Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2121(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0295/2016

Esitatud tekstid :

A8-0295/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0401

Vastuvõetud tekstid
PDF 242kWORD 49k
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2016 kohta – Institutsioonide turvalisus (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 25. novembril 2015. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2016, mille komisjon võttis vastu 30. juunil 2016 (COM(2016)0310),

–  võttes arvesse 11. oktoobril 2016 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2016 kohta (12600/2016 – C8‑0409/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 7. juuni 2016. aasta kirja Euroopa Komisjoni presidendile, eriti selle kolmandat lõiku,

–  võttes arvesse oma avaldust institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 27 kohaldamise kohta, mis moodustab ühe osa 2016. aasta eelarve lepitusmenetluse raames saavutatud 14. novembri 2015. aasta ühisjäreldustest,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0295/2016),

A.  arvestades, et hiljutiste terrorirünnakute tagajärjel on liidu institutsioonid pidanud oma julgeolekuvajadused läbi vaatama, tuvastades vajaduse lisavahendite järele 2016. aastal;

B.  arvestades, et paranduseelarve projektis nr 3/2016 tehakse seetõttu ettepanek suurendada julgeolekueelarvet kokku 15,8 miljoni euro võrra Euroopa Koolides, Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis, Euroopa Kohtus, Euroopa Kontrollikojas, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, Regioonide Komitees ja Euroopa välisteenistuses;

C.  arvestades, et konkreetselt kavandatakse paranduseelarve projektis nr 3/2016 35 alalise ametikoha lisandumine täiendavate turvatöötajate värbamiseks Euroopa Parlamenti; arvestades, et sellised ametikohad tuleks 2017. aasta eelarves säilitada ja mitte kohaldada nende suhtes personali 5 % vähendamise eesmärki, kuna tegu on uute meetmetega; arvestades, et parlament austab täielikult personali 5 % vähendamise kohta tehtud avaldust 2016. aasta eelarvet puudutavate ühisjärelduste lisas;

1.  võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3/2016 teadmiseks;

2.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2016 kohta heaks;

3.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2016 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 48, 24.2.2016.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika