Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2121(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0295/2016

Внесени текстове :

A8-0295/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0401

Приети текстове
PDF 463kWORD 50k
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: Сигурност на институциите (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2016, приет от Комисията на 30 юни 2016 г. (COM(2016)0310),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2016, приета от Съвета на 11 октомври 2016 г. и предадена на Европейския парламент в същия ден (12600/2016 – C8-0409/2016),

—  като взе предвид писмото на председателя на Парламента до председателя на Комисията от 7 юни 2016 г., и по-специално параграф 3 от него,

—  като взе предвид своя доклад относно прилагането на точка 27 от Междуинституционалното споразумение, който е част от общите заключения, постигнати в рамките на помирителната процедура за бюджета за 2016 г. на 14 ноември 2015 г.,

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0295/2016),

A.  като има предвид, че неотдавнашните терористични нападения накараха институциите на Съюза да преразгледат нуждите си от гледна точка на сигурността и да отбележат необходимостта от допълнителни ресурси през 2016 г.;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2016 съответно предлага засилване на бюджета за сигурност с обща сума от 15,8 милиона евро за европейските училища, Европейския парламент, Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската служба за външна дейност;

В.  като има предвид по-конкретно, че проект на коригиращ бюджет № 3/2016 има за цел създаването на 35 допълнителни постоянни длъжности за назначаването на допълнителни служители по сигурността в Европейския парламент; като има предвид, че тези длъжности следва да бъдат запазени в бюджета за 2017 г. и да бъдат изключени от целта за намаляване на персонала с 5%, тъй като те съответстват на нова дейност; като има предвид, че Парламентът напълно спазва своята декларация относно намаляването на персонала с 5%, приложена към съвместните заключения относно бюджета за 2016 г.;

1.  Приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 3/2016 във вида, в който е представен от Комисията;

2.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2016;

3.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 48, 24.2.2016 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност