Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2121(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0295/2016

Indgivne tekster :

A8-0295/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0401

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 44k
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2016 for regnskabsåret 2016: Institutionernes sikkerhed (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, endeligt vedtaget den 25. november 2015(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2016, vedtaget af Kommissionen den 30. juni 2016 (COM(2016)0310),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2016, vedtaget af Rådet den 11. oktober 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  der henviser til skrivelsen fra Parlamentets formand til Kommissionens formand af 7. juni 2016, særlig stk. 3,

–  der henviser til sin udtalelse om anvendelsen af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale, som er en del af de fælles konklusioner, der blev opnået enighed om i forligsproceduren i forbindelse med 2016-budgettet den 14. november 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0295/2016),

A.  der henviser til, at de nylige terrorangreb har fået EU-institutionerne til at gennemgå deres sikkerhedsbehov og identificere behovet for yderligere midler i 2016;

B.  der henviser til, at det i forslaget til ændringsbudget nr. 3/2016 derfor foreslås at øge sikkerhedsbudgettet med et beløb på i alt 15,8 mio. EUR i Europaskolerne, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og EU-Udenrigstjenesten;

C.  der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 3/2016 især sigter mod at oprette 35 ekstra faste stillinger til rekruttering af flere sikkerhedsmedarbejdere i Europa-Parlamentet; der henviser til, at disse stillinger bør fastholdes i 2017-budgettet og bør være undtaget for målet om at reducere personalet med 5 %, da der er tale om en ny aktivitet; der henviser til, at Parlamentet fuldt ud står inde for sin udtalelse om reduktion af personalet med 5 %, der er vedføjet som bilag til de fælles konklusioner om 2016-budgettet;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 3/2016 som forelagt af Kommissionen;

2.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2016;

3.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2016 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 48 af 24.2.2016.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik