Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 28. aprill 2016 - BrüsselLõplik väljaanne
 ELi ja Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (Horvaatia ühinemine) ***
 ELi ja Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) ***
 Konventsioon tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (Horvaatia ühinemine) *
 Bolesław G. Piecha puutumatuse äravõtmise taotlus
 Lapse huvide kaitse ELis Euroopa Parlamendile adresseeritud petitsioonide põhjal
 Euroopa Liidu Raudteeamet ***II
 Raudteesüsteemi koostalitlusvõime Euroopa Liidus ***II
 Raudteede ohutus ***II
 Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid ***I
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (ERA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse teine ühisettevõte
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
 Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne
 Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine
 Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015
 Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis
 Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul
Tekstid
Lõplik väljaanne (1875 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika