Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2110(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0284/2016

Внесени текстове :

A8-0284/2016

Разисквания :

PV 24/10/2016 - 16
CRE 24/10/2016 - 16

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0403

Приети текстове
PDF 643kWORD 76k
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург
Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
P8_TA(2016)0403A8-0284/2016

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г. относно борбата срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (2015/2110(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), член 67 и членове 82—89 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 5, 6, 8, 17, 32, 38 и 41, членове 47—50 и член 52 от нея,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 16 юни 2015 г. относно обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода 2015—2020 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 и 26 юни 2015 г. относно сигурността,

—  като взе предвид приложимите конвенции на ООН, и по-специално Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Конвенцията на ООН срещу корупцията,

—  като взе предвид Гражданската конвенция за корупцията и Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа, открити за подписване в Страсбург на 27 януари 1999 г. и на 4 ноември 1999 г., както и резолюции (98) 7 и (99) 5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 5 май 1998 г. и 1 май 1999 г. относно създаването на Групата държави срещу корупцията (GRECO),

—  като взе предвид препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа CM/Rec (2014) 7 от 30 април 2014 г. относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, открита за подписване в Париж на 17 декември 1997 г., препоръките, които се съдържат в нея, и последните мониторингови доклади за отделните държави,

—  като взе предвид Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета(1),

—  като взе предвид Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз(2),

—  като взе предвид Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси(3),

—  като взе предвид Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета(4),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията(5),

—  като взе предвид Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006(7),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета(8),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета(9),

—  като взе предвид Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления(10),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии(11),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(12),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(13),

—  като взе предвид Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство(14),

—  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

—  като взе предвид предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C-105/14, (Tarrico и др.)(15), в което Съдът заяви, че понятието „измама“, както е дефинирано в член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, включва приходите от ДДС,

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура(16),

—  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма (COM(2015)0625),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета(17),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 3 февруари 2014 г., озаглавен „Доклад на ЕС за борбата с корупцията“ (COM(2014)0038),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите от 28 април 2015 г., озаглавено „Европейска програма за сигурност“ (COM(2015)0185),

—  като взе предвид доклада на Европол от март 2013 г. за оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност (SOCTA), както и доклада от 30 септември 2015 г. за оценка на заплахата от организирана престъпност, ползваща се от интернет (IOCTA),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(18),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (окончателен доклад)(19),

—  като взе предвид проучванията на Службата на ЕП за парламентарни изследвания относно цената на „отказа от Европа“ в областта на борбата с организираната престъпност и корупцията,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджетен контрол (A8-0284/2016),

А.  като има предвид, че организираната престъпност представлява глобална заплаха, която във връзка с това изисква общ, координиран отговор от страна на ЕС и неговите държави членки;

Б.  като има предвид, че все още не е напълно изяснено сложното явление на организираната престъпност и опасността, произтичаща от инфилтрирането на престъпни сдружения в социалната, икономическата, търговската, политическата и институционалната структура на държавите членки;

В.  като има предвид, че организираните престъпни групи демонстрират нагласа и голяма способност за разнообразяване на своите дейности, като се адаптират към различни географски райони и икономически и социални условия и експлоатират техните слабости и уязвими места, и едновременно с това извършват дейност на различни пазари и се възползват от различните закони в отделните държави членки, за да преуспяват и да реализират максимална печалба;

Г.  като има предвид, че престъпните организации промениха начина си на действие, като се възползват от подкрепата на специалисти, банки, държавни служители и политици, които, въпреки че не са членове на тези организации, подкрепят техните дейности на различни равнища;

Д.  като има предвид, че престъпните организации демонстрират висока степен на приспособимост, включително като използват предимствата на новите технологии в своя полза;

Е.  като има предвид, че опасният характер на силата на сплашване, която може да бъде упражнявана поради самата принадлежност към дадена организация, не е приоритет в сравнение с борбата с „целевите престъпления“ (престъпленията, за чието извършване съществува организацията), и като има предвид, че това води до регулаторни и оперативни различия на европейско равнище, като улеснява транснационалните действия на организираните престъпни групи;

Ж.  като има предвид, че освен очевидните рискове за обществения ред и обществената сигурност, които носят формите на насилие, присъщи на престъпните организации, организираната престъпност причинява също сериозни проблеми под формата на проникване в законната икономика и свързаното с това поведение, което корумпира обществени длъжностни лица и впоследствие води до проникване в институциите и публичната администрация;

З.  като има предвид, че незаконните приходи от престъпления, извършвани от престъпните организации, до голяма степен се изпират в законната европейска икономика; като има предвид, че подобен капитал, след като бъде реинвестиран в официалната икономика, представлява сериозна заплаха за свободната стопанска инициатива и за конкуренцията, тъй като има сериозни нарушаващи равновесието последици;

И.  като има предвид, че престъпните групи получават достъп до политици и администратори, с цел използване на финансовите ресурси на разположение на публичната администрация и влияние върху нейните дейности с мълчаливото одобрение на политици, длъжностни лица и представители на бизнеса; като има предвид, че тяхното влияние върху политиците и администраторите се усеща най-вече в секторите на обществените поръчки и публичното строителство, общественото финансиране, преработването на скрап и отпадъци и преките договори за придобиване на всякакви видове стоки и за управление на услуги;

Й.  като има предвид, че основната цел на организираната престъпност е печалбата; като има предвид, че във връзка с това правоприлагането трябва да има необходимия капацитет да насочи вниманието си към финансирането на организираната престъпност, което често е неразривно свързано с корупцията, измамите, фалшифицирането и контрабандата;

K.  като има предвид, че лицата, подаващи сигнали за нередности, играят централна роля в борбата с корупцията, тъй като те могат да разкрият случаи на измама, които иначе биха се запазили в тайна; като има предвид, че подаването на сигнали за нередности се разглежда като един от най-ефективните начини за спиране и предотвратяване на нарушения или тяхното разкриване, ако вече са се състояли;

Л.  като има предвид, че европейското законодателство не следва да се тълкува като ограничаващо практиката за подаване на сигнали за нередности;

M.  като има предвид, че организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари представляват сериозни заплахи за икономиката на ЕС, като намаляват значително данъчните приходи на държавите членки и на ЕС като цяло, както и за отчетността на публичните проекти, финансирани от ЕС, тъй като престъпните организации действат в различни сектори, много от които подлежат на правителствен контрол;

Н.  като има предвид, че през 2014 г. бяха докладвани 1649 нередности, съдържащи измама и засягащи европейския бюджет с 538,2 милиона евро, свързани както с разходната, така и с приходната страна на бюджета, но няма официални данни какъв процент от измамите се дължат на организирана престъпност;

Въведение

1.  Отново потвърждава съдържанието своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, както и направените в нея препоръки; подновява по-специално своя призив за приемане на Европейски план за действие за изкореняване на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, който, за да бъде ефективен, следва да разполага с подходящи финансови ресурси и квалифициран персонал;

2.  Приветства 18-месечната програма на Съвета на ЕС за нидерландското, словашкото и малтийското председателство, в рамките на която на челно място в неговия дневен ред ще бъде всеобхватен и интегриран подход към организираната престъпност; подчертава, че борбата с измамите, с корупцията и с изпирането на пари трябва да бъде политически приоритет за институциите на ЕС и че поради това полицейското и съдебното сътрудничество между държавите членки е от съществено значение;

3.  Изразява желание да постави акцент върху конкретни области на действие от приоритетно значение в настоящия контекст;

Гарантиране на правилното транспониране на съществуващите правила, контрол на тяхното прилагане и оценка на тяхната ефективност

4.  Припомня, че държавите членки следва да транспонират и прилагат съществуващите инструменти на европейско и международно равнище в областта на борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари;

5.  Призовава Комисията да приключи възможно най-скоро оценката на мерките за транспониране на тези инструменти, да информира изчерпателно Парламента за резултатите и ако е необходимо, да започне производства за установяване на нарушение; по-специално, призовава Комисията да представи доклад за оценка на транспонирането на Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета относно борбата с организираната престъпност и на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право;

6.  Призовава държавите членки да транспонират правилно Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси — инструмент с централна роля за укрепване на полицейското и съдебното сътрудничество в ЕС;

7.  Насърчава държавите членки да транспонират бързо четвъртата директива за борба с изпирането на пари;

8.  Препоръчва ЕС да се присъедини към Групата държави срещу корупцията като пълноправен член; изисква ЕС да участва в инициативата „Партньорство за открито управление“, да изпълни задълженията си за докладване съгласно Конвенцията на ООН за борба с корупцията, по която ЕС е страна, и да подкрепи техническата помощ, предоставена от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) по силата на гореспоменатата конвенция на ООН; настоятелно призовава Комисията да представи на Парламента в най-кратък срок доклад за напредъка по подготовката за присъединяването на ЕС към Групата държави срещу корупцията, който да съдържа анализ на правните предизвикателства и възможните решения в това отношение;

9.  Изразява съжаление, че Комисията все още не е публикувала своя втори доклад за борбата с корупцията, който трябваше да излезе в началото на 2016 г.; призовава Комисията да представи този доклад в най-кратък срок; припомня, че докладите за борба с корупцията не следва да се ограничават до положението в държавите членки, а следва също така да включват раздел относно институциите на ЕС; във връзка с това призовава Комисията да намери подходящ начин за наблюдение на корупцията в рамките на институциите, органите и агенциите на ЕС;

10.  Призовава Комисията да проучи възможността за комбиниране на различните механизми за наблюдение на равнището на Съюза, включително Механизма за сътрудничество и проверка, Доклада на ЕС за борбата с корупцията, Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, в една по-широка уредба за мониторинг на върховенството на закона, която може да се прилага във всички държави членки и в институциите, органите и агенциите на ЕС; във връзка с това счита, че институциите на ЕС следва да дадат пример чрез насърчаване на най-високи стандарти за прозрачност и да гарантират наличието на възпиращи и ефективни санкции за нарушителите; призовава Комисията да уреди лобирането и да санкционира конфликтите на интереси;

11.  Припомня необходимостта от мултидисциплинарен подход за ефективно предотвратяване и ефективна борба с организираната престъпност; във връзка с това подчертава ролята на Европейската мрежа за превенция на престъпността и необходимостта от финансова подкрепа за нея;

12.  Препоръчва Комисията да направи проучване на националните правни системи, които са най-напреднали по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията, с цел за да се разработи ефективно и новаторско европейско законодателство; призовава Комисията да изготви проучване относно използваните в държавите членки следствени практики за борба с организираната престъпност, като обърне особено внимание на използването на инструменти като например подслушването на телефонни разговори, проследяването със специални средства, реда и условията за претърсване, забавените арести, забавените изземвания, операциите под прикритие и контролирането и проследяването на доставки;

13.  Призовава държавите членки да инвестират повече в изграждането на култура на законност, по-специално като се има предвид, че първата и най-ефективна форма на предотвратяване е възпитанието на новите поколения граждани на ЕС, особено чрез насърчаване на специфични дейности в училищата;

Приоритети и оперативна структура за борба с организираната престъпност и корупцията

14.  Счита, че настоящият цикъл на политиката на ЕС за борба с организираната престъпност следва да се съсредоточи върху противодействието на престъплението „присъединяване“ (т.е. принадлежността към престъпна организация), а не само на така наречените „целеви престъпления“ (престъпленията, за чието извършване съществува организацията); по-специално счита, че е необходимо членството в престъпна организация да бъде обявено за престъпление, независимо от извършването на целевите за тази организация престъпления; отново заявява, че този цикъл на политиката следва да включва борбата срещу изпирането на пари, корупцията и трафика на хора сред своите приоритети в рамките на една истинска Европейска стратегия за борба с корупцията;

15.  Призовава приоритетите да бъдат определяни във връзка с европейските политики за предотвратяване на престъпленията, както и с политиките в областта на икономическите и социалните въпроси, заетостта и образованието, като се гарантира пълното участие на Европейския парламент;

16.  Призовава за създаването на специализиран отдел на Европол за борба с организираните престъпни групи, извършващи едновременно дейност в различни сектори; счита, че държавите членки следва да създадат сигурни и ефективни механизми в настоящата институционална рамка, за да се гарантира координацията на разследванията в областта на организираната престъпност и укрепването на взаимното доверие сред правоприлагащите органи в държавите членки;

По-силна законодателна рамка

17.  Призовава Комисията, въз основа на оценка на транспонирането и прилагането на съществуващите правила, да предложи законодателство, което да запълни евентуалните пропуски в борбата с организираната престъпност и корупцията и да подобри трансграничното съдебно сътрудничество; призовава Комисията, по-специално:

   а) да прегледа съществуващото законодателство с цел въвеждане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции и да уточни общото определение за престъпления, включително за престъплението „членството в престъпна организация или асоциация“, за каквато може да се счита структурирана група, съществуваща в продължение на определен период от време, състояща се от две или повече лица, които действат съгласувано с цел пряко или косвено незаконно придобиване на всякакъв вид финансова и/или материална облага, и която затруднява в значителна степен икономическото и социалното сближаване на ЕС и неговите държави членки;
   б) да представи преразгледано законодателно предложение за борба с престъпленията срещу околната среда с оглед укрепване на реакцията на наказателното право спрямо незаконното изгаряне на отпадъци и да разглежда незаконното депониране на „новопоявяващи се замърсители“ като криминално престъпление, наказуемо с наказателноправни санкции, по същия начин както предвиденото в Директива 2008/99/ЕО;

18.  Призовава Комисията да изработи минимални правила относно определянето на състава на престъпленията и на санкциите; призовава по-специално за:

   а) общо определение за „длъжностно лице“, за престъплението „измама“ и престъплението „корупция“, които да се прилагат хоризонтално; припомня, че определенията на тези термини са включени в контекста на преговорите по Директивата за защита на финансовите интереси на ЕС, но само за целите на посочената директива; отбелязва, че тези преговори в момента са блокирани в Съвета, и призовава те да бъдат възобновени незабавно;
   б) ново законодателно предложение относно особен тип престъпна организация, чиито участници се възползват от сплашващата сила на групировката и произтичащите от нея състояние на подчинение и мълчание за извършването на престъпления, за пряко или косвено придобиване на управление или най-малкото на контрол върху икономически дейности, концесии, лицензи, обществени поръчки и публични услуги или извличане на печалба или неправомерни облаги за себе си или други лица;
   в) законодателно предложение за създаване на Европейска програма за защита на свидетели и лица, които сътрудничат на правосъдието чрез съобщаване за престъпни организации и за организациите, описани в буква б);
   г) законодателно предложение за определяне и въвеждане на общи правила за защита на лица, подаващи сигнали за нередности; призовава това предложение да бъде готово преди края на 2017 г.;
   д) допълнителни законодателни инициативи за укрепване на правата на заподозрени лица или на обвиняеми лица в рамките на наказателните производства, наред с другото, по отношение на предварителното задържане, с цел да се гарантира правото на справедлив съдебен процес, признато в Европейската конвенция за правата на човека и в Хартата на основните права на ЕС;
   е) специално законодателство за борба с износа на радиоактивни материали и на опасни отпадъци и с незаконната търговия с флора и фауна, като се има предвид, че според НПО и сдружения за защита на околната среда престъпленията срещу дивата природа и горите, както и трафикът и износът на радиоактивни материали и на опасни отпадъци към трети страни играят сериозна роля за финансирането на организираната престъпност;

По-ефикасно полицейско и съдебно сътрудничество на европейско равнище

19.  Отбелязва, че организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари обикновено имат трансгранично измерение, което изисква тясно сътрудничество между компетентните национални органи и между националните органи и съответните агенции на ЕС;

20.  Счита, че полицейското и съдебното сътрудничество чрез обмен на информация между националните органи е от съществено значение, за да се предприемат ефективни мерки за борба срещу корупцията и организираната престъпност;

21.  Призовава Комисията да започне конкретни действия за подобряване на европейското сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари и за повишаване на осведомеността за човешките, социалните и икономическите щети, причинени от тези дейности;

22.  Изразява съжаление във връзка с факта, че трансграничното полицейско и съдебно сътрудничество се характеризира с прекомерно дълги бюрократични процедури, които възпрепятстват неговата ефективност и застрашават ефикасността на борбата с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари на равнището на ЕС; призовава държавите членки да укрепят, да подобрят и да засилят трансграничното полицейско и съдебно сътрудничество и споделянето на информация между тях и посредством Европол и Евроюст и да осигурят подходящо обучение и техническа подкрепа, включително чрез Европейския полицейски колеж и Европейската мрежа за съдебно обучение, да подкрепят взаимната допустимост на доказателства между държавите членки и да осигурят по-широко използване на съвместни екипи за разследване;

23.  Призовава държавите членки систематично да въвеждат, да използват и да обменят всички данни, които считат за необходими и подходящи във връзка с лица, осъдени за престъпление, свързано с организираната престъпност, в съществуващите европейски бази данни, както и да приканят европейските агенции Европол и Евроюст да улеснят този обмен на информация; във връзка с това призовава инфраструктурата да бъде рационализирана с оглед да се гарантира сигурна комуникация и ефективно използване на всички съществуващи инструменти на Европол, при пълно зачитане на европейското законодателство в областта на защитата на личните данни;

24.  Подчертава неотложната необходимост от създаване на по-ефикасни системи за комуникация и обмен на информация между съдебните органи в рамките на ЕС, които да заменят традиционните инструменти за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси, ако е необходимо; изисква от Комисията да извърши оценка на необходимостта от законодателни действия в тази област и да създаде подходяща система на ЕС за обмен на информация между съдебните органи в ЕС;

25.  Призовава държавите членки систематично да обменят всички считани за необходими и подходящи резервационни данни на пътниците за лицата, свързани с организираната престъпност;

Отнемане на активите на престъпни организации и улесняване на повторното им използване за обществени цели

26.  Счита, че прилагането на общ метод за изземване на активи на престъпни организации в ЕС би било възпираща мярка за престъпниците; призовава държавите членки бързо да транспонират Директива 2014/42/ЕС относно конфискацията на придобито чрез престъпна дейност имущество; призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок законодателно предложение, което да гарантира взаимното признаване на заповедите за изземване и конфискация, свързани с националните мерки за опазване на имуществото;

27.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят мерките на ЕС в областта на:

   а) проследяването, обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпление, посредством, наред с другото, криминализиране на прехвърлянето на собствеността на капитала или на имуществото с цел избягване на мерките за обезпечаване или за конфискация и на приемането на собствеността или наличността на този капитал, или посредством конфискация при липсата на окончателна присъда;
   б) подобряването на управлението на обезпечено и конфискувано имущество и повторното му използване за социални цели и за компенсации за семействата на жертвите и предприятията, пострадали от лихварство и рекет;
   в) развиването на административно, полицейско и съдебно сътрудничество за проследяване, изземване и конфискация на активи от престъпна дейност в целия Съюз и подобряване на националните служби за възстановяване на активи, на които следва да бъдат предоставени достатъчно ресурси;

28.  Настоятелно призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството и да обменят добри практики в тази област в рамките на съществуващите платформи за срещи, като например Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и др.;

Предотвратяване на проникването на организираната престъпност и корупцията в законната икономика

29.  Припомня, че корупцията е лост за създаване на благоприятни условия за проникването на организираната престъпност в законната икономика, най-вече чрез възлагането на обществени поръчки или реализирането на публично-частни партньорства;

30.  Призовава за въвеждането в целия ЕС на всеобхватна система за „електронни обществени поръчки“ с цел да се намали рискът от корупция в областта на обществените поръчки;

31.  Призовава държавите членки и европейските институции да прилагат инструменти за наблюдение на обществените поръчки, да изготвят черни списъци на предприятията, които имат доказани връзки с организираната престъпност и/или са участвали в корупционни практики, и да ги изключват от икономически отношения с публичен орган и от ползване на средства на ЕС; призовава държавите членки да създадат специализирани структури на национално равнище за разкриване на престъпни организации и за изключване от обществените поръчки на образувания, замесени в корупционни практики или изпиране на пари; подчертава факта, че „изготвянето на черен списък“ може да бъде ефективно при разубеждаването на дружествата от участие в корупционни дейности и им предоставя добър стимул за подобряване и укрепване на техните вътрешни процедури за почтеност; призовава държавите членки да въведат сертифициране на предприятията „срещу организираната престъпност“ и съответната информация да се обменя автоматично на равнището на ЕС;

32.  Отбелязва, че 21 държави членки все още не са транспонирали пакета от директиви за обществените поръчки; счита, че правилата относно обществените поръчки са от съществено значение, за да се осигури прозрачност и отчетност в една от най-уязвимите за корупция области;

33.  Изтъква, че прозрачните правила за отчитане, които подлежат на контрол, трябва да се гарантират не само в рамките на централното правителство, но също така и на регионално и местно равнище във всички държави членки;

34.  Изразява загриженост поради повтарящата се практика престъпни дружества, замесени в изпиране на пари, да подават оферти под себестойността в процедури по възлагане на поръчки за големи проекти; призовава Комисията да включи икономическа оценка на предложенията по отношение на дружества, на които са възложени договори, и техните подизпълнители;

35.  Подчертава, че изпирането на пари чрез сложни дружествени структури и тяхното интегриране в законната икономическа дейност може да представляват заплаха за обществения ред на държавата; призовава държавите членки, без да обременяват ненужно малките и средните предприятия, да установят мерки за повишаване на прозрачността на паричните операции и за подобряване на обратната проследимост на операциите до физически лица с цел проследяване на финансирането за престъпна и терористична дейност (принцип „следвай парите“); призовава държавите членки да предприемат мерки, които да затрудняват създаването на сложна и гъста структура от взаимосвързани компании, с които може да се злоупотребява за финансиране на престъпни или терористични дейности и други тежки престъпления поради факта, че те често са непрозрачни;

36.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да изискват изпълнителите да разкриват пълната си корпоративна структура и действителните собственици преди да сключват договори с тях, така че да се избегне оказването на подкрепа на дружества, които практикуват агресивното данъчно планиране, данъчни измами, укриване на данъци и корупция;

37.  Отбелязва, че придобиването на недвижими имоти в държави членки на ЕС е начин за изпиране на приходите от престъпна дейност, така че престъпниците да предпазят крайния действителен собственик посредством чуждестранни фиктивни дружества; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че всяко чуждестранно дружество, което възнамерява да се сдобие със собственост на нейна територия, трябва да се подчинява на същите стандарти за прозрачност, каквито се изискват от дружествата, учредени в рамките на тяхната компетентност;

38.  Припомня, че финансовата криза увеличи натиска върху европейските правителства; с оглед на настоящите икономически предизвикателства, призовава за по-големи гаранции за почтеността и прозрачността на публичните разходи;

39.  Настоятелно призовава държавите членки да предприемат необходимите стъпки за постигане на прозрачност на решенията за лицензиране и разрешенията за градоустройство на регионално и местно равнище;

40.  Отбелязва, че държавите членки и Комисията имат правно задължение за борба срещу измамите в съответствие с член 325 от ДФЕС, и приветства включването на клаузи относно борбата срещу измамите в законодателните предложения с финансово отражение;

41.  Изразява загриженост относно увеличаването на свързаните с ДДС измами, особено т.нар. „верижни“ измами; призовава всички държави членки да участват във всички области на дейност на EUROFISC, така че да способстват обмена на информация с цел подпомагане на борбата с такъв вид измами;

42.  Призовава държавите членки да приемат специфично законодателство и да вземат подходящи мерки за предотвратяване и ограничаване на действията на специалисти, банкови институции, длъжностни лица и политици на всички равнища, които, макар и да не членуват в престъпни организации, подкрепят дейностите на такива организации на различни равнища; във връзка с това:

   а) препоръчва на държавите членки и европейските институции да насърчават ротацията на държавните служители за предотвратяване на корупцията и на проникването на организираната престъпност;
   б) призовава за задължителни правила, по силата на които лица, които са осъдени или които са участвали в организирана престъпност, изпиране на пари, корупция или други тежки престъпления, престъпления срещу публичната администрация, асоциативни престъпления или корупция, не следва да бъдат допускани да се кандидатират за избори или да работят в публичната администрация или за нея, включително в и за институциите, органите и агенциите на ЕС;
   в) призовава за наказателноправни санкции за ръководители и банки, замесени в доказани случаи на изпиране на големи суми пари; призовава Комисията да изготви предложение, за да гарантира пълна прозрачност на банковите потоци не само за отделни лица, но също и за юридически лица и доверителни фондове;

43.  Счита, че е необходимо да разполагаме с общоевропейски правила, според които всички източници на финансиране на политическите партии да бъдат проверявани и наблюдавани, за да се гарантира тяхната законност;

44.  Счита, че е необходимо да се укрепят законодателните разпоредби, които имат за цел да осигурят по-голяма прозрачност и проследяемост на паричните потоци, особено в контекста на управлението на средства от ЕС, включително посредством предварително разследване и окончателна проверка дали тези средства са били употребени подобаващо; призовава държавите членки да представят национални декларации относно системите си за контрол; приканва Комисията:

   а) да коригира плащанията в случай на нередности от държавите членки при използването на средствата на ЕС;
   б) да предприема временно изключване на достъп до финансиране от страна на ЕС за институции и дружества, които са били признати за виновни за злоупотреба със средства на ЕС;
   в) да проследява стриктно използването на средства на ЕС и периодично да докладва на Европейския парламент по този въпрос;

45.  Счита, че Комисията следва да наложи най-високите равнища на интегритет в процесите на възлагане на обществени поръчки за изпълнението на финансирани от ЕС проекти; припомня, че резултатите от мониторинга на проекти в сътрудничество с гражданското общество и държането под отговорност на местните органи са от съществено значение за определянето на това дали средствата на ЕС са използвани по целесъобразен начин и дали се води борба с корупцията;

46.  Изтъква, че прозрачността е най-ефективният инструмент за борба със злоупотребите и измамите; призовава Комисията да подобри законодателството в това отношение, като въведе задължение за публикуване на данни, свързани с всички бенефициенти на финансиране на ЕС, включително данни за подизпълнителите;

47.  Призовава Комисията да предприеме законодателни действия, насочени към опростяване на бюрократичните процедури на административно равнище, така че да се гарантира увеличаване на прозрачността и борба с корупцията;

48.  Отправя искане към Европейската комисия да наблюдава и докладва на Парламента относно процента на използване на пряко възлагане на обществени поръчки в държавите членки, както и правните обстоятелства, при които националните администрации най-много се възползват от тях;

49.  Препоръчва държавите членки да се стремят да гарантират ефективна прозрачност, мониторинг и механизми за отчетност по отношение на използването на средствата на ЕС; предвид това, че положителното въздействие на средствата на ЕС зависи от процесите на национално и европейско равнище за осигуряването на прозрачност, ефективен мониторинг и отчетност, следва да се обмисли това как мониторингът и оценяването да се осъществяват непрекъснато, а не само като последващи процеси; счита, че следва да се засили ролята на Сметната палата в това отношение;

50.  Счита, че следва да се въведат количествени и качествени индикатори, които да бъдат съпоставими, за да се определи въздействието на средствата на ЕС и да се прецени дали те са постигнали поставените цели, и че следва системно да се събират и публикуват количествени данни;

Европейска прокуратура

51.  Счита, че Европейската прокуратура следва да бъде централен елемент в борбата срещу корупцията в Европейския съюз; отново призовава за създаването във възможно най-кратък срок с участието на възможно най-голям брой държави членки на Европейска прокуратура, която да бъде ефективна и независима от националните правителства и от институциите на ЕС и да бъде защитена от политическо влияние и натиск;

52.  Отново заявява, че е важно да има ясно определени отговорности и правомощия между националните прокуратури и бъдещата Европейска прокуратура, както и Евроюст и OLAF, с цел да се избегне конфликт на правомощията; призовава за предоставяне на подходящи финансови и човешки ресурси за бъдещата Европейска прокуратура, в съответствие с нейните задачи; счита, че Европейската прокуратура следва да разполага с правомощия за наказателно преследване на всички престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, включително измамите с ДДС; в този контекст призовава държавите членки да спазват решението на Съда на Европейския съюз по дело C-105/14, (Tarrico и др.) и да деблокират преговорите по Директивата за защита на финансовите интереси на ЕС възможно най-бързо;

53.  Изразява съжаление поради факта, че текущите преговори в Съвета поставят под въпрос основния принцип на независима и ефективна Европейска прокуратура;

54.  Призовава Комисията да извърши оценка на необходимостта от преразглеждане на мандата на бъдещата Европейска прокуратура, който – след създаването ѝ – да включва правомощия в областта на борбата с организираната престъпност;

Конкретни области на действие

Фалшифициране

55.  Осъжда нарастването на фалшифицирането на стоки, лекарства и селскостопански хранителни продукти в ЕС, в което участват мрежи за разпространение, управлявани от транснационалната организирана престъпност; призовава Комисията и държавите членки да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и борба с фалшифицирането на стоки, лекарства и селскостопански хранителни продукти; призовава Комисията и държавите членки да събират системно данни за случаи на измама или фалшифициране, с цел да разполагат с информация на своето равнище за разпространението на тези явления и да обменят най-добри практики за тяхното идентифициране и борбата с тях;

56.  Приканва Комисията и държавите членки да разгледат и други методи, които имат за цел предотвратяване и обезкуражаване на измамите с храни, като например практиката на „посочване и порицаване“ чрез Европейски регистър на осъдените за измами стопански субекти в хранителната и фармацевтичната промишленост;

57.  Призовава за разширяване на действащите системи за проследимост и за системно прилагане на предвидената в основния Регламент (ЕО) № 178/2002 „безстепенна“ проследимост, която обхваща хранителни и фуражни продукти, животни, отглеждани за производство на храни, и всички други вещества, предназначени за тази цел или за които може да се очаква, че ще бъдат използвани при производството на хранителен или фуражен продукт;

Трафик на наркотици

58.  Припомня, че трафикът на наркотици е главна доходоносна дейност за престъпните групи и че борбата с него трябва да се води както чрез налагане на наказания, така и чрез превенция; призовава държавите членки и компетентните институции да атакуват връзките между пазара на наркотици и други престъпни дейности и въздействието, което те имат върху законната икономика и законната търговия, както е посочено от Европол и ЕЦМНН в доклада за пазара на наркотици през 2016 г.;

59.  припомня на Комисията, че тя следва да докладва относно напредъка, постигнат в изпълнението на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2013—2016 г.); призовава Комисията да предложи нов план за действие за периода 2017—2020 г. на тази основа;

60.  Отбелязва, че оценката на нови политики относно леките наркотици е приоритет и счита, че следва да се обмислят стратегии за декриминализация/легализиране като средство за ефективна борба с престъпните организации; отправя искане ЕС да включи този въпрос както във вътрешните си, така и във външните си политики, като привлече в политическия дебат всички съответни европейски и международни агенции и институциите на всички участващи държави;

Залагания и уреждане на резултати от спортни срещи

61.  Припомня, че престъпните организации често използват канали за законни и незаконни залагания и уреждане на резултати от спортни срещи за изпиране на пари; осъжда престъпните интереси, свързани с тези явления и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да поддържат или да въведат законодателство за борба с тях и тяхното предотвратяване, като обявят манипулирането на спортни прояви за престъпление; призовава държавите членки да си сътрудничат по прозрачен и ефективен начин със спортните организации и да засилят комуникацията и сътрудничеството с Евроюст и Европол за борба с тези явления;

Данъчни убежища

62.  Изтъква, че 1 билион евро годишно се губи поради данъчни измами и избягване на данъци в ЕС; подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на данъчните убежища и на страните, които прилагат непрозрачни или вредни данъчни ставки, което е огромен проблем, засягащ всеки европейски гражданин;

63.  Приветства международното споразумение в рамките на Г-20 за прилагане на нов глобален стандарт за по-голяма прозрачност в областта на данъчното облагане в съответствие с високия стандарт, който вече се прилага от страна на ЕС; изисква бързото му прилагане и ефективно наблюдение на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане на международно равнище; приветства факта, че през февруари 2016 г. Комисията подписа споразумения за обмен на данъчна информация със страни, като Андора и Монако, и че Комисията вече беше подписала споразумения с Швейцария, Лихтенщайн и Сан Марино през 2015 г.;

64.  Припомня отговорността на ЕС да се бори срещу данъчните разпоредби, които улесняват избягването на данъци от транснационални корпорации и физически лица, както и да помага на трети държави да си върнат незаконно придобити средства и да предприемат наказателно преследване спрямо извършителите; подчертава, че ЕС трябва да насърчава борбата срещу данъчните убежища, банковата тайна и изпирането на пари, постепенното премахване на прекомерната професионална тайна, постигането на публично отчитане по държави за многонационалните дружества и публичните регистри на действителните собственици на дружества като приоритет на всички съответни международни форуми; изтъква, че данъчните убежища представляват идеален форум за събиране и изпиране на облаги от престъпна дейност и поради това настоява върху необходимостта от координиран подход на равнище ЕС;

65.  Призовава Комисията да обърне сериозно внимание на последствията от толерирането на корупцията, да разгледа възможността за глобален план за разубеждаване на прехвърлянето на активи към трети държави, които гарантират анонимността на корумпираните лица, и да преразгледа икономическите и дипломатическите си отношения с тези държави;

Престъпления против околната среда

66.  Изразява загриженост поради нарастването на броя на незаконните дейности по отношение на околната среда, свързани с или произтичащи от организиран, мафиотски тип престъпни дейности, като например незаконен трафик и обезвреждане на отпадъци, включително на токсични отпадъци, и унищожаването на природното наследство; припомня своята препоръка за разработване на общ план за действие за предотвратяване и борба с тези форми на престъпност; посочва необходимостта от прилагане на съществуващите правила относно опазването на природата и защитата на околната среда, включително посредством инспекции за борба с престъпността по отношение на изпълнителите и подизпълнителите, които са бенефициенти по договори за големи инфраструктурни проекти, финансирани от бюджета на ЕС;

67.  Призовава Комисията да наблюдава и да оцени изпълнението на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право, за да се увери, че държавите членки използват ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции срещу всякакво незаконно поведение, което оказва отрицателно въздействие върху човешкото здраве или околната среда; приканва Мрежата на Европейския съюз за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда (IMPEL) да информира редовно Парламента за действията на държавите членки при прилагането на Директива 2008/99/ЕО;

68.  Изтъква, че организираната престъпност използва строителни дружества, специализирани в земни работи, за изпиране на пари и незаконно депониране на токсични вещества, причиняващи замърсяване на околната среда; призовава Комисията, за да предотврати такива практики, да извършва инспекции за борба с престъпността по отношение на изпълнителите и подизпълнителите, които са бенефициенти по договори за големи инфраструктурни проекти, финансирани от бюджета на ЕС;

Киберпрестъпност

69.  Припомня, че киберпрестъпността се използва като средство за изпиране и фалшифициране на пари; подчертава, че тя представлява важен източник на приходи за множество престъпни организации и че законодателството на ЕС и сътрудничеството между държавите членки и с агенциите на ЕС в тази област трябва да бъде засилено; отбелязва със загриженост, че чрез неправомерно използване на интернет за незаконни цели като например популяризирането на трафика на наркотици и на хора, престъпните организации успяха да увеличат обема на своя незаконен трафик;

Организирана престъпност и тероризъм

70.  Припомня, че все по-голямата интеграция и сближаване между организираната престъпност и тероризма, както и връзките между престъпните и терористичните организации представляват все по-голяма заплаха за Съюза; призовава държавите членки да гарантират, че финансирането и подкрепата за тероризъм от страна на организираната престъпност са наказуеми и че взаимната свързаност на организираната престъпност, терористичните дейности и финансирането на тероризма е изрично взета под внимание в по-голяма степен от страна на участващите в наказателните производства органи на държавите членки;

71.  Подчертава, че незаконната търговия с огнестрелни оръжия, нефт, наркотици и дива флора и фауна, контрабандата на мигранти, цигари, подправени стоки и произведения на изкуството и други паметници на културата от страна на мрежите на организираната престъпност са се превърнали в много доходоносен начин за финансиране на терористичните групи; отбелязва представянето от страна на Комисията на план за действие за борба с незаконния трафик на огнестрелни оръжия и експлозиви и тяхното използване; подчертава необходимостта от незабавно изпълнение на този план за действие; призовава държавите членки да предприемат необходимите мерки, като същевременно се избягва ненужната административна тежест за стопанските субекти, за да се гарантира, че терористичните организации и престъпните мрежи не могат да се възползват от никаква търговия със стоки;

72.  Припомня, че участието в престъпни дейности може да бъде свързано с терористични престъпления; припомня, че според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), трафикът на наркотици, движението на незаконни огнестрелни оръжия, транснационалната организирана престъпност и изпирането на пари са станали неразделна част от тероризма; счита, че ефективната борба срещу тероризма изисква укрепване на законодателството на ЕС относно борбата с организираната престъпност и изпирането на пари, също така с оглед на съществуващите връзки между терористичните групировки и тези на организираната престъпност, основани на взаимна изгода;

Организирана престъпност и трафик и контрабанда на хора

73.  Изразява загриженост относно нарастващата професионализация на контрабандата на хора и свързаното с нея увеличение на печалбите на контрабандистките и трафикантските мрежи в резултат на продължаващите потоци от бежанци към Европа; призовава Комисията и държавите членки да гарантират напредък в международното сътрудничество за борба с трафика, за да се изкорени контрабандата на хора и да се сведе до минимум влиянието на трафикантските мрежи;

74.  Припомня, че по отношение на трафика на хора в Европейския съюз има установена специфична правна и политическа рамка за оптимизиране на сътрудничеството и за превръщане на трафика в приоритет на органите и агенциите като Европол и Евроюст; приветства заключенията на първия доклад относно напредъка, постигнат в борбата с трафика на хора; призовава Комисията възможно най-бързо да изготви стратегия за периода след 2016 г. на тази основа;

75.  Осъжда проникването на организираната престъпност в органите, натоварени с управлението на средствата, отпуснати за приемането на мигранти, и призовава за целенасочени действия за борба с контрабандата и трафика на хора, които се извършват от сложни мрежи на престъпни групи, разположени в държавите на произход, транзит и крайно местоназначение на жертвите;

76.  Подчертава спешната необходимост да се вземат мерки по отношение на тежката експлоатация на труда на работниците мигранти в Съюза; признава, че липсата на редовни канали за миграция и пречките пред достъпа до правосъдие са сред основните причини за трафика на хора; отбелязва, че Директивата за санкциите на работодателите включва важни разпоредби за справяне с експлоатацията на труда на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, но че тези разпоредби зависят от съществуването на справедливи, ефективни и достъпни механизми за подаване на оплакване на национално равнище, и че прилагането им остава минимално;

Външно измерение

77.  Призовава ЕС да продължи да подкрепя засилването на публичната администрация и приемането на подходящи законодателни рамки за борба с корупцията във всички държави, по-специално в страните, възстановяващи се след конфликт, и страните в преход, в които държавните институции са слаби; настоява върху необходимостта от укрепване на регионалните и специализираните полицейски и съдебни мрежи в развиващите се страни, винаги в рамките на параметри, които гарантират подходящи стандарти за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, както и от споделяне на най-добрите практики и експертни знания на Европол, Евроюст и на Европейската съдебна мрежа; подчертава необходимостта от подобряване на нормативната уредба и правоприлагането и от насърчаване на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, за подвеждане на нарушителите под отговорност за извършените от тях престъпления, както и необходимостта от наличие на подходяща система за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, както в рамките на ЕС, така и извън него; подчертава по-специално, че е необходим механизъм за пряко докладване за гражданите в държави, получаващи помощ от ЕС, които обръщат внимание на нередности във финансирани от ЕС програми за помощ;

78.  Отбелязва със загриженост, че най-важните международни конвенции и инициативи за борба с корупцията и незаконните финансови потоци не успяват да постигнат конкретни резултати при прилагането им на практика; припомня, че разработването на стратегия за борба с корупцията в областта на външната политика е от основно значение за ефективната борба с корупцията и финансовите престъпления; призовава ЕС да насърчава, като приоритет във външните си политики, правилното транспониране и прилагане на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и на всички останали съответни международни инструменти за борба с корупцията и изпирането на пари;

79.  Призовава Комисията да гарантира, чрез постоянно наблюдение, че помощта на ЕС не допринася пряко или косвено за корупцията; счита, че помощта следва да се съобразява в по-голяма степен с капацитета за усвояване на приемащата държава и нейните общи потребности, свързани с развитието, с цел да се избегне масовото разхищение на предоставени под формата на помощ ресурси и използването им за корупция; призовава ЕС да се бори с корупцията пряко, чрез програмни документи и стратегии по държави, и да обвързва бюджетната подкрепа с ясни цели за борба с корупцията; подчертава необходимостта от установяване за тази цел на надеждни механизми за наблюдение на изпълнението; призовава Комисията да разработи силна, цялостна и всеобхватна стратегия за управление на риска от корупция в развиващите се страни, с оглед предотвратяване на това помощта за развитие да допринася за корупция, и да приложи изцяло стратегията за борба с измамите, приета през 2013 г., по-специално при използването на помощта на ЕС във всички нейни форми, включително ЕФР и доверителните фондове, и при делегиране на проекти за развитие на трети страни; отбелязва със загриженост, че подходът на ЕС по отношение на корупцията в държавите от АКТБ не дава почти никакви стратегически насоки за укрепване на системите на страните за нейното предотвратяване и контрол; счита, че е необходима по-голяма съгласуваност между Европейската служба за външна дейност и Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ в подхода им за ефективна борба срещу корупцията в развиващите се страни;

80.  Припомня значението на съгласуваността между вътрешните и външните политики на ЕС и подчертава необходимостта от включване на борбата срещу организираната престъпност в стратегиите за развитие и сигурност като средство за възстановяване на стабилността в развиващите се страни;

81.  Подчертава, че зачитането на правото на хората и правителствата да решават относно собствените си икономически, продоволствени и селскостопански системи е решението за справяне с престъпните дейности, които причиняват глад и бедност; настоятелно призовава международната общност активно да се противопостави на финансовите спекулации с хранителни продукти, като например изкупуването на ниски цени в големи селскостопански области и заграбването на земи от големи мултинационални аграрни дружества, имайки предвид вредното въздействие върху малките производители;

82.  Призовава развиващите се страни да увеличат прозрачността и отчетността в договорите за ресурси, финансовото отчитане и одита на дружествата и събирането и разпределението на приходи, като част от своята програма за борба с корупцията;

83.  Призовава ЕС да увеличи своята подкрепа с цел подпомагане на богатите на ресурси държави да прилагат принципите на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП) за по-голяма прозрачност и отчетност в нефтодобивния, газодобивния и минния сектор; силно насърчава създаването на ефикасна правна уредба в подкрепа за правилното прилагане на ИПДП от дружествата, участващи във веригата на доставки на нефтодобивния, газодобивния и минния сектор;

84.  Възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предприеме последващи действия във връзка с препоръките, отправени в резолюциите на ЕП относно борбата с корупцията; призовава комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да направи оценка, в срок от две години, на законодателните действия, предприети от Комисията в тази област в контекста на горепосочените препоръки;

o
o   o

85.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8.
(2) ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39.
(3) ОВ L 130, 1.5.2014 г., стр. 1.
(4) ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1.
(5) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
(6) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.
(7) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1.
(8) ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93.
(9) ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.
(10) ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103.
(11) ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 28.
(12) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.
(13) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(14) ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1.
(15) ECLI:EU:C:2015:555.
(16) ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 27.
(17) ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53.
(18) Приети текстове, P8_TA(2015)0269.
(19) ОВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 89.

Правна информация - Политика за поверителност