Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
 Споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия (присъединяване на Хърватия) ***
 Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) ***
 Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (присъединяване на Хърватия) *
 Искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха
 Защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени до Европейския парламент
 Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II
 Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II
 Безопасност на железопътния транспорт ***II
 Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Kомисия и изпълнителни агенции
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.: Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г.
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Осми, девети, десети и единадесети ЕФР
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски съвет и Съвет
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Съд на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Сметна палата
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Европейска служба за външна дейност
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски надзорен орган по защита на данните
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната среда
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция (AFE)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (ЕСА)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба (Европол)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ARTEMIS
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе"
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ENIAC
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR
 Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка
 Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право
 Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г.
 Жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС
 Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии
Текстове (3315 kb)
Правна информация - Политика за поверителност