Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2274(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0286/2016

Indgivne tekster :

A8-0286/2016

Forhandlinger :

PV 24/10/2016 - 15
CRE 24/10/2016 - 15

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 7.2
CRE 25/10/2016 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0402

Vedtagne tekster
PDF 215kWORD 63k
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg
EU's strategi over for Iran efter atomaftalen
P8_TA(2016)0402A8-0286/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (2015/2274(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den fælles erklæring fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, den 16. april 2016 i Teheran,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015) af 20. juli 2015,

–  der henviser til Rådets konklusioner om aftalen vedrørende Irans atomprogram af 20. juli 2015,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, navnlig af 10. marts 2011 om EU's strategi over for Iran(1), af 14. juni 2012 om situationen for etniske mindretal i Iran(2), af 17. november 2011 om de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser i Iran(3) og af 3. april 2014 om EU's strategi over for Iran(4),

–  der henviser til EU's strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati; der henviser til EU's årsberetninger om menneskerettighederne,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om EU's årsberetninger om menneskerettighederne,

–  der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2015 om dødsstraf(5),

–  der henviser til rapporten fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran af 10. marts 2016, til hans nylige erklæringer af 20. maj og 8. juni 2016, hvori han giver udtryk for bekymring over fængslinger af menneskerettighedsforkæmpere og den nylige bølge af tilskyndelse til had mod bahaisamfundet, samt til rapporten fra FN's generalsekretær af 3. marts 2016 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings Resolution 70/173 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran (A/RES/70/173), som blev vedtaget den 17. december 2015,

–  der henviser til erklæringen fra NF/HR Federica Mogherini af 14. oktober 2015 om henrettelsen af en ung lovovertræder i Iran og af 20. maj 2016 om domfældelsen over den iranske menneskerettighedsforkæmper, Narges Mohammadi,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0286/2016),

A.  der henviser til, at der efter atomaftalen med Iran og den interne politiske udvikling i Iran nu er mulighed for reformer i landet og for en forbedring af dets forbindelser med Den Europæiske Union;

Forbindelserne mellem EU og Iran

Politisk dialog

1.  mener, at den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA), også kendt som atomaftalen med Iran, var et bemærkelsesværdigt resultat for det multilaterale diplomati, og især for det europæiske diplomati, som ikke bare bør muliggøre en væsentlig forbedring af forbindelserne mellem EU og Iran, men også bør bidrage til at fremme stabilitet i hele regionen; mener, at alle parter nu er ansvarlige for at sikre, at aftalen gennemføres nøje og fuldstændigt; glæder sig over oprettelsen af den fælles kommission bestående af repræsentanter for Iran og E3/EU+3 (Kina, Frankrig, Tyskland, Den Russiske Føderation, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater sammen med NF/HR); støtter fuldt ud Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i hendes rolle som koordinator for den fælles kommission, der er oprettet under JCPOA, og mener, at en nøje og fuldstændig gennemførelse af aftalen fortsat er af allerstørste betydning;

2.  glæder sig over, at NF/HR Mogherini den 16. april 2016 besøgte Iran sammen med syv europæiske kommissionsmedlemmer, hvilket var en vigtig milepæl på vejen mod at fastlægge en ambitiøs dagsorden for bilaterale forbindelser mellem EU og Iran på områder af fælles interesse; bemærker, at der i en række erklæringer fra Kommissionen og under EU-delegationsrejser til Iran – hvoraf den seneste bestod af næstformanden/den højtstående repræsentant og syv kommissionsmedlemmer – er blevet fokuseret på handel og økonomiske forbindelser;

3.  minder om, at Rådets beslutning om at ophæve alle atomrelaterede sanktioner mod Den Islamiske Republik Iran som følge af landets opfyldelse af dets forpligtelser i henhold til den fælles omfattende handlingsplan gør det muligt at genskabe forbindelserne med Iran og vil skabe muligheder og fordele for begge parter, da den gør det muligt at genåbne det iranske marked for europæiske virksomheder; minder om, at Iran har en stor, forholdsvis højtuddannet og ung befolkning, det mest diversificerede bruttonationalprodukt i regionen, behov for investeringer og er et potentielt marked for europæiske kvalitetsvarer;

4.  glæder sig over åbenheden i forbindelserne med Iran; påpeger, at udviklingen af forbindelserne mellem EU og Iran bør gå hånd i hånd med gennemførelsen af atomaftalen, JCPOA; minder om, at mangler i gennemførelsen fra Irans side i henhold til aftalens bestemmelser kan føre til, at sanktionerne genindføres; tilskynder til et nyt forhold mellem EU og dets medlemsstater og Iran, hvor begge sider arbejder tæt sammen om bilaterale og multilaterale spørgsmål for at sikre en mere stabil region og en effektiv gennemførelse af atomaftalen; mener, at forbindelserne mellem EU og Iran bør udvikles gennem en dialog på mange planer, der involverer politiske, diplomatiske, økonomiske, akademiske, tekniske og mellemfolkelige kontakter, herunder civilsamfundsaktører, NGO'er og menneskerettighedsforkæmpere; støtter åbningen af forbindelserne mellem EU og Iran til gensidig gavn for begge parter, baseret på en realistisk vurdering af fælles interesser og forskelle med henblik på at tilskynde til en gradvis udvidelse af samarbejdet i en ånd af tillidsskabelse, først og fremmest til gavn for befolkningerne i Iran og EU; støtter i denne forbindelse EU's tilsagn om et fornyet engagement med Iran baseret på en dialog med fire karakteristika: En dialog, hvis omfang er vidtspændende, som er samarbejdsorienteret på områder, hvor Iran og EU har fælles interesser, som er kritisk, åben og ligefrem på områder, hvor Iran og EU er uenige, men forsøger at finde fælles fodslag, og som overordnet set er konstruktiv, både i tonen og i praksis;

5.  glæder sig over de institutionelle ændringer, der er foretaget i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for at afspejle resultaterne af JCPOA, navnlig oprettelsen af en Iran-taskforce i EU-Udenrigstjenesten med sigte på at koordinere de forskellige elementer af aktiviteter inden for alle anliggender, der vedrører Iran; glæder sig over de skridt, EU-Udenrigstjenesten har taget i retning af at oprette en EU-delegation i Teheran, hvilket den er blevet opfordret til i forskellige EP-beslutninger, da dette vil gøre det muligt for EU at samarbejde med de iranske myndigheder om at fremme et bedre folkeligt kendskab til EU i landet med henblik på at modvirke misforståelser og opbygge et voksende samarbejde mellem EU og Iran; understreger i denne forbindelse, at handel og investering er EU-kompetencer, og at oprettelsen af en EU-delegation i Teheran vil fremme samarbejdet mellem EU og Iran inden for områderne handel, uddannelse, kultur, menneskerettigheder og miljømæssig bæredygtighed og bidrage væsentligt til at opfylde forventningerne på begge sider; understreger, at Euronews Farsi også i fremtiden bør være en vigtig mediebro mellem Den Europæiske Union og farsitalende seere;

6.  minder om, at EU og Iran har besluttet at tage fat på problemstillinger af fælles interesse på en konstruktiv måde; opfordrer til, at en EU-strategi for et fornyet samarbejde med Iran i første omgang baseres på tillidsskabende foranstaltninger inden for tekniske områder, som vil skabe positiv præcedens i det fælles arbejde mellem EU og Iran og kan bane vejen for et mere meningsfuldt langsigtet samarbejde;

7.  fastholder, at det er vigtigt at udvikle den parlamentariske dimension af forbindelserne mellem EU og Iran som led i strategien for at genetablere gensidig tillid; gentager i denne henseende sin støtte til det forslag, som Parlamentet og Majlis har drøftet, om en interparlamentarisk dialog om terrorbekæmpelse i erkendelse af de fælles udfordringer med radikalisering i Iran, i hele Mellemøsten og inden for EU's egne grænser; glæder sig over den fornyede politiske dialog mellem EU og Iran, herunder om menneskerettighederne; tilskynder til, at der i fremtiden udvikles en menneskerettighedsdialog, som omfatter repræsentanter for retsvæsenet, sikkerhedsstyrkerne og civilsamfundet; erkender, at selv om der er mistænksomhed og mistro på begge sider, har mange medlemsstater også en lang fælles historie med Iran, og Iran har en ambition om at opnå gode forbindelser med EU, som skaber potentiale for et forhold baseret på gensidig tillid og respekt; anerkender kompleksiteten af Irans egen interne politik og gentager, at EU ikke forsøger at blande sig i dette lands interne politiske valg, men søger et samarbejde på grundlag af gensidig respekt for internationale standarder og principper; mener, at en fuldstændig normalisering af forbindelserne kun kan finde sted sideløbende med gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA) gennem regelmæssig og vedvarende dialog, og at den umiddelbare prioritet bør være at udvide omfanget af forbindelserne mellem EU og Iran på områder, hvor der er fælles enighed om at gøre det; mener imidlertid, at endemålet skal være etableringen af et partnerskab mellem Iran og EU;

8.  gentager Den Europæiske Unions stærke, principielle og mangeårige modstand mod dødsstraf i alle sager og under alle omstændigheder og understreger endnu en gang, at afskaffelse af dødsstraffen er et centralt mål i EU's menneskerettigheds- og udenrigspolitik; er fortsat stærkt kritisk over for Irans hyppige brug af dødsstraf; betragter det som et vigtigt mål for den politiske dialog at mindske anvendelsen af dødsstraf; opfordrer til et omgående moratorium for fuldbyrdelse af dødsstraf i Iran; bemærker, at de fleste henrettelser sker på baggrund af narkotikarelaterede lovovertrædelser; har forståelse for den udfordring, Iran står over for som en af verdens største transitruter, og at 86 % af beslaglæggelserne af opium på verdensplan sker på dets område; mener ikke desto mindre, at en dialog om dødsstrafrelaterede spørgsmål, som f.eks. brugen af dødsstraf i forbindelse med narkotikarelaterede lovovertrædelser og over for personer under 18 år, som begge er i modstrid med de internationale forpligtelser i henhold til menneskerettighedslovgivningen og den humanitære ret, som Iran frivilligt har påtaget sig, kan tilvejebringe en fælles dagsorden for håndtering af disse spørgsmål; opfordrer medlemmerne af det iranske parlament til som et første skridt at ændre artikel 91 i straffeloven fra 2013 med henblik på at afskaffe dødsstraf for personer under 18 år; bemærker forelæggelsen af et lovforslag for det iranske parlament, som, hvis det vedtages, vil nedsætte straffen for ikkevoldelige narkotikarelaterede forbrydelser fra dødsstraf til fængsel på livstid; bemærker, at lovforslaget, hvis det vedtages, vil kunne nedbringe antallet af henrettelser i Iran betydeligt;

9.  understreger, at afskaffelse af dødstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser ville nedbringe antallet af henrettelser markant (med op mod 80 % ifølge iranske skøn); opfordrer til et samarbejde mellem EU og Iran om bekæmpelse af den ulovlige narkohandel som en måde at tackle spørgsmålet om henrettelser i landet på, samtidig med at menneskerettighedsstandarterne overholdes; opfordrer Kommissionen til at yde teknisk bistand og administrativ kapacitetsopbygning med sigte på at styrke retsstaten i Iran, herunder ved at fremme en reform af retsvæsenet for at forbedre ansvarligheden og fremme alternativer til fængsling og dødsstraf; opfordrer Kommissionen til at sikre, at teknisk eller anden bistand, der tilbydes Iran, ikke anvendes til at begå menneskerettighedskrænkelser;

Handelsmæssige og økonomiske anliggender

10.  noterer sig Irans erklærede mål om at nå op på en årlig vækstrate på 8 %; mener, at europæiske investeringer er afgørende for, at Iran kan nå dette mål; understreger, at Den Europæiske Union ikke står i vejen for tilladte erhvervsaktiviteter med Iran og ikke agter at stille sig i vejen for, at internationale virksomheder eller finansielle institutioner engagerer sig i Iran, så længe de overholder alle gældende love; understreger, at Iran for at realisere sit økonomiske potentiale er nødt til at tage skridt til at skabe et gennemsigtigt økonomisk miljø, der er befordrende for internationale investeringer, og træffe foranstaltninger til bekæmpelse af korruption på alle niveauer, navnlig for så vidt angår efterlevelse af henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), der vedrører spørgsmål som standsning af finansstrømme til terrororganisationer; opfordrer EU til fuldt ud at støtte Irans bestræbelser i denne proces, navnlig gennem støtte til arbejde med sigte på at skabe en bilateral investeringsaftale mellem EU og Iran;

11.  understreger, at handel og fornyet adgang til det globale, regelbaserede handelssystem muligvis kan bryde Irans isolation, og at handel kan blive et vigtigt middel til at styrke den politiske dialog og stimulere samarbejdet mellem landene i regionen med henblik på at fremme udviklingen, beskæftigelsen og stabiliteten i regionen som helhed;

12.  bemærker, at Iran er den næststørste økonomi i Mellemøsten med et anslået nominelt BNP på 397 mia. USD i 2015; bemærker endvidere, at EU's handel med Iran i øjeblikket ligger på omkring 8 mia. USD og forventes at blive firedoblet i løbet af de næste to år; minder om, at EU en gang var Irans vigtigste handelspartner, og mener, at det bør stræbe efter at genvinde denne position; støtter udvidelsen af EU's handelsforbindelser med Iran, og opfordrer EU til at udvikle et handelsmæssigt, finansielt og økonomisk samarbejde med Iran med henblik på en forbedring af levevilkårene og beskæftigelsen for den iranske befolkning og øget regional udvikling; mener, at en udvidelse af handelen og investeringerne med Iran på lang sigt kan bidrage til at fremme fred og stabilitet i regionen som helhed, hvis EU kan søge efter muligheder for regionale investeringsordninger, f.eks. i forbindelse med energi- og transportkonnektivitet;

13.  mener, at Iran til trods for undertegnelsen af en lang række kontrakter med europæiske virksomheder ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af manglende likviditet, hvilket betyder, at processen med at åbne landet er fanget i en ond cirkel;

14.  bemærker, at Iran er verdens største økonomi uden for WTO; støtter Irans bestræbelser på at blive medlem af WTO; bemærker, at EU's nuværende mandat for forhandlingerne om en handels- og samarbejdsaftale med Iran er forældet; opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at styrke handels- og investeringsforbindelserne med henblik på at bringe Iran mere i overensstemmelse med WTO's regler og beskytte de europæiske investeringer; understreger, at en formel forhandlingsramme ville gøre det muligt for EU at udnytte sin indflydelse som det største integrerede marked og den største økonomiske blok og skabe et forum for udveksling og dialog; opfordrer EU til at undersøge muligheden for at genstarte Irans tiltrædelsesforhandlinger med Verdenshandelsorganisationen, idet medlemskab af WTO ville føre til en yderligere liberalisering af Irans økonomi og dermed skabe vækst, integrere landet i det globale regelbaserede system, tilvejebringe en mekanisme til at fremme de nødvendige økonomiske reformer og gøre landet ansvarligt for dets internationale forpligtelser; opfordrer Kommissionen til at benytte disse forhandlinger som en mulighed for at presse på med hensyn til vigtige arbejdsrettighedsreformer baseret på ILO's centrale konventioner; er bekymret over forsinkelsen med udnævnelsen af en formand for WTO's arbejdsgruppe om Irans tiltrædelse; opfordrer Kommissionen til at bruge sin indflydelse fuldt ud for hurtigst muligt at få fjernet denne forhindring og få påbegyndt processen for Irans tiltrædelse af WTO; mener, at Iran som afslutning på tiltrædelsesprocessen bør fjernes fra Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF's) offentlige liste (Public Statement);

15.  betragter den manglende ytringsfrihed online, den systemiske kontrol med og overvågning af internettrafikken og de manglende digitale friheder som en hindring for handelen med Iran såvel som en krænkelse af folks rettigheder og friheder; fremhæver det potentiale, der ligger i et åbent og sikkert internet i Iran, for den digitale økonomi; gentager sit krav om en effektiv europæisk eksportkontrolordning for at forhindre, at varer og teknologi med dobbelt anvendelse misbruges til at krænke menneskerettighederne eller anvendes mod EU;

16.  understreger ligeledes, at det er vigtigt for Iran at udvikle sine økonomiske og handelsmæssige forbindelser med de regionale aktører under behørig hensyntagen til WTO-reglerne med henblik på at danne en sammenhængende økonomisk og handelsmæssig blok; bemærker, at EU kan tilbyde sin ekspertise og støtte i forbindelse med udviklingen og opbygningen af denne regionale dialog;

17.  mener, at ophævelsen af de atomrelaterede økonomiske og finansielle sanktioner fra EU's og det internationale samfunds side som fastsat i JCPOA er et vigtigt element i at vise, at EU har gennemført sine forpligtelser over for Iran, og bevise viljen til at styrke det økonomiske samarbejde til økonomisk gavn for begge parter; bemærker imidlertid, at skønt de fleste økonomiske og finansielle sanktioner nu er ophævet, er der stadig nogle tilbage, som ikke berøres af atomaftalen; opfordrer EU til at gå i dialog med EU-baserede virksomheder for at sikre fuld gennemsigtighed med hensyn til deres aktiviteter i Iran; opfordrer til, at der lægges vægt på kvaliteten såvel som kvantiteten af investeringer, samt til et initiativ med henblik på at vurdere, hvorvidt nye investeringer overholder FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, svarende til det initiativ, der blev iværksat, da sanktionerne blev ophævet mod Myanmar/Burma; bemærker, at en effektiv gennemførelse af retningslinjerne for virksomhedernes sociale ansvar er af afgørende betydning, hvis de øgede handelsforbindelser mellem EU og Iran skal have en positiv indvirkning på det iranske samfund som helhed;

18.  minder om den juridiske usikkerhed, som USA's primære sanktioner og den omstændighed, at transaktionerne foretages i dollars, skaber for EU-virksomheder, der er villige til at investere i Iran, og som undergraver tilvejebringelsen af de forventede økonomiske fordele ved JCPOA for det iranske folk; fastholder, at det er nødvendigt at tage hånd om dette og andre finansielle anliggender i overensstemmelse med henstillingerne fra FATF for at skabe den nødvendige klarhed og retssikkerhed, så EU-virksomheder kan operere i Iran; efterlyser en ændring i tilgangen til handel med Iran; opfordrer til, at euroen anvendes som valuta i transaktioner med Iran for at undgå, at de amerikanske myndigheder idømmer bøder, som de tidligere har gjort over for visse europæiske banker; er tilhænger af en tæt dialog med USA for at sikre kontinuiteten i den europæiske handel med og investering i Iran;

19.  understreger samtidig, at en større indsats for at sikre et gunstigt klima for internationale investeringer er afgørende for, at Iran kan realisere sit økonomiske potentiale; opfordrer i denne forbindelse Iran til at sikre gennemsigtighed i landets finansielle sektor og bekæmpe korruption og hvidvaskning af penge i overensstemmelse med henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF); bifalder den iranske regerings handlingsplan vedrørende FATF's henstillinger og de tekniske møder, der blev holdt den 12. juli mellem EU-tjenestemænd og iranske embedsmænd med henblik på at iværksætte de nødvendige reformer i denne henseende;

20.  glæder sig over de positive resultater, der allerede er opnået med JCPOA, såsom forøgelsen af handelen mellem Iran og EU med 43 % i løbet af de første seks måneder af 2016 sammenlignet med samme periode i 2015, det forhold at 30 iranske banker har reetableret forbindelsen til SWIFT, og JCPOA's positive indvirkning med hensyn til at styrke tendensen til faldende inflation og renter i Iran; glæder sig over, at et stigende antal små europæiske banker nu er aktive i Iran med at fremme kreditgivning til SMV'er; opfordrer til, at der sættes særligt fokus på den rolle, som de europæiske og iranske SMV'er spiller med hensyn til at styrke handelsforbindelserne;

21.  glæder sig over, at den iranske regering er ivrig efter at tiltrække udenlandske investeringer, idet der er behov for direkte udenlandske investeringer i alle større økonomiske sektorer; bemærker, at der forventes at blive behov for mere end 1 billion USD i investeringer i infrastruktur i løbet af de næste 10 år, hvilket giver muligheder for europæiske virksomheder, bl.a. i energisektoren og i bil- og flyfremstillingssektoren; ser med tilfredshed på de 180 handelsdelegationer, der har besøgt Teheran siden undertegnelsen af JCPOA, herunder dem fra 15 EU-medlemsstater, som et tegn på stigende interesse i økonomiske forbindelser med Iran; opfordrer EU og dets medlemsstater til at se nærmere på brugen af eksportkreditgarantier for at sætte skub i handel, projektfinansiering og investering i Iran; støtter den positive indgåelse af aftalerne mellem den iranske regering og Airbus og Boeing som en yderligere tillidsskabende foranstaltning efter vedtagelsen af JCPOA;

Sektorsamarbejde

22.  bemærker, at Iran har de næststørste gasreserver i verden og de fjerdestørste oliereserver; mener, at energisamarbejde kan spille en væsentlig rolle i diversificeringen af kilderne til EU's energiforsyning og mindske medlemsstaternes afhængighed af energi fra enkeltleverandører og således bidrage til EU's energisikkerhed; mener, at ophævelsen af økonomiske sanktioner har potentiale til at frigive et betydeligt forbrug af midler på olie- og gasindustrien samt på andre sektorer af økonomien, som vil få gavn af investeringer og adgangen til ny teknologi; opfordrer europæiske virksomheder til at investere i den iranske energisektor; opfordrer navnlig til EU-støtte til udvikling af LNG-teknologi i Iran; mener, at investeringer i Iran skal være i fuldstændig overensstemmelse med EU's langsigtede forpligtelse til at mindske CO2-udledningerne;

23.  noterer sig, at over halvdelen af de iranske husstandes energibehov i øjeblikket opfyldes af naturgas; fremhæver det store potentiale i at udvikle vedvarende energi i Iran, et land med gennemsnitligt 300 solskinsdage om året og en anslået produktionskapacitet svarende til 13 gange Irans samlede energiforbrug; opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af vedvarende energi i Iran som et bidrag til diversificering af landets energimiks;

24.  opfordrer Iran til at tilslutte sig gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) og til, at energisamarbejdet mellem EU og Iran konsekvent understøttes af målet om at forbedre de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele for befolkningen i både Iran og EU;

25.  understreger, at Iran står over for en lang række miljøproblemer, herunder knaphed på vand og jordforringelse, og at EU, samtidig med at det udnytter det fulde potentiale i erhvervssamarbejde, bør samarbejde med Iran om at øge miljøbeskyttelsen og fremme en miljømæssigt bæredygtig udvikling; opfordrer til miljøsamarbejde inden for forvaltning af vandbeskyttelse, herunder støtte til Iran med henblik på at redde Urmia-søen, bekæmpelse af ørkenspredning, overvågning af jordskælv samt håndtering af luftforurening og affald; udtrykker i denne forbindelse navnlig bekymring over forureningsniveauerne i Det Kaspiske Hav og opfordrer indtrængende til aktiv støtte fra EU og medlemsstaterne til den iranske regerings bestræbelser på at få vendt den alvorlige miljønedbrydning; glæder sig over, at iranske miljø-NGO'er har udviklet partnerskaber med andre NGO'er i regionen; bifalder deres deltagelse i Den Internationale Naturbeskyttelsessammenslutning (IUCN) og i Ramsar-konventionen; opfordrer Kommissionen til at hjælpe iranske NGO'er med at udvikle participatoriske forvaltningsprojekter;

26.  mener, at regional dialog og regionalt samarbejde om miljøspørgsmål mellem Iran og dets nabolande er absolut nødvendigt for at tackle udfordringer som luftforurening, knaphed på vand og ørkenspredning; understreger, at EU bør fremme et sådant regionalt samarbejde som en vigtig tillidsskabende foranstaltning og bygge på regionale aktørers vilje til at nyde godt af europæisk ekspertise på dette område;

27.  bemærker, at det af undersøgelser fremgår, at atomkraft muligvis ikke er konkurrencedygtig i Iran på grund af de lave uranreserver og omkostningerne ved at udvinde det; opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til at undersøge muligheden for et civilt atomsamarbejde med Iran i overensstemmelse med de tilsagn, der er givet i JCPOA, samt til at tilskynde Iran til at undertegne konventionen om nuklear sikkerhed; bifalder det forslag, der er fremsat af nogle iranske embedsmænd, om at etablere en regional dialog om sikkerheden i forbindelse med civile atomprogrammer;

28.  fremhæver potentialet for samarbejde inden for luftfartssikkerhed, levering af teknisk bistand og adgang til de nødvendige komponenter, således at iranske selskaber kan blive fjernet fra EU's sorte liste;

29.  noterer sig, at Iran er vært for 3 millioner afghanske statsborgere, hvoraf kun 950 000 har formel juridisk status i Iran som flygtninge, hvilket gør Iran til et af de store værtslande for flygtninge; glæder sig over de ekstra 6,5 mio. EUR i EU-bistand, som skal støtte Iran i leveringen af uddannelse og sundhedspleje til den afghanske befolkningsgruppe i landet; understreger, at det er nødvendigt at træffe konkrete foranstaltninger, der sikrer afghanske migranters og flygtninges menneskerettigheder i Iran, herunder deres ret til en retfærdig procedure og lighed for loven; mener, at samarbejde mellem EU og Iran om forvaltningen af flygtninge kan forbedre den gensidige forståelse, fremme øget respekt for folkeretten og for asylansøgeres og flygtningenes menneskerettigheder og bidrage til konfliktløsning med henblik på at reducere årsagerne til nuværende og fremtidige flygtningebevægelser; mener, at et samarbejde mellem EU og Iran om forvaltningen af flygtninge vil forbedre flygtningenes trivsel i Iran og forhindre menneskehandel; mener, at et samarbejde mellem EU og Iran også bør omfatte en vidtgående dialog om migration, navnlig om politiske og lovgivningsmæssige tilgange og prioriteter i relation til regulær og irregulær migration, asylansøgere og flygtninge, både på nationalt og regionalt plan;

30.  anerkender, at i og med at over 60 % af befolkningen skønnes at være under 30 år, kan den unge, uddannede og teknologisk avancerede befolkning i Iran og dets dynamiske samfund tilvejebringe særlige muligheder for at fremme mellemfolkelige kontakter med EU baseret på principperne om gensidighed og gensidig respekt; mener, at udvekslingsprogrammer for unge er blandt de mest succesfulde aktiviteter med hensyn til at bringe samfund og kulturer tættere sammen; glæder sig derfor over stigningen i Erasmus Mundus-studerende, der kommer fra Iran til europæiske universiteter som en måde, hvorpå man kan bekæmpe misforståelser og stereotyper; opfordrer til et øget samarbejde inden for uddannelse, forskning og innovation via et øget antal udvekslinger af studerende og forskere, herunder samarbejde mellem universiteter, bl.a. inden for områderne miljø, vedvarende energi, retlige anliggender, menneskerettigheder og god regeringsførelse; opfordrer Kommissionen til at øge budgettet til Erasmus Mundus-studerende fra Iran; ser med tilfredshed på de workshops, der for nylig fandt sted på Teheran Universitet, for at skabe opmærksomhed om de potentielle fordele, som iranske universiteter kan høste ved at deltage i Horisont 2020; opfordrer den iranske regering til at udpege en national Horisont 2020-koordinator, som kan yde teknisk bistand og rådgivning til iranske universiteter vedrørende ansøgning om Horisont 2020-projekter; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at gøre det endnu lettere for iranske akademikere og forskere at studere eller tage kurser på europæiske universiteter; opfordrer til, at der oprettes et EU-program med henblik på at bringe forskere og studerende fra Iran, GCC-landene og Europa sammen for at studere de indhøstede erfaringer med regional integration i Europa;

31.  udtrykke dyb bekymring over anholdelsen af personer med dobbelt EU-iransk statsborgerskab ved indrejse i Iran og understreger, at disse anholdelser hindrer mulighederne for mellemfolkelig kontakt; opfordrer de iranske myndigheder til at give den iranske diaspora i Europa mulighed for at rejse sikkert til deres fødeland;

Regional sikkerhed

32.  fremhæver den væsentlige betydning, som Irans forskellige folkeslag og kulturer har haft i tusindvis af år, også i Europa; bemærker, at Iran på grund af dets geostrategiske placering, størrelsen af dets befolkning og økonomi, dets olie- og naturgasreserver og dets indflydelse i regionen er en vigtig aktør i Mellemøst- og Golfregionen; understreger, at Irans strategiske interesser er bedst tjent ved, at den regionale stabilitet genoprettes, og at forfølgelsen af dem ikke er eller kommer i konkurrence med andre store aktører i regionen;

33.  mener, at atomaftalen åbner mulighed for et samarbejde om at få løst regionens sikkerhedskrise; mener, at Iran kan og bør spille en stabiliserende rolle i regionen; mener, at hele regionen kan få gavn af en normalisering af forbindelserne med Iran; er af den opfattelse, at Irans status som en stor regional aktør bør anspore det til at spille en stabiliserende rolle i regionen; påpeger, at den revision af den europæiske naboskabspolitik (ENP), som blev fremlagt den 18. november 2015, omfatter planer om at inddrage tredjelande, der er naboer til landene i EU's naboskabsområde, i forbindelse med udvidede samarbejdsrammer; opfordrer derfor indtrængende til, at der etableres tematiske rammer, som giver mulighed for samarbejde mellem Unionen, landene i det sydlige naboskabsområde og centrale regionale aktører som Iran om regionale anliggender, såsom sikkerhed, energi og forvaltning af flygtninge;

34.  opfordrer alle staterne i regionen, navnlig Saudi-Arabien og Iran, til at afholde sig fra fjendtlig retorik, som bærer ved til konflikter, aktioner og støtte til fjendtlige væbnede grupper i regionen, herunder den militære fløj af Hizbollah og Al-Nusra; udtrykker bekymring over den tiltagende militarisering i regionen som helhed og støtter indsatsen for en øget våbenkontrol, ikkespredning og terrorbekæmpelse, men anerkender samtidig de legitime forsvarsmæssige problemstillinger, dog inden for rammerne af bestræbelserne på at fremme fuldstændig respekt for alle regionens landes suverænitet; udtrykker bekymring over udviklingen af Irans ballistiske missiltests, som – selv om de ikke udgør en overtrædelse af JCPOA – strider imod ånden i FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015);

35.  mener, at man i den politiske dialog mellem EU og Iran bør opfordre Iran såvel som andre vigtige aktører i regionen til at spille en konstruktiv rolle i at få løst de politiske kriser i Irak, Yemen, Syrien, Libanon og Afghanistan med udgangspunkt i respekt for folkeretten og disse landes suverænitet; efterlyser en form for EU-diplomati, der er baseret på politiske prioriteter snarere end religiøs identitet samt på princippet om at sikre respekt og sikkerhed for befolkningerne i alle lande i Mellemøsten, inklusive Israel og det palæstinensiske folk, med henblik på at skabe et mere stabilt og harmonisk Mellemøsten; anser samarbejdet mellem EU og Iran om at bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme i regionen for at være en vigtig del af den politiske dialog;

36.  mener, at der ikke kan findes nogen løsning på konflikterne i Mellemøsten, Nordafrika og Golfregionen, uden at alle aktører sidder med ved bordet; glæder sig derfor over Irans engagement i fredsforhandlingerne om Syrien via dets deltagelse i den internationale støttegruppe for Syrien (ISSG); beklager imidlertid, at det iranske input til dato ikke har ført til en markant forbedring af situationen, og opfordrer landet til i det mindste at bidrage til yderligere at lette leveringen af humanitær bistand for at øge beskyttelsen af civilbefolkningen mod angreb samt til hele tiden at stræbe efter en langsigtet løsning på konflikten; bemærker i denne forbindelse, at Assad-regimet i Syrien i stigende grad er blevet afhængigt af Iran for at kunne overleve, og opfordrer derfor de iranske myndigheder til at benytte deres indflydelse til at få bragt den syriske konflikt til en fredelig afslutning;

37.  glæder sig over, at Iran er parat til at støtte de aktuelle bestræbelser på at få skabt stabilitet i Irak, og opfordrer det indtrængende til at spille en meningsfuld rolle i at få sat en stopper for sekterisk vold og opfordrer desuden til en yderligere indsats for at få bragt alle de militser, der opererer i landet, under den irakiske regerings myndighed, således at den kommer til at repræsentere alles interesser; fremhæver, at EU og Iran står over for fælles fjender i form af terrororganisationer, der er udpeget af FN's Sikkerhedsråd, såsom ISIS/Da'esh, Al-Qaeda, Al-Nusra og andre, der lader sig inspirere af en ekstremistisk forvanskning af islam; glæder sig over Irans bidrag til kampen mod ISIS/Da'esh, herunder dets tidlige støtte til den kurdiske regionale regering i Erbil, og anerkender dets markante bidrag i Irak, som satte en stopper for ISIS/Da'eshs fremrykning og genvandt områder, der havde været udsat for jihadistisk terrorisme; er imidlertid bekymret over gentage rapporter om løsladelse af ledende Al-Qaeda-medlemmer; bemærker aftalen mellem Iran og Australien om at udveksle efterretninger om kampen mod ISIS/Da'esh;

38.  mener, at regional rivalisering er en underliggende faktor i konflikterne i flere lande i regionen; er dybt bekymret over den tiltagende sekteriske vold i regionen og understreger, at der er behov for et vedvarende og omfattende EU-diplomatisk engagement for at tackle konfliktens underliggende dynamikker med langsigtet støtte til etno-sekterisk forsoning; bemærker med bekymring den tiltagende kamp mellem Iran og Saudi-Arabien om politisk og religiøs indflydelse og advarer om dennes betydning for konfliktløsning og sikkerhed i og uden for Mellemøsten; mener, at en politik med tilnærmelse mellem Iran og Saudi-Arabien og konstruktivt samarbejde imellem dem er afgørende for at dæmpe de regionale spændinger som en vej frem mod at få afsluttet de væbnede konflikter i Irak, Syrien og Yemen og de deraf følgende migrationsstrømme og for at tackle de underliggende årsager til terrorisme og ekstremisme, som er en trussel mod regionen såvel som mod Den Europæiske Union og verden som helhed; efterlyser aktivt EU-diplomati for at nedtrappe spændingerne mellem Teheran og Riyadh, herunder tillidsskabelse, uformelt diplomati og nedtrapningsforanstaltninger med sigte på en genoptagelse af de diplomatiske forbindelser mellem Iran og Saudi-Arabien som et første skridt i normaliseringen af forbindelserne imellem dem; opfordrer EU til at samarbejde med USA og Rusland i dette øjemed og navnlig til at støtte udviklingen af ny regional sikkerhedsinfrastruktur, som tager højde for Irans og Saudi-Arabiens trusselsopfattelser og legitime sikkerhedsmæssige bekymringer og giver sikkerhedsgarantier både til Iran og til landene i Golfstaternes Samarbejdsråd; fremhæver, at samarbejde om maritim sikkerhed i Den Persiske Golf, herunder undertegnelsen af et charter om fri sejlads, kunne være en første tillidsskabende foranstaltning i forbindelse med udviklingen af regional tillid og regionalt samarbejde;

39.  fordømmer kraftigt det iranske regimes gentagne opfordringer til at udslette Israel og regimets politik med Holocaustfornægtelse;

Socioøkonomiske spørgsmål, retsstaten, demokratiet og menneskerettighederne

40.  mener, at Irans revolutionære arv og dets indretning som en islamisk republik såvel som de store forskelle mellem Iran og EU hvad angår politisk-institutionelle systemer ikke må være en hindring for åbenhed og en åbenhjertig og direkte dialog eller for at finde fælles fodslag om spørgsmål vedrørende demokrati, retsstat og menneskerettigheder; opfordrer den islamiske republik til at gøre mere plads til politisk pluralisme; mener – omend det understreges, at Majlis er reformvenligt og EU-venligt – at resultatet af valgene til parlamentet og Forsamlingen af Eksperter i februar 2016 afspejler det iranske folks vilje og åbner mulighed for et større engagement med Den Europæiske Union og dens medlemsstater, som bør føre til konstruktive forbindelser samt til muligheden for interne økonomiske, politiske og sociale reformer; opfordrer Iran til fuldt ud at tillade frie og retfærdige valg i overensstemmelse med internationale standarder;

41.  bemærker, at Iran har åbnet sig, fordi det har brug for hjælp til at opfylde sine borgeres behov og fastholde unge, veluddannede mennesker i landet, hvilket er vigtigt for dets stabilitet;

42.  bemærker med bekymring, at Iran har verdens højeste per capita-rate af eksekverede dødsdomme; understreger, at afskaffelse af dødstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser ville nedbringe antallet af henrettelser markant; glæder sig i denne forbindelse over muligheden for, at det nyvalgte Majlis overvejer lovgivning med henblik på at fjerne visse narkotikarelaterede lovovertrædelser fra listen over forbrydelser, der kan give dødsstraf;

43.  bemærker, at vedtagelsen af den islamiske strafferet fra 2013 giver dommerne større skønsbeføjelser, og at Irans ratifikation af FN-konventionen om barnets rettigheder gør henrettelser af børn ulovlige og giver mindreårige lovovertrædere, som er dømt til døden inden 2013, mulighed for at anmode om en ny retssag; opfordrer Iran til at sikre, at dette forbud gennemføres fuldt ud, og at alle relevante lovovertrædere gøres opmærksom på denne ret; opfordrer Iran til at udstede et moratorium for dødsstraf;

44.  tilskynder desuden Iran til at samarbejde fuldt ud med alle FN's menneskerettighedsmekanismer og arbejde hen imod gennemførelsen af de henstillinger, der er fremsat i denne sammenhæng, herunder den universelle regelmæssige gennemgang, ved at gøre det muligt for internationale menneskerettighedsorganisationer at udføre deres missioner; mener, at denne udvikling vil højne Irans anseelse i den europæiske offentlige opinion; fremhæver, at den iranske regering har øget sit engagement med FN's særlige procedurer gennem dialog; opfordrer Irans regering til at adressere de væsentlige bekymringer, der kommer til udtryk i rapporterne fra FN's særlige rapportør og FN's generalsekretær om menneskerettighedssituationen i Iran, og de konkrete opfordringer til handling, som findes i resolutionerne fra FN's Generalforsamling;

45.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at støtte etableringen af et miljø, der giver civilsamfundsorganisationer mulighed for at fungere ordentligt og uafhængigt; fremhæver betydningen af at fastholde EU's retningslinjer om menneskerettigheder, herunder om menneskerettighedsforkæmpere, i forbindelserne mellem EU og Iran;

46.  opfordrer Iran til at respektere, værne om og opfylde sine forpligtelser i henhold til Den Islamiske Republik Irans forfatning, den internationale konvention om politiske og civile rettigheder, konventionen om barnets rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder ved at respektere retten til ytringsfrihed både online og offline, meningsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed, tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed og ved at sikre ved lov og i praksis, at landets borgere kan nyde godt af individuelle, sociale og politiske rettigheder uden forskelsbehandling eller forfølgelse på grund af køn, sprog, religion, politisk eller anden holdning, national, etnisk eller social oprindelse, kønsidentitet, seksuel orientering eller anden status, som fastsat i disse instrumenter; påpeger, at dette indbefatter en grundlæggende ret til lighed for loven samt retten til lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og erhvervsmuligheder;

47.  ser med tilfredshed på de reformer, der er gennemført med den nye strafferetsplejelov, men udtrykker alvorlig bekymring over, at loven ikke fuldt ud tilsikrer internationale retsgarantier for en retfærdig procedure; opfordrer Iran til at gennemføre en revision af strafferetsplejeloven fra 2014 for at sikre, at der indføres garantier for en retfærdig rettergang; opfordrer Iran til at gennemgå og ændre loven med henblik på at sikre, at erklæringer, der er frembragt som følge af tortur, mishandling eller andre former for tvang, udelukkes som bevismateriale i straffesager, og at alle påstande om tortur eller anden mishandling, som myndighederne gøres opmærksomme på, automatisk efterforskes;

48.  kræver, at alle politiske fanger løslades; kræver, at Iran frigiver fængslede EU-borgere, der er blevet tilbageholdt eller dømt ved en retslig proces, som ikke var i overensstemmelse med internationale standarder, herunder: 58-årige Nazak Afshar, som har været tilbageholdt siden marts 2016, 76-årige Kamal Foroughi, som har været tilbageholdt siden maj 2011, 65-årige Homa Hoodfar, som har været tilbageholdt siden juni 2016, og 37-årige Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som har været tilbageholdt siden april 2016;

49.  erkender, at der findes en bred vifte af trosretninger og overbevisninger i Iran; bemærker, at nogle religiøse mindretal og deres grundlæggende religionsfriheder formelt er beskyttet af Den Islamiske Republik Irans forfatning; er imidlertid bekymret over, at antallet af personer, der fængsles fra religiøse mindretalssamfund eller på grund af deres overbevisning, er steget; opfordrer de iranske myndigheder til at sikre, at religiøse og etniske mindretals rettigheder respekteres fuldt ud og er beskyttet ved lov, og at religionsfriheden udvides;

50.  bemærker de fremskridt, som iranske kvinder har gjort inden for uddannelse, videnskab og forskning, hvilket eksemplificeres ved det forhold, at hovedparten af de studerende på iranske universiteter er kvinder; tilskynder EU og dets medlemsstater til fortsat at rejse spørgsmål vedrørende ligestilling mellem kønnene i deres bilaterale kontakter med de iranske myndigheder; opfordrer til fuldstændig ligestilling mellem kønnene gennem tiltag, der sigter mod at udrydde juridisk og praktisk diskrimination af kvinder og mod at sikre kvinders ligeværdige deltagelse på arbejdsmarkedet og i alle aspekter af det økonomiske, kulturelle, sociale og politiske liv; glæder sig over forsøgene på at udarbejde et lovforslag om "beskyttelse af kvinder mod vold" og håber, at det nyvalgte parlament vil overveje lovgivning, som fuldstændigt kriminaliserer vold mod kvinder, herunder vold i hjemmet og voldtægt inden for ægteskabet;

51.  bifalder præsident Rohanis valgløfte om at fremlægge et charter om borgerrettigheder og hans udtalelser om at fremme etniske mindretals rettigheder; mener, at chartret bør bygge på og være i fuld overensstemmelse med Irans internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet; fremhæver vigtigheden af at respektere retsstaten og domstolenes uafhængighed for at tilvejebringe den nødvendige retssikkerhed, der er påkrævet, for at der foretages direkte udenlandske investeringer, men først og fremmest i det iranske folks egen interesse; opfordrer domstolene til at respektere principperne om en retfærdig rettergang og en retfærdig procedure og give mistænkte adgang til en advokat; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at arbejde sammen med de iranske myndigheder på områder som reform af retsvæsenet og af fængselsvæsenet, herunder af forholdene i fængslerne, ansvarliggørelse af regeringsapparatet, respekt for retsstaten, ytringsfrihed, borgernes universelle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og bekæmpelse af korruption;

o
o   o

52.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Irans regering og parlament, Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt EU-Udenrigstjenesten.

(1) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 163.
(2) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 102.
(3) EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 157.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0339.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0348.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik