Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2121(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0295/2016

Predkladané texty :

A8-0295/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0401

Prijaté texty
PDF 250kWORD 42k
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2016 na rozpočtový rok 2016: Bezpečnosť inštitúcií (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 prijatý s konečnou platnosťou 25. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2016, ktorý Komisia prijala 30. júna 2016 (COM(2016)0310),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016, ktorú Rada prijala 11. októbra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu predsedovi Komisie zo 7. júna 2016, najmä na jeho odsek 3,

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie k uplatňovaniu bodu 27 Medziinštitucionálnej dohody, ktoré je súčasťou spoločných záverov dosiahnutých 14. novembra 2015 v rámci zmierovacieho procesu pre rozpočet na rok 2016,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0295/2016),

A.  keďže nedávne teroristické útoky viedli inštitúcie Únie k preskúmaniu ich bezpečnostných potrieb a k identifikácii potreby dodatočných zdrojov v roku 2016;

B.  keďže v návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016 sa preto navrhuje posilniť rozpočet na bezpečnosť v európskych školách, Európskom parlamente, Európskej komisii, na Súdnom dvore, Európskom dvore audítorov, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, vo Výbore regiónov a v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o celkovú sumu vo výške 15,8 milióna EUR;

C.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016 je najmä vytvoriť 35 dodatočných stálych pracovných miest pre nábor ďalších zamestnancov bezpečnostnej služby v Európskom parlamente; keďže tieto miesta by sa mali zachovať v rozpočte na rok 2017 a mali by byť vyňaté z cieľa znížiť počet zamestnancov o 5 %, pretože zodpovedajú novej činnosti; keďže Európsky parlament plne dodržiava svoje vyhlásenie o znížení počtu zamestnancov o 5 %, ktoré je pripojené k spoločným záverom týkajúcim sa rozpočtu na rok 2016;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2016, ako ho predložila Komisia;

2.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016;

3.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2016 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia