Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
 Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji) ***
 Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych (przystąpienie Chorwacji) ***
 Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (przystąpienie Chorwacji) *
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy
 Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego
 Agencja Kolejowa UE ***II
 Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II
 Bezpieczeństwo kolei ***II
 Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
 Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014
 Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
 Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
 Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
 Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
 Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
 Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
 Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności(EFSA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
 Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
 Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
 Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
 Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol)
 Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
 Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)
 Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
 Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS
 Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo”
 Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
 Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC
 Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych
 Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI)
 Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
 Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
 Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014
 Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego
 Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015
 Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE
 Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej
Teksty (2061 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności