Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2121(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0295/2016

Texte depuse :

A8-0295/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2016 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0401

Texte adoptate
PDF 246kWORD 48k
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2016 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: securitatea instituțiilor (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(1) al Consiliului, în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 adoptat de Comisie la 30 iunie 2016 (COM(2016)0310),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 adoptată de Consiliu la 11 octombrie 2016 și transmisă Parlamentului European la aceeași dată (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  având în vedere scrisoarea Președintelui Parlamentului European din 7 iunie 2016, adresată Președintelui Comisiei Europene, în special punctul 3,

–  având în vedere declarația sa cu privire la aplicarea punctului 27 din Acordul interinstituțional, care face parte din concluziile comune formulate la 14 noiembrie 2015 în cadrul procesului de conciliere desfășurat în vederea adoptării bugetului pentru 2016,

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0295/2016),

A.  întrucât atacurile teroriste recente au determinat instituțiile Uniunii să își revizuiască nevoile în materie de securitate, iar în urma acestui proces ele au constatat, în cursul exercițiului 2016, faptul că sunt necesare resurse suplimentare;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 propune, prin urmare, consolidarea bugetului pentru securitate prin mobilizarea unei sume suplimentare totale de 15,8 milioane EUR, care va fi utilizată pentru măsuri de securitate în Școlile Europene, Parlamentul European, Comisia Europeană, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Serviciul European de Acțiune Externă;

C.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 prevede, în special, crearea unui număr de 35 de posturi permanente suplimentare, pentru a permite recrutarea unui număr suplimentar de agenți de securitate în cadrul Parlamentului European; întrucât aceste posturi ar trebui menținute în bugetul pentru 2017 și nu ar trebui să intre sub incidența dispozițiilor care prevăd reducerea cu 5 % a efectivului de personal, deoarece ele corespund unei noi activități în cadrul instituției; întrucât Parlamentul își respectă pe deplin angajamentul referitor la reducerea cu 5 % a efectivului de personal, astfel cum este prevăzut în declarația sa anexată la concluziile comune privind bugetul pentru 2016,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 prezentat de Comisie;

2.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2016 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 48, 24.2.2016.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate