Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 28. april 2016 - BruseljKončna izdaja
 Sporazum med EU in Gruzijo o skupnem zračnem prostoru (pristop Hrvaške) ***
 Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) ***
 Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (pristop Hrvaške) *
 Zahteva za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi
 Varstvo otrokove koristi v EU na podlagi peticij, naslovljenih na Evropski parlament
 Agencija Evropske unije za železnice ***II
 Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji ***II
 Varnost na železnici ***II
 Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencijea
 Razrešnica za leto 2014: posebno poročilo Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014
 Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Sodišče
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Računsko sodišče
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij EU
 Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
 Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
 Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
 Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
 Razrešnica za leto 2014: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
 Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (Europol)
 Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
 Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)
 Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA)
 Razrešnica za leto 2014: Vgrajeni računalniški sistemi (Artemis)
 Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje – aeronavtika in okolje (Čisto nebo)
 Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL
 Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC
 Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik
 Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2
 Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
 Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje – varnost zračne plovbe (SESAR)
 Evropska investicijska banka – letno poročilo 2014
 Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava
 Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014-2015
 Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU
 Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi
Besedila
Končna izdaja (1846 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov