Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
 Dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU–Gruzie (přistoupení Chorvatska) ***
 Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska) ***
 Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení Chorvatska) *
 Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity
 Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu
 Agentura Evropské unie pro železnice ***II
 Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II
 Bezpečnost železnic ***II
 Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury
 Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014
 Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
 Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
 Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
 Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)
 Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
 Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
 Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
 Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
 Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
 Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol)
 Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
 Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
 Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS
 Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky
 Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL
 Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC
 Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík
 Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
 Absolutorium za rok 2014: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR
 Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014
 Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva
 Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014-2015
 Ženy pracující v domácnosti a pečující o jiné osoby v EU
 Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku
Texty (2041 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí