Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0432(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2016

Συζήτηση :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/07/2017 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 645kWORD 76k
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I
P8_TA(2016)0400A8-0239/2016

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 33,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33 και 114,
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Η οδηγία αυτή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.
___________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Κατά συνέπεια, οι τελωνειακές παραβάσεις και οι σχετικές κυρώσεις ακολουθούν 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου, μια παράβαση της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και οι κυρώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ως προς το είδος και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που επιβάλλει την κύρωση.
(2)  Οι τελωνειακές παραβάσεις και οι σχετικές κυρώσεις ακολουθούν 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου, μια παράβαση της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και οι κυρώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ως προς το είδος και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που επιβάλλει την κύρωση, με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη και τη στρέβλωση του εμπορίου.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν επηρεάζουν μόνον τη βέλτιστη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης, αλλά εμποδίζουν επίσης και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, δεδομένου ότι έχουν επίπτωση στην πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις.
(3)  Οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν επηρεάζουν μόνον τη βέλτιστη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης και τη διαφάνεια που απαιτείται για τη δέουσα λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις από τις διάφορες τελωνειακές αρχές, αλλά εμποδίζουν επίσης την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, οι οποίοι υπόκεινται ήδη σε διαφορετική δέσμη κανόνων ανά την Ένωση, δεδομένου ότι έχουν επίπτωση στην πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί κατάλογος συμπεριφορών οι οποίες θα πρέπει να θεωρείται ότι παραβιάζουν την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων. Οι εν λόγω τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να βασίζονται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία με άμεσες παραπομπές στον κώδικα. Η παρούσα οδηγία δεν καθορίζει αν τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
(6)  Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί με την παρούσα οδηγία κατάλογος συμπεριφορών οι οποίες θα πρέπει να θεωρείται ότι παραβιάζουν την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων. Οι εν λόγω τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να βασίζονται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία με άμεσες παραπομπές στον κώδικα. Η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν μη ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, αντί μη ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης το απαιτεί, προκειμένου η κύρωση που επιβάλλεται να είναι αποτρεπτική, αποτελεσματική και αναλογική.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)   Η πρώτη κατηγορία συμπεριφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει τελωνειακές παραβάσεις βάσει αντικειμενικής ευθύνης, η οποία δεν προϋποθέτει κανένα στοιχείο ύπαρξης υπαιτιότητας, δεδομένου του αντικειμενικού χαρακτήρα των υποχρεώσεων και του γεγονότος ότι τα άτομα που είναι αρμόδια για την εκπλήρωσή τους δεν είναι δυνατόν να αγνοούν την ύπαρξή τους και τον δεσμευτικό χαρακτήρα τους.
Διαγράφεται
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία συμπεριφορών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τελωνειακές παραβάσεις που διαπράχθηκαν από αμέλεια ή από πρόθεση, αντιστοίχως. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω υποκειμενικό στοιχείο πρέπει να προσδιοριστεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη.
Διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από σφάλμα των τελωνειακών αρχών δεν θα πρέπει να θεωρείται τελωνειακή παράβαση.
(10)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από σφάλμα των τελωνειακών αρχών, όπως αναφέρεται στον κώδικα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστούν τελωνειακή παράβαση.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση των εθνικών συστημάτων κυρώσεων των κρατών μελών, θα πρέπει να καθοριστούν κλίμακες κυρώσεων που να αντανακλούν τις διαφορετικές κατηγορίες τελωνειακών παραβάσεων και τη σοβαρότητά τους. Με σκοπό την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται.
(12)  Προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση των εθνικών συστημάτων κυρώσεων των κρατών μελών, θα πρέπει να καθοριστούν κλίμακες κυρώσεων που να αντανακλούν τη σοβαρότητα των τελωνειακών παραβάσεων. Με σκοπό την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σοβαρές παραβάσεις δεν συνδέονται με τους διαφυγόντες δασμούς αλλά με την αξία των σχετικών εμπορευμάτων, για παράδειγμα στην περίπτωση παραβάσεων που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή υπό απαγόρευση ή περιορισμό εμπορεύματα, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν κύρωση με βάση την αξία των εμπορευμάτων.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η προθεσμία παραγραφής που ισχύει για τη δίωξη μιας τελωνειακής παράβασης θα πρέπει να καθοριστεί σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελωνειακή παράβαση ή, στην περίπτωση συνεχών ή επανειλημμένων παραβάσεων, από την ημερομηνία κατά την οποία η συμπεριφορά που αποτελεί την εν λόγω παράβαση παύει να υφίσταται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με πράξη που αφορά διεξαγωγή έρευνας ή κίνηση δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την τελωνειακή παράβαση. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται. Η κίνηση ή η συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να αποκλείεται μετά τη λήξη προθεσμίας οκτώ ετών, ενώ η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κύρωσης θα πρέπει να είναι τρία έτη.
(13)  Η προθεσμία παραγραφής που ισχύει για τη δίωξη μιας τελωνειακής παράβασης θα πρέπει να καθοριστεί σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελωνειακή παράβαση ή, στην περίπτωση συνεχών ή επανειλημμένων παραβάσεων, από την ημερομηνία κατά την οποία η συμπεριφορά που αποτελεί την εν λόγω παράβαση παύει να υφίσταται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με πράξη που αφορά διεξαγωγή έρευνας ή κίνηση δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την ίδια τελωνειακή παράβαση, ή με πράξη εκ μέρους του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται. Κάθε διαδικασία πρέπει να παραγράφεται, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή της περιόδου παραγραφής, μετά τη λήξη προθεσμίας οκτώ ετών, ενώ η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κύρωσης θα πρέπει να είναι τρία έτη.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η αναστολή της διοικητικής διαδικασίας σχετικά με τις τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να προβλέπεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Η συνέχιση της διοικητικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο με την αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem.
(14)  Η αναστολή της διοικητικής διαδικασίας σχετικά με τις τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να προβλέπεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Η συνέχιση της διοικητικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο με την αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem, η οποία έχει την έννοια ότι δεν μπορεί να επιβληθεί δύο φορές ποινή για το ίδιο αδίκημα.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Ο γενικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο που προβλέπει η παρούσα οδηγία δεν επιτρέπει ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, του ελέγχου και της διερεύνησης. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να υποχρεούται να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να εκτιμηθεί το κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)   Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας με την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τις τελωνειακές κυρώσεις. Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, οι νομικές παραδόσεις των κρατών μελών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, η πλήρης εναρμόνιση στον τομέα αυτό είναι αδύνατη.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο σχετικά με τις παραβάσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και προβλέπει κυρώσεις για τις εν λόγω παραβάσεις.
1.  Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καθορίσει το πλαίσιο σχετικά με παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης, και προβλέπει την επιβολή μη ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις αυτές, με την προσέγγιση των διατάξεων που προβλέπονται από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας ομοιογενούς και αποδοτικής εσωτερικής αγοράς διευκολύνοντας παράλληλα το εμπόριο και παρέχοντας ασφάλεια.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2
Άρθρο 2
Άρθρο 2
Τελωνειακές παραβάσεις και σχετικές κυρώσεις
Γενικές αρχές
Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες σχετικά με κυρώσεις όσον αφορά τις τελωνειακές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 6.
1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες σχετικά με κυρώσεις όσον αφορά τις τελωνειακές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 6 με αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται από αμέλεια ή από πρόθεση.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο, αντί μη ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που η φύση και η σοβαρότητα της υπό εξέταση παράβασης το απαιτεί, προκειμένου η κύρωση που επιβάλλεται να είναι αποτρεπτική, αποτελεσματική και αναλογική.
2.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α)   Οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν αν η παράβαση έχει διαπραχθεί από αμέλεια, πράγμα που σημαίνει ότι το υπεύθυνο πρόσωπο δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του/της, ή ότι έλαβε μέτρα που είναι προδήλως ανεπαρκή για να αποφευχθεί η ύπαρξη περιστάσεων που οδηγούν στην παράβαση, όταν ο κίνδυνος εμφάνισής της είναι ευλόγως προβλέψιμος
β)   Οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν αν η παράβαση έχει διαπραχθεί από πρόθεση, πράγμα που σημαίνει ότι η πράξη ή παράλειψη έγινε από τον υπεύθυνο με την επίγνωση ότι η εν λόγω πράξη ή παράλειψη συνιστά παράβαση, ή με τον προμελετημένο και συνειδητό στόχο να παραβεί την τελωνειακή νομοθεσία·
γ)   Σφάλματα εξ αβλεψίας ή λάθη δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις εκτός εάν είναι σαφές από το σύνολο των περιστάσεων ότι διαπράχθηκαν από αμέλεια ή από πρόθεση.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α
Διευκόλυνση του εμπορίου
Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τα κράτη μέλη εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία ενός συστήματος συνεργασίας που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο τον συντονισμό των βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις τελωνειακές κυρώσεις (ανάλυση του αριθμού προσφυγών, βαθμός υποτροπής κλπ.)· τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των κυρώσεων, μείωση του διοικητικού κόστους κλπ.)· την ανάδειξη των εμπειριών των οικονομικών φορέων και τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ τους· την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των τελωνειακών υπηρεσιών· και την εκπόνηση στατιστικού έργου σχετικά με τις παραβάσεις που διαπράττουν εταιρείες από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο του συστήματος συνεργασίας, όλα τα κράτη μέλη ενημερώνονται χωρίς χρονοτριβή σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται για τελωνειακές παραβάσεις καθώς και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο, να προλαμβάνεται η διοχέτευση παράνομων εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Αντικειμενική ευθύνη για τελωνειακές παραβάσεις
Τελωνειακές παραβάσεις
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, ανεξάρτητα από κάθε στοιχείο ύπαρξης υπαιτιότητας:
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις:
α)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη διασάφηση, γνωστοποίηση ή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα·
α)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη διασάφηση, γνωστοποίηση ή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα·
β)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ κάθε συνοδευτικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα·
β)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ κάθε συνοδευτικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα·
γ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου να καταθέσει συνοπτική διασάφηση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του κώδικα, γνωστοποίηση της άφιξης θαλασσοπλοούντος πλοίου ή αεροσκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα, τελωνειακή διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 158 του κώδικα, γνωστοποίηση δραστηριοτήτων σε ελεύθερες ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 244 παράγραφος 2 του κώδικα, διασάφηση πριν από την αναχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 263 του κώδικα, διασάφηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 270 του κώδικα, συνοπτική διασάφηση εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 271 του κώδικα, ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 274 του κώδικα·
γ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου να καταθέσει συνοπτική διασάφηση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του κώδικα, γνωστοποίηση της άφιξης θαλασσοπλοούντος πλοίου ή αεροσκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα, τελωνειακή διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 158 του κώδικα, γνωστοποίηση δραστηριοτήτων σε ελεύθερες ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 244 παράγραφος 2 του κώδικα, διασάφηση πριν από την αναχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 263 του κώδικα, διασάφηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 270 του κώδικα, συνοπτική διασάφηση εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 271 του κώδικα, ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 274 του κώδικα·
δ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα φύλαξης των εγγράφων και πληροφοριών που συνδέονται με τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, με κάθε τρόπο που είναι προσβάσιμος, για την χρονική περίοδο που απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 51 του κώδικα·
δ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα φύλαξης των εγγράφων και πληροφοριών που συνδέονται με τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, με κάθε τρόπο που είναι προσβάσιμος, για την χρονική περίοδο που απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 51 του κώδικα·
ε)  απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων που έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κώδικα·
ε)  απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων που έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κώδικα·
στ)  απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, του άρθρου 158 παράγραφος 3 και του άρθρου 242 του κώδικα·
στ)  απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, του άρθρου 158 παράγραφος 3 και του άρθρου 242 του κώδικα·
ζ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου που πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατάλληλο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1 του κώδικα ή να ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές όταν δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα·
ζ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου που πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατάλληλο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1 του κώδικα ή να ενημερώνει πάραυτα τις τελωνειακές αρχές όταν δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα καθώς και να ενημερώνει σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα·
η)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου το οποίο πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, εάν η ελεύθερη ζώνη εφάπτεται χερσαίων συνόρων μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, να μεταφέρει τα εμπορεύματα αυτά απευθείας στην εν λόγω ελεύθερη ζώνη, χωρίς διέλευση από άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του κώδικα·
η)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου το οποίο πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, εάν η ελεύθερη ζώνη εφάπτεται χερσαίων συνόρων μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, να μεταφέρει τα εμπορεύματα αυτά απευθείας στην εν λόγω ελεύθερη ζώνη, χωρίς διέλευση από άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του κώδικα·
θ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση ή υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να παράσχει έγγραφα στις τελωνειακές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 και το άρθρο 163 παράγραφος 2 του κώδικα·
θ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση ή υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να παράσχει έγγραφα στις τελωνειακές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 και το άρθρο 163 παράγραφος 2 του κώδικα·
ι)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τη μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·
ι)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση, ή του προσώπου που αποθηκεύει τα εμπορεύματα σε περιπτώσεις που είναι αποθηκευμένα σε άλλους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές, που είναι υπεύθυνος για τη μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση, να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·
ια)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να έχει στην κατοχή του και στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, τη στιγμή της υποβολής της τελωνειακής διασάφησης ή της συμπληρωματικής διασάφησης , τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφος 1 και το άρθρο 167 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα·
ια)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να έχει στην κατοχή του και στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, τη στιγμή της υποβολής της τελωνειακής διασάφησης ή της συμπληρωματικής διασάφησης , τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφος 1 και το άρθρο 167 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα·
ιβ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς, στην περίπτωση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση στο αρμόδιο τελωνείο και εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 1 του κώδικα·
ιβ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς, στην περίπτωση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση στο αρμόδιο τελωνείο και εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 1 του κώδικα·
ιγ)  αφαίρεση ή καταστροφή των μέσων εξακρίβωσης που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές σε εμπορεύματα, στη συσκευασία ή στα μέσα μεταφοράς χωρίς προηγούμενη άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του κώδικα·
ιγ)  αφαίρεση ή καταστροφή των μέσων εξακρίβωσης που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές σε εμπορεύματα, στη συσκευασία ή στα μέσα μεταφοράς χωρίς προηγούμενη άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του κώδικα·
ιδ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για εκκαθάριση αυτού του τελωνειακού καθεστώτος εντός της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 257 του κώδικα·
ιδ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για εκκαθάριση αυτού του τελωνειακού καθεστώτος εντός της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 257 του κώδικα·
ιε)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για εξαγωγή των ελαττωματικών εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 262 του κώδικα·
ιε)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για εξαγωγή των ελαττωματικών εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 262 του κώδικα·
ιστ)  κατασκευή κτιρίου σε ελεύθερη ζώνη χωρίς την έγκριση των τελωνειακών αρχών που προβλέπεται στο άρθρο 244 παράγραφος 1 του κώδικα·
ιστ)  κατασκευή κτιρίου σε ελεύθερη ζώνη χωρίς προηγούμενη έγκριση των τελωνειακών αρχών όπως προβλέπεται στο άρθρο 244 παράγραφος 1 του κώδικα·
ιζ)  μη καταβολή των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών από το πρόσωπο που υποχρεούται να τους καταβάλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του κώδικα.
ιζ)  μη καταβολή των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών από το πρόσωπο που υποχρεούται να τους καταβάλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του κώδικα·
ιζ α)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οικονομικού φορέα να παρέχει, κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών, τα ζητηθέντα έγγραφα και πληροφορίες στην κατάλληλη μορφή και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς και την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κώδικα·
ιζ β)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·
ιζ γ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·
ιζ δ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα·
ιζ ε)   εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών ή σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 140 του κώδικα·
ιζ στ)   εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακές αποθήκες χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του κώδικα·
ιζ ζ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας ή του δικαιούχου του καθεστώτος να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα·
ιζ η)   παροχή στις τελωνειακές αρχές ψευδών στοιχείων ή εγγράφων τα οποία απαιτούνται από τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 163 του κώδικα·
ιζ θ)   χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων ή πλαστών, μη ορθών ή εκτός ισχύος εγγράφων από έναν οικονομικό φορέα προκειμένου να λάβει έγκριση από τις τελωνειακές αρχές:
i)   για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,
ii)   για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα,
iii)   για τη χρήση άλλων τελωνειακών απλουστεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 177, 179, 182 ή 185 του κώδικα, ή
iv)   για την υπαγωγή των προϊόντων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με το άρθρο 211 του κώδικα·
ιζ ι)   εισαγωγή ή έξοδος των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς προσκόμισή τους στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 245 ή το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·
ιζ ια)   μεταποίηση εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 241 του κώδικα·
ιζ ιβ)   απόκτηση ή κατοχή εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε μία από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στοιχεία ιζ δ) και ιζ ι).
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Διαγράφεται
Τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται από αμέλεια
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται από αμέλεια:
α)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τη μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·
β)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να παρέχει στις τελωνειακές αρχές την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κώδικα·
γ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·
δ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·
ε)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα·
στ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα·
ζ)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει στο τελωνείο τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη, σύμφωνα με το άρθρο 245 του κώδικα·
η)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει στο τελωνείο κατά την έξοδο τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·
θ)   εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών ή σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 140 του κώδικα·
ι)   εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακές αποθήκες χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148·
ια)   μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας ή του δικαιούχου του καθεστώτος να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Διαγράφεται
Τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται εκ προθέσεως
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως:
α)  παροχή στις τελωνειακές αρχές ψευδών στοιχείων ή εγγράφων τα οποία απαιτούνται από τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 163 του κώδικα·
β)  χρήση ψευδών δηλώσεων ή οποιουδήποτε άλλου αντικανονικού μέσου από έναν οικονομικό φορέα προκειμένου να λάβει έγκριση από τις τελωνειακές αρχές:
i)  για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,
ii)  για τη χρήση της απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα,
iii)   για τη χρήση άλλων τελωνειακών απλουστεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 177, 179, 182 και 185 του κώδικα,
iv)   για την υπαγωγή των προϊόντων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με το άρθρο 211 του κώδικα·
γ)  εισαγωγή ή έξοδος των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς προσκόμισή τους στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 245 ή το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·
δ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·
ε)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·
στ)  μεταποίηση εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 241 του κώδικα·
ζ)  απόκτηση ή κατοχή εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε μία από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) και στο παρόν άρθρο στοιχείο γ).
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα
Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια σε πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 5 αποτελούν τελωνειακή παράβαση.
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια σε πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 8β παράγραφος 2 αποτελούν τελωνειακή παράβαση.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η απόπειρα να διαπραχθεί πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχεία β) ή γ) αποτελεί τελωνειακή παράβαση.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η απόπειρα να διαπραχθεί πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχεία ιζ θ) ή ιζ ι) αποτελεί τελωνειακή παράβαση.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Σφάλμα των τελωνειακών αρχών
Σφάλμα των τελωνειακών αρχών
Οι πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν πραγματοποιούνται λόγω σφάλματος των τελωνειακών αρχών.
Οι πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν πραγματοποιούνται λόγω σφάλματος των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 119 του κώδικα, οι δε τελωνειακές αρχές υπέχουν ευθύνη για σφάλματα που προκαλούν ζημία.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη για τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο εσωτερικό του νομικού προσώπου, βάσει του γεγονότος ότι διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη για τελωνειακές παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3 και 6, που διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο εσωτερικό του νομικού προσώπου, βάσει του γεγονότος ότι διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη τελωνειακής παράβασης προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα που έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, εξαιρουμένων των κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας και των δημόσιων διεθνών οργανισμών.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)
Άρθρο 8α
Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζεται αν μια παράβαση είναι ήσσονος σημασίας
1.   Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια παράβαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 είναι ήσσονος σημασίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν, από την αρχή της διαδικασίας, δηλαδή κατά τον καθορισμό του αν έχει διαπραχθεί τελωνειακή παράβαση, ώστε οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
α)   η τελωνειακή παράβαση διαπράχθηκε από αμέλεια·
β)   τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα·
γ)   η παράβαση έχει μικρή ή καμία επίπτωση στο ποσό των τελωνειακών δασμών που πρέπει να καταβληθούν·
δ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο συνεργάζεται ουσιαστικά με την αρμόδια αρχή κατά τη σχετική διαδικασία·
ε)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο γνωστοποιεί εκουσίως την παράβαση, εφόσον η παράβαση δεν έχει ήδη καταστεί αντικείμενο διερευνητικής δραστηριότητας η οποία ήταν εν γνώσει του υπευθύνου για την παράβαση·
στ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο είναι σε θέση να αποδείξει ότι καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για να συμμορφωθεί με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ελέγχου των δραστηριοτήτων του/της, για παράδειγμα μέσω ενός συστήματος συμμόρφωσης·
ζ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο είναι μικρή ή μεσαία επιχείρηση, η οποία δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε τελωνειακά θέματα.
2.   Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν την παράβαση ήσσονος σημασίας μόνον όταν δεν υπάρχει κανένας επιβαρυντικός παράγοντας όσον αφορά την παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 8β.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 β (νέο)
Άρθρο 8β
Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται αν μια παράβαση είναι σοβαρή
1.   Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια παράβαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 ή 6 είναι σοβαρή, τα κράτη μέλη μεριμνούν, από την αρχή της διαδικασίας, δηλαδή κατά τον καθορισμό του αν έχει διαπραχθεί τελωνειακή παράβαση, ώστε οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν:
α)   η τελωνειακή παράβαση διαπράχθηκε με πρόθεση·
β)   η παράβαση διήρκεσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που υποδεικνύει πρόθεση συνέχισής της·
γ)   παρόμοια ή συνδεόμενη παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, δηλαδή, έχει διαπραχθεί πέραν της μιας φοράς·
δ)   η παράβαση έχει σημαντικό αντίκτυπο επί του ποσού των διαφυγόντων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών·
ε)   τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα·
στ)   το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση αρνείται να συνεργαστεί, ή να συνεργαστεί πλήρως, με την αρμόδια αρχή·
ζ)   το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση έχει διαπράξει παλαιότερες παραβάσεις.
2.   Οι παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία στ), ζ), ιστ), ιζ θ) και ιζ ι) συνιστούν, από την ίδια τους τη φύση, σοβαρές παραβάσεις.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3
Μη ποινικές κυρώσεις για ήσσονος σημασίας τελωνειακές παραβάσεις
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, εντός των ακόλουθων ορίων:
1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, επιπλέον της ανάκτησης των διαφυγόντων δασμών, την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, αποτρεπτικών και μη ποινικών κυρώσεων, για εκείνες από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες θεωρούνται ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 8α, εντός των ακόλουθων ορίων:
α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται από 1 % έως 5 % της αξίας των εμπορευμάτων·
α)  όταν η τελωνειακή παράβαση συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 70% των διαφυγόντων δασμών·
β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο από 150 έως 7 500 ευρώ.
β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο έως 7 500 EUR.
2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8α.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Διαγράφεται
Κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, εντός των ακόλουθων ορίων:
α)   όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 15 % της αξίας των εμπορευμάτων·
β)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως 22 500 ευρώ.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6
Μη ποινικές κυρώσεις για σοβαρές τελωνειακές παραβάσεις
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, εντός των ακόλουθων ορίων:
1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, επιπλέον της ανάκτησης των διαφυγόντων δασμών, την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, αποτρεπτικών και μη ποινικών κυρώσεων, για εκείνες από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6, οι οποίες θεωρούνται σοβαρές σύμφωνα με το άρθρο 8β, εντός των ακόλουθων ορίων:
α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 30% της αξίας των εμπορευμάτων·
α)  όταν η τελωνειακή παράβαση συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο μεταξύ 70% και 140% των διαφυγόντων δασμών·
α α)   όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς αλλά με την αξία των εμπορευμάτων, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται μεταξύ του 15% και του 30% της αξίας των εμπορευμάτων·
β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως 45 000 ευρώ.
β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται ούτε με τους διαφυγόντες δασμούς ούτε με την αξία των εμπορευμάτων, χρηματικό πρόστιμο μεταξύ 7 500 και 45 000 EUR.
2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8β παράγραφος 1.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Άλλες μη ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις
1.   Πέραν των κυρώσεων που παρατίθενται στο άρθρο 11, και σύμφωνα με τον κώδικα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τις ακόλουθες μη χρηματικές κυρώσεις όταν έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση:
α)   προσωρινή ή οριστική κατάσχεση των εμπορευμάτων·
β)   αναστολή χορηγηθείσας άδειας.
2.   Σύμφωνα με τον κώδικα, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αποφάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα πρέπει να ανακληθούν σε περίπτωση σοβαρής ή επανειλημμένης παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 β (νέο)
Άρθρο 11β
Αναθεώρηση
1.   Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 αναθεωρούνται από την Επιτροπή, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, πέντε έτη από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Σκοπός της διαδικασίας αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη σύγκλιση των ποσών των προστίμων που επιβάλλονται στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, με σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας της.
2.   Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6.
3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.
_______________
1 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 γ (νέο)
Άρθρο 11γ
Διακανονισμός
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα διακανονισμού δηλαδή μιας διαδικασίας που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να έρθουν σε συμφωνία με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα τελωνειακής παράβασης ως εναλλακτική λύση αντί της εκκίνησης ή συνέχισης δικαστικών διαδικασιών, με αντάλλαγμα την αποδοχή από το εν λόγω πρόσωπο μιας αμέσως εκτελεστής κύρωσης.
Ωστόσο, εάν έχουν ήδη κινηθεί οι δικαστικές διαδικασίες, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε διακανονισμό μόνο με τη συμφωνία της δικαστικής αρχής.
Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες διακανονισμού προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δίδεται η ευκαιρία για διακανονισμό στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για μια παράβαση, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με διαφανή τρόπο, και ότι τυχόν συμφωνία διακανονισμού περιλαμβάνει τη δημοσίευση του αποτελέσματος της διαδικασίας.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Διαγράφεται
Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο:
α)  της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης·
β)  του γεγονότος ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση είναι εγκεκριμένος οικονομικός φορέας·
γ)  του ποσού του μη καταβληθέντος εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού·
δ)  του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα ή ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια·
ε)  του επίπεδου συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση με την αρμόδια αρχή·
στ)  τυχόν προηγούμενων παραβάσεων από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Συμμόρφωση
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέρη κατευθυντήριες γραμμές και δημοσιεύσεις σχετικά με το πώς μπορούν να συμμορφωθούν και να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, με τρόπο εύκολα προσβάσιμο, κατανοητό και επικαιροποιημένο.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Περίοδος παραγραφής
Άρθρο 13
Περίοδος παραγραφής
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής των τελωνειακών παραβάσεων διαδικασίες που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 είναι τέσσερα έτη και αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η εν λόγω τελωνειακή παράβαση.
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την εκκίνηση διαδικασιών τελωνειακών παραβάσεων που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 είναι τέσσερα έτη και ότι αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η εν λόγω τελωνειακή παράβαση.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις διαρκείς ή επαναλαμβανόμενες τελωνειακές παραβάσεις, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η πράξη ή παράλειψη που συνιστά την τελωνειακή παράβαση παύει να υφίσταται.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις διαρκείς ή επαναλαμβανόμενες τελωνειακές παραβάσεις, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η πράξη ή παράλειψη που συνιστά την τελωνειακή παράβαση παύει να υφίσταται.
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, που σχετίζεται με διερεύνηση ή νομική διαδικασία όσον αφορά την ίδια τελωνειακή παράβαση. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα της πράξης διακοπής.
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, που σχετίζεται με διερεύνηση ή νομική διαδικασία όσον αφορά την ίδια τελωνειακή παράβαση, ή από πράξη εκ μέρους του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. Η προθεσμία παραγραφής συνεχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία φθάνει στο τέλος της η πράξη διακοπής.
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η κίνηση ή η συνέχιση κάθε διαδικασίας που αφορά τελωνειακή παράβαση που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη περιόδου οκτώ ετών από την ημέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2.
4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε διαδικασία που αφορά τελωνειακή παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή 6 έχει παραγραφεί, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή της προθεσμίας παραγραφής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μετά τη λήξη περιόδου οκτώ ετών από την ημέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.
5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την εκτέλεση απόφασης επιβολής κυρώσεων ανέρχεται σε τρία έτη. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.
5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την εκτέλεση απόφασης επιβολής κυρώσεων ανέρχεται σε τρία έτη. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.
6.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προθεσμίες παραγραφής που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4 και 5 αναστέλλονται.
6.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προθεσμίες παραγραφής που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4 και 5 αναστέλλονται.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κίνηση διαδικασίας σχετικά με πράξη ή παράλειψη που συνιστά τελωνειακή παράβαση όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6, ιδίως σε περίπτωση που περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν κινήσει ποινική διαδικασία κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κίνηση διαδικασίας σχετικά με πράξη ή παράλειψη που συνιστά τελωνειακή παράβαση όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6, ιδίως σε περιπτώσεις που περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν κινήσει ποινική διαδικασία κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ο στόχος της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών ελέγχων των εμπορευμάτων και η εναρμόνιση των διαδικασιών στο εσωτερικό της Ένωσης.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)
Η Επιτροπή επιβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη δημιουργία βασικών δεικτών επιδόσεων που ισχύουν για τους τελωνειακούς ελέγχους και τις κυρώσεις, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τον συντονισμό της κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17
Άρθρο 17
Άρθρο 17
Κατάσχεση
Κατάσχεση
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε προσωρινή κατάσχεση των εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων και κάθε άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των τελωνειακών παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα προσωρινής κατάσχεσης των εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων ή άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των τελωνειακών παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6. Αν, κατόπιν της επιβολής κύρωσης, κάποιο κράτος μέλος κατασχέσει οριστικά τα εμπορεύματα αυτά, δύναται να επιλέξει να καταστρέψει, να επαναχρησιμοποιήσει ή να ανακυκλώσει τα εμπορεύματα, όπως αρμόζει.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή θα έχει υποβάλει έκθεση σχετικά με τα υπόλοιπα στοιχεία επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας περί τελωνείων, όπως την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διερεύνηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, όπου δει, από νομοθετική πρόταση προς συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)
Άρθρο 18α
Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις, τα οποία υποδεικνύουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα των παραβάσεων αυτών, προκειμένου να δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται ετησίως μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά κατά την αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση των εθνικών συστημάτων επιβολής κυρώσεων.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0239/2016).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου