Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0432(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0239/2016

Predkladané texty :

A8-0239/2016

Rozpravy :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní
PV 05/07/2017 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Prijaté texty
PDF 637kWORD 67k
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg
Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I
P8_TA(2016)0400A8-0239/2016

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. októbra 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Citácia 1
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 33,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33 a 114,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   Táto smernica by mala byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/20131.
___________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  V následnosti sa porušenia colných predpisov a sankcií riadia 28 rôznymi súbormi právnych noriem. V dôsledku toho sa porušenie colných predpisov Únie neposudzuje v rámci Únie rovnakým spôsobom a sankcie, ktoré sa môžu uložiť v každom prípade, sa svojou povahou a závažnosťou odlišujú v závislosti od členského štátu, ktorý sankciu ukladá.
(2)  Porušenia colných predpisov a sankcie sú upravené 28 rôznymi súbormi právnych noriem. V dôsledku toho sa porušenie colných predpisov Únie neposudzuje v rámci Únie rovnakým spôsobom a sankcie, ktoré sa môžu uložiť v každom prípade, sa svojou povahou a závažnosťou odlišujú v závislosti od členského štátu, ktorý sankciu ukladá, čo vedie k možným stratám príjmov pre členské štáty a narušeniam obchodu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Tento rozdiel medzi právnymi systémami členských štátov neovplyvňuje iba optimálne riadenie colnej únie, ale zároveň bráni dosiahnutiu rovnakých podmienok pre hospodárske subjekty v colnej únii, pretože má vplyv na prístup k zjednodušeným colným postupom.
(3)  Tento rozdiel medzi právnymi systémami členských štátov neovplyvňuje iba optimálne riadenie colnej únie a transparentnosť nevyhnutnú na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu, pokiaľ ide o spôsoby, ktorými rôzne colné orgány riešia porušenia predpisov, ale zároveň bráni dosiahnutiu rovnakých podmienok pre hospodárske subjekty v colnej únii, ktoré sa už teraz riadia rôznymi súbormi právnych noriem v celej Únii, pretože to má vplyv na prístup k zjednodušeným colným postupom.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Zoznam spôsobov správania, ktoré by sa mali považovať za porušovanie colných predpisov Únie a v dôsledku ktorých by sa mali stanoviť sankcie. Uvedené porušenia colných predpisov by mali v plnej miere vychádzať zo záväzkov vyplývajúcich z colných predpisov s priamymi odkazmi na kódex. V tejto smernici sa nestanovuje, či by v súvislosti s týmito porušeniami colných predpisov mali členské štáty uplatňovať sankcie správneho alebo trestného práva.
(6)  V tejto smernici by sa mal stanoviť zoznam spôsobov správania, ktoré by sa mali považovať za porušovanie colných predpisov Únie a v dôsledku ktorých by sa mali vyvodzovať sankcie. Uvedené porušenia colných predpisov by mali v plnej miere vychádzať zo záväzkov vyplývajúcich z colných predpisov s priamymi odkazmi na kódex. V tejto smernici sa stanovuje, že členské štáty by v súvislosti s týmito porušeniami colných predpisov mali uplatňovať netrestnoprávne sankcie. Zároveň by členské štáty mali mať možnosť ukladať v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie trestnoprávne sankcie namiesto netrestnoprávnych sankcií v prípadoch, ak si povaha a závažnosť daného porušenia vyžaduje , aby uložené sankcie boli odrádzajúce, účinné a primerané.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)   Prvá kategória spôsobov správania by zahŕňala porušenia colných predpisov na základe prísnej zodpovednosti, ktoré nevyžadujú žiadny prvok zavinenia, s prihliadnutím na objektívnu povahu zahrnutých povinností a na skutočnosť, že osoby zodpovedné za ich plnenie, nemôžu ignorovať ich existenciu a záväzný charakter.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)   Druhá a tretia kategória spôsobov správania by mala zahŕňať porušenia colných predpisov, ku ktorým došlo z nedbanlivosti alebo úmyselne, prípadne, keď sa na vznik zodpovednosti musí stanoviť subjektívny prvok.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa malo stanoviť, že akékoľvek konania alebo opomenutia vyplývajúce z chyby na strane colných orgánov by sa nemali považovať za porušenie colných predpisov.
(10)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa malo stanoviť, že akékoľvek konania alebo opomenutia vyplývajúce z chyby na strane colných orgánov, ako sa uvádza v kódexe, by sa nemali považovať za porušenie colných predpisov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  S cieľom dosiahnuť aproximáciu vnútroštátnych sankčných systémov členských štátov by sa mala stanoviť škála sankcií, v ktorých by sa odrážali rôzne kategórie porušení colných predpisov a ich závažnosť. Na účel uloženia účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií by členské štáty mali takisto zabezpečiť, aby ich príslušné orgány pri určovaní typu a úrovne sankcií zohľadnili osobitné priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti.
(12)  S cieľom dosiahnuť aproximáciu vnútroštátnych sankčných systémov členských štátov by sa mala stanoviť škála sankcií, v ktorých by sa odrážala závažnosť porušenia colných predpisov. Na účel uloženia účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií by členské štáty mali takisto zabezpečiť, aby ich príslušné orgány pri určovaní typu a úrovne sankcií zohľadnili osobitné priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)   Colné orgány by mali stanoviť uloženú sankciu na základe hodnoty tovaru iba v prípadoch závažného porušenia, ktoré nesúvisí s nezaplateným clom, ale s hodnotou príslušného tovaru, napríklad v prípade porušenia práva duševného vlastníctva alebo zakázaných alebo obmedzených tovarov.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Premlčacia lehota v prípade konaní týkajúcich sa porušenia colných predpisov by sa mala stanoviť na 4 roky odo dňa, keď došlo k porušeniu colných predpisov alebo v prípade kontinuálnych či opakovaných porušení odvtedy, keď sa skončí správanie predstavujúce uvedené porušenie. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa premlčacia lehota prerušila v prípade aktu týkajúceho sa prešetrovaní alebo súdnych konaní v súvislosti s porušením colných predpisov. Členské štáty môžu stanoviť prípady, v ktorých sa táto lehota pozastaví. Po uplynutí lehoty 8 rokov by sa malo zabrániť začatiu alebo pokračovaniu týchto konaní, pričom premlčacia lehota na presadzovanie sankcie by mala byť 3 roky.
(13)  Premlčacia doba v prípade konaní týkajúcich sa porušenia colných predpisov by sa mala stanoviť na štyri roky odo dňa, keď došlo k porušeniu colných predpisov alebo v prípade kontinuálnych či opakovaných porušení odvtedy, keď sa skončí správanie predstavujúce uvedené porušenie. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa premlčacia doba prerušila v prípade úkonu súvisiaceho s vyšetrovaním alebo súdnym konaním týkajúcim sa toho istého porušenia colných predpisov, alebo v prípade konania osoby zodpovednej za porušenie. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť prípady, v ktorých sa plynutie tejto doby pozastaví. Každé konanie by sa malo premlčať, bez ohľadu na akékoľvek prerušenie premlčacej doby, a to po uplynutí ôsmich rokov, pričom premlčacia doba na presadzovanie sankcie by mala byť tri roky.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  V prípade začatia trestného konania proti tej istej osobe v súvislosti s tými istými skutočnosťami by sa malo stanoviť pozastavenie správnych konaní týkajúcich sa porušení colných predpisov. Pokračovanie správneho konania po ukončení trestného konania by malo byť možné iba v prísnom súlade so zásadou ne bis in idem.
(14)  V prípade začatia trestného konania proti tej istej osobe v súvislosti s tými istými skutočnosťami by sa malo stanoviť pozastavenie správnych konaní týkajúcich sa porušení colných predpisov. Pokračovanie správneho konania po ukončení trestného konania by malo byť možné iba v prísnom súlade so zásadou ne bis in idem, čo znamená, že sa nesmie dvakrát trestať za ten istý delikt.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)   Všeobecným cieľom tejto smernice je zabezpečiť účinné presadzovanie colných predpisov Únie. Právny rámec stanovený touto smernicou však neumožňuje integrovaný prístup k presadzovaniu vrátane dohľadu, kontroly a vyšetrovania. Komisia by preto mala mať povinnosť predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o týchto aspektoch, a to aj o vykonávaní spoločného rámca pre riadenie rizika, s cieľom posúdiť, či je potrebná ďalšia legislatívna úprava.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)   Cieľom tejto smernice je posilniť colnú spoluprácu aproximáciou vnútroštátnych zákonov týkajúcich sa colných sankcií. Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa právne tradície členských štátov značne líšia, úplná harmonizácia v tejto oblasti je nemožná.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
1.  Touto smernicou sa stanovuje rámec týkajúci sa porušení colných predpisov Únie a stanovujú sa sankcie za tieto porušenia.
1.  Cieľom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a ustanoviť rámec týkajúci sa porušení colných predpisov Únie a za tieto porušenia stanoviť ukladanie netrestnoprávnych sankcií aproximáciou ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
2a.   Táto smernica sa vzťahuje na povinnosti členských štátov voči obchodným partnerom Európskej únie, ako aj Svetovej obchodnej organizácii a Svetovej colnej organizácii, s cieľom vytvorenia homogénneho a výkonného vnútorného trhu, ktorý uľahčí obchod a zároveň zaistí bezpečnosť.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 2
Článok 2
Článok 2
Porušenia colných predpisov a sankcie
Všeobecné zásady
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií v súvislosti s porušeniami colných predpisov stanovenými v článkoch 3 6.
1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií v súvislosti s porušeniami colných predpisov stanovenými v článkoch 3 a 6 v prísnom súlade so zásadou ne bis in idem.
Členské štáty zabezpečia, aby konania alebo opomenutia uvedené v článkoch 3 a 6 predstavovali porušenie colných predpisov, ak sú spáchané z nedbanlivosti alebo úmyselne.
Členské štáty môžu stanoviť uloženie trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie, namiesto netrestnoprávnych sankcií, ak si to povaha a závažnosť daného porušenia vyžaduje v záujme toho, aby uložená sankcie bola odrádzajúca, účinná a primeraná.
2.   Na účely tejto smernice:
a)   colné orgány určia, či bolo porušenie spáchané z nedbanlivosti, t. j. či zodpovedná osoba nevykonala náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o kontrolu svojej činnosti, alebo prijímanie zjavne nedostatočných opatrení s cieľom predísť vzniku okolností, vedúcich k porušeniu, ak sa takéto riziko dalo rozumne predvídať;
b)   colné orgány určia, či k porušeniu došlo úmyselne, teda že zodpovedná osoba vedela, že jej konanie alebo opomenutie predstavuje porušenie, alebo konala s cieľom úmyselného a vedomého porušenia colných predpisov;
c)   úradnícke chyby alebo omyly sa nepovažujú za porušenia colných predpisov, okrem prípadov, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že boli výsledkom nedbanlivosti alebo úmyslu.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 2 a (nový)
Článok 2a
Uľahčenie obchodu
V záujme dodržania povinností Únie v rámci dohody WTO o uľahčení obchodu členské štáty spolupracujú na zavedení systému spolupráce zahrňujúceho všetky členské štáty. Tento systém je zameraný na koordináciu kľúčových ukazovateľov výkonnosti colných sankcií (analýza počtu opravných prostriedkov, miera opakovaného nedodržiavania povinností atď.); šírenie osvedčených postupov medzi colnými správami (účinnosť kontrol a sankcií, zníženie administratívnych nákladov atď.); šírenie skúseností hospodárskych subjektov a vytváranie prepojení medzi nimi; monitorovanie, ako colné správy vykonávajú svoje činnosti a vykonávanie štatistickej činnosti, pokiaľ ide o porušenia predpisov podnikmi z tretích krajín. V rámci systému spolupráce sa všetky členské štáty bezodkladne informujú o vyšetrovaní porušení colných predpisov a o zistených porušeniach tak, aby sa uľahčoval obchod, predchádzalo vstupovaniu nezákonného tovaru na vnútorný trh a zlepšovala účinnosť kontrol.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 3
Článok 3
Článok 3
Prísna zodpovednosť za porušenia colných predpisov
Porušenia colných predpisov
Členské štáty zabezpečia, aby nasledujúce konania alebo opomenutia predstavovali porušenia colných predpisov bez ohľadu na akýkoľvek prvok zavinenia:
Členské štáty zabezpečia, aby nasledujúce konania alebo opomenutia predstavovali porušenia colných predpisov:
a)  zlyhanie osoby, ktorá podáva colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze s cieľom zabezpečiť presnosť a úplnosť informácií uvedených vo vyhlásení, oznámení alebo žiadosti v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) kódexu;
a)  zlyhanie osoby, ktorá podáva colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze s cieľom zabezpečiť presnosť a úplnosť informácií uvedených vo vyhlásení, oznámení alebo žiadosti v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) kódexu;
b)  zlyhanie osoby, ktorá podáva colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze s cieľom zabezpečiť pravosť, presnosť a platnosť akéhokoľvek sprievodného dokladu v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. b) kódexu;
b)  zlyhanie osoby, ktorá podáva colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze s cieľom zabezpečiť pravosť, presnosť a platnosť akéhokoľvek sprievodného dokladu v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. b) kódexu;
c)  zlyhanie osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 127 kódexu, oznámenie o príchode námorného plavidla alebo lietadla v súlade s článkom 133 kódexu, vyhlásenie na dočasné uskladnenie v súlade s článkom 145 kódexu, colné vyhlásenie v súlade s článkom 158 kódexu, oznámenie o činnosti v slobodných pásmach v súlade s článkom 244 ods. 2 kódexu, vyhlásenie pred výstupom v súlade s článkom 263 kódexu, vyhlásenie o spätnom vývoze v súlade s článkom 270 kódexu, predbežné colné vyhlásenie o výstupe v súlade s článkom 271 kódexu alebo oznámenie o spätnom vývoze v súlade s článkom 274 kódexu;
c)  zlyhanie osoby podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 127 kódexu, oznámenie o príchode námorného plavidla alebo lietadla v súlade s článkom 133 kódexu, vyhlásenie na dočasné uskladnenie v súlade s článkom 145 kódexu, colné vyhlásenie v súlade s článkom 158 kódexu, oznámenie o činnosti v slobodných pásmach v súlade s článkom 244 ods. 2 kódexu, vyhlásenie pred výstupom v súlade s článkom 263 kódexu, vyhlásenie o spätnom vývoze v súlade s článkom 270 kódexu, predbežné colné vyhlásenie o výstupe v súlade s článkom 271 kódexu alebo oznámenie o spätnom vývoze v súlade s článkom 274 kódexu;
d)  zlyhanie hospodárskeho subjektu pri uchovávaní dokladov a informácií týkajúcich sa splnenia colných formalít akýmkoľvek prístupným spôsobom počas troch rokov požadovaných v colných predpisoch v súlade s článkom 51 kódexu;
d)  zlyhanie hospodárskeho subjektu pri uchovávaní dokladov a informácií týkajúcich sa splnenia colných formalít akýmkoľvek prístupným spôsobom počas troch rokov požadovaných v colných predpisoch v súlade s článkom 51 kódexu;
e)  odňatie tovaru vstupujúceho na colné územie Únie spod colného dohľadu bez povolenia colných orgánov v rozpore s článkom 134 ods. 1 prvým a druhým pododsekom kódexu;
e)  odňatie tovaru vstupujúceho na colné územie Únie spod colného dohľadu bez povolenia colných orgánov v rozpore s článkom 134 ods. 1 prvým a druhým pododsekom kódexu;
f)  odňatie tovaru spod colného dohľadu v rozpore s článkom 134 ods. 1 štvrtým pododsekom, článkom 158 ods. 3 a článkom 242 kódexu;
f)  odňatie tovaru spod colného dohľadu v rozpore s článkom 134 ods. 1 štvrtým pododsekom, článkom 158 ods. 3 a článkom 242 kódexu;
g)  zlyhanie osoby, ktorá prepravuje tovar na colné územie Únie pri plnení povinností týkajúcich sa prepravy tovaru na príslušné miesto v súlade s článkom 135 ods. 1 kódexu alebo informovanie colných orgánov, ak povinnosti nemožno splniť v súlade s článkom 137 ods. 1 a 2 kódexu;
g)  zlyhanie osoby, ktorá prepravuje tovar na colné územie Únie pri plnení povinností týkajúcich sa prepravy tovaru na príslušné miesto v súlade s článkom 135 ods. 1 kódexu alebo bezodkladné informovanie colných orgánov, ak povinnosti nemožno splniť v súlade s článkom 137 ods. 1 a 2 kódexu, a informovanie o tom, kde sa tovar nachádza;
h)  zlyhanie osoby, ktorá prepravuje tovar do slobodného pásma, ak slobodné pásmo susedí s pozemnou hranicou medzi členským štátom a treťou krajinou, pri preprave uvedeného tovaru priamo do tohto slobodného pásma bez toho, aby prechádzal cez inú časť colného územia Únie v súlade s článkom 135 ods. 2 kódexu;
h)  zlyhanie osoby, ktorá prepravuje tovar do slobodného pásma, ak slobodné pásmo susedí s pozemnou hranicou medzi členským štátom a treťou krajinou, pri preprave uvedeného tovaru priamo do tohto slobodného pásma bez toho, aby prechádzal cez inú časť colného územia Únie v súlade s článkom 135 ods. 2 kódexu;
i)  zlyhanie deklaranta dočasného uskladnenia alebo colného režimu pri poskytnutí dokladov colným orgánom, ak si to vyžadujú právne predpisy Únie, alebo ak je to nutné na colné kontroly, v súlade s článkom 145 ods. 2 a článkom 163 ods. 2 kódexu;
i)  zlyhanie deklaranta dočasného uskladnenia alebo colného režimu pri poskytnutí dokladov colným orgánom, ak si to vyžadujú právne predpisy Únie, alebo ak je to nutné na colné kontroly, v súlade s článkom 145 ods. 2 a článkom 163 ods. 2 kódexu;
j)  zlyhanie hospodárskeho subjektu zodpovedného za dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, pri jeho prepustení do colného režimu alebo spätné vyvezenie v lehote v súlade s článkom 149 kódexu;
j)  zlyhanie deklaranta dočasného uskladnenia alebo osoby, ktorá drží tovar na iných miestach, ktoré určia alebo schvália colné orgány, zodpovednej za dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, pri jeho prepustení do colného režimu alebo spätné vyvezenie v lehote v súlade s článkom 149 kódexu;
k)  zlyhanie deklaranta colného režimu, pokiaľ ide o sprievodné doklady, ktoré sa požadujú na uplatňovanie príslušného režimu, ktoré sú v jeho držbe a k dispozícii colným orgánom v čase podania colného vyhlásenia alebo dodatočného colného vyhlásenia, v súlade s článkom 163 ods. 1 a článkom 167 ods. 1 druhým pododsekom kódexu;
k)  zlyhanie deklaranta colného režimu, pokiaľ ide o sprievodné doklady, ktoré sa požadujú na uplatňovanie príslušného režimu, ktoré sú v jeho držbe a k dispozícii colným orgánom v čase podania colného vyhlásenia alebo dodatočného colného vyhlásenia, v súlade s článkom 163 ods. 1 a článkom 167 ods. 1 druhým pododsekom kódexu;
l)  zlyhanie deklaranta colného režimu v prípade zjednodušeného colného vyhlásenia podľa článku 166 kódexu alebo zápisu do evidencie deklaranta podľa článku 182 kódexu pri podaní dodatočného colného vyhlásenia na príslušnom colnom úrade v stanovenej lehote v súlade s článkom 167 ods. 1 kódexu;
l)  zlyhanie deklaranta colného režimu v prípade zjednodušeného colného vyhlásenia podľa článku 166 kódexu alebo zápisu do evidencie deklaranta podľa článku 182 kódexu pri podaní dodatočného colného vyhlásenia na príslušnom colnom úrade v stanovenej lehote v súlade s článkom 167 ods. 1 kódexu;
m)  odstránenie alebo zničenie prostriedkov identifikácie pripevnených na tovar, balenie alebo dopravné prostriedky bez predchádzajúceho oprávnenia udeleného colnými orgánmi v súlade s článkom 192 ods. 2 kódexu;
m)  odstránenie alebo zničenie prostriedkov identifikácie pripevnených na tovar, balenie alebo dopravné prostriedky bez predchádzajúceho oprávnenia udeleného colnými orgánmi v súlade s článkom 192 ods. 2 kódexu;
n)  zlyhanie držiteľa colného režimu aktívny zušľachťovací styk pri ukončení colného režimu v lehote určenej v súlade s článkom 257 kódexu;
n)  zlyhanie držiteľa colného režimu aktívny zušľachťovací styk pri ukončení colného režimu v lehote určenej v súlade s článkom 257 kódexu;
o)  zlyhanie držiteľa colného režimu aktívny zušľachťovací styk pri vývoze chybného tovaru v lehote v súlade s článkom 262 kódexu;
o)  zlyhanie držiteľa colného režimu aktívny zušľachťovací styk pri vývoze chybného tovaru v lehote v súlade s článkom 262 kódexu;
p)  výstavbu budovy v slobodnom pásme bez súhlasu colných orgánov v súlade s článkom 244 ods. 1 kódexu;
p)  výstavbu budovy v slobodnom pásme bez predchádzajúceho súhlasu colných orgánov v súlade s článkom 244 ods. 1 kódexu;
q)  nezaplatenie dovozného alebo vývozného cla osobou zodpovednou za platenie v určenej lehote v súlade s článkom 108 kódexu.
q)  nezaplatenie dovozného alebo vývozného cla osobou zodpovednou za platenie v určenej lehote v súlade s článkom 108 kódexu;
qa)   zlyhanie hospodárskeho subjektu pri predložení na žiadosť colných orgánov požadovaných dokladov a informácií vo vhodnej forme a v primeranej lehote a pri poskytnutí pomoci potrebnej na vykonanie colných formalít alebo kontrol v súlade s článkom 15 ods. 1 kódexu;
qb)   zlyhanie držiteľa rozhodnutia týkajúceho sa uplatňovania colných predpisov pri plnení povinností vyplývajúcich z uvedeného rozhodnutia v súlade s článkom 23 ods. 1 kódexu;
qc)   neinformovanie colných orgánov bezodkladne o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastane po vydaní rozhodnutia týmito orgánmi a ktorá môže mať vplyv na jeho ďalšiu platnosť alebo obsah v súlade s článkom 23 ods. 2 kódexu, zo strany držiteľa rozhodnutia týkajúceho sa uplatňovania colných predpisov;
qd)   nepredloženie zo strany držiteľa colného režimu tranzit Únie tovaru v nezmenenom stave colnému úradu určenia v určenej lehote v súlade s článkom 233 ods. 1 písm. a) kódexu;
qe)   vykládka alebo prekládka tovaru z dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravuje, bez udelenia súhlasu colných orgánov alebo na miestach, ktoré neurčili ani neschválili tieto orgány v súlade s článkom 140 kódexu;
qf)   uskladnenie tovaru v dočasných skladovacích priestoroch alebo colných skladoch bez povolenia udeleného v súlade s článkami 147 a 148 kódexu;
qg)   zlyhanie držiteľa povolenia alebo držiteľa colného režimu pri plnení povinností vyplývajúcich z uskladnenia tovaru, na ktorý sa vzťahuje colný režim colné uskladňovanie v súlade s článkom 242 ods. 1 písm. a) a b) kódexu.
qh)   poskytnutie nepravdivých informácií alebo falšovaných dokladov colným orgánom požadovaných týmito orgánmi v súlade s článkami 15 alebo 163 kódexu;
qi)   uvedenie nesprávnych alebo neúplných informácií alebo predloženie nepravých, nesprávnych alebo neplatných dokladov zo strany hospodárskeho subjektu na získanie povolenia od colných orgánov:
i)   s cieľom stať sa schváleným hospodárskym subjektom v súlade s článkom 38 kódexu;
ii)   s cieľom využívať zjednodušené colné vyhlásenie v súlade s článkom 166 kódexu;
iii)   s cieľom využívať iné colné zjednodušenia v súlade s článkami 177, 179, 182 alebo 185 kódexu; alebo
iv)   s cieľom prepustiť tovar v rámci osobitného colného režimu v súlade s článkom 211 kódexu;
qj)   vstup tovaru na colné územie Únie alebo jeho výstup z colného územia Únie bez jeho predloženia colným orgánom v súlade s článkami 139 a 245 alebo článkom 267 ods. 2 kódexu;
qk)   zušľachtenie tovaru v colnom uskladňovaní bez povolenia udeleného colnými orgánmi v súlade s článkom 241 kódexu;
ql)   nadobudnutie alebo prechovávanie tovaru súvisiaceho s niektorými porušeniami colných predpisov stanovenými v písm. qd) a qj) tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 4
Článok 4
vypúšťa sa
Porušenia colných predpisov, ku ktorým došlo z nedbanlivosti
Členské štáty zabezpečia, aby nasledujúce konania alebo opomenutia predstavovali porušenia colných predpisov, ku ktorým došlo z nedbanlivosti:
a)   zlyhanie hospodárskeho subjektu zodpovedného za dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, pri jeho prepustení do colného režimu alebo spätné vyvezenie v lehote v súlade s článkom 149 kódexu;
b)   zlyhanie hospodárskeho subjektu pri poskytnutí colným orgánom pomoci potrebnej na vykonanie colných formalít alebo kontrol v súlade s článkom 15 ods. 1 kódexu;
c)   zlyhanie držiteľa rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov pri plnení povinností vyplývajúcich z uvedeného rozhodnutia v súlade s článkom 23 ods. 1 kódexu;
d)   neinformovanie colných orgánov bezodkladne o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastane po vydaní rozhodnutia týmito orgánmi a ktorá môže mať vplyv na jeho ďalšiu platnosť alebo obsah v súlade s článkom 23 ods. 2 kódexu, zo strany držiteľa rozhodnutia týkajúceho sa uplatňovania colných predpisov;
e)   zlyhanie hospodárskeho subjektu pri predložení colným orgánom tovaru, ktorý vstupuje na colné územie Únie v súlade s článkom 139 kódexu;
f)   zlyhanie držiteľa colného režimu tranzit Únie pri predložení tovaru v nezmenenom stave colnému úradu určenia v určenej lehote v súlade s článkom 233 ods. 1 písm. a) kódexu;
g)   zlyhanie hospodárskeho subjektu pri predložení tovaru prepraveného do slobodného pásma colným orgánom v súlade s článkom 245 kódexu;
h)   zlyhanie hospodárskeho subjektu pri predložení tovaru, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, colným orgánom pri výstupe v súlade s článkom 267 ods. 2 kódexu;
i)   vykládka alebo prekládka tovaru z dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravuje, bez udelenia súhlasu colných orgánov alebo na miestach, ktoré neurčili ani neschválili tieto orgány v súlade s článkom 140 kódexu;
j)   uskladnenie tovaru v dočasných skladovacích priestoroch alebo colných skladoch bez povolenia udeleného v súlade s článkami 147 a 148;
k)   zlyhanie držiteľa povolenia alebo držiteľa colného režimu pri plnení povinností vyplývajúcich z uskladnenia tovaru, na ktorý sa vzťahuje colný režim colné uskladňovanie v súlade s článkom 242 ods. 1 písm. a) a b) kódexu.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 5
Článok 5
vypúšťa sa
Porušenia colných predpisov, ku ktorým došlo úmyselne
Členské štáty zabezpečia, aby nasledujúce konania alebo opomenutia predstavovali porušenia colných predpisov, ku ktorým došlo úmyselne:
a)   poskytnutie nepravdivých informácií alebo falšovaných dokladov colným orgánom požadovaných týmito orgánmi v súlade s článkami 15 alebo 163 kódexu;
b)   použitie nepravdivých vyhlásení alebo iných protiprávnych prostriedkov zo strany hospodárskeho subjektu na získanie povolenia od colných orgánov:
i)   s cieľom stať sa schváleným hospodárskym subjektom v súlade s článkom 38 kódexu;
ii)   s cieľom využívať zjednodušené colné vyhlásenie v súlade s článkom 166 kódexu;
iii)   s cieľom využívať iné colné zjednodušenia v súlade s článkami 177, 179, 182 a 185 kódexu;
iv)   s cieľom prepustiť tovar v rámci osobitného colného režimu v súlade s článkom 211 kódexu;
c)   vstup tovaru na colné územie Únie alebo jeho výstup z colného územia Únie bez jeho predloženia colným orgánom v súlade s článkami 139 a 245 alebo článkom 267 ods. 2 kódexu;
d)   zlyhanie držiteľa rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov pri plnení povinností vyplývajúcich z uvedeného rozhodnutia v súlade s článkom 23 ods. 1 kódexu;
e)   neinformovanie colných orgánov bezodkladne o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastane po vydaní rozhodnutia týmito orgánmi a ktorá môže mať vplyv na jeho ďalšiu platnosť alebo obsah v súlade s článkom 23 ods. 2 kódexu, zo strany držiteľa rozhodnutia týkajúceho sa uplatňovania colných predpisov;
f)   zušľachtenie tovaru v colnom uskladňovaní bez povolenia udeleného colnými orgánmi v súlade s článkom 241 kódexu;
g)   nadobudnutie alebo prechovávanie tovaru súvisiaceho s niektorými porušeniami colných predpisov stanovenými v článku 4 písm. f) a tomto článku písm. c).
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 6
Článok 6
Článok 6
Podnecovanie ku konaniu alebo opomenutiu, ich napomáhanie, navádzanie na ne a pokus o ne
Podnecovanie, napomáhanie, navádzanie a pokus
1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa podnecovanie ku konaniu alebo opomenutiu alebo ich napomáhanie a navádzanie na ne uvedené v článku 5 považovali za porušovanie colných predpisov.
1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa podnecovanie alebo napomáhanie a navádzanie na konanie, alebo opomenutie konania uvedené v článku 8b ods. 2 považovali za porušovanie colných predpisov.
2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa konania alebo opomenutia uvedené v článku 5 písm. b) alebo c) považovali za porušenie colných predpisov.
2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pokus o konanie alebo opomenutie podľa článku 3 písm. qi) alebo qj) považovali za porušenie colných predpisov.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 7
Článok 7
Článok 7
Pochybenia colných orgánov
Pochybenia colných orgánov
Konania alebo opomenutia uvedené v článkoch 3 6 nepredstavovali porušenie colných predpisov, ak sa stali v dôsledku pochybenia colných orgánov.
Konania alebo opomenutia uvedené v článkoch 3 a 6 sa nepovažujú za porušenie colných predpisov, ak sa stali v dôsledku pochybenia colných orgánov v súlade s článkom 119 kódexu, a colné orgány sú zodpovedné v prípadoch, keď v dôsledku chyby vznikla škoda.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členský štát zabezpečí, aby sa právnické osoby zodpovedali za porušenia colných predpisov, ktorých sa dopustila v ich prospech akákoľvek osoba, ktorá konala buď samostatne alebo ako člen orgánu právnickej osoby a ktorá má v rámci tejto právnickej osoby vedúce postavenie na základe:
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa právnické osoby zodpovedali za porušenia colných predpisov uvedené v článkoch 3 a 6, ktorých sa dopustila v ich prospech akákoľvek osoba, ktorá konala buď samostatne alebo ako člen orgánu právnickej osoby a ktorá má v rámci tejto právnickej osoby vedúce postavenie na základe:
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2
2.  Členské štáty takisto zabezpečia, aby právnické osoby boli zodpovedné za porušenie colných predpisov, ak bolo v dôsledku nedostatočného dohľadu alebo kontroly zo strany osoby uvedenej v odseku 1 umožnené porušenie colných predpisov v prospech takejto právnickej osoby, ktorého sa dopustila osoba v podriadenom postavení voči osobe uvedenej v odseku 1.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 a (nový)
3a.   Na účely tejto smernice „právnická osoba“ je akýkoľvek subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov alebo verejných orgánov vykonávajúcich štátnu moc a verejných medzinárodných organizácií.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 8 a (nový)
Článok 8a
Faktory, ktoré treba zohľadniť pri posúdení, či je porušenie menej závažné
1.   Pri určovaní, či je porušenie podľa článku 3 menej závažné, členské štáty zabezpečia od začiatku konania, teda pri určovaní, či došlo k porušeniu colných predpisov, že ich príslušné orgány zohľadnia všetky relevantné okolnosti, vrátane týchto:
a)   k porušeniu došlo v dôsledku nedbanlivosti;
b)   dotknutý tovar nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam uvedeným v článku 134 ods. 1 druhej vete kódexu a v článku 267 ods. 3 písm. e) kódexu;
c)   porušenie má malý vplyv alebo nemá žiadny vplyv na výšku cla, ktoré sa má zaplatiť;
d)   osoba zodpovedná za porušenie v konaní účinne spolupracuje s príslušným orgánom;
e)   osoba zodpovedná za porušenie sa dobrovoľne prizná k porušeniu za predpokladu, že porušenie ešte nie je predmetom vyšetrovania, o ktorom by osoba zodpovedná za porušenie mala vedomosť;
f)   osoba zodpovedná za porušenie vie preukázať, že vynakladá významné úsilie o zosúladenie s colnými predpismi Únie tým, že preukáže vysokú úroveň kontroly svojich operácií, napríklad prostredníctvom systému plnenia;
g)   osoba zodpovedná za porušenie je malý alebo stredný podnik, ktorá doposiaľ nemala skúsenosti s colnými záležitosťami.
2.   Príslušné orgány považujú porušenie za menej závažné iba v prípade, ak neexistuje priťažujúca okolnosť, pokiaľ ide o porušenie podľa článku 8b.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 8 b (nový)
Článok 8b
Faktory, ktoré treba zohľadniť pri posúdení, či je porušenie závažné
1.   Pri určení, či je porušenie podľa článku 3 alebo 6 závažné, členské štáty zabezpečia od začiatku konania, teda počas rozhodovania o tom, či došlo k porušeniu colných predpisov, že príslušné orgány zohľadnia ktorúkoľvek z týchto okolností:
a)   porušenie bolo spáchané úmyselne;
b)   porušenie trvalo dlhšiu dobu s cieľom pokračovať v ňom;
c)   podobné alebo súvisiace porušenie pokračuje alebo sa opakuje, teda dochádza k nemu viac než raz;
d)   porušenie má výrazný vplyv na výšku dovozného alebo vývozného cla, ktoré sa má zaplatiť;
e)   dotknutý tovar je predmetom zákazov alebo obmedzení uvedených v článku 134 ods. 1 druhej vete kódexu a v článku 267 ods. 3 písm. e) kódexu;
f)   osoba zodpovedná za porušenie odmieta spolupracovať alebo spolupracovať v plnej miere s príslušným orgánom;
g)   osoba zodpovedná za porušenie už v minulosti porušila colné predpisy.
2.   Porušenia uvedené v článku 3 písm. f), g), p), qi) a qj) predstavujú svojou povahou závažné porušenie.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 9
Článok 9
Článok 9
Sankcie za porušenia colných predpisov uvedené v článku 3
Netrestnoprávne sankcie za menej závažné porušenia colných predpisov
Členské štáty zabezpečia, aby sa za porušenia colných predpisov ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uvedené v článku 3nasledujúcom rozsahu:
1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa za porušenia colných predpisov uvedené v článku 3, ktoré sa v súlade s článkom 8a považujú za menej závažné, ukladali okrem náhrady cla, ktoré malo byť zaplatené, aj účinné, primerané, odrádzajúce sankcie a netrestnoprávne sankcietomto rozsahu:
a)  Ak sa porušenie colných predpisov týka špecifického tovaru, uloží sa peňažná pokuta od 1 % do 5 % hodnoty tovaru;
a)  ak sa porušenie colných predpisov týka nezaplateného cla, uloží sa peňažná pokuta do výšky 70 % nezaplateného cla;
b)   Ak sa porušenie colných predpisov netýka špecifického tovaru, uloží sa peňažná pokuta od 150 EUR do 7 500 EUR.
b)  ak sa porušenie colných predpisov netýka uniknutého cla, uloží sa peňažná pokuta do 7 500 EUR.
2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa pri určovaní výšky sankcií, ktoré sa majú uložiť podľa ustanovení ods. 1 tohto článku, zohľadnili všetky relevantné okolnosti uvedené v článku 8a.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 10
Článok 10
vypúšťa sa
Sankcie za porušenia colných predpisov uvedené v článku 4
Členské štáty zabezpečia, aby sa za porušenia colných predpisov ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uvedené v článku 4 v nasledujúcom rozsahu:
a)   Ak sa porušenie colných predpisov týka špecifického tovaru, uloží sa peňažná pokuta až do 15 % hodnoty tovaru;
b)   Ak sa porušenie colných predpisov netýka špecifického tovaru, uloží sa peňažná pokuta až do 22 500 EUR.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 11
Článok 11
Článok 11
Sankcie za porušenia colných predpisov uvedené v článkoch 5 a 6
Netrestnoprávne sankcie za vážne porušenia colných predpisov
Členské štáty zabezpečia, aby sa za porušenia colných predpisov ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uvedené v článkoch 5 a 6nasledujúcich limitoch:
1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa za porušenia colných predpisov uvedené v článkoch 3 a 6, ktoré sa v súlade s článkom 8b považujú za závažné, ukladali okrem náhrady cla, ktoré malo byť zaplatené, aj účinné, primerané, odrádzajúce sankcie a netrestnoprávne sankcietomto rozsahu:
a)  Ak sa porušenie colných predpisov týka špecifického tovaru, uloží sa peňažná pokuta do 30 % hodnoty tovaru;
a)  ak sa porušenie colných predpisov týka nezaplateného cla, uloží sa peňažná pokuta v rozsahu od 70 % do 140 % nezaplateného cla;
aa)   ak sa porušenie colných predpisov netýka nezaplateného cla, ale hodnoty tovaru, uloží sa peňažná pokuta v rozsahu od 15 % do 30 % hodnoty tovaru;
b)   Ak sa porušenie colných predpisov netýka špecifického tovaru, uloží sa peňažná pokuta do 45 000 EUR.
b)  ak sa porušenie colných predpisov netýka nezaplateného cla ani hodnoty tovaru, uloží sa peňažná pokuta od 7 500 EUR do 45 000 EUR.
2.   Členské štáty zabezpečia, aby as pri určovaní výšky sankcií, ktoré sa majú uložiť podľa ustanovení ods. 1 tohto článku, zohľadnili všetky relevantné okolnosti uvedené v článku 8a a článku 8b ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Ďalšie netrestnoprávne sankcie za vážne porušenia
1.   Okrem sankcií uvedených v článku 11 a v súlade s kódexom môžu členské štáty v prípade závažného porušenia uložiť tieto nepeňažné sankcie:
a)   trvalá alebo dočasná konfiškácia tovaru;
b)   pozastavenie platnosti oprávnenia, ktoré bolo udelené.
2.   V súlade s kódexom členské štáty zabezpečia, že v prípade vážneho alebo opakovaného porušenia colných právnych predpisov bude rozhodnutie o udelení postavenia schváleného hospodárskeho subjektu zrušené.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 11 b (nový)
Článok 11b
Preskúmanie
1.   Výšky uplatniteľných pokút podľa článkov 9 a 11 Komisia spolu s príslušnými orgánmi členských štátov preskúma päť rokov od ... [nadobudnutie účinnosti tejto smernice]. Účelom postupu preskúmania je zabezpečiť, aby boli výšky pokút ukladaných v rámci Colnej únie konvergentnejšie s cieľom harmonizácie jej fungovania.
2.   Komisia každoročne zverejní podrobnosti o sankciách uložených členskými štátmi za porušenia colných predpisov podľa článkov 3 a 6.
3.   Členské štáty zabezpečia dodržiavanie colných právnych predpisov v zmysle bodu 2 článku 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/20121.
_______________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 11 c (nový)
Článok 11c
Dohoda
Členské štáty zabezpečia možnosť uzavretia dohody ako postupu, ktorý umožňuje príslušným orgánom uzatvoriť s osobou zodpovednou za porušenie dohodu o vyriešení záležitosti porušenia colných predpisov ako alternatívu voči začatiu alebo pokračovaniu súdneho konania, ak táto osoba akceptuje okamžite vykonateľnú sankciu.
Ak sa však súdne konanie už začalo, môžu príslušné orgány vyriešiť spor dohodou len so súhlasom súdu.
Komisia poskytne usmernenia týkajúce sa uzavretia dohody, aby sa zabezpečilo, že osoba zodpovedná za porušenie bude mať možnosť uzavrieť dohodu v súlade so zásadou rovnakého a transparentného zaobchádzania a že každá takáto dohoda bude obsahovať zverejnenie výsledku takéhoto postupu.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 12
Článok 12
vypúšťa sa
Účinné uplatňovanie sankcií a výkon právomocí ukladať sankcie príslušnými orgánmi
Členské štáty zabezpečia, aby pri určovaní typu a úrovne sankcií za porušenia colných predpisov uvedené v článkoch 3 až 6 príslušné orgány zohľadnili všetky príslušné okolnosti v prípade potreby vrátane:
a)  závažnosti a trvania porušenia;
b)  skutočnosti, že osoba zodpovedná za porušenie, je schválený hospodársky subjekt;
c)  zaplatenia sumy dovozného alebo vývozného cla;
d)  skutočnosti, že zahrnutý tovar je predmetom zákazov alebo obmedzení uvedených v článku 134 ods. 1 druhej vete kódexu a v článku 267 ods. 3 písm. e) kódexu alebo predstavuje riziko pre verejnú bezpečnosť;
e)  úrovne spolupráce osoby zodpovednej za porušenie s príslušným orgánom;
f)  predchádzajúcich porušení, ktorých sa dopustila osoba zodpovedná za porušenie.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
Súlad
Členské štáty zabezpečia, aby usmernenia a publikácie ako splniť colné predpisy Únie a byť s nimi naďalej v súlade boli sprístupnené zainteresovaným stranám, a to v ľahko prístupnej, zrozumiteľnej a aktuálnej forme.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 13
Článok 13
Premlčanie
Článok 13
Premlčanie
1.  Členské štáty zabezpečia, aby premlčacia lehota konania týkajúceho sa porušenia colných predpisov uvedená v článkoch 3 6 bola štyri roky a aby začala plynúť v deň, keď došlo k porušeniu colných predpisov.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby premlčacia doba pre začatie konania týkajúceho sa porušenia colných predpisov uvedeného v článkoch 3 a 6 bola štyri roky a aby začala plynúť v deň, keď došlo k porušeniu colných predpisov.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade pokračujúceho alebo opakovaného porušenia colných predpisov premlčacia lehota začala plynúť toho dňa, keď sa skončí konanie alebo opomenutie predstavujúce porušenie colných predpisov.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade pokračujúceho alebo opakovaného porušenia colných predpisov premlčacia doba začala plynúť v deň, keď sa skončí konanie alebo opomenutie predstavujúce porušenie colných predpisov.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa premlčacia lehota prerušila akýmkoľvek aktom príslušného orgánu oznámeným danej osobe v súvislosti s prešetrovaním alebo súdnymi konaniami týkajúcimi sa toho istého porušenia colných predpisov. Premlčacia doba začína plynúť po každom akte prerušenia.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa premlčacia doba prerušila akýmkoľvek aktom príslušného orgánu oznámeným danej osobe v súvislosti s prešetrovaním alebo súdnymi konaniami týkajúcimi sa toho istého porušenia colných predpisov, alebo konaním osoby zodpovednej za porušenie. Premlčacia doba naďalej plynie odo dňa, keď skončí dôvod prerušenia.
4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa začatiu alebo pokračovaniu akéhokoľvek konania týkajúceho sa porušenia colných predpisov uvedených v článkoch 3 6 zabránilo po uplynutí ôsmich rokov odo dňa uvedeného v odseku 1 alebo 2.
4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby boli akéhokoľvek konania týkajúce sa porušenia colných predpisov uvedených v článkoch 3 alebo 6 premlčané bez ohľadu na akékoľvek prerušenie premlčacej doby podľa odseku 3 tohto článku po uplynutí ôsmich rokov odo dňa uvedeného v odseku 1 alebo 2 tohto článku.
5.  Členské štáty zabezpečia, aby premlčacia lehota na presadenie rozhodnutia o uložení sankcie bola tri roky. Toto obdobie sa začína dňom, keď sa rozhodnutie stáva konečným.
5.  Členské štáty zabezpečia, aby premlčacia doba na presadenie rozhodnutia o uložení sankcie bola tri roky. Toto obdobie sa začína dňom, keď sa rozhodnutie stáva konečným.
6.  Členské štáty stanovia prípady, v ktorých dochádza k pozastaveniu premlčacích lehôt stanovených v odsekoch 1, 4 a 5.
6.  Členské štáty stanovia prípady, v ktorých dochádza k pozastaveniu premlčacích dôb stanovených v odsekoch 1, 4 a 5.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1
Členské štáty spolupracujú a vymieňajú si akékoľvek informácie potrebné na konanie týkajúce sa konaní alebo opomenutí predstavujúcich porušenie colných predpisov uvedených v článkoch 3 6, najmä v prípade, keď viac ako jeden členský štát začal konanie proti tej istej osobe v súvislosti s tými istými skutočnosťami.
Členské štáty spolupracujú a vymieňajú si akékoľvek informácie potrebné na konanie týkajúce sa konaní alebo opomenutí predstavujúcich porušenie colných predpisov uvedených v článkoch 3 a 6, najmä v prípadoch, keď viac ako jeden členský štát začal konanie proti tej istej osobe v súvislosti s tými istými skutočnosťami. Cieľom spolupráce medzi členskými štátmi je zvyšovanie účinnosti colných kontrol tovaru a harmonizácia postupov v rámci Únie.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 a (nový)
Komisia dohliada nad spoluprácou medzi členskými štátmi s cieľom vytvoriť kľúčové ukazovatele výkonnosti vzťahujúce sa na colné kontroly a sankcie, šírenie najlepších postupov a koordináciu odbornej prípravy colných úradníkov.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 17
Článok 17
Článok 17
Zabavenie
Zabavenie
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali možnosť dočasne zabaviť akýkoľvek tovar, dopravný prostriedok a akýkoľvek iný nástroj použitý na porušenie colných predpisov uvedeného v článkoch 3 6.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali možnosť dočasne zaistiť akýkoľvek tovar, dopravný prostriedok alebo iný nástroj použitý na porušenie colných predpisov uvedených v článkoch 3 a 6. Ak po uložení sankcie členský štát trvale skonfiškuje takéto výrobky, môže sa rozhodnúť tovar zničiť, opätovne použiť alebo recyklovať, a to podľa potreby.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 a (nový)
Komisia do 31. decembra 2017 predloží správu o ďalších prvkoch presadzovania colných predpisov Únie, ako napríklad dohľad, kontrola a vyšetrovanie, Európskemu parlamentu a Rade, ku ktorej v prípade potreby priloží legislatívny návrh na doplnenie tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 18 a (nový)
Článok 18a
Podávanie správ členskými štátmi
Členské štáty zasielajú Komisii štatistické údaje týkajúce sa porušení a sankcií, ktoré boli uložené v dôsledku týchto porušení, s cieľom umožniť Komisii posúdiť uplatňovanie tejto smernice. Takto poskytnuté informácie sa zasielajú každý rok po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisia môže tieto údaje použiť pri revízii tejto smernice s cieľom dosiahnuť lepšiu aproximáciu vnútroštátnych sankčných systémov.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0239/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia