Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2121(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0295/2016

Předložené texty :

A8-0295/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0401

Přijaté texty
PDF 387kWORD 44k
Úterý, 25. října 2016 - Štrasburk Konečné znění
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016: Bezpečnost orgánů EU (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, schválený s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2016, který Komise přijala dne 30. června 2016 (COM(2016)0310),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016, který Rada přijala dne 11. října 2016 a postoupila Evropskému parlamentu stejného dne (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  s ohledem na dopis, který dne 7. června 2016 zaslal předseda Parlamentu předsedovi Komise, zejména na odstavec 3 tohoto dopisu;

–  s ohledem na své prohlášení ohledně uplatnění bodu 27 interinstitucionální dohody, které je součástí společných závěrů dosažených v rámci dohodovacího procesu o rozpočtu na rok 2016 ze dne 14. listopadu 2015;

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0295/2016),

A.  vzhledem k tomu, že nedávné teroristické útoky vedly orgány a instituce Unie k tomu, aby přezkoumaly své potřeby v oblasti bezpečnosti a stanovily, že dalších zdrojů je zapotřebí v roce 2016;

B.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 3/2016 následně navrhuje posílení rozpočtu na oblast bezpečnosti o celkovou částku 15,8 milionu EUR v evropských školách, Evropském parlamentu, Evropské komisi, na Soudním dvoře, Evropském účetním dvoře, v Evropském hospodářském a sociálním výboru, Výboru regionů a v Evropské službě pro vnější činnost;

C.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016 je především vytvoření 35 dalších stálých pracovních míst pro přijetí dalších pracovníků ostrahy v Evropském parlamentu; vzhledem k tomu, že tato pracovní místa by měla být v rozpočtu na rok 2017 zachována a neměl by se na ně vztahovat cíl 5% snížení počtu zaměstnanců, neboť souvisejí s novou činností; vzhledem k tomu, že Parlament plně respektuje své prohlášení týkající se 5% snížení počtu zaměstnanců připojené ke společným závěrům k rozpočtu na rok 2016;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 3/2016, jak jej předložila Komise;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016;

3.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2016 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí