Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
 Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska) *
 Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu
 Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu
 Železničná agentúra EÚ ***II
 Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II
 Bezpečnosť železníc ***II
 Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
 Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014
 Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
 Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC)
 Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
 Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
 Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
 Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA)
 Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
 Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
 Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
 Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol)
 Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
 Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR
 Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014
 Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva
 Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015
 Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ
 Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku
Texty (1999 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia