Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles
 Aftale om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien (Kroatiens tiltrædelse af EU) ***
 Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse af EU) ***
 Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Kroatiens tiltrædelse) *
 Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet
 Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet
 EU's Jernbaneagentur ***II
 Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II
 Jernbanesikkerhed ***II
 Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne
 Decharge 2014: Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til Kommissionen for 2014
 Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2014 : resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
 Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
 Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)
 Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
 Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
 Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
 Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
 Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
 Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
 Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
 Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
 Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
 Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
 Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
 Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
 Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
 Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
 Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol)
 Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
 Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
 Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
 Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis
 Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky
 Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL
 Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC
 Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint
 Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
 Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling
 Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet
 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014
 Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret
 Aktindsigt i perioden 2014-2015
 Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU
 Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder
Tekster (1953 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik