen in dosleden pristop do regije, da bi se izognili prekrivanju ali sporočanju mešanih in dvoumnih signalov;

G.  ker se je razvojna pomoč Evropske unije Srednji Aziji, predvsem v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje, v obdobju 2014–2020 povečala na 1 milijardo EUR, kar je 56 % več kot v programskem obdobju 2007–2013;

H.  ker evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) predstavlja pomembno orodje financiranja, namenjeno podpiranju organizacij civilne družbe in demokratizacije;

I.  ker na regijo vse močneje vpliva verski fanatizem, kar se odraža v podpori Islamski državi/skupini Daesh, Al Kajdi v Afganistanu ter Hizbut-ut-Tahriru, veliko število ljudi pa je odšlo, da bi se pridružili Islamski državi /skupini Daesh v Siriji in Iraku;

J.  ker je regija pomembno tranzitno območje za droge med Afganistanom in Rusijo in ker so v to dobičkonosno trgovino vključeni določeni lokalni klani, kar jim omogoča pomemben politični vpliv zaradi korupcije in prepletanja interesov;

K.  ker ima izobraževanje ključno vlogo pri spodbujanju stabilnega, varnega in trajnostnega razvoja regije;

L.  ker se je Svet za zunanje zadeve junija 2015 znova zavezal, da se bo zavzemal za pravice žensk, in sklenil, da je povečevanje vpliva žensk v tej regiji bistveno za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in dobrega upravljanja;

M.  ker morajo države Srednje Azije izboljšati pravna in upravna določila svoje azilne politike in ker lahko k temu prispevajo regionalni posvetovalni procesi, kot je proces Almaty, ki ga usklajujeta UNHCR in Mednarodna organizacija za migracije;

N.  ker so učinki globalnega segrevanja na Srednjo Azijo še vedno povečini neznani, vendar je že jasno, da se bodo težave glede oskrbe z vodo v nizko ležečih pokrajinah le še poslabšale;

O.  ker imata Rusija in Kitajska močne vezi in vpliv v regiji, vendar še vedno obstajajo pomembne priložnosti za EU, da okrepi svoje ukrepanje in sodelovanje z državami Srednje Azije;

P.  ker so v različnih regionalnih partnerstvih, kot so Organizacija pogodbe o kolektivni varnosti, Šanghajska organizacija za sodelovanje in Evrazijska gospodarska unija, članice tudi številne države Srednje Azije, v njih pa imata prevladujoč vpliv Rusija in/ali Kitajska;

Q.  ker je bila regija povezana s pobudo „En pas, ena pot“, zlasti z gospodarskim pasom ob svilni poti, s čimer se je okrepil njen strateški pomen;

R.  ker Srednja Azija sicer obsega srednjeazijske republike nekdanje Sovjetske zveze, a nanjo bistveno vplivajo tudi Rusija, Kitajska, Mongolija, Iran in Afganistan;

Splošne določbe o zavezah EU

1.  poudarja močan strateški, politični in gospodarski interes EU pri krepitvi dvostranskih in večstranskih odnosov z vsemi srednjeazijskimi državami na podlagi skupnih vrednost, kakor je navedeno v veljavnih sporazumih o partnerstvu in sodelovanju med EU ter Kazahstanom, Kirgizistanom, Tadžikistanom in Uzbekistanom, pa tudi v sporazumu s Turkmenistanom, ki še ne velja;

2.  poudarja močan interes EU za cvetočo, mirno, demokratično, stabilno in vključujočo Srednjo Azijo, ki bi delovala kot gospodarsko in okoljsko trajnostna regija, kakor je navedeno v strategiji iz leta 2007;

3.  opozarja, da se je dosedanji strateški pristop k oblikovanju odnosov z državami Srednje Azije le v omejeni meri izkazal za vzdržnega in uspešnega; ugotavlja, da gospodarski odnosi med EU in ciljnimi državami Srednje Azije niso doživeli nobenega pomembnega napredka, da spodbujanje regionalnega sodelovanja in povezovanja držav Srednje Azije prek izmenjave izkušenj in prenosa standardov s strani EU, kar je bil cilj prizadevanj, stagnira;

4.  meni, da sicer še ni bil dosežen opaznejši napredek na področjih, omenjenih v tej resoluciji, vendar izraža upanje, da si bodo udeležene strani, torej EU in države članice ter pet srednjeazijskih držav, močno prizadevale da bi dosegle cilje, določene v uradnih dokumentih in pogodbah, ki služijo kot pravna podlaga za dvostranske in večstranske odnose Unije s Kazahstanom, Kirgizistanom, Tadžikistanom, Turkmenistanom in Uzbekistanom;

5.  pozdravlja pregled strategije EU za Srednjo Azijo, ki so ga v letu 2015 opravili ESZD, Komisija in Svet; kljub temu meni, da bi bilo treba prednostne naloge in cilje bolje prilagoditi interesom, zahtevam in okvirnim pogojem srednjeazijskih partnerskih držav, pri tem pa upoštevati razlike med državami regije in edinstvenost vsake od njih, zato bi jih bilo treba točneje opredeliti s posameznimi akcijskimi načrti, prilagojenimi posameznim državam, ter jim dodati merila uspešnosti in kazalnike v uresničljivem časovnem obdobju, da bi bilo mogoče te akcijske načrte čim prej prožneje prilagoditi okvirnim pogojem v regiji;

6.  se strinja, da ostajajo v letu 2007 sprejeta strategija in dolgoročna prednostna področja, opredeljena v njej (človekove pravice in pravna država, dobro upravljanje in demokratizacija, mladi in izobraževanje, gospodarski razvoj, trgovina in naložbe, energija in transport, trajnostni razvoj okolja in voda, skupne varnostne grožnje in izzivi ter medkulturni dialog), relevantni in da zagotavljajo potrebno podlago za konkretno evropsko sodelovanje v regiji, v skladu s cilji iz strategije EU; vendar pozdravlja bolj osredotočen pristop pregleda strategije;

7.  pozitivno vrednoti sorazmerno ambiciozen pregled strategije; tako kot Svet priznava strateški pomen regije, zato se strinja, da bi bilo treba okrepiti učinkovito sodelovanje na področju političnih, diplomatskih in trgovinskih odnosov ter podpreti resnični prehod v demokracijo; v zvezi s tem pozdravlja, da se je v obdobju 2014–2020 glede na prejšnje obdobje razvojna pomoč EU regiji povečala za 56 %, prav tako pa je sedaj bolj ciljno usmerjena;

8.   pozdravlja dejstvo, da se je o pregledu razpravljalo na srečanju ministrov EU in Srednje Azije, ki je potekalo 21. decembra 2015 v Astani; podpira organizacijo vrha med EU in Srednjo Azijo, da bi spodbujali cilje EU v regiji ter obravnavali aktualna vprašanja in vprašanja sodelovanja;

9.  se strinja z mnenjem, da bi bilo mogoče z diferenciranim pristopom pogojevanja, ki bi temeljil na spodbudah, tako z dvostranskega kot z regionalnega vidika doseči boljše rezultate; meni, da bi morali biti regionalni programi, na primer za upravljanje meja, boj proti drogam in trgovini z njimi, transport in energijo, prilagojeni in usmerjeni v zainteresirane strani, vključno z državami iz širše regije, kot so Afganistan, Iran, Mongolija in Azerbajdžan;

10.  poziva EU, naj na ad hoc podlagi intenzivneje sodeluje z republikami Srednje Azije, ki si želijo tesnejšega sodelovanja, kot ga omogoča strategija EU za Srednjo Azijo;

11.   poudarja, da bi okrepljeno regionalno sodelovanje izboljšalo gospodarske in varnostne razmere v regiji; ob upoštevanju dejstva, da ima Srednja Azija slabe medregionalne povezave, poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj za države, ki želijo okrepiti takšne povezave, razvijata projekte, ki bi spodbujali tovrstno sodelovanje;

12.  poudarja, da bi moralo razdeljevanje sredstev EU jasno temeljiti na pobudah in uspešnosti, upoštevati dosežke pri različnih merilih uspešnosti, oblikovanih za vse države, prav tako pa bi moralo biti odvisno od merljivega napredka, zlasti na področjih demokratizacije, preprečevanja korupcije in boja proti njej, svobodnih in poštenih volitev, človekovih pravic, boja proti trgovini z drogami, spoštovanja pravic delavcev, dobrega upravljanja, pravne države, razvoja, varnosti prebivalcev in dobrih sosedskih odnosov;

13.  se strinja, da je mogoče konkretno in tvorno sodelovanje ter sprejetje demokratičnih reform in vladnih programov prav tako razumeti kot kazalnike dosežkov na številnih področjih; kljub temu poziva Komisijo in ESZD, naj svoje ocene utemeljita na dejstvih, ugotovljenih na terenu;

14.  ponovno izraža potrebo po večji politični prepoznavnosti EU v srednjeazijski regiji; poziva EU in države članice, naj brez dvostranskih pogajanj, ki pogosto negativno vplivajo na zahteve glede človekovih pravic, enotno nastopijo pri spodbujanju skladnosti in usklajevanju zunanje politike v tej regiji ter skupaj uvedejo skupno načrtovanje pomoči in projektov z državami članicami, da bi dosegli popoln učinek in sinergijo; poziva Svet, Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj sprejmejo konkreten akcijski načrt z merljivimi merili uspešnosti, ki bi omogočil ustrezno ocenjevanje prihodnjega napredka; pozdravlja tesnejše sodelovanje in prevzemanje odgovornosti držav članic pri izvajanju strategije;

15.  pozdravlja dejstvo, da se je po enoletnem premoru ponovno oblikovalo mesto posebnega predstavnika EU za Srednjo Azijo, in pričakuje, da bo novoimenovani posebni predstavnik z zagotavljanjem doslednosti zunanjih ukrepov Unije v regiji in obveščanjem političnih voditeljev in družb v Srednji Aziji o stališčih EU pomembno prispeval k izvajanju strategije za srednjeazijske države in vzpostavljanju odnosov z njimi;

16.  poziva posebnega predstavnika EU, naj se osredotoči na krepitev demokracije, pravno državo, dobro upravljanje ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri tem pa spodbuja regionalno sodelovanje ter se zavzema za dialog in mirno rešitev še nerešenih spornih vprašanj, vzpostavlja stike ne le z vladami in parlamenti, temveč tudi s civilno družbo in mediji, prispeva k preprečevanju konfliktov in spodbujanju regionalne varnosti ter spodbuja dobro upravljanje okolja in podnebnih sprememb, zlasti vodnih virov in virov ogljikovodikov; poziva posebnega predstavnika EU, naj v ustni in pisni obliki poroča Evropskemu parlamentu o glavnih izzivih, kot je določeno v členu 36 Pogodbe o Evropski uniji in njegovem mandatu;

17.  poziva ESZD, Komisijo in posebnega predstavnika EU, naj okrepijo prisotnost EU v Srednji Aziji in pri tem povečajo prepoznavnost Evropske unije med prebivalstvom, civilno družbo, lokalnimi mediji, podjetji in akademskimi skupnostmi; poziva ESZD, naj tiho diplomacijo uravnoteži z okrepljeno javno diplomacijo;

18.   poziva ESZD, naj ob upoštevanju raznolike soseske te regije zagotavlja redne analize o Srednji Aziji, vključno z vprašanji, ki zadevajo vključevanje Afganistana in Irana ter zagotavljanje celovitega pristopa h Kaspijskemu morju;

19.  poziva Komisijo, naj poskrbi za sinergijo, skladnost in doslednost med ukrepi, ki jih sprejemajo mednarodne organizacije, kot so OVSE, Urad ZN za droge in kriminal, Visoki komisariat ZN za begunce in Mednarodna organizacija za migracije, ter med instrumenti EU za zunanje financiranje, ki se uporabljajo v regiji, na primer instrument za razvojno sodelovanje, instrument za prispevanje k stabilnosti in miru, evropski instrument za demokracijo in človekove pravice ter instrument partnerstva, prav tako pa naj okrepi usklajevanje z Evropsko banko za obnovo in razvoj ter Evropsko investicijsko banko;

20.  poziva EU, naj sodeluje s projekti pomoči in razvojnimi projekti Združenih držav Amerike na področju okolja, izobraževanja in okoljske politike, da bi izboljšali učinkovitost in skupaj dosegli širšo publiko;

21.  poziva k tesnejšemu sodelovanju med EU in OVSE v Srednji Aziji, zlasti na področju človekovih pravic, demokratizacije in varnosti, z namenom združevanja in, kjer je ustrezno, medsebojnega dopolnjevanja njunih prizadevanj v regiji;

22.  spodbuja delegacije EU v Srednji Aziji, naj v kar največji meri izkoristijo svoj potencial za prispevanje k izvajanju strategije EU, zlasti kar zadeva podpiranje civilne družbe in sodelovanje z njo;

23.  podpira nadaljevanje medparlamentarnega sodelovanja in poudarja vlogo svoje stalne delegacije za odnose v regiji pri spremljanju izvajanja sporazumov o partnerstvu in sodelovanju z državami v regiji;

Demokratizacija, človekove pravice in pravna država

24.  poziva Svet, ESZD in Komisijo, naj kot zelo pomembne obravnavajo spodbujanje demokratične preobrazbe, uveljavljanje državljanskih, političnih in človekovih pravic, tudi socialnih, ki so zapisane v Mednarodnem paktu ZN o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, vzpostavljanje pravne države, dobrega upravljanja in upravnega ukrepanja v državah Srednje Azije, s čimer bi vzpostavili pogoje za varnost in stabilnost ter izgradnjo odprtih družb v zadevnih državah, posledično pa zagotovili najboljšo prakso za spopadanje z zunanjimi in notranjimi političnimi, varnostnimi in gospodarskimi izzivi;

25.  poudarja, da mora biti spoštovanje človekovih pravic in demokracije v središču strategije EU, ko gre za obseg sodelovanja, predviden v sporazumih o partnerstvu in sodelovanju, ki vključujejo tudi uporabo klavzule o človekovih pravicah in demokraciji; obžaluje, da se pravne obveznosti v zvezi z varovanjem demokracije in pravne države, navedene v sporazumih o partnerstvu in sodelovanju, niso primerno izvajale, razen določenega napredka, doseženega v Kirgizistanu;

26.  obžaluje, da razmere na področju splošnega spoštovanja demokratičnih standardov, človekovih pravic in temeljnih svoboščin še niso dosegle sprejemljive ravni; obžaluje, da razmere na področju človekovih pravic v splošnem ostajajo zaskrbljujoče, vendar poudarja, da je bil kljub temu dosežen omejen pozitiven razvoj v nekaterih državah regije, vključno z zakonodajnimi reformami, okrepljenimi prizadevanji za preprečevanje mučenja in koraki v smeri odprave dela otrok in prisilnega dela,

27.  poudarja dodano vrednost in dodatni potencial platforme na področju pravne države, ki jo usklajujeta Nemčija in Francija, pri tem pa ju dejavno podpirata Finska in Latvija, pri organiziranju več dogodkov, ki so namenjeni ustavnemu in upravnemu pravu ter usposabljanju sodnikov; spodbuja druge države članice, naj v zvezi s tem delujejo bolj proaktivno; vendar vztraja, da je treba platformo še okrepiti, da bi zajela dejanska vprašanja s področja demokratizacije in človekovih pravic; poziva k polnemu izvajanju te platforme in tesnejšemu sodelovanju s civilno družbo v njenem okviru; poziva EU in ambasade držav članic, naj podpirajo dejansko neodvisne nevladne partnerje;

28.  opozarja na razlike med sprejetimi zakoni in njihovim izvajanjem v praksi, zaradi česar prihaja do neustreznih ocen napredka; poziva ESZD in Komisijo, naj napredek ocenjujeta na podlagi dejanskih praktičnih rezultatov, ne pa da ocene temeljijo na zakonodaji ali izjavah;

29.  priporoča, naj EU prilagodi svojo politiko na področju človekovih pravic in instrumente za zunanje financiranje ter pri tem v večji meri kot glavno vodilo upošteva dolgoročno demokratično reformo;

30.  močno obsoja nenehen pregon zagovornikov človekovih pravic, opozicijskih politikov in novinarjev v Turkmenistanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Kazahstanu in Kirgizistanu, zato poziva ESZD, naj uporabi vsa sredstva, ki so ji na voljo, da bi jim hitro stopila v bran;

31.  obsoja ciljno usmerjen pregon predstavnikov opozicije v izgnanstvu s strani nekaterih srednjeazijskih režimov, vključno z umori in zlorabo postopkov izročitve prek Interpola; poziva države članice, naj zagotovijo boljše varstvo in preprečijo deportacije teh oseb v skladu z načelom nevračanja, ki preprečuje, da bi žrtve pregona izročili tistim, ki tovrsten pregon izvajajo;

32.  v zvezi s tem poziva ESZD, naj odločno obsodi represivne ukrepe režimov v Srednji Aziji, sprejete z namenom ohranjanja javne varnosti, pri tem pa prizna upravičene varnostne pomisleke;

33.  poziva Svet, ESZD in Komisijo, naj v okviru nadaljnjega razvoja odnosov pozovejo partnerske države Srednje Azije k čimprejšnji ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča ter odobritvi in začetku izvajanja ključnih temeljnih standardov in drugih pravil MOD, za katere tega še niso storile;

34.  razume varnostno tveganje, ki ga predstavlja povratek tujih borcev, ki so se borili za Daesh, vendar je zelo zaskrbljen zaradi vse pogostejših ukrepov proti civilni družbi pod pretvezo varnosti in stabilnosti, za katere meni, da v nobenem primeru niso ustrezen odziv na to grožnjo, vključno z dvomljivimi obtožbami za teroristične dejavnosti ali ohlapnimi sumi za podžiganje sovraštva v družbi, sprejetjem t.i. zakonov o tujih posrednikih, ki stigmatizirajo in omejujejo dejavnosti zakonitih nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz tujine, ter okrepljeno uporabo tehnologije za spremljanje, nadzor, cenzuro in filtriranje; opominja partnerske države, da mora v celoti delujoča demokracija spoštovati svobodo izražanja in pluralnost medijev; v zvezi s tem poudarja, da omejevanje svobodnega izražanja mnenj nikakor ne prispeva k trajni notranji stabilnosti; poudarja, da bi morali ustrezni instrumenti EU, kot so redni seminarji in okrepljena izmenjava mnenj s širšo javnosto, prispevati h krepitvi njenega položaja, številne skupnosti pa so trenutno bolj naklonjene ohranjanju odnosov med skupinami in klani ali mrežami, ki jih usmerja vladajoča elita;

35.  poziva države v regiji, naj prisotnosti mednarodnih nevladnih organizacij ne obravnavajo kot grožnjo, temveč kot nekaj, kar je koristno za družbo, in jim omogočijo poln dostop do zaporov, da bi izboljšali preglednost izvrševanja kazni, zlasti kar zadeva sodelovanje z vsemi agencijami Združenih narodov in Mednarodnim rdečim križem;

36.  je zaskrbljen zaradi vse več zakonov v državah te regije, ki omejuje svobodo medijev, izražanja, zbiranja in združevanja ter so uperjeni zoper financiranje civilne družbe (zakoni o tujih posrednikih) in skupnost LGBTI (t.i. zakoni o propagandi LGBTI); meni, da si mora v zvezi s tem EU poleg spodbujanja omenjenih pravic prav tako za prednostno nalogo zadati spodbujanje svobode veroizpovedi in prepričanja ter pravic žensk, otrok in manjšin;

37.  poziva organe, naj si dodatno prizadevajo zaščititi etnične in verske manjšine ter osebe iz skupine LGBTI v srednjeazijskih družbah, končajo diskriminacijo zoper njih ter spoštujejo pravice ranljivih oseb, zlasti invalidov;

38.  opozarja, da sta varstvo in spodbujanje človekovih pravic eden od ključnih ciljev EU, in poziva oblasti, naj podprejo njegovo izvajanje v skladu z mednarodnim pravom in standardi, zlasti Konvencijo ZN o otrokovih pravicah;

39.  pozdravlja vzpostavitev dialoga o človekovih pravicah z vsemi petimi državami Srednje Azije; izpostavlja pa pomanjkanje preglednosti postopka in poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj pregleda vlogo, mandat, cilje in nadaljnje spremljanje dialogov o človekovih pravicah z državami regije, predvsem pa naj vključi vse deležnike, vključno z islamskimi reformističnimi političnimi gibanji, ki nasprotujejo ekstremizmu, in uvede mehanizme za sistematično spremljanje človekovih pravic ter načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, s katerimi bi izboljšala učinkovitost teh mehanizmov, v kolikor bi se izkazalo, da so pomanjkljivi; ugotavlja, da so dialogi o človekovih pravicah pomembno orodje EU za sodelovanje s srednjeazijskimi državami, ki omogoča izvajanje pametnih strategij, zaradi česar bi ga bilo treba ustrezno uporabljati; poziva, naj bodo ti dialogi del celovitega zavzemanja za človekove pravice v regiji; v zvezi s tem poziva k odpiranju in posredovanju vprašanj o človekovih pravicah na vseh ravneh, vključno z voditelji držav in vlad; poziva EU, naj posamezne konkretne primere odpira jasno in javno;

40.  poudarja pomen mehanizma splošnega rednega pregleda Sveta ZN za človekove pravice pri učinkovitem izvajanju varstva človekovih pravic, procesa demokratizacije ter pravne države v Turkmenistanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Kazahstanu in Kirgizistanu;

41.  opozarja vlade srednjeazijskih držav na njihove zaveze v okviru človeške razsežnosti OVSE;

42.  pozdravlja izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna med njegovim obiskom regije junija 2015, v katerih je posvaril pred krčenjem demokratičnega prostora;

43.  ugotavlja, da se ukrepi EU in ZDA v Srednji Aziji praktično ne usklajujejo; spodbuja oblikovanje bolj praktičnih vezi za sodelovanje; meni, da je skupno ukrepanje lahko koristno zlasti na področjih, kot so varnost ljudi in spodbujanje človekovih pravic;

Pravice žensk in enakost spolov,

44.  priznava, da se Uzbekistan, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan in Turkmenistan soočajo z različnimi izzivi na področju izboljšanja položaja človekovih pravic, vendar se ta regija sooča tudi s skupnimi izzivi, denimo pri obravnavanju in spodbujanju pravic žensk in zagotavljanju enakosti spolov;

45.  ugotavlja, da je sicer vseh pet srednjeazijskih držav ratificiralo Konvencijo OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, vendar je njihova kultura še vedno patriarhalna in imajo v njej moški prevladujočo vlogo, družbo na mnogih področjih še vedno označuje precejšnja neenakost moških in žensk, tudi pri dostopu do višje izobrazbe, trga dela ter pravni zaščiti in pravic, poleg tega je na številnih območjih Srednje Azije še vedno splošno razširjeno nasilje nad ženskami, denimo v obliki nasilja v družini, ugrabitev nevest, trgovine z ljudmi, zgodnjih porok in fizičnega nasilja; poziva omenjeno skupino držav, naj dosledno izvajajo Konvencijo OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk; ponovno poudarja, da mora pomoč EU zajemati specifične ukrepe za odpravo diskriminacije žensk;

46.  ugotavlja, da imajo ženske polno in odločilno vlogo v kmetijski proizvodnji v vseh srednjeazijskih državah, saj povprečni delež žensk, zaposlenih v kmetijskem sektorju, znaša 58 %(25); poziva vse srednjeazijske države, naj spodbujajo zaposlovanje žensk in žensko podjetništvo, zlasti na podeželju; poziva k spodbujanju in spremljanju ekonomskih in socialnih pravic ter krepitve vloge žensk, kar naj bo glavni cilj v okviru odnosov EU s to regijo;

47.  je seznanjen z ukrepi, ki so jih sprejele posamezne srednjeazijske države, da bi povečale enakost spolov, na primer s spremembo členov 154 in 155 kirgiškega kazenskega zakonika, ki je začela veljati februarja 2014 in je poostrila kazni za splošno razširjeno ugrabljanje nevest; vendar se zaveda, da je varstvo pravic žensk in spodbujanje enakosti spolov v tem delu še vedno problematično; poziva Komisijo, naj srednjeazijske države še naprej podpira pri razvoju njihovih programov za pravice žensk, da bi razvijali in dosegli enakost spolov ter zagotovili, da bodo prav vsi, tudi najbolj ranljive osebe, neomejeno uživali človekove pravice;

48.  pozdravlja kazahstansko strategijo za enakost spolov ter 45 političnih, družbenih in gospodarskih ukrepov, ki jih vsebuje; poziva Komisijo, naj srednjeazijske države še naprej podpira pri oblikovanju programov za pravice žensk in naj to strategijo izvajajo učinkoviteje; obžaluje nezadostno zastopanost žensk v kazahstanskih javnih organih odločanja, čeprav je v političnih institucijah zakonsko določena 30-odstotna kvota;

49.  poziva ESZD, naj v okviru pregleda strategije EU za Srednjo Azijo in v skladu s svojimi prednostnimi nalogami za obdobje 2016–2020 ter napredkom, ki so ga srednjeazijske države že dosegle, oblikuje celovit akcijski načrt za enakost spolov s konkretnimi ukrepi za izboljšanje pravic žensk in njihovih življenjskih razmer; meni, da bi bilo treba vse srednjeazijske države spodbujati k sprejetju zakonodaje, ki bo izrecno prepovedovala vse oblike diskriminacije in nasilja nad ženskami, vključno s spolno, fizično, psihološko in finančno zlorabo, ki poleg drugih osamitvenih dejavnosti ženskam onemogočajo delo in dostop do bančnih računov, kreditnih kartic ali prevoza; poudarja, da je finančna varnost najboljše merilo za ocenitev, ali bo žrtvi nasilja v družini uspelo pobegniti od zlorabe in se osvoboditi; poziva srednjeazijske države, naj nasilje nad ženskami obravnavajo kot kaznivo dejanje, naj ustrezno raziščejo vse prijavljene primere in izvajajo ukrepe za zagotovitev jamstev za zaščito, pomoči in dostopa do pravnih sredstev za žrtve, skupaj z mehanizmi za zagotovitev izvrševanja zakonodaje; ugotavlja, da je delovanje poročnih agencij v Srednji Aziji razmeroma pomembno in poziva srednjeazijske države, naj preučijo možnost ureditve teh agencij, da bi ranljive ženske bolje zaščitili pred izkoriščanjem; poziva srednjeazijske države, naj organizirajo izobraževalne kampanje o pravici do življenja brez nasilja in sprejmejo pobude za osveščanje celotne javnosti, še zlasti verskih voditeljev, da se med poročnim obredom od obeh strani obvezno zahteva privolitev;

50.  ugotavlja, da je razkorak med zakonodajo in dejanskim stanjem in da nekatere države sicer imajo zakonodajo, ki zagotavlja enake pravice pri delitvi premoženja, vendar je še vedno prisotna diskriminacija, ki privilegira moške naslednike; je zaskrbljen, ker se ženske v Tadžikistanu zaradi pomanjkanja pravne registracije porok v tej državi po ločitvi znajdejo v ranljivem položaju, saj je raziskava OVSE pokazala, da zaradi tega v primeru ločitve 80 % žensk nima dostopa do premoženjskih pravic in otroškega dodatka;

51.  poziva EU, naj podpira organizacije civilne družbe, ki se zavzemajo za človekove pravice in spodbujajo enakost spolov v srednjeazijskih državah, in aktivno sodeluje z mednarodnimi organizacijami, dejavnimi na področju enakosti spolov, kot so Mednarodna organizacija dela, OECD in OZN, da bi ustvarili sinergije z namenom krepitve vloge žensk;

52.  ugotavlja, da so ženske slabo zastopane na ministrskih položajih, saj so leta 2015 v Kirgizistanu zasedale 15 %, v Turkmenistanu pa 5,7 % teh položajev(26); spodbuja srednjeazijske države in Komisijo, naj se osredotočijo na vključevanje žensk v procese odločanja, zlasti na političnem področju, in priporoča uvedbo kvotnega sistema, ki bo spodbujal udeležbo žensk, predvsem ko gre za vložitev kandidature;

53.  poziva srednjeazijske države, naj se zavzamejo za enakopraven dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije, da bodo ženske imele možnosti za rast v lokalnem in svetovnem gospodarstvu;

54.  priporoča poučevanje in usposabljanje sodnega osebja na področju enakosti spolov in poudarja, da je treba kaznovati storilce nasilja na podlagi spola;

55.  poudarja, da je treba organizirati tečaje usposabljanja o nasilju nad ženskami in trgovini z ljudmi za osebje organov kazenskega pregona, tožilce in osebje sodnih organov ter vzpostaviti dostopne centre in zatočišča, ki bodo žrtvam zagotavljala psihološko in pravno podporo;

56.  poudarja, da je pomembno ustrezno financiranje institucij in organov, pristojnih za izvajanje politike na področju enakosti spolov, in zagotoviti neodvisnost in financiranje organizacij civilne družbe, ki se borijo za pravice žensk.

Izobraževanje in mladi – medosebna izmenjava

57.  poudarja, da je izobraževanje eno od ključnih področij dolgoročnega ukrepanja EU v Srednji Aziji; meni, da je izobraževanje ključni steber povezovanja in dejavnik, ki omogoča demokratičen, gospodarski in socialni razvoj v vseh srednjeazijskih državah; podpira delo izobraževalne pobude za Srednjo Azijo, ki v sklopu izobraževalnih in institucionalnih programov zagotavlja tehnično podporo in dialog prek seminarjev (kot je bil seminar v Biškeku leta 2014); v zvezi s tem pozdravlja pobudo Latvije za organizacijo prvega srečanja ministrov EU in držav Srednje Azije o izobraževanju ter prizadevanja Latvije in Poljske za vodenje regionalnega izobraževalnega programa, potem ko so nekatere države članice dolgo niso pokazale pripravljenosti glede tega; poziva EU in države članice, naj dejavno prispevajo k izvajanju ustreznih ciljev, oblikovanih med latvijskim predsedovanjem v prvi polovici leta 2015; meni, da so naložbe v vključujoče in kakovostno izobraževanje najboljši način za postopno izboljšanje socialno-ekonomskih razmer v regiji;

58.  poziva Komisijo, naj obravnava ugotovljene pomanjkljivosti v izobraževalni platformi EU za Srednjo Azijo, na primer pravičen dostop do izobraževanja, težave z begom možganov ter usposabljanje prikrajšanih in ranljivih skupin, kot so dekleta, invalidni otroci in otroci manjšin;

59.  poziva EU, naj več pozornosti nameni spodbujanju kakovostne izobrazbe mladih v srednjeazijskih državah, saj prinašajo pozitivne učinke v smislu vključevanja v družbo, socialne kohezije in stabilnosti ter oblikujejo trajnostne demokratične družbe, prav tako pa so najboljši način preprečevanja nasilnega ekstremizma in radikalizacije med mladimi v regiji; meni, da gre pri tem glede na demografski izziv, ki izhaja iz dejstva, da 25-35 % prebivalstva predstavljajo otroci, stari 14 let ali manj, za prednostno nalogo; meni, da je treba več pozornosti posvetiti čezmejnim projektom za medkulturno spravo in razvoj v Ferganski dolini;

60.  pozdravlja povečanje vpisa v osnovne in srednje šole, pri čemer poudarja, kako pomembno je nadaljevati po tej poti; pozdravlja dejstvo, da je število žensk in moških, ki končajo osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, skoraj enako; poudarja pomen dostopa žensk do strokovnega usposabljanja in univerzitetnega izobraževanja, zlasti v Uzbekistanu in Tadžikistanu, kjer med številom žensk in moških, vključenih v visoko izobraževanje, še vedno obstaja velika razlika;

61.  poudarja, da morajo imeti ženske dostop do poklicnega usposabljanja in univerzitetne izobrazbe, vključno z večjo prisotnostjo na področjih znanosti in tehnologije, in poziva posebnega predstavnika EU, naj spodbuja pobude na tem področju; meni, da bi morala EU okrepiti svoje ukrepe na tem področju, denimo z organiziranjem tečajev usposabljanja za učitelje in dobavo izobraževalnega materiala; poziva k sprejetju ukrepov za posodobitev javnega izobraževalnega sektorja, spodbujanje akademskih izmenjav in omogočanjem ženskam, da se jih udeležujejo pod enakimi pogoji; meni, da bi bilo treba oblikovati programe usposabljanja na področju enakosti spolov za pedagoške delavce;

62.  meni, da bi morali pozitivno vlogo EU v regiji še okrepiti prek izobraževanja in stikov med ljudmi; opozarja na pomen programov EU za mednarodne izmenjave, kot so Erasmus+, Erasmus Mundus in Erasmus Tempus, pri spodbujanju pozitivne mobilnosti in medkulturnega dialoga med EU in Srednjo Azijo, pa tudi pri zagotavljanju priložnosti za krepitev vpliva študentov, ki se vanje vključijo, saj prihaja do zbliževanja dveh kultur; pozdravlja dejstvo, da je EU programu Erasmus+ za sodelovanje na področju izobraževanja v tej regiji namenila 115 milijonov EUR; poziva vse zadevne deležnike na ravni Unije ter ravni držav članic, naj ocenijo in okrepijo obstoječe mehanizme programov za študijske izmenjave in štipendije ter izmenjave mladih strokovnjakov med EU in državami srednjeazijske regije, zlasti na področju tehnologije in uporabnih znanosti;

63.  pozdravlja dejstvo, da vseh pet držav Srednje Azije pozorno spremlja bolonjski proces, na podlagi katerega so bile izvedene številne nacionalne reforme v zadnjih letih;

64.  poziva Komisijo, naj spodbuja sodelovanje znanstvenikov, inštitutov in podjetij iz držav Srednje Azije pri skupnih raziskovalnih projektih in projektih na področju inovacij, ki se financirajo v okviru programa Obzorje 2020;

Gospodarsko povezovanje, trgovina in trajnostni razvoj

65.  ugotavlja skupne značilnosti, ki so rezultat zgodnejših zgodovinskih obdobij, tudi svilnih poti, kolonizacije turških plemen in sprejetja islama; ugotavlja tudi, da je pet držav v tej regiji na različnih razvojnih stopnjah, in sicer: Kazahstan se profilira kot ključni akter v regiji, odnosi EU s to državo pa se nenehno krepijo; Kirgizistan in Tadžikistan sta sicer precej revnejša, vendar razmeroma odprta z dokaj delujočo civilno družbo; tudi odnos EU z Uzbekistanom se razvija; Turkmenistan pa ostaja najbolj zaprta država v regiji, brez neodvisne civilne družbe;

66.  opozarja na dejstvo, da je za regijo značilna tudi velika raznolikost, ne nazadnje v bogastvu z naravnimi viri, kot so fosilna goriva in orne površine, ter – kar je deloma posledica naravnih danosti – v trenutni stopnji človekovega in gospodarskega razvoja teh držav; poudarja, kako pomembno je po eni strani upoštevati kulturne razlike znotraj regije, po drugi strani pa medsebojno odvisnost držav;

67.  priznava potencialen pozitiven učinek novih pobud za gospodarsko sodelovanje med EU in Srednjo Azijo na modernizacijo in demokratizacijo v regiji;

68.  meni, da gospodarska diverzifikacija te regije ponuja dodano vrednost v smislu regionalnega razvoja, stabilnosti in varnosti, ob upoštevanju socialnega, ekonomskega in okoljskega ravnotežja; meni, da je bistveno posodobiti in razviti trajnostno domačo transportno in energetsko infrastrukturo, zlasti na podeželskih območjih, izboljšati dostop do visokohitrostnega interneta ter olajšati razvoj medregionalne povezljivosti; meni, da bi morala imeti sanacija okolja in trajnostni razvoj enako težo pri razvoju regije, in poudarja pomen trgovine za spodbujanje obeh; daje prednost večji podpori EU upravljanju z viri v srednjeazijskih državah ter spodbujanju čezmejnega sodelovanja med njimi;

69.  je zaskrbljen zaradi pomanjkanja socialno-ekonomskega razvoja, ki je zastal in neenakomeren, pomanjkanja državne transparentnosti in posledične korupcije, neučinkovitega upravljanja, šibkega institucionalnega okvira, neupoštevanja pravne države in nizke udeležbe civilne družbe, kar spodbuja klientelizem ter zaostruje težave s korupcijo in neučinkovitost države;

70.  poudarja vse večji pomen trgovinskih odnosov med EU in Srednjo Azijo, pri čemer je EU sedaj prva trgovinska partnerica v regiji; poudarja potrebo po tem, da EU nadalje okrepi trgovinske in naložbene odnose s srednjeazijskimi državami; v zvezi s tem poudarja potrebo po tem, da države Srednje Azije okrepijo svoja prizadevanja na področju boja proti korupciji in spodbujanja stabilnega okolja, da bi pritegnile tuje naložbe;

71.  meni, da se morajo gospodarski in trgovinski odnosi z državami Srednje Azije razvijati hkrati s pravno državo, demokracijo ter človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami in nikoli na njihov račun; v zvezi s tem opozarja na pomen sprožitve določb, določenih v ustreznih klavzulah trgovinskih sporazumov, podpisanih z EU, v kolikor bi se izkazalo, da druga pogodbenica krši človekove pravice;

72.  poudarja, da je vključujoč in trajnosten gospodarski razvoj ena od ključnih prednostnih nalog strategije; poudarja potrebo po tem, da srednjeazijske države spodbujajo aktivne politike, namenjene zmanjšanju revščine in boju proti socialni izključenosti; ugotavlja globok negativen vpliv, ki ga je na regijo imela upočasnjena gospodarska rast v Rusiji in na Kitajskem, pa tudi še vedno trajajoče geopolitične napetosti in konflikt v Ukrajini; v zvezi s tem poudarja, da slabšanje gospodarstva, ki izhaja iz vse nižjih cen dobrin, devalvacije rublja in upada nakazil migrantov v Rusiji, od katerih se številni vračajo domov brezposelni, za regijo predstavlja resen socialno-ekonomski izziv; v zvezi s tem ugotavlja, da bo stopnja rasti za regijo v obdobju po letu 2014 predvidoma za približno polovico manjša od povprečne stopnje rasti v prejšnjem desetletju;

73.  poziva Komisijo, naj razvije programe, ki bodo spodbujali ponovno vključevanje v družbo in zaposlovanje povratnikov iz tujine ter močnejši dialog o migracijah in mobilnosti;

74.  poudarja potrebo po strategiji EU za Srednjo Azijo, ki ne bi temeljila na geostrateških interesih, temveč bi bila oblikovana za razvoj participativne in demokratične družbe, ki bi jo odlikovali svoboda združevanja sindikatov in dejavna civilna družba, ter spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk, zlasti na podeželju;

75.  poudarja, da se regija kljub hitri gospodarski rasti v zadnjih letih sooča z visoko stopnjo revščine, visoko neenakostjo pri dohodkih in čedalje krajšo pričakovano življenjsko dobo, zlasti na podeželju, kjer živi med 80 in 90 % prebivalstva; poudarja, da je proces privatizacije med gospodarsko tranzicijo povečini izpustil gorske regije; poudarja, da so prizadete predvsem ženske v teh regijah, saj se številni moški selijo v mesta, kjer iščejo zaposlitev, ženskam pa prepustijo celotno breme kmetijskih opravil in družinskih odgovornosti;

76.  poudarja pomen zagotavljanja, da je strategija skladna z globalnimi zavezami, zlasti z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, sprejeto 25. septembra 2015 na vrhu OZN o trajnostnem razvoju;

77.  spodbuja vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v razvojno agendo EU za to regijo; ponovno poudarja, da bo vključevanje ciljev trajnostnega razvoja omogočilo celovitejši trajnostni razvoj v srednjeazijski regiji;

78.  poudarja, kako pomembno je, da EU zagrabi priložnost razvojnega sodelovanja, da bi spodbujala spoštovanje človekovih pravic in uresničila cilje trajnostnega razvoja, s tem pa v vseh državah regije povečala stopnjo trgovine in naložb ter okrepila vlogo in vključenost socialnih partnerjev v civilni družbi;

79.  meni, da bi bilo treba razvojno pomoč razdeliti zgolj v državah, ki kažejo pristno zavezanost zmanjševanju revščine, enakopravnemu in trajnostnemu socialno-ekonomskemu napredku ter spoštovanju človekovih pravic, te države pa bi morale dokazati, da imajo učinkovito politiko za boj proti korupciji, in EU dovoliti spremljanje izvajanja s tem povezanih prizadevanj; se v zvezi s tem sprašuje, kakšna sta smisel in stroškovna učinkovitost pomoči, odobrene Turkmenistanu in Uzbekistanu; poziva k pregledu politike, če bo prišlo do izboljšanja; spodbuja podpredsednico/visoko predstavnico, naj pomaga pri spodbujanju napredka na tem področju; obžaluje, da so zaradi visoke stopnje korupcije in neučinkovite birokracije zmogljivosti črpanja pomoči zelo nizke, pozitivni učinki pomoči pa zelo omejeni;

80.  ugotavlja, da je bil sedanji pregled namenoma ločen od načrtovanja programov za obdobje 2014–2020 v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje, ki je bilo opravljeno leta 2014, da bi se izognili morebitnim nejasnostim in podvajanju, obenem pa ohranili skladnost ukrepov EU v regiji;

81.  poziva k osredotočanju razvojne pomoči na razvoj podeželja in trajnostno kmetijstvo, zlasti da kmetijstvo ne bi bilo več odvisno od monokultur, kot je gojenje bombaža;

82.  poziva EU, naj spremlja učinkovitost svoje tehnične in finančne pomoči reformi javnega sektorja v državah Srednje Azije;

83.  poziva k usklajevanju razvojnih politik EU z dejavnostmi držav članic v regiji; poziva k tesnemu sodelovanju na področju razvojne politike z ZDA v okviru partnerstva za trajnostni razvoj; poziva tudi k sodelovanju s Kitajsko in Rusijo pri razvoju srednjeazijske regije;

84.  upošteva odločno delovanje Kitajske v regiji in dejstvo, da je z vloge zunanje trgovinske partnerice prešla na vlogo regionalne mediatorke gospodarskega upravljanja, vključno z regionalnim zagotavljanjem skupnih dobrin;

85.  meni, da bodo sinergije med Evropskim skladom za strateške naložbe in kitajsko pobudo „En pas, ena pot“ pomembno orodje za gospodarski in socialni razvoj regije;

86.  ugotavlja tudi, da sta se dve državi, Kazahstan in Kirgizistan, pridružili novi Evrazijski gospodarski uniji, ustanovljeni na pobudo Rusije;

87.  poziva k tesnemu sodelovanju EU s skladi in agencijami OZN ter s Svetovno banko;

88.   je seznanjen z nadaljevanjem sektorske proračunske podpore v Kirgizistanu in Tadžikistanu ter poziva Komisijo in ESZD, naj opredelita in uporabita trdne in objektivno preverljive pogoje, zlasti za vse programe proračunske podpore, ki se bodo nadaljevali; vendar poudarja, da morajo vse to spremljati strožja merila, vključno z močno agendo za reforme ter učinkovitimi ukrepi za boj proti korupciji; poudarja, da proračunske podpore EU ne bi smeli uporabljati za neposredno financiranje osnovnih javnih storitev (kot so osnovno- in srednješolsko izobraževanje, osnovne zdravstvene storitve in osnovna infrastruktura), kar je primarna odgovornost oblasti; nasprotno meni, da bi morala biti pomoč EU povezana z uspešnostjo oblasti v zvezi s tem ter da bi morala proračunska podpora EU spodbujati razvoj naprednih javnih storitev, kot so raziskave, inovacije, univerzitetno izobraževanje, inovativne infrastrukture itd.;

89.  pozdravlja povečanje makrofinančne pomoči in poziva k uporabi ustreznega instrumenta na podlagi strogih meril glede stroškov in koristi ter podrobnih ocen učinka, osredotočenih na učinke prelivanja; ob upoštevanju glavnih točk iz poročil o napredku pri izvajanju strategije poudarja pomen udeležbe držav članic pri zagotavljanju pomoči EU za dosego večjega učinka in izboljšanje rezultatov;

90.  pozdravlja prošnjo Kirgizistana za uporabo sheme GSP+ in upa, da bosta Tadžikistan in Uzbekistan sledila njegovemu zgledu;

91.  meni, da je pomembno, da vse države Srednje Azije spoštujejo pravila Svetovne trgovinske organizacije (STO) in pristopijo k tej organizaciji;

92.  v skladu z ugotovitvami OECD priznava posebni pomen programov za poslovne povezave med tujimi neposrednimi naložbami ter malimi in srednjimi podjetji kot orodij za diverzifikacijo in povečanje učinka prelivanja za naložbe, s čimer se srednjeazijskim državam omogoči, da tuje neposredne naložbe tesneje povežejo s svojimi gospodarstvi in povečajo svojo konkurenčnost, pri tem pa dobijo dostop do mednarodnih trgov, financ, tehnologije in vodstvenih spretnosti; v zvezi s tem poziva vlade srednjeazijskih držav, naj začnejo izvajati te programe in povečajo udeležbo deležnikov v obstoječih programih za poslovne povezave; poudarja, da je treba za zagotovitev, da bo lokalna proizvodnja dosegla mednarodne standarde kakovosti, sprejeti dopolnilne ukrepe, kot sta nudenje programov usposabljanja, ki bodo malim in srednjim podjetjem pomagali nadgraditi spretnosti njihovega osebja, ali pomoč tem podjetjem pri sprejemanju mednarodno priznanih standardov kakovosti;

93.  poudarja, da je za trajnostni gospodarski razvoj v tej regiji izjemno pomembno poglobiti regionalno vključevanje, okrepiti trgovino znotraj regije, se osredotočiti na prometna omrežja in logistične storitve ter izboljšati poslovno ozračje, pa tudi zakonodajni in regulativni okvir, zlasti za mala in srednja podjetja;

94.  želi spomniti na številne primere nalezljive tuberkuloze v srednjeazijski regiji; poudarja, kako pomembno je nenehno zdraviti tuberkulozo v državah v vzponu, ki ne prejemajo več dvostranske pomoči EU, saj nekateri sevi tuberkuloze razvijajo odpornost na zdravila;

Energija, okolje, voda in promet

95.  poudarja potrebo po intenzivnejšem dialogu o razvoju infrastrukture, vključno z energetskimi in prometnimi omrežji ter internetnimi povezavami visoke zmogljivosti;

96.   priznava, da je sodelovanje na področju energije ključno vprašanje v okviru odnosov med EU in Srednjo Azijo; regijo obravnava kot dodaten potencialen vir energetske varnosti za EU, zlasti kar zadeva potencial za okrepljeno sodelovanje s Kazahstanom in Turkmenistanom; opozarja na dejstvo, da je v skladu z zavezami za energetsko unijo in ob upoštevanju pomena energetske unije za splošno varnost Unije za EU pomembna zanesljiva in stabilna oskrba s cenovno dostopno energijo; posledično poudarja potrebo po tem, da sta oskrba z energijo in diverzifikacija energije ključna elementa strategije EU-Srednja Azija, ter poziva EU, naj okrepi prizadevanja za povezovanje energetskih trgov, kar je v interesu vseh strani, saj bo prispevalo k energetski diverzifikaciji; v zvezi s tem poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego cilja razširitve južnega koridorja na Srednjo Azijo in transkaspijskega plinovoda; poudarja pa, da morajo energetski sporazumi in dialogi vključevati močne elemente človekovih pravic;

97.  je seznanjen z dejstvom, da EU podpira energetske projekte, ki bi lahko razširili južni plinski koridor, vključno prek transkaspijskih in morebiti iranskih poti; vendar poziva EU, naj zanje opravi celovite študije izvedljivosti, vključno s presojo vpliva na okolje in oceno socialnega učinka;

98.  podpira prizadevanja EU za spodbujanje energije iz obnovljivih virov, energetske učinkovitosti in povezovanja energetskih trgov v Srednji Aziji s tistimi v sosednjih državah, pa tudi s trgi EU;

99.  ponovno izraža mnenje, da je ponovna naložba prihodkov iz naravnih virov ključnega pomena za trajnosten socialno-ekonomski razvoj;

100.  spodbuja boljše usklajevanje in oživitev prizadevanj v okviru regionalne platforme za nujno vodo in okolje pod vodstvom Italije in Romunije;

101.  zagovarja okrepljeno proaktivno vlogo EU, kar zadeva okoljsko trajnosten razvoj; v zvezi s tem opozarja na pomen načel okoljske trajnosti v okviru pridobivanja oziroma predelave naravnih virov v regiji, kar spodbuja pobuda za preglednost v ekstraktivni industriji; ugotavlja, da izmed držav v regiji pobudo upoštevata zgolj Kazahstan in Kirgizistan, medtem ko je bil Tadžikistanu status države kandidatke leta 2015 začasno odvzet;

102.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je poleg čedalje večjega vpliva podnebnih sprememb še zmeraj opaziti okoljske izzive, ki so zapuščina sovjetskega obdobja, denimo tiste v zvezi z nenadzorovanim jedrskim onesnaževanjem v preteklih desetletjih, ki še poteka, z nujnim čiščenjem objektov za jedrske poizkuse, industrijskimi in rudarskimi dejavnostmi, netrajnostnim izkoriščanjem naravnih virov, degradacijo tal in ekosistemov, onesnaženostjo zraka, dezertifikacijo in predvsem katastrofalnim upravljanjem vode; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj poveča tehnično pomoč, pomaga pri mobilizaciji sredstev ter zagotovi evropsko znanje in najboljšo prakso za obravnavo teh težav;

103.  poziva EU, naj še naprej zagotavlja finančno in tehnično pomoč za obravnavo zdravstvenih, humanitarnih, okoljskih in gospodarskih vprašanj ter vprašanj ozaveščanja v zvezi s posledicami jedrskega testiranja, ki ga je v preteklosti ZSSR izvajala na območju za jedrsko testiranje Semipalatinsk na severovzhodu Kazahstana blizu mesta Semej (ki se je nekdaj imenovalo Semipalatinsk);

104.  pozdravlja in spodbuja nadaljnja prizadevanja za prilagajanje podnebnim spremembam in odpornost nanje ter poziva države Srednje Azije, naj tvorno prispevajo k uspešnosti podnebne konference v Parizu leta 2015;

105.  poziva EU, naj še okrepi svoje programe za zmanjšanje tveganja nesreč in izgradnjo odpornosti v Srednji Aziji kot regiji z visokim tveganjem za naravne nesreče, v kateri so prisotne tudi resne grožnje okoljskih nesreč in podnebnih sprememb;

106.  izraža globoko zaskrbljenost glede množičnega pogina čred antilop sajga v Kazahstanu maja 2015; poziva EU, naj z raziskavami in okoljskimi ukrepi prispeva k preprečevanju morebitnih tovrstnih primerov v prihodnosti;

107.  poziva EU, naj nadaljuje svoja prizadevanja za spodbujanje sodelovanja med državami Srednje Azije glede upravljanja voda;

108.  spodbuja EU, naj prednostno obravnava in pogosteje uporablja „vodno diplomacijo“, da bi poenostavila izboljšano čezmejno upravljanje vode in posredovala pri reševanju sporov, vključno s spodbujanjem odprtega in učinkovitega okvira, zlasti v primeru jeza Rogun; v zvezi s tem poziva EU, naj dodatno spodbuja in pospeši spoštovanje mednarodnih konvencij in pravnih načel v zvezi s skupnimi vodnimi viri;

109.  poziva države v regiji, naj podpišejo in ratificirajo Konvencijo iz Espooja in Aarhuško konvencijo OZN, ki se nanašata na spore glede vode, v kolikor tega še niso storile, in v izvajanje teh konvencij vključijo civilno družbo;

110.  poziva k okrepljenim prizadevanjem za obvladovanje dramatičnih posledic ekološke katastrofe, ki jo predstavlja krčenje Aralskega jezera, ter spopadanje z njimi; poziva Komisijo, naj okrepi podporo mednarodnemu skladu za Aralsko jezero, in poziva ESZD, naj to vprašanje obravnava v okviru svojih rednih odnosov z Uzbekistanom;

111.  poudarja, da je vzpostavitev strateškega, sodobnega in medoperabilnega sistema cestne in železniške infrastrukture vzdolž svilne ceste v osrednjem interesu Kitajske, EU in Rusije ter da bi uspešna integracija te regije s sodobno in zanesljivo infrastrukturo ponudila pomembno priložnost za tesnejše regionalno gospodarsko vključevanje, spodbujanje mobilnosti oseb in medkulturno izmenjavo, s tem pa vzpostavila boljše pogoje za napredek na področju načel pravne države in demokracije;

112.  ponovno poudarja pripravljenost EU, da ponudi svoje izkušnje in znanje za spodbujanje sprejemanja in uveljavljanja visokih varnostnih in okoljskih standardov pri vseh vrstah prevoza ter zagotavljanje lažjih povezav vzdolž evropsko-kavkaško-srednjeazijskega prometnega koridorja; zlasti podpira nadaljnja prizadevanja EU za razvoj varnega zračnega in pomorskega prometa v Srednji Aziji;

113.  spodbuja nadaljnje usklajevanje EU s kitajsko prometno politiko v regiji;

Regionalno sodelovanje, varnostni izzivi in upravljanje meja

114.  spodbuja EU, naj okrepi svoj dialog o Srednji Aziji z ustreznimi regionalnimi in mednarodnimi organizacijami ter s sosednjimi državami držav Srednje Azije in drugimi dejavnimi državami v regiji;

115.  spodbuja EU, naj okrepi povezljivost, in sicer tako, da skupaj z državami Srednje Azije opredeli področja okrepljenega sodelovanja, zlasti kar zadeva promet in energijo; poudarja, da bi morali dati prednost medsebojnemu povezovanju srednjeazijskih držav ter njihovemu vključevanju na mednarodne trge in koridorje;

116.  verjame, da bi morala EU v sodelovanju z državami članicami še naprej spodbujati specifične politike regionalnega povezovanja in gradnje zaupanja, pri tem pa z večjim sodelovanjem nagrajevati pozitivne ukrepe posameznih srednjeazijskih držav ali skupin držav; meni, da bi morali biti ukrepi EU prilagojeni potrebam in posebnim značilnostim vsake države; poudarja, da je treba poglobiti politični dialog in spodbuditi ukrepe gradnje zaupanja med državami v tej regiji;

117.  meni, da je poglobitev regionalnega gospodarskega povezovanja pomemben element za regionalno stabilnost in vzpostavljanje miru;

118.  poudarja pomen sodelovanja z OVSE in OZN na vseh področjih politike;

119.  poziva EU, naj v določene vidike evropske strategije za Srednjo Azijo na ad hoc podlagi vključi tudi Mongolijo;

120.  priznava, da so glavne grožnje in izzivi, opredeljeni v strategiji za Srednjo Azijo, še zmeraj relevantni;

121.  meni, da bi morala EU spodbujati regionalno sodelovanje, zlasti kar zadeva skupna vprašanja in skupne izzive, in da bi morali skupni interesi prevladati nad heterogenostjo zadevnih držav;

122.  ugotavlja, da so nerazrešena etnična vprašanja, odsotnost obetov za miren prenos moči in nevključujoče upravljanje v državah Srednje Azije viri morebitne nestabilnosti in ekstremizma ter da je zaradi tega pod velik vprašaj postavljena uspešna uresničitev osrednjih interesov EU, ki izhajajo iz strategije za Srednjo Azijo;

123.  podpira dolgoročni cilj EU o preobrazbi nastajajočega varnostnega dialoga na visoki ravni med EU in Srednjo Azijo v dejanski forum za obravnavo skupnih varnostnih izzivov v regiji in onkraj njenih meja, kot so učinki prelivanja vojne v Afganistanu, vključno z grožnjo, ki jo predstavlja Islamska država, trgovino z drogami, trgovino z ljudmi, nasilnim ekstremizmom in terorizmom ter kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi tveganji; poudarja pomen in pozitiven vpliv programov za regionalno sodelovanje, tudi tistih, ki krepijo čezmejno sodelovanje in varnost na mejah, kot sta program upravljanja meja za Srednjo Azijo in program za ukrepanje v boju proti drogam za Srednjo Azijo; meni, da je treba v dialog vključiti osredotočenost na človekovo varnost in ne zgolj na državno varnost; ponovno izraža odločenost EU, da nadalje razvija tako regionalne kot dvostranske varnostne dialoge z državami srednje Azije in s tem zagotovi močnejšo vključenost Afganistana v sodelovanje z zadevnimi regionalnimi partnerji, zlasti regionalnim centrom OZN za preventivno diplomacijo za Srednjo Azijo (UNRCCA);

124.  je seznanjen s sprejetjem programa za ukrepanje v boju proti drogam za Srednjo Azijo za obdobje 2014–2020; vendar je zaskrbljen zaradi rekordnega gojenja opija in s tem povezane trgovine iz Afganistana prek Srednje Azije; poziva ESZD/Komisijo, naj obravnava vprašanje sodelovanja organiziranega kriminala ter elit pri trgovini z drogami ter negativne učinke na javno zdravje v regiji;

125.  ponovno priporoča, naj se program za upravljanje meja v Srednji Aziji in program za ukrepanje na področju drog v Srednji Aziji združita v okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru, ne pa v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje;

126.  poziva EU, naj nadaljuje z regionalnimi programi podpore, usmerjenimi v preprečevanje konfliktov in vzpostavljanje miru, vključno s spodbujanjem pomiritve med skupnostmi in etničnimi skupinami, ter v določanje meja v Srednji Aziji, ki se financira v okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru;

127.  pozdravlja projekt za čezmejno sodelovanje za trajnostni mir in razvoj, ki ga sponzorirata Švica in UNDP in katerega namen je v čezmejnih območjih med Kirgizistanom in Tadžikistanom ustvariti okolje, ki v večji meri prispeva k trajnostnemu miru in razvoju;

128.  pozdravlja vlogo, ki jo pri preprečevanju konfliktov v regiji igrata regionalni center UNRCCA, ki ima od leta 2007 sedež v Ašhabadu, ter OVSE;

129.  poziva EU, naj podpre pobude regionalnega centra UNRCCA in se pod njegovi nadzorom osredotoči na vprašanje voda ter sproži dialog med petimi državami, da bi se spopadli s čezmejnim onesnaževanjem;

130.  poziva Komisijo, naj upošteva neugodne posledice, ki bi jih vprašanja dostopa do vodnih virov lahko imela za stabilnost in varnost Srednje Azije, ter pozorno spremlja vsakršen razvoj dogodkov;

131.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta bila Turkmenistan in Uzbekistan v letnem poročilu ZDA o trgovini z ljudmi za leto 2015(27) uvrščena na seznam držav, ki jih je treba nadzorovati, kar pomeni, da se število žrtev trgovine z ljudmi povečuje; poziva koordinatorko EU za boj proti trgovini z ljudmi, naj podpira Turkmenistan in Uzbekistan v boju proti trgovini z ljudmi, ki je žalitev za človeško dostojanstvo in pogosto zajema psihološki teror in fizično nasilje, zato ga je treba izkoreniniti; poziva države članice, da na to pomembno temo opozorijo v odnosih s temi državami;

132.   poudarja pomen sodelovanja med EU in državami Srednje Azije pri preprečevanju terorizma in boju proti njemu; je globoko zaskrbljen zaradi dejavnosti skrajne organizacije Islamska država pri novačenju vedno večjega števila srednjeazijskih državljanov, ki potujejo na Bližnji vzhod, da bi se borili ali drugače podpirali to organizacijo, organizacijo Al Nusra ter druge teroristične in skrajne organizacije, k čemur jih deloma spodbudijo politična marginalizacija in slabi gospodarski obeti; priznava, da v kolikor se bo bistven delež radikaliziranih državljanov Srednje Azije vrnil v svoje matične države, bo to pomenilo tveganje za varnost in stabilnost po vsej Srednji Aziji, v Afganistanu, Iranu, Rusiji, na Kitajskem in v Indiji;

133.  spodbuja EU, naj skupaj z vladami držav Srednje Azije obravnava skupne izzive novačenja borcev in podpornikov s strani Islamske države prek osredotočanja na politične in upravne neuspehe, na primer s spodbujanjem verske svobode ob varovanju sekularnih ustav in pregledu diskriminatornih zakonov in politik, izvajanjem programov ozaveščanja tako za moške kot za ženske, osredotočanjem na zaposlovanje prikrajšanih mladih, prednostno obravnavo reforme policije in zagotavljanjem boljšega usklajevanja varnostnih služb ter učenja prek evropskih in azijskih izkušenj pri rehabilitaciji in ponovnem vključevanju islamističnih skrajnežev;

134.  meni, da je mednarodno sodelovanje, tudi z Rusijo in Kitajsko, ključnega pomena za obravnavo vse večje grožnje, ki jo predstavlja islamistična radikalizacija v Srednji Aziji; poziva vse mednarodne akterje z vplivom v regiji, naj spodbujajo države Srednje Azije, da bi si skupaj prizadevale za boljše usklajevanje sodelovanja med varnostnimi službami, tudi kar zadeva izmenjavo obveščevalnih podatkov; poudarja, da bi moralo biti tovrstno sodelovanje skladno z njihovimi mednarodnimi zavezami na področju človekovih pravic;

135.  izraža globoko zaskrbljenost glede vse slabših varnostnih razmer v severnem Afganistanu ter tveganj posledic za vojaško in politično stabilnost regije; pozdravlja izboljšanje skladnosti med strategijo EU za Afganistan ter strategijo EU za Srednjo Azijo; vendar poudarja potrebo po tesnejšem povezovanju pristopa EU k Srednji Aziji s pristopom k Afganistanu ter po prilagajanju obstoječih politik strategiji za Afganistan za obdobje po letu 2014; spodbuja sodelovanje Afganistana v programih, usmerjenih v stabilnost in varnost v regiji; spodbuja vlade držav Srednje Azije, naj prevzamejo bolj proaktivno vlogo in sodelujejo v okviru širših skupnih prizadevanj za stabilnost v Afganistanu; poudarja, da je treba strategije za človekovo varnost, boj proti terorizmu, priseljevanje in boj proti trgovini z drogami usklajevati na regionalni ravni;

136.  poziva Svet, Komisijo in ESZD, naj v svojih odnosih z državami Srednje Azije prednostno obravnavajo reformo varnostnega sektorja, vključno z boljšim financiranjem in usposabljanjem, spodbujanjem verskih svoboščin v okviru sekularnih ustav, preventivnimi vidiki boja proti terorizmu in prizadevanji za rehabilitacijo nekdanjih džihadistov kot deli splošne strategije za obravnavo izziva, ki ga predstavlja islamistični ekstremizem; obžaluje, da EU kljub nujni potrebi po reformi varnostnega sektorja v srednjeazijskih državah tega vprašanja ni uspela vključiti v svojo strategijo; v zvezi s tem pozdravlja napredek, dosežen v Kazahstanu, kot izhodišče za reforme na regionalni ravni; poziva EU, naj razvije posebne programe za reformo varnostnega sektorja za Kirgizistan in morda Tadžikistan, v okviru katerih naj se osredotoči na pravno državo in standarde na področju človekovih pravic v kazenskem pravosodju ter civilno policijo;

137.  priznava, da pet srednjeazijskih držav še naprej vzdržuje srednjeazijsko območje brez jedrskega orožja;

138.  poziva države članice, naj si bolj enotno tolmačijo in izvajajo ter dosledno spoštujejo osem meril, določenih v skupnem stališču EU o izvozu orožja iz leta 2008; v zvezi s tem izraža zaskrbljenost zaradi tega, ker nekatera evropska podjetja po sklenitvi dvostranskih sporazumov s strani nekaterih držav članic ne spoštujejo tega skupnega stališča;

139.  poziva države članice, naj prenehajo z izvažanjem gotovih vsiljivih sistemov nadzora v države v regiji, v kolikor obstajajo zadostni dokazi, da se bodo ti sistemi uporabljali proti novinarjem, politikom ali zagovornikom človekovih pravic; poziva Komisijo, naj pregleda evropski sistem za nadzor izvoza, da bi preprečila, da takšni vsiljivi sistemi pristanejo v napačnih rokah;

Vprašanja, ki veljajo za posamezno državo

140.  poudarja, da naslednji odstavki, ki se nanašajo na posamezne države, obravnavajo zgolj prednostne težave, zato ne zajemajo vseh vprašanj;

Kazahstan

141.  poudarja, da bi morali globlji politični in gospodarski odnosi temeljiti na skupnih vrednotah; ugotavlja, da je Kazahstan prvi srednjeazijski partner, s katerim je EU prek pogajanj sklenila in podpisala sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju; s sklenitvijo tega sporazuma pričakuje dejavna in konkretna prizadevanja Kazahstana za politične in demokratične reforme, ki izhajajo iz njegovih mednarodnih obveznosti in zavez; priznava program v 100 korakih kot poskus za obravnavo nujnih reform v državi;

142.  v zvezi s tem poudarja priporočila Parlamenta glede pogajanj za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU z dne 22. novembra 2012, ki so ključnega pomena za soglasje Parlamenta za sklenitev tega sporazuma ter prihodnje sodelovanje med EU in Kazahstanom;

143.  je globoko zaskrbljen glede čedalje slabših razmer na področjih svobode medijev, svobode izražanja ter svobode zbiranja in združevanja; želi spomniti in poudarja, da je bil konkreten in oprijemljiv napredek pri političnih reformah povezan z napredkom pri pogajanjih o novem sporazumu o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju; poziva Kazahstan, naj si na vse načine prizadeva, da bo njegova zakonodaja v skladu s standardi Sveta Evrope ter da bo zagotovljeno polno izvajanje temeljnih svoboščin brez samopredpisanih omejitev; poziva kazahstanske oblasti, naj sprejmejo konkretne in učinkovite ukrepe za izvajanje priporočil, ki jih je o svobodi mirnega zbiranja in združevanja podal posebni poročevalec OZN v svojem poročilu o izidih misije v Kazahstanu januarja 2015; v zvezi s tem spodbuja Kazahstan, naj pregleda in spremeni svoj novi kazenski zakonik, kar zadeva kriminalizacijo obrekovanja, saj to spodkopava temeljne svoboščine; izraža svojo globoko zaskrbljenost glede zakona o nepridobitnih organizacijah, ki spodkopava neodvisnost in celo obstoj nevladnih organizacij v Kazahstanu, ter poziva k njegovemu pregledu;

144.  opozarja Kazahstan na njegove zaveze k demokratičnim reformam v okviru OVSE in ga poziva, naj svoje ambicije na področju zunanje politike – kot član Sveta OZN za človekove pravice v obdobju 2013–2015, gostitelj mednarodnega sejma EXPO v letu 2017 in kandidat za nestalni sedež v Varnostnem svetu OZN za obdobje 2017–2018 – prenese tudi na pomembne notranjepolitične reforme;

145.  poudarja, da je sodeč po predhodnih zaključkih mednarodne misije OVSE/ODIHR, ki je opazovala volitve 20. marca 2016, pred Kazahstanom še dolga pot, preden bo izpolnil obveznosti OVSE glede demokratičnih volitev, čeprav je bilo mogoče opaziti zmeren napredek; spodbuja kazahstanske organe, naj sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi začeli v celoti izvajati vsa priporočila OVSE/ODIHR;

146.  poziva k izpustitvi vseh političnih zapornikov, vključno z Vladimirom Kozlovom, vodjo opozicijske stranke Alga!;

147.  priznava pozitivno vlogo, ki jo je odigral Kazahstan s tem, ko je gostil in spodbujal pogajanja med E3+3 in Iranom o iranskem jedrskem programu leta 2013, pozitiven prispevek države h globalnim pobudam za jedrsko varnost, vključno s tem, da gosti novo mednarodno banko za jedrsko gorivo, ki jo upravlja IAEA in ki bo začela z delovanjem leta 2017, poskusno posredovalno vlogo, kar zadeva krizo med Rusijo in Ukrajino, ter pomoč pri pogajanjih med sirsko opozicijo;

148.  pozdravlja dejstvo, da je Kazahstan leta 2015 dosegel zadnjo stopnjo procesa pristopa k STO;

Kirgizistan

149.  obžaluje dejstvo, da je Kirgizistan, država v regiji, na katero je EU glede uresničevanja demokratičnih ambicij polagala največje upe, opešal pri svojih prizadevanjih;

150.  izreka pohvalo Kirgizistanu glede napredka, ki ga je prikazal na zadnjih parlamentarnih volitvah; priznava miren potek teh volitev in znatno večjo preglednost; pozdravlja ugotovitve misije OVSE za spremljanje volitev glede parlamentarnih volitev v Kirgizistanu 4. oktobra 2015, v katerih sta bila poudarjena širok nabor možnosti, ki so na voljo volivcem, ter konkurenčna volilna kampanja; vendar izraža svojo zaskrbljenost glede obveznega registriranja biometričnih podatkov kot pogoja za glasovanje, kar je povzročilo večje težave glede vključujoče razsežnosti volilnega seznama; poudarja, da so potrebna dodatna prizadevanja, da bi vzpostavili povsem delujočo parlamentarno demokracijo, čeprav je v Kirgizistanu kot eni od pilotnih držav za podporo EU za demokracijo opaziti začetne spodbudne znake pri izvajanju demokratičnih reform in prehodu na dejanski večstrankarski sistem;

151.  pozdravlja dejstvo, da je Kirgizistan umaknil omejujoč osnutek zakonodaje o „tujih agentih“ in osebah LGBTI, ter ga poziva, naj zavrne vsako zakonodajo, ki bi diskriminirala osebe LGBTI in bila uperjena zoper civilno družbo;

152.   pozdravlja uspešno izvolitev Kirgizistana v Svet OZN za človekove pravice za obdobje 2016–2018 in to državo poziva, naj tvorno uporabi svoje prihajajoče članstvo, da bi obravnavala vprašanja človekovih pravic;

153.  poziva Komisijo/ESZD, naj pomagata Kirgizistanu pri zagotavljanju pravice za žrtve spopadov med etničnimi skupinami leta 2010;

Tadžikistan

154.  poziva Tadžikistan, naj izpolni svoje mednarodne zaveze na področju človekovih pravic ter zaščiti svobodo zbiranja in neodvisnost pravne stroke; opozarja na težaven položaj medijev po tem, ko je predsednik podpisal novo uredbo, v skladu s katero se bodo vse informacije o uradnih dogodkih posredovale prek državne tiskovne agencije, s čimer je dostop drugih medijev omejen; poziva Tadžikistan, naj se ne vmešava v delo nevladnih organizacij in naj ne izvaja nedavno sprejete zakonodaje glede financiranja nevladnih organizacij;

155.  izraža zaskrbljenost nad odločitvijo o prepovedi tadžikistanske islamske stranke preporoda, potem ko je bilo opaziti zaskrbljujoč trend zatiranja legitimnih političnih sil in utišanja kritičnih glasov pod pretvezo varnostnih razlogov; poziva tadžikistanske oblasti, naj izpolnijo zaveze mirovnega sporazuma iz leta 1997 in sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje svobode izražanja, pluralizma ter svobodnega in odprtega političnega ozračja;

156.  je seznanjen s sklepi misije OVSE/ODIHR za opazovanje volitev glede parlamentarnih volitev v Tadžikistanu 1. marca 2015, in sicer, da so volitve potekale v omejenem političnem prostoru in niso zagotovile enakih konkurenčnih pogojev za kandidate;

157.  še vedno izraža pomisleke glede neučinkovitosti razvojne pomoči EU v državi; poziva ESZD/Komisijo, naj prednostno obravnavata programe, namenjene preprečevanju mučenja v centrih za pridržanje in svobodi medijev v Tadžikistanu;

158.  pozdravlja pristop Tadžikistana k STO marca 2013;

Turkmenistan

159.  poudarja, da je Turkmenistan podpisnik večine najpomembnejših mednarodnih sporazumov in je zato dolžan v vseh okoliščinah spoštovati in varovati človekove pravice; izraža svojo pripravljenost za povečanje podpore EU na področju demokratičnih načel in človekovih pravic, zlasti z učinkovito uporabo EIDHR ter drugih sredstev za podporo procesu reform v državi;

160.  obžaluje, da so v obdobju, zajetem v poročilu, razmere na področju pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin kljub nekaterim zakonodajnim prizadevanjem na političnem, pravnem, ekonomskem, socialnem in izobraževalnem področju praktično ostale nespremenjene; verjame, da bi morali novo zakonodajo v luči mednarodnih zavez na področju človekovih pravic pregledati mednarodni strokovnjaki;

161.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj sodelujeta s turkmenistanskimi oblastmi in zahtevata konkretne ukrepe za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic in pravne države v skladu s členom 21 PEU; poziva tudi, naj se ob dialogu o človekovih pravicah, ki poteka, še naprej izpostavlja vprašanje človekovih pravic na vseh ravneh; ponovno poziva ESZD, naj urad za zvezo v Ašhabadu čim prej nadgradi v delegacijo EU v Turkmenistanu s polnimi pooblastili, da bo med drugim sodelovala s civilno družbo in spremljala razmere na področju človekovih pravic;

162.  poudarja pomen nadaljevanja dialoga o človekovih pravicah, zlasti kar zadeva nadaljevanje pritiska za izpustitev posameznikov, pridržanih iz politično motiviranih razlogov, in razkritje usode izginulih zapornikov;

163.  priznava, da bi začetek veljavnosti sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom pomagal izkoristiti polni potencial razvitih odnosov s to državo;

164.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj spoštuje sporazum, dosežen z njeno predhodnico, glede nadzornega mehanizma, ki Parlamentu omogoča, da ga ESZD ustrezno obvešča o izvajanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ko ta prične veljati;

165.  pozdravlja nedavno okrepljeno sodelovanje Turkmenistana z EU na področjih skupnega interesa; je seznanjen s sodelovanjem države na srečanju OVSE o uveljavljanju človeške razsežnosti leta 2015 in s prisotnostjo visokih turkmenistanskih uradnikov na 15. letni seji skupnega odbora v okviru vmesnega trgovinskega sporazuma oktobra 2015;

166.  poziva Turkmenistan, naj preneha s tekočo kampanjo odstranjevanja satelitskih krožnikov in blokiranja dostopa do nekaterih spletnih strani ter preneha z zastraševanjem in nadlegovanjem neodvisnih novinarjev in aktivistov civilne družbe;

Uzbekistan

167.  obžaluje, da se EU premalo učinkovito zavzema za demokratizacijo v Uzbekistanu, in znova izraža pričakovanje, da si bo EU dejavno prizadevala za izpolnitev tega cilja v državi; ugotavlja, da uzbekistanska vlada ni pripravljena izvesti bistvenih reform; spodbuja podpredsednico/visoko predstavnico, naj oblikuje politiko kritičnega, konstruktivnega, pogojevalnega in skladnega evropskega sodelovanja z Uzbekistanom;

168.  obžaluje sistematične in rutinske kršitve temeljnih pravic in svoboščin kljub sprejetju izboljšanih zakonov na tem področju in ratifikaciji mednarodnih instrumentov za človekove pravice; poziva uzbekistanske oblasti, naj sprejmejo pomembne ukrepe za celovito obravnavo pomislekov in učinkovito izvajanje vseh priporočil posebnega poročevalca OZN o mučenju, odbora proti mučenju in odbora za človekove pravice;

169.  vztraja, da morajo uzbekistanske oblasti izpustiti vse tiste, ki jih je doletela kazen zapora kot povračilni ukrep zaradi mirnega uveljavljanja svobode izražanja, združevanja in zbiranja, ter poudarja potrebo po preprečevanju in preiskovanju primerov mučenja v zaporih; izraža svojo zaskrbljenost glede samovoljnih podaljševanj trajanja zapornih kazni; poziva uzbekistanske oblasti, naj neodvisnim nevladnim organizacijam omogočijo neovirano delo;

170.   pozdravlja dejstvo, da je ta država dosegla nekaj napredka pri odpravi dela otrok, in zlasti vladno prepoved v zvezi s tem; želi spomniti, kako pomembno je neodvisno in nepristransko spremljanje izvajanja te prepovedi; ponovno izraža potrebo po odpravi prisilnega dela med vsakoletnim obiranjem bombaža ter obenem spodbuja nadaljnjo zavezo vlade, da bo nadaljevala s konkretnimi prizadevanji, kot je akcijski načrt, da bi odpravila prisilno delo, skupaj s priporočili MOD in Svetovne banke;

171.  želi spomniti, da se je Parlament odločil, da ne bo obravnaval odobritve protokola k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom, s katerim bi se uporaba določb sporazuma razširila na dvostransko trgovino s tekstilom, dokler ne bo potrjeno, da so bile opravljene konkretne reforme, ki so prinesle otipljive rezultate pri zagotavljanju, da bosta tako praksa prisilnega dela kot delo otrok v Uzbekistanu izkoreninjena;

172.  v zvezi s tem meni, da je bil določen del minule razvojne pomoči EU za Uzbekistan, vključno z izgradnjo zmogljivosti s strani parlamenta te države, napačno usmerjen in bi ga morali namesto tega nameniti bolj smotrnim področjem, kot sta razvoj podeželja ali upravljanje okolja in voda;

173.  izraža svojo globoko zaskrbljenost glede dejavnosti uzbekistanskega islamističnega gibanja, ki je avgusta 2015 priseglo zvestobo Islamski državi in v Srednji Aziji rekrutiralo na tisoče džihadistov;

o
o   o

174.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, ESZD, posebnemu predstavniku EU za Srednjo Azijo ter vladam in parlamentom Kazahstana, Kirgizistana, Tadžikistana, Turkmenistana in Uzbekistana.

(1) UL C 184 E, 6.8.2009, str. 49.
(2) UL C 168 E, 14.6.2013, str. 91.
(3) UL L 255, 30.9.2015, str. 68.
(4) UL L 255, 30.9.2015, str. 27.
(5) UL C 332 E, 15.11.2013, str. 28.
(6) UL C 419, 16.12.2015, str. 153.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0252.
(8) UL C 434, 23.12.2015, str. 111.
(9) UL C 434, 23.12.2015, str. 87.
(10) UL C 236 E, 12.8.2011, str. 69.
(11) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0288.
(12) UL C 434, 23.12.2015, str. 24.
(13) UL C 74 E, 13.3.2012, str. 12.
(14) UL C 419, 16.12.2015, str. 159.
(15) UL C 251 E, 31.8.2013, str. 93.
(16) UL C 45, 5.2.2016, str. 85.
(17) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0008.
(18) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0426.
(19) UL C 351 E, 2.12.2011, str. 92.
(20) UL C 81 E, 15.3.2011, str. 80.
(21) UL C 224 E, 19.8.2010, str. 12.
(22) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0040.
(23) UL C 168 E, 14.6.2013, str. 195.
(24) UL C 36, 29.1.2016, str. 126.
(25) Statistični podatki Svetovne banke za leto 2012.
(26) Statistični podatki Svetovne banke za petletno obdobje (2011–2015).
(27) Pripravilo zunanje ministrstvo ZDA.


Izbruh virusa zika
PDF 195kWORD 102k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o izbruhu virusa zika (2016/2584(RSP))
P8_TA(2016)0122B8-0449/2016

Evropski parlament,

–  o upoštevanju izjave Svetovne zdravstvene organizacije z dne 1. februarja 2016, v kateri je zaradi izbruha virusa zika razglasila izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja,

–  ob upoštevanju Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020(2),

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o izbruhu virusa zika (O-000030/2016 – B8-0119/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Svetovna zdravstvena organizacija 1. februarja 2016 zaradi izbruha virusa zika razglasila izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja;

B.  ker je virus zika čedalje bolj razširjen virus, ki se prenaša s komarji, prvič pa je bil odkrit leta 1947 pri opicah rhesus v gozdu Zika v Ugandi v okviru mreže za nadzor silvatične rumene mrzlice;

C.  ker so bili izbruhi virusa zika sporadično zabeleženi v dveh evropskih regijah, na Martiniku in v Francoski Gvajani, ter v Afriki, v obeh Amerikah, Aziji in Pacifiku, primeri okužbe pa so bili odkriti tudi v Evropi, zlasti na čezmorskih ozemljih Guadeloupe in Saint-Martin;

D.  ker je leta 2007 virus zika prvič izbruhnil izven znanih endemičnih meja in povzročil epidemijo na otoku Yap v Federativnih državah Mikronezije, ki ji je sledila vsesplošna epidemija v Francoski Polineziji v letih 2013–2014, ta pa se je razširila na več držav v Oceaniji, vključno z Novo Kaledonijo in Cookovimi otoki; ker je na splošno veljalo prepričanje, da virus zika povzroča samo blage človeške bolezni, metem ko se je ob izbruhu v Francoski Polineziji izkazalo, da lahko ta virus povzroča tudi nevrološke motnje (tj. Guillain-Barréjev sindrom in meningoencefalitis);

E.  ker je po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) večina okužb še vedno asimptomskih (približno 80 %);

F.  ker je bil največji izbruh virusa zika zabeležen v Braziliji, zlasti na severovzhodnem delu;

G.  ker je novembra 2015 brazilsko ministrstvo za zdravje razglasilo izredne razmere na področju javnega zdravja, ker je bilo leta 2015 v državi Pernambuco neobičajno povečanje števila otrok, rojenih z mikrocefalijo; ker je drastično povečanje vidno zgolj pri najhujših oblikah mikrocefalije, vendar je bila po nekaterih poročanjih razširjenost te bolezni v bolj blagi obliki izredno visoka že nekaj let pred izbruhom virusa zika leta 2015;

H.  ker je življenjski cikel komarja odvisen od podnebja, habitata in biotske raznovrstnosti, na razširjenost komarjev pa vplivajo tudi človeški dejavniki, kot so podnebne spremembe, umetni vodni habitati, krčenje gozdov, urbanizacija in pomanjkanje komunalnih storitev, mestni odpadki, konflikti in potovanje;

I.  ker je pojav virusa zika izpostavil obstoječe neenakosti v prizadetih državah, vključno na področju javnih zdravstvenih sistemov in življenjskih razmer, virus pa nesorazmerno prizadane najrevnejše prebivalce, ki pogosto živijo ob odprtih vodnih virih in nimajo pogojev, da bi bolezen preprečevali in se z njo soočali; ker revščina po svetu še vedno največkrat prizadene ženske, ki so v posebno ranljivem položaju, saj so tiste, ki v gospodinjstvu skrbijo za hrano, čisto vodo, higieno in vzgojo otrok s sindromi, povezanimi z mikrocefalijo, za kar utegnejo potrebovati dodatna denarna sredstva, zlasti če ni vzpostavljenih ustreznih ali cenovno dostopnih podpornih struktur;

J.  ker so bili v številnih evropskih državah zabeleženi „uvoženi“primeri okužbe z virusom zika; ker je ECDC 11. februarja 2016 poročala o primeru mikroencefalije pri nosečnici iz Slovenije, ki se je z virusom s podobnimi simptomi kot pri virusu zika okužila med bivanjem v Braziliji;

K.  ker na dan 9. februarja 2016 na evropski celini ni bilo zabeležene avtohtone okužbe z virusom zika, so pa poročila o nekaj primerih na najbolj oddaljenih evropskih območjih;

L.  ker se pojav virusa povezuje z zgoščenostjo primerov mikroencefalije in drugih nevroloških motenj, vključno s primeri Guillain-Barréjevega sindroma; ker je Svetovna zdravstvena organizacija 1. februarja 2016 izjavila, da obstaja resen sum o vzročni povezavi med okužbo z virusom zika med nosečnostjo in pojavom mikroencefalije, čeprav zanjo še ni znanstvenih dokazov;

M.  ker na podlagi vse večjega števila predhodnih preiskav velja znanstveno soglasje, da je virus zika eden od vzrokov za mikrocefalijo(3), motnjo v razvoju možganskih celic pri zarodku(4), zaradi katere se dojenčki rodijo z nenavadno majhno glavo, v večini primerov pa tudi z zaostalostjo v razvoju možganov, pri čemer se zdi, da lahko ta virus zarodek poškoduje skozi vso nosečnost(5), povzroča pa tudi Guillain-Barréjev sindrom; ker so zaradi negotovosti v zvezi z zdravjem nerojenega dojenčka, pa tudi negotovosti v zvezi z načini okužbe, ženske in mladoletna dekleta, zlasti nosečnice in njihove družine, v izredno težkem položaju, predvsem v zdravstvenem smislu in zaradi dolgoročnih posledic za družine, in ker te negotovosti ne bi smeli izkoristiti za preložitev sprejetja nujnih odločitev in ukrepov, ki so potrebni za rešitev te krize;

N.  ker je več možnih vzrokov za mikroencefalijo, vendar je dejanski vzrok pogosto neznan, in ker zanjo ni posebnega zdravljenja, je pomembno zagotoviti multidisciplinarne skupine, ki bi ocenile ter nudile oskrbo in nego za dojenčke in otroke z mikroencefalijo, pri čemer lahko zgodnja oskrba v okviru programov za stimulacijo in igro pozitivno vpliva na razvoj, izredno pomembno pa je tudi družinsko svetovanje in podpora za starše;

O.  ker so argentinski in brazilski raziskovalci zgoščenost primerov mikroencefalije v Braziliji povezali z larvicidno snovjo piriproksifen, ki je bila leta 2014 v prizadetih območjih v Braziliji dodana virom pitne vode; ker je lokalna vlada v državi Rio Grande do Sul na jugu Brazilije na podlagi priporočil ministrstva za zdravje in v skladu s previdnostnim načelom 13. februarja 2016 ukinila uporabo te snovi;

P.  ker je bilo med 4783 prijavljenimi primeri mikroencefalije od oktobra 2015 v več kot 700 primerih izključena diagnoza mikroencefalije;

Q.  ker je bil test za virus zika pozitiven v samo 17 od 404 potrjenih primerov mikroencefalije;

R.  ker je virus zika na čezmorskih evropskih ozemljih prisoten že od leta 2013;

S.  ker v Evropi obstaja tveganje za pojav lokalne vektorske nalezljive bolezni v poletnem času 2016;

T.  ker zaenkrat ni posebnega zdravljenja ali cepiv, vendar je 3. februarja 2016 indijsko podjetje Bharat Biotech izjavilo, da razvija dve možni cepivi, pri čemer je eno rekombinantno cepivo, drugo pa inaktivirano cepivo, ki je v fazi predkliničnega testiranja na živalih;

U.  ker se lahko okužba z virusom zika prenaša spolno(6),(7) Svetovna zdravstvena organizacija pa je izjavila, da je spolno prenašanje okužbe dokaj razširjeno(8);

V.  ker obstajajo poročila o okužbi z virusom zika, povezani s transfuzijo krvi;

W.  ker obstaja resno tveganje čezmejne širitve okužbe z virusom zika zaradi potovanj okuženih z virusom in svetovne trgovine;

1.  priznava, da virus zika na ljudi najpogosteje prenaša okuženi komar iz rodu Aedes, predvsem komar ščitar (Aedes aegypti) v tropskem pasu, in da ta komar prenaša tudi dengo, čikungunjo in rumeno mrzlico;

2.  ugotavlja, da po podatkih iz študije ECDC preventiva trenutno temelji na varnostnih ukrepih, ki jih sprejmejo posamezniki, denimo nošenje majic z dolgimi rokavi in dolgih hlač, impregniranih z permetrinom (zlasti v tistih urah, ko je komar, ki prenaša virus zika, najbolj aktiven) in spanje ali počivanje v zamreženih ali hlajenih prostorih oziroma uporaba mrež proti komarjem, saj ni zdravljenja ali cepiv proti okužbi z virusom zika, komarji, ki ta virus prenašajo, pa so aktivni tako v notranjih prostorih kot na prostem;

3.  poudarja, da je treba vzpostaviti načrt za obveščanje na najbolj ustreznih ravneh, da bi ozavestili javnost in spodbujali ustrezno ravnanje za preprečevanje pikov komarjev;

4.  pozdravlja ukrepe za spremljanje razmer, ki jih je sprejel ECDC, katerega poziva, naj redno posodablja svoje ocene tveganja in objavlja posodobljena epidemiološka poročila; meni, da bi moral center ustanoviti strokovno komisijo za tropske prenosljive bolezni, ki bi uspešno usklajeval in spremljal vse ukrepe, ki jih je treba sprejeti v EU;

5.  pozdravlja odločitev Komisije, da za raziskave na področju virusa zika nameni sredstva v višini 10 milijonov EUR, pri čemer priporoča osredotočenje na primere resnih prirojenih možganskih anomalij na območju Latinske Amerike in domnevno povezanost z okužbo z virusom zika; vendar dvomi, da bo ta znesek zadostoval za izvedbo izjemnega znanstvenega izziva, za razumevanje okužbe z virusom zika in z njo povezanih nevroloških komplikacij ter razvoj diagnostičnih testov in zdravljenja okužbe;

6.  ugotavlja, da je bil virus zika zabeležen v 28 državah in da posledice okužbe povsem spremenijo življenje, zlasti za mlade in revne ženske, ki večinoma živijo v najmanj razvitih regijah teh držav; poudarja, da mora mednarodna skupnost nujno konkretno uporabiti pridobljena spoznanja iz lanskoletne krize ob izbruhu ebole, saj se bo okužba po vsej verjetnosti še naprej širila;

7.  poudarja, da je treba raziskave usmeriti predvsem v preventivne ukrepe za preprečitev širjenja virusa in v zdravljenje; poziva, da se preiskave o virusu zika razdelijo na tri faze: preiskava resnih sumov o povezanosti virusa in prirojenih možganskih motenj, razvoj zdravljenja in cepiv ter razvoj testov za hitro in učinkovito diagnozo;

8.  poudarja, da so potrebne nadaljnje raziskave o morebitni povezavi med mikrocefalijo in larvicidno snovjo piriproksifen, saj ni znanstvenih dokazov, ki bi to povezavo zavrgli;

9.  poudarja, da se pri raziskavah ne sme zanemariti drugih možnih in dodatnih vzrokov za pojav mikroencefalije;

10.  poudarja, da obstajajo še druge možnosti financiranja v okviru programa Obzorje 2020 in sedmega okvirnega programa za raziskave na področju razvoja cepiv proti malariji in zapostavljenim nalezljivim boleznim, med katere spada tudi virus zika;

11.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da rezultati raziskav, financirani z javnimi sredstvi EU, ne bodo zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine in da bo pacientom zagotovljena cenovna dostopnost proizvodov, razvitih na podlagi teh raziskav;

12.  poziva Komisijo, naj predlaga specifične ukrepe za evropske regije, v katerih se je virus zika že razširil, da bi izkoreninili vse možne vektorje za širitev v te regije, nudili pomoč okuženim, zlasti nosečnicam, in preprečili še večjo širitev v teh regijah in drugod po Evropi;

13.  poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt za preprečevanje širitve virusa v Evropi ter pomoč državam članicam in tretjim državam v boju proti tej epidemiji v regijah, kjer je izbruh hujši (predvsem v karibskih državah ter v Osrednji in Južni Ameriki); meni, da bi moral takšen načrt zajemati ciljno usmerjeno in razdeljevanje brezplačnih mehaničnih ovir v zadostnih količinah, kot so mreže (proti komarjem) in kondomi (za preprečevanje spolnih okužb); Komisijo poziva, naj razvije protokol za upravljanje, ki bo ciljno usmerjen v državljane, za katere zaradi njihovega epidemiološkega ozadja velja tveganje okuženosti z virusom zika, da bi z zgodnjim ugotavljanjem učinkovito pretrgali verigo spolne in krvne okužbe;

14.  poudarja, da mora pristop v okviru razprav o financiranju ocen laboratorijskih potreb upoštevati razlike med spoloma, saj je testiranje in razvoj varnih, učinkovitih ter cenovno dostopnih in sprejemljivih cepiv za nosečnice, ki so pogosto izključene iz zgodnjih kliničnih testiranj, kompleksno; poziva finančne donatorje, naj imajo realistična pričakovanja glede stroškov razvoja teh cepiv, tudi pri razdelitvi finančnih sredstev EU za raziskave, in naj se prednostno osredotočijo na varnost deklet in žensk;

15.  poudarja, da so bile ob izbruhu virusa zika izpostavljene pomanjkljivosti pri odzivnosti javnozdravstvenih sistemov, zlasti na ravni osnovne oskrbe, ter zagotavljanju storitev na področju reproduktivne zdravstvene oskrbe ter pravic za ženske in dekleta v prizadetih državah, zlasti v zvezi z obveščanjem in oskrbo med nosečnostjo in po porodu ter preprečevanjem in prekinitvijo nosečnosti, vladni organi v teh državah pa ženskam svetujejo, naj preložijo načrtovanje nosečnosti, dokler ne bo več znanega o virusu zika;

16.  priznava, da je treba okrepiti zmogljivosti laboratorijev za potrditev sumov o okužbi z virusom zika na ozemlju EU/EGS, da bi te okužbe ločili od drugih arbovirusnih okužb (na primer denge in čikungunje); poziva države članice in Komisijo, naj usklajujejo raziskave med laboratoriji na področju virusa zika ter spodbujajo ustanovitev ustreznih laboratorijev v državah članicah, kjer jih še ni;

17.  poziva EU in države članice, naj predlagajo strategije za spodbujanje povezave med razvijalci cepiv, centri za nadzor in preprečevanje bolezni ter drugimi nacionalnimi in javnimi zdravstvenimi organi in zdravstvenimi službami, da bi spodbujali izmenjavo podatkov in analiz;

18.  poudarja, da je treba dvigniti ozaveščenost porodničarjev, pediatrov in nevrologov o možnosti okužbe z virusom zika pri pacientih, ki so bili leta 2014 ali pozneje na potovanju v Braziliji in drugih prizadetih državah, ali pacientih s prirojenimi motnjami v delovanju centralnega živčnega sistema;

19.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v mnogih prizadetih državah nosečnost ni preprosto izbira, zlasti v državah s trajno visoko stopnjo spolnega nasilja; poziva EU, naj podpira prizadete države pri zagotavljanju univerzalnega dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe, vključno do pred- in poporodne oskrbe in izvajanja diagnostičnih testov za virus zika, in naj vlade teh držav podpira pri zagotavljanju celovitih informacij in oskrbe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno z možnostmi načrtovanja družine, s poudarkom na dostopu do vrste visokokakovostnih kontraceptivnih metod za vse ženske in najstnice ter dostopu do varne prekinitve nosečnosti, da bi se borili proti porastu nevarnih prekinitev nosečnosti od začetka epidemije ter obenem sprožili nujen dialog o kontracepciji ter pravicah žensk in deklet s partnerskimi državami;

20.  opozarja, da so doslej (do 10. februarja 2016) 25 držav EU/EGS, Združene države Amerike in Center za preprečevanje in obvladovanje bolezni svetovali ženskam, ki so noseče ali želijo zanositi, naj preložijo potovanje na območja z virusom zika;

21.  ker trenutno ni preventivnega zdravljenja, zdravljenja ali cepiv za zaščito pred okužbo z virusom zika, in ker v Evropi obstaja nevarnost nastanka lokalne vektorske nalezljive bolezni v poletnem času 2016, poziva Komisijo, naj takoj izvede analizo vplivov insekticidov na zdravje ljudi in njihove učinkovitosti zaščite pred komarji, ki so nosilci virusa; Komisijo poziva, naj uskladi vrsto smernic za preventivo, ki jih morajo do poletja sprejeti nacionalni organi;

22.  ugotavlja, da je bil objavljen testni algoritem za nosečnice, ki se vračajo s potovanja po območjih, kjer se širi virus zika; vendar opozarja, da zdravstveni organi še niso raziskali vprašanja podaljšanega odkritja virusa zika v moški spermi in zabeležene okužbe s tem virusom med spolnim odnosom, kar ima lahko posledice za moške, ki se vrnejo s potovanja v regijah, v katerih se virus širi; meni, da bi morali moškim priporočiti uporabo kondomov po vrnitvi z okuženih območij, dokler ne bodo zbrani dokončni podatki o resnosti tega načina okužbe, saj so pogoste asimptomatične okužbe;

23.  ob upoštevanju priporočil Svetovne zdravstvene organizacije o preventivi v evropskih državah poziva Komisijo in države članice, naj bistveno okrepijo nadzorovanje invazivnih vrst komarjev ter povečajo nadzor komarjev z uničevanjem razmnoževališč (denimo v bazenih) in načrtovanjem škropljenja z insekticidi v primeru izbruha ter naj povečajo ukrepe za razkuženje tovora, tovornih letal ter pilotskih kabin in potniškega dela letal, ki prihajajo s prizadetih držav;

24.  poziva EU in veleposlaništva države članice, naj zagotovijo informacije in podporo državljanom EU, ki živijo in potujejo na okuženih območjih;

25.  poziva letalske prevoznike EU in tretjih držav, naj pravilno izvajajo razkuževanje letal, ki prihajajo iz okuženih območij;

26.  poziva EU, naj se posvetuje z državami članicami in tretjimi državami (nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi vladami), ki imajo strokovno znanje in izkušnje na področju nadzorovanja, preventive in/ali boja proti komarju ščitarju, na primer regionalna vlada Madeire in mestna hiša v Funchalu, ki imata več kot 10 let izkušenj na tem področju, in najbolj oddaljene francoske regije in čezmorska ozemlja, ki imajo dolgoletne izkušnje in znanje na področju nastajajočih vektorskih bolezni, zlasti virusa zika, da bi oblikovala strategijo za boj proti temu virusu;

27.  poudarja, da je potreben usklajen pristop na ravni EU in na mednarodni ravni v boju proti izbruhu tega virusa; v zvezi s tem pozdravlja ustanovitev evropske zdravstvene enote, in meni, da bo prispevala k zbiranju zdravniških in javnozdravstvenih skupin in opreme za morebitni boj proti virusu zika; poziva Komisijo, naj nujno oblikuje horizontalno strategijo EU za svetovno zdravje, s katero bi vzpostavili nov okvir za trajnostni razvoj in dosegli z njim povezane cilje;

28.  poziva Komisijo, naj v sodelovanju z drugimi partnerji, prispeva k nadzorovanju širitve virusa zika tudi v državah v razvoju in ustrezne odzive v smislu razvoja zdravstvenih zmogljivosti, usposabljanja zdravstvenega osebja, epidemiološkega nadzora, izobraževanja in angažiranja skupnosti ter nadzorovanja razširjenosti komarjev vključi v obstoječe razvojne programe za posamezne države v sodelovanju s prizadetimi državami;

29.  poudarja, da morajo predlogi temeljiti na široki paleti epidemioloških študij, ki zajemajo ne le posledice virusa zika, temveč tudi druge vzroke teh učinkov;

30.  poziva države članice, naj izboljšajo ozaveščenost kliničnih strokovnjakov in klinik za potovalno medicino o razvoju epidemije virusa zika in ukrepih za nadzor vektorjev, ki jih načrtujejo organi v prizadetih območjih, da bodo lahko okužbo s tem virusom vključili v njihove diferencialne diagnoze za prebivalce in popotnike iz teh območij ter se pripravili na morebitno odreditev karantene za popotnike, za katere obstaja sum okužbe z virusom zika, da bi preprečili avtohtono okužbo; poziva nacionalne zdravstvene organe, naj pripravijo informacijske kampanje, ki jih bo usklajeval ECDC, da bi evropske državljane obveščali in pomirjali ter preprečevali nepotrebno vznemirjanje;

31.  poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo nadzor v okviru zgodnjega odkrivanja „uvoženih“ primerov okužb z virusom zika v EU, vključno s čezmorskimi državami in ozemlji ter najbolj oddaljenimi regijami EU, zlasti v primeru razširjenosti morebitnih vektorjev, da bi zmanjšali tveganje za avtohtone okužbe; meni, da obstaja nevarnost prenosa virusa zika na območja, kjer so močno razširjeni komarji iz rodu Aedes v zmernih podnebjih (vključno z regijami Severne Amerike in Evrope), ter posledično nevarnost avtohtone okužbe;

32.  poudarja, da je v boju proti virusu zika pomemben dostop do široke palete zdravstvenih storitev;

33.  se pridružuje pozivom Združenih narodov(9) k razveljavitvi zakonov in politik, ki omejujejo dostop do storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, kar pomeni kršenje mednarodnih standardov, in tudi sam izraža pripravljenost zagotoviti, da se bodo ob sprejetju ukrepov na področju javnega zdravja upoštevale človekove pravice, zlasti v zvezi z zdravjem in z njim povezanimi pravicami;

34.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov in Svetovni zdravstveni organizaciji.

(1) UL L 293, 5.11.2013, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 104.
(3) http://www.who.int/features/qa/zika/en/
(4) http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
(5) Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016).
(6) http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
(7) https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-france/
(8) http://www.reuters.com/article/us-health-zika-qanda-factbox-idUSKCN0X22TY
(9) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk


Razmere na Poljskem
PDF 164kWORD 74k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o razmerah na Poljskem (2015/3031(RSP))
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodb Evropske unije, zlasti členov 2, 3, 4, in 6 Pogodbe o Evropski unij (PEU),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 o novem okviru EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju svoje razprave z dne 19. januarja 2016 o razmerah na Poljskem,

–  ob upoštevanju mnenja Beneške komisije z dne 12. marca 2016 o predlogih sprememb z dne 22. decembra 2015 k zakonu z dne 25. junija 2015 o poljskem ustavnem sodišču,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker morajo biti za Unijo in države članice spoštovanje pravne države, demokracije, človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter vrednot in načel, določenih v pogodbah EU in mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, obveza, ki jo je treba upoštevati;

B.  ker Evropska unija v skladu s členom 2 PEU temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, svobodi, demokraciji, enakosti, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, vrednotah, ki so skupne vsem državam članicam in ki jih morajo EU in vsaka država članica spoštovati v vseh svojih politikah;

C.  ker mora EU v skladu s členom 4(2) PEU spoštovati enakost držav članic pred Pogodbama kot tudi njihovo nacionalno identiteto;

D.  ker se morajo Unija in države članice na podlagi načela lojalnega sodelovanja, ki je določeno v členu 4(3) PEU, medsebojno spoštovati in si pomagati pri izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz Pogodb;

E.  ker mora Komisija na podlagi člena 17 PEU zagotavljati uporabo Pogodb;

F.  ker je pravna država temelj demokracije in eno od ustanovnih načel EU, ki deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, da države članice spoštujejo demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, kot je zapisano v Listini o temeljnih pravicah in EKČP;

G.  ker je učinkovit, neodvisen in nepristranski pravosodni sistem bistven za pravno državo ter zagotavljanje varovanja temeljnih pravic in državljanskih svoboščin evropskih državljanov;

H.  ker je bilo ustavno sodišče ustanovljeno kot eden od osrednjih elementov za zagotavljanje nadzora in delitve oblasti v ustavni demokraciji in pravni državi na Poljskem;

I.  ker so nedavni dogodki na Poljskem, zlasti politični in pravni spor o sestavi ustavnega sodišča in nova pravila o njegovem delovanju (ki se med drugim nanašajo na obravnavo zadev in njihov vrstni red, dvig kvoruma za sklepčnost in potrebno večina za sprejemanje odločitev sodišča) zbudili pomisleke glede sposobnosti ustavnega sodišča, da zagotovi spoštovanje ustave in pravne države;

J.  ker je Beneška komisija jasno ugotovila, da ustavno sodišče ne more opravljati svoje vloge zagotavljanja nadvlade poljske ustave, ker sodba sodišča z dne 9. marca 2016 ni objavljena in zato ne more začeti veljati, kar ogroža pravno državo; ker je Beneška komisija opozorila, da bi ohromitev ustavnega sodišča spodkopala demokracijo, človekove pravice in pravno državo;

K.  ker ukrepi, ki sta jih sprejela poljska vlada in predsednik Republike Poljske v zvezi z ustavnim sodiščem, predstavljajo tveganje za ustavno demokracijo;

L.  ker je Komisija po orientacijski razpravi dne 13. januarja 2016 odločila, da bo sprožila strukturirani dialog v sklopu okvira pravne države, tako da bo poslala pismo poljski vladi in jo pozvala, naj pojasni razmere na Poljskem;

M.  ker bo Komisija kot varuhinja pogodb sedaj zbrala in pregledala vse zadevne informacije in ocenila, ali obstajajo jasni dokazi za sistemsko grožnjo pravni državi;

N.  ker je okvir pravne države namenjen obravnavi groženj pravni državi, ki so sistemske narave, zlasti v razmerah, ki jih ni mogoče učinkovito rešiti s postopki ugotavljanja kršitev in kjer nadzorni mehanizmi pravne države na nacionalni ravni očitno ne morejo več učinkovito obravnavati teh groženj;

O.  ker sedanja poljska ustava, sprejeta leta 1997, zagotavlja delitev oblasti, politični pluralizem, svobodo tiska in govora ter pravico do informacij;

P.  ker poleg ustavne krize obstajajo še druga vprašanja, zaradi katerih je Evropski parlament resno zaskrbljen, ker gre morda za kršitve evropske zakonodaje in temeljnih pravic, tudi pravic žensk; ker morajo evropske institucije pozorno spremljati take poteze poljske vlade;

1.  meni, da je temeljnega pomena, da se v celoti zagotovi spoštovanje skupnih evropskih vrednot iz člena 2 PEU;

2.  meni, da morajo vse države članice v svoji zakonodajni in upravni praksi dosledno spoštovati zakonodajo EU in da mora v vseh državah članicah in državah kandidatkah vsa zakonodaja, tudi primarna, odražati temeljne evropske vrednote, tj. spoštovanje demokratičnih načel, načel pravne države in temeljnih pravic, ter biti skladna z njimi;

3.  je resno zaskrbljen, da dejanska ohromitev ustavnega sodišča na Poljskem pomeni nevarnost za demokracijo, človekove pravice in pravno državo;

4.  poziva poljsko vlado, naj spoštuje, objavi in v celoti brez odlašanja izvrši sodbo ustavnega sodišča z dne 9. marca 2016 in sodbi z dne 3. in 9. decembra 2015;

5.  poziva poljsko vlado, naj v celoti izvaja priporočila Beneške komisije; se strinja z mnenjem Beneške komisije, da poljska ustava ter evropski in mednarodni standardi zahtevajo spoštovanje sodb ustavnega sodišča;

6.  pozdravlja nedavni obisk podpredsednika Komisije Fransa Timmermannsa na Poljskem in njegovo izjavo na seji Komisije dne 6. aprila 2016 o začetku dialoga, da bi poiskali izhod iz sedanjih razmer na podlagi popolnega spoštovanja ustavnega reda, kar pomeni objavo in izvrševanje sodb ustavnega sodišča; soglaša z njegovimi pomisleki glede možnosti dveh vzporednih pravnih sistemov, kar bi povzročilo pravno negotovost;

7.  podpira odločitev Komisije za začetek strukturiranega dialoga v sklopu okvira pravne države, s pomočjo katerega naj bi ugotovili, ali so na Poljskem sistemsko ogrožene demokratične vrednote in pravna država; pozdravlja zagotovitev Komisije, da bo dialog s poljskimi oblastmi potekal nepristransko, na podlagi dokazov in v duhu sodelovanje, ter poziva Komisijo, naj – če poljska vlada v okviru strukturiranega dialoga ne po ravnala v skladu s priporočili Beneške komisije – sproži drugo stopnjo mehanizma pravne države, tako da izda „priporočilo v zvezi z načelom pravne države“ in Poljski ponudi pomoč pri pripravi rešitev za okrepitev pravne države;

8.  kljub temu poudarja, da je treba pri vseh nadaljnjih ukrepih spoštovati pristojnosti EU in njenih držav članic v skladu s Pogodbama in načelom subsidiarnosti;

9.  poziva Komisijo, naj Parlament redno in podrobno obvešča o svojih ocenah, doseženem napredku in sprejetih ukrepih;

10.  izraža upanje, da bo strukturirani dialog med poljsko vlado in Komisijo tudi povzročil, da se bodo ponovno preučili tudi drugi ukrepi, zaradi katerih so se pojavili pomisleki glede zakonitosti in morebitnega vpliva na temeljne pravice;

11.  pričakuje, da bo Komisija spremljala vse države članice na enak način glede spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic, in se tako izognila dvojnim merilom, ter o tem poročala Parlamentu;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku Republike Poljske.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov