Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2316(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0245/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0245/2016

Συζήτηση :

PV 24/10/2016 - 17
CRE 24/10/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 7.4
CRE 25/10/2016 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0404

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 581kWORD 78k
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Ανθρώπινα Δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες
P8_TA(2016)0404A8-0245/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 Ανθρώπινα Δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες (2015/2316(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948, και συγκεκριμένα το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, του 1951 και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη σύμβαση αυτή,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του 1966 και τα οικεία πρωτόκολλα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για το καθεστώς των ανιθαγενών, του 1954 και τη Σύμβαση για την Μείωση των περιπτώσεων Ανιθαγένειας του 1961,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων του1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών του 1979 και το πρωτόκολλο αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και το πρωτόκολλο αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, του 1989 και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του 1990 για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

—  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση του 2006,

—  έχοντας υπόψη την Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του 2006 και το πρωτόκολλο που προσαρτάται στη σύμβαση αυτή,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 3ης Αυγούστου 2015, σχετικά με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων και των μέσων προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την προστασία των μεταναστών,

—  έχοντας υπόψη το έργο διαφόρων διεθνών μηχανισμών προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εκθέσεων του François Crépeau, Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και άλλων αρμοδίων ειδικών εισηγητών, την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση και τις εργασίες άλλων φορέων,

—  έχοντας υπόψη τις εργασίες και τις εκθέσεις του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), περιλαμβανομένων των προτεινόμενων αρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα διεθνή σύνορα και της έκθεσης σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών υπό καθεστώς διέλευσης,

—  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

—  έχοντας υπόψη τις αρχές της Ντάκα για την υπεύθυνη πρόσληψη και απασχόληση των μεταναστών εργαζομένων,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

—  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Η Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας» (COM(2011)0743),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0510),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2015 για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καταπιστευματικού ταμείου επείγουσας ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική (C(2015)7293),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση στις 25 και 26 Ιουνίου 2015 και στις 15 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, που εγκρίθηκαν στις 20 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης και την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής στη Βαλέτα, στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(1), το ψήφισμα της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(2), και το ψήφισμα της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της δεύτερης διάσκεψης κορυφής των προέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο με θέμα τη μετανάστευση, το άσυλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ευρωμεσογειακή περιοχή, που εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2015(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες εξαιτίας ανθρωπιστικής κρίσης(9),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες εκθέσεις οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών σε ό, τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0245/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή για όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία απολύτως διάκριση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση αποτελεί παγκόσμιο και πολυδιάστατο φαινόμενο που οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, όπως οι οικονομικές συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην κατανομή του πλούτου και της περιφερειακής και παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης), οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, η κατάσταση ως προς τις συνθήκες εργασίας, βίας και ασφάλειας, η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η επιδείνωση των φυσικών καταστροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης πρέπει να έχει συνεκτικό και ισορροπημένο χαρακτήρα και συνολική προοπτική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη διάστασή του, συμπεριλαμβανομένης της θετικής του πτυχής για τη δημογραφική εξέλιξη και την οικονομική ανάπτυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταναστευτικές οδοί είναι υπερβολικά πολύπλοκες, καθώς οι μετακινήσεις δεν γίνονται αποκλειστικά από τη μια περιοχή στην άλλη, αλλά συχνά ακόμη και εντός της ίδιας περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι διεθνείς μεταναστευτικές ροές εντείνονται, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, περίπου 244 εκατομμύρια άτομα θεωρούνται διεθνείς μετανάστες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις είναι οικουμενικά και αδιαίρετα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση συνιστά επίσης αποτέλεσμα της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και της αλληλεξάρτησης των αγορών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη μετανάστευση αφήνουν να διαφανούν οι επιπτώσεις τους και καθιστούν επιτακτική τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακυμάνσεις στις μεταναστευτικές ροές, ιδίως σε περιόδους κρίσης, έχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις, τόσο στις χώρες προέλευσης, όσο και στις χώρες προορισμού των μεταναστών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την εποπτεία και τον έλεγχο της εισόδου και της εξόδου των αλλοδαπών, καθώς και αναλύσεις και προβλέψεις για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης, ως αναγκαία βάση για τη διαμόρφωση οιασδήποτε πολιτικής για τη διαχείριση της μετανάστευσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες που προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα έχουν διαφοροποιηθεί και ότι μπορεί να είναι πολυδιάστατοι και να στηρίζονται σε οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, πολιτικά, οικογενειακά ή προσωπικά αίτια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αυξανόμενος αριθμός των μεταναστών αυτών υφίσταται αναγκαστικές εκτοπίσεις και χρήζει ιδιαίτερης προστασίας διότι προσπαθεί να ξεφύγει, μεταξύ άλλων, από τον εύθραυστο χαρακτήρα των κρατών, τις συγκρούσεις, τις πολιτικές ή θρησκευτικές διώξεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση μεταξύ προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών καθίσταται πιο δύσκολη στον προσδιορισμό της, μεταξύ άλλων διότι πολλές χώρες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα νομικά και θεσμικά μέσα και πλαίσια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των χωρών διέλευσης και προορισμού, καθώς και τα κέντρα υποδοχής των χωρών διέλευσης και προορισμού, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να προετοιμαστούν ώστε να εξασφαλίζουν μια διαφοροποιημένη και ευέλικτη μεταχείριση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταναστευτικές κινήσεις έχουν παγκοσμιοποιηθεί και περιφερειοποιηθεί και ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα Νότου-Νότου, εκ των οποίων το 80% πραγματοποιείται μεταξύ χωρών με κοινά σύνορα και μικρές εισοδηματικές διαφορές, υπερβαίνουν πλέον ελαφρώς τα ρεύματα Νότου-Βορρά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αποτελούσε ανέκαθεν περιοχή όχι μόνο προορισμού αλλά και προέλευσης της μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τον σύγχρονο εκπατρισμό των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, οι Ευρωπαίοι έχουν κατά καιρούς μεταναστεύσει στο εξωτερικό λόγω οικονομικών δυσχερειών, συγκρούσεων ή πολιτικών διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς Ευρωπαίους στη μετανάστευση, μεταξύ άλλων προς τις αναδυόμενες οικονομίες των χωρών του νότιου ημισφαιρίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των μεταναστών, και ακόμη περισσότερο μεταξύ των προσφύγων, αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πτυχιούχων μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων και ότι η «διαρροή εγκεφάλων» υπολογιζόταν ήδη σε 59 εκατομμύρια άτομα το 2010· λαμβάνοντας υπόψη η Ασία είναι η ήπειρος την οποία αφορά περισσότερο το φαινόμενο αυτό, αλλά ότι η αφρικανική ήπειρος είναι αυτή που πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα, αφού οι πτυχιούχοι της αντιπροσωπεύουν μόνο στο 4%, εκ των οποίων το 31% μεταναστεύει(10)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η αστάθεια σε ορισμένες περιοχές και οι συγκρούσεις ευθύνονται για μια ανθρωπιστική κρίση που πλήττει περισσότερους από 65 εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένους, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει καταγράψει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ανιθαγενείς·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR), καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να επιλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους και να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού έχουν ουσιώδη σημασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό των κοινών ανησυχιών και ενδιαφερόντων τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη, την παγκόσμια ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αλλαγή του κλίματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στις χώρες προέλευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό να ζει σε ασφαλέστερες περιοχές·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των προσφύγων όπως ορίζονται στη Σύμβαση της Γενεύης και τα σχετικά πρωτόκολλα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά στρατόπεδα προσφύγων στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονται, μεταξύ άλλων και σε υγειονομικό επίπεδο, και ότι συχνά είναι αδύνατο να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των προσφύγων, κυρίως των ευάλωτων ατόμων και ειδικότερα των γυναικών και των ανηλίκων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι μεταφορές χρηματικών ποσών από διεθνείς μετανάστες ανήλθαν το 2013 σε περισσότερα από 550 δισεκατομμύρια δολάρια, 414 δισεκατομμύρια δολάρια εκ των οποίων κατευθύνθηκαν στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξενοφοβία, οι διακρίσεις και οι βίαιες πράξεις σε βάρος των μεταναστών, τα συναισθήματα εναντίον των μεταναστών, η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους έχουν αυξηθεί αισθητά στις χώρες ΑΚΕ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συγκεκριμένη, οργανωμένη και κατάλληλη απάντηση στα μεταναστευτικά ζητήματα αποτελεί ευκαιρία τόσο για τα άτομα όσο και για τις χώρες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η εν λόγω απάντηση πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της καταπολέμησης της φτώχειας, της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των μεταναστών και των προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να στηρίζεται στη στενή συνεργασία των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση αποτελεί συναφές και δυναμικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και της μείωσης του ποσοστού του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας σε ορισμένες χώρες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών, γεγονός που δεν διευκολύνει τον καθορισμό δεικτών για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους, ενώ αυτοί είναι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας, δεδομένου ότι δεν έχουν νομικό καθεστώς και νομική αναγνώριση και, επομένως, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κακομεταχείριση, την εκμετάλλευση και την παραβίαση των πλέον βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής μετανάστευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο κάλυψης συγκεκριμένων ελλείψεων στην αγορά εργασίας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στην αύξηση της πολυμορφίας και του πολιτιστικού πλούτου των χωρών υποδοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθεί αυτό, οι μετανάστες πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής, ώστε οι εν λόγω κοινωνίες να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δυνατότητες που προσφέρουν οι μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να ενημερώνουν οι υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων τους πολίτες για τη θετική οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική επίδραση των μεταναστών στην κοινωνία, ώστε να αποτρέπονται τα ξενοφοβικά αισθήματα και οι διακρίσεις·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατάλληλες πολιτικές υποδοχής και ένταξης αποτρέπουν την επιδείνωση ή τη διαιώνιση των επιπτώσεων των τραυματικών εμπειριών που βιώνουν πολλοί μετανάστες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνικοπολιτιστική ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο μέσω της ένταξης και ότι αυτό απαιτεί σοβαρή δέσμευση εκ μέρους των μεταναστών, οι οποίοι πρέπει να είναι ανοιχτοί στην προσαρμογή στην κοινωνία υποδοχής, χωρίς κατ' ανάγκη να απαρνηθούν την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας τους, αλλά και εκ μέρους των θεσμικών οργάνων και των κοινοτήτων των χωρών υποδοχής, που πρέπει να έχουν προετοιμαστεί να δεχθούν μετανάστες και να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους·

Προκλήσεις και κίνδυνοι που ενέχει ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, μεταξύ άλλων, λόγω συγκρούσεων, διώξεων, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανέχειας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται πολλοί μετανάστες σε πολλές χώρες διέλευσης ή προορισμού· υπογραμμίζει ότι η αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να αποτελούν παράδειγμα όσον αφορά την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδίως εντός των συνόρων τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την αξιοπιστία τους στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες·

3.  υπενθυμίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η πλειοψηφία των προσφύγων και των μεταναστών φιλοξενείται σε αναπτυσσόμενες χώρες· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τρίτες χώρες για την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων· τονίζει ότι τα συστήματα στήριξης των χωρών αυτών αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές απειλές για την προστασία ενός ολοένα αυξανόμενου εκτοπισμένου πληθυσμού·

4.  υπενθυμίζει ότι «κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της δικής του», και «να επιστρέψει στη χώρα του»(11)· υπογραμμίζει ότι η κοινωνική θέση και η εθνικότητα του εν λόγω ατόμου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτό το δικαίωμα και ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέγει εάν θα μεταναστεύσει ή όχι με αξιοπρέπεια· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν την έλλειψη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι μετανάστες· καλεί τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια να καταργήσουν τα τιμωρητικά νομικά πλαίσια που χαρακτηρίζουν τη μετανάστευση ποινικό αδίκημα και να εφαρμόσουν βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις που θα κατοχυρώνουν την ασφάλεια των μεταναστών· καταγγέλλει τις περιπτώσεις περιορισμού ή απαγόρευσης εξόδου ή επιστροφής σε ορισμένα κράτη και τις συνέπειες της ανιθαγένειας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα δικαιώματα·

5.  σημειώνει ότι ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων παγκοσμίως επισκιάζεται από τον ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που είναι εκτοπισμένα στο εσωτερικό της χώρας τους· υπογραμμίζει ότι τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις απλώς και μόνο επειδή προσπάθησαν να κατοχυρώσουν την ασφάλειά τους χωρίς να διασχίσουν διεθνή σύνορα και, ως εκ τούτου, τονίζει ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εκτοπισμένων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση·

6.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι ανιθαγενείς προκειμένου να τους παρέχεται η προστασία που προβλέπει το διεθνές δίκαιο· ζητεί με έμφαση, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη να θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες προσδιορισμού της ανιθαγένειας και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ορθές πρακτικές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη νομοθεσία και την πρακτική σχετικά με την πρόληψη νέων περιπτώσεων ανιθαγένειας παιδιών·

7.  εφιστά την προσοχή στη διαρκή ανάγκη να συνεκτιμά η Ένωση την ανιθαγένεια στο πλαίσιο της πολιτικής της στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, ιδίως διότι η ανιθαγένεια αποτελεί μείζονα αιτία αναγκαστικών εκτοπίσεων· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανελήφθη στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που δημοσιεύτηκε το 2012, για την «ανάπτυξη κοινού πλαισίου μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ προκειμένου να θίγονται θέματα σχετικά με τους απάτριδες και τις παράνομες κρατήσεις αλλοδαπών στο διάλογο με τρίτες χώρες»·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες υπόκεινται σε αυθαίρετη κράτηση και κακή μεταχείριση και υπενθυμίζει ότι η κράτηση πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης και ότι, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες·

9.  ζητεί από τα κράτη να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου για το άσυλο και τη μετανάστευση και να εγκρίνουν την εθνική νομοθεσία που απαιτείται για την αποτελεσματική τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων προβλέποντας τη δυνατότητα αίτησης διεθνούς προστασίας· ζητεί οι εν λόγω εθνικές νομοθεσίες να συνεκτιμούν τον βαθμό και τη φύση της δίωξης και των διακρίσεων που υφίστανται οι μετανάστες·

10.  υπενθυμίζει ότι οι μετανάστες έχουν το δικαίωμα να μην προωθούνται σε χώρα όπου κινδυνεύουν να υποστούν κακομεταχείριση και βασανιστήρια· υπενθυμίζει ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, απαγορεύονται οι μαζικές απελάσεις και οι επαναπροωθήσεις· εκφράζει την ανησυχία του για τη μεταχείριση των μεταναστών που επαναπροωθούνται στη χώρα προέλευσής τους ή σε τρίτη χώρα χωρίς την κατάλληλη παρακολούθηση της κατάστασής τους, και ζητεί, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται υπόψη οι δυσκολίες που συναντούν κατά την επιστροφή τους στις χώρες αυτές·

11.  προτείνει τη δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης για τους μετανάστες που επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους·

12.  τονίζει τη σημασία της προάσπισης του δικαιώματος των μεταναστών, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο υπάγονται, να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε πραγματική προσφυγή, χωρίς τον φόβο καταγγελίας στις μεταναστευτικές αρχές ή τον φόβο της κράτησης και της απέλασης· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη, σε πολλές χώρες, μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης των διαδικασιών για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών, καθώς και εγγυήσεων ποιότητας σε ό, τι αφορά την ενημέρωση και τη νομική αρωγή που παρέχονται στους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο· συνιστά, τα μέλη του προσωπικού των αρμόδιων για το άσυλο αρχών και των κέντρων υποδοχής, καθώς και άλλα μέλη προσωπικού και εργαζόμενοι του κοινωνικού τομέα που έρχονται σε επαφή με πρόσωπα που αναζητούν διεθνή προστασία, να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση ώστε να συνεκτιμούν τις γενικές και προσωπικές συνθήκες και τα ζητήματα φύλου που συνδέονται με τις αιτήσεις προστασίας·

13.  καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών με τρίτες χώρες, συγκεκριμένα για την παροχή κατάρτισης σε εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να αναγνωρίζουν αποτελεσματικότερα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, το ιστορικό και τις εμπειρίες των μεταναστών, ιδίως των πλέον ευάλωτων, προκειμένου να τους προστατεύουν καλύτερα και να τους παρέχουν βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες τους·

14.  υπογραμμίζει ότι οι έννοιες της ασφαλούς χώρας και της χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην ατομική εξέταση των αιτήσεων ασύλου· ζητεί, σε κάθε περίπτωση, για τους μετανάστες που χρήζουν διεθνούς προστασίας, να ταυτοποιούνται και να λαμβάνεται υπόψη η αίτησή τους, να απολαύουν των κατάλληλων εγγυήσεων σε ό,τι αφορά τη μη επαναπροώθηση και να έχουν πρόσβαση σε μηχανισμό προσφυγής·

15.  εφιστά την προσοχή στη σωματική και ψυχολογική βία και στην ανάγκη αναγνώρισης των ιδιαίτερων μορφών βίας και διώξεων στις οποίες υποβάλλονται οι μετανάστριες και τα παιδιά μετανάστες, όπως η εμπορία ανθρώπων, οι αναγκαστικές εξαφανίσεις, οι σεξουαλικές κακοποιήσεις, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, ο πρώιμος ή αναγκαστικός γάμος, η ενδοοικογενειακή βία, η δουλεία, τα εγκλήματα τιμής και οι σεξουαλικές διακρίσεις· υπενθυμίζει τον πρωτοφανή και ολοένα αυξανόμενο αριθμό θυμάτων σεξουαλικής βίας και βιασμού, που χρησιμοποιούνται και ως όπλα πολέμου·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρακτικές στρατολόγησης παιδιών σε ένοπλες ομάδες· εμμένει στην ανάγκη προώθησης πολιτικών υπέρ του αφοπλισμού, της αποκατάστασης και της επανένταξης των παιδιών αυτών·

17.  υπογραμμίζει ότι ο χωρισμός από την οικογένειά τους, ακόμη και όταν βρίσκονται υπό κράτηση, εκθέτει τις γυναίκες και τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους·

18.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που δεν συνοδεύονται, οι γυναίκες αρχηγοί οικογένειας, οι έγκυοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι· υπογραμμίζει ότι τα κορίτσια που ξεφεύγουν από τις συγκρούσεις και τις διώξεις διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πέσουν θύματα καταναγκαστικού και πρόωρου γάμου, πρόωρης γέννησης παιδιών, βιασμού, σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης, πορνείας, ακόμη και όταν φτάνουν σε υποτιθέμενα ασφαλή μέρη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την παροχή ειδικής προστασίας και βοήθειας κατά την παραμονή τους στα κέντρα υποδοχής, ιδίως στον υγειονομικό τομέα·

19.  ζητεί να ενταχθούν τα ζητήματα φύλου στις μεταναστευτικές πολιτικές, μεταξύ άλλων με σκοπό την πρόληψη και την τιμωρία της σωματεμπορίας, καθώς και όλων των άλλων μορφών βίας και διακρίσεων που έχουν στο στόχαστρο τις γυναίκες· ζητεί την πλήρη πραγμάτωση, de jure και de facto, της ισότητας ως βασικού στοιχείου για την πρόληψη αυτών των πράξεων βίας, με στόχο να διευκολυνθεί η αυτονομία και η ανεξαρτησία τους·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για τον πολλαπλασιασμό των εκθέσεων και των μαρτυριών που αποκαλύπτουν την αύξηση της βίας σε βάρος των παιδιών μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων και της κράτησης, καθώς και της εξαφάνισής τους· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η κράτηση παιδιών αποκλειστικά λόγω του καθεστώτος των ιδίων ή των γονέων τους ως μεταναστών συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων τους και ουδέποτε εξυπηρετεί το συμφέρον τους·

21.  υπενθυμίζει ότι τα παιδιά μετανάστες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα, κυρίως όταν δεν συνοδεύονται, και ότι έχουν δικαίωμα σε ειδική προστασία με βάση το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων στη αναπτυξιακή συνεργασία, με την προώθηση της ένταξής τους στις χώρες όπου εγκαθίστανται, ιδίως διαμέσου της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και την ιατρική φροντίδα, καθώς και με την πρόληψη των κινδύνων βίας, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και παραμέλησης·

22.  εκφράζει τις ανησυχίες του όσον αφορά τις δυσκολίες που απαντώνται στην καταχώριση των παιδιών που γεννιούνται εκτός της χώρας προέλευσής τους και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο ανιθαγένειας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καταχωρίζεται η γέννησή τους ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστευσης των γονέων τους·

23.  ζητεί με έμφαση από την Ένωση να συνεργαστεί στενά με τη Unicef, την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες και όλους τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και φορείς, προκειμένου να γίνει ό, τι είναι δυνατόν για να αυξηθούν οι ικανότητες προστασίας των παιδιών μεταναστών και των οικογενειών τους, όποιο και αν είναι το καθεστώς τους ως μεταναστών, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους, μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων προστασίας, ιδίως στον τομέα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της ιατρικής φροντίδας, της διάθεσης ειδικών χώρων και ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά, της διασφάλισης του εντοπισμού των οικογενειακών δεσμών και της επανένωσης των ασυνόδευτων ή χωρισμένων από τις οικογένειές τους παιδιών και της εφαρμογής των αρχών της μη διάκρισης, της μη ενοχοποίησης, της μη κράτησης, της μη επαναπροώθησης, της μη εφαρμογής αδικαιολόγητων κυρώσεων, της οικογενειακής επανένωσης, της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας και της νομικής προστασίας και του δικαιώματος στην ταυτότητα·

24.  υπενθυμίζει ότι τα εγκληματικά δίκτυα επωφελούνται από την έλλειψη νόμιμων οδών μετανάστευσης, την περιφερειακή αστάθεια και τις συγκρούσεις, καθώς και από την ευάλωτη θέση των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών που προσπαθούν να ξεφύγουν, για να τους χρησιμοποιήσουν για σωματεμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση·

25.  εφιστά την προσοχή στους ειδικούς τύπους βίας και τις ιδιαίτερες μορφές διώξεων στις οποίες υποβάλλονται οι μετανάστες ΛΟΑΔΜ· ζητεί να δοθεί στήριξη στη θέσπιση ειδικών κοινωνικο-νομικών μηχανισμών προστασίας για τους μετανάστες και αιτούντες άσυλο ΛΟΑΔΜ, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι λαμβάνεται υπόψη η ευάλωτη θέση τους και να ληφθεί μέριμνα ώστε η αίτησή τους για προστασία να εξετάζεται ενδελεχώς, ακόμη και στο στάδιο της έφεσης·

26.  υπενθυμίζει ότι τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα στην υγεία, την παιδεία και τη στέγη, συνιστούν ανθρώπινα δικαιώματα στα οποία θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι μετανάστες, και κυρίως τα παιδιά, όποιο και αν είναι το καθεστώς τους ως μεταναστών·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις του εργατικού δικαίου και την εκμετάλλευση των μεταναστών· αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες απασχόλησης και η οικογενειακή επανένωση αποτελούν σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας ένταξης· εμμένει στην ανάγκη καταπολέμησης όλων των μορφών καταναγκαστικής εργασίας των μεταναστών και καταδικάζει όλως ιδιαιτέρως όλες τις μορφές εκμετάλλευσης παιδιών·

28.  ανησυχεί για τις πρακτικές διακρίσεων που, συχνότατα, πλήττουν συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτιστικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, επιτείνοντας την άνιση πρόσβαση των μεταναστών στα δικαιώματα·

29.  καλεί τις χώρες υποδοχής να διασφαλίσουν το δικαίωμα πρόσβασης των μεταναστριών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία·

30.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αποφευχθεί η δημιουργία απομονωμένων συνοικιών για τους μετανάστες, μέσω της προώθησης της ένταξης και της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων συμμετοχής στην κοινωνική ζωή·

31.  κρίνει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση και το δικαίωμα στην εργασία προάγουν την αυτονομία και την ένταξη των μεταναστών, όπως και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και την οικογενειακή επανένωση· εμμένει στη σημασία που έχει η εξασφάλιση κοινωνικής προστασίας για τους μετανάστες εργαζομένους και τις οικογένειές τους· σημειώνει ότι η ουσιαστική ένταξη των μεταναστών θα πρέπει να βασίζεται σε μια αυστηρή αξιολόγηση της αγοράς εργασίας και των μελλοντικών δυνατοτήτων της, στην καλύτερη προστασία των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων και στον συνεχή διάλογο με τους παράγοντες της αγοράς εργασίας·

32.  επισημαίνει ότι η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των μεταναστών, όπως και την οικονομική και πολιτιστική τους ανεξαρτησία, καθώς και να διευκολύνει την πρόσβασή τους στις πληροφορίες για τα δικαιώματά τους στην κοινωνία υποδοχής· θεωρεί ότι η διδασκαλία των γλωσσών θα πρέπει να διασφαλίζεται από τις αρχές της χώρας υποδοχής· συνιστά τη συμμετοχή των μεταναστών σε όλες τις διαδικασίες λήψης κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων·

33.  θεωρεί ότι η πρόσβαση στην απασχόληση, στην κατάρτιση και σε ένα ανεξάρτητο καθεστώς αποτελούν βασικά στοιχεία για την ένταξη και την αυτονομία των μεταναστών· ζητεί να ενισχυθούν οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση για τις μετανάστριες, οι οποίες πολύ συχνά υποεκπροσωπούνται, προκειμένου να ξεπεραστούν τα αυξημένα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ένταξη και την αυτονομία τους·

34.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη υποδοχής οφείλουν να προωθούν την ενδυνάμωση των μεταναστών, και ειδικότερα των μεταναστριών, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες γνώσεις και κοινωνικές ικανότητες, συγκεκριμένα όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκμάθηση της γλώσσας, τις οποίες θα θέσουν σε εφαρμογή σε μια λογική κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης·

35.  κρίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν σύμβαση σε γλώσσα που τους είναι κατανοητή και ότι πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο υποκατάστασης της σύμβασης· υπογραμμίζει ότι οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού θα πρέπει να ενισχύουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

36.  κρίνει σημαντική τη θέσπιση συνεκτικών και ολοκληρωμένων εθνικών πολιτικών μετανάστευσης με γνώμονα το φύλο, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα στάδια της μεταναστευτικής διαδικασίας, θα συντονίζονται στο πλαίσιο της κυβέρνησης και θα θεσπίζονται στο πλαίσιο ευρείας διαβούλευσης με τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, την κοινωνία των πολιτών και με τους ίδιους τους μετανάστες, με τη στήριξη των διεθνών οργανισμών·

37.  υπενθυμίζει ότι όλοι και όλες έχουν δικαίωμα σε ασφαλείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας καθώς και στην πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μέσα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ·

38.  επισημαίνει ότι η επισφαλής εργασία, που συνήθως προορίζεται για τους μετανάστες στις χώρες υποδοχής, και ιδίως για τις μετανάστριες, ενισχύει την ευάλωτη θέση τους· υπενθυμίζει ότι η εκμετάλλευση μέσω της εργασίας αποτελεί συχνά συνέπεια της εμπορίας ανθρώπων ή της λαθραίας διακίνησης, μπορεί όμως και να πραγματοποιείται χωρίς να έχει διαπραχθεί κανένα από τα δύο αυτά εγκλήματα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για την ατιμωρησία της οποίας απολαύουν πολλοί εργοδότες στις χώρες υποδοχής, παρότι ευθύνονται για την παραβίαση των διεθνών κανόνων της εργατικής νομοθεσίας έναντι των μεταναστών εργαζομένων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες χώρες, οι νομοθεσίες που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο επιτρέπουν πρακτικές που παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα· εκτιμά ότι κάθε προσπάθεια εξάλειψης της εργασιακής εκμετάλλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την αποτελεσματική δίωξη των παραβατών εργοδοτών όσο και την προστασία των θυμάτων της εκμετάλλευσης αυτού του είδους·

39.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτήσει οι μετανάστες στις χώρες προέλευσής τους, ως μέσο διευκόλυνσης της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής ένταξής τους στους διάφορους τομείς της κοινωνίας, ιδίως δε στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης του δικαιώματος όλων των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων, να συστήνουν οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και να προσχωρούν σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και την ανάγκη αναγνώρισης των δομών αυτών·

40.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου οι δραστηριότητές τους να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, να αντιμετωπίζουν τις εν λόγω επιπτώσεις όταν προκύπτουν και να επιδιώκουν την πρόληψη ή τον μετριασμό κάθε δυσμενούς επίπτωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία συνδέεται άμεσα με τις δραστηριότητές τους·

41.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τις συντονισμένες διπλωματικές της προσπάθειες από κοινού με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς εταίρους με σκοπό την ενεργό συνεργασία με τις τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση της πιεστικής ανάγκης για θέσπιση κοινής στρατηγικής η οποία θα αφορά την υφιστάμενη παγκόσμια πρόκληση της μετανάστευσης·

42.  απευθύνει επείγουσα έκκληση στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να καταβάλει εμπράκτως κάθε προσπάθεια που απαιτείται προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματική και ουσιαστική δέσμευση των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών·

43.  τονίζει ότι είναι ανάγκη η ΕΕ να εντείνει τις εξωτερικές πολιτικές της για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στις περιοχές όπου ο πόλεμος και οι συγκρούσεις προκαλούν τεράστιες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση·

44.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να προβούν σε θετικές ενέργειες για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της κρίσης που ευθύνονται για τα συγκεκριμένα φαινόμενα μαζικής μετανάστευσης·

45.  ζητεί να βελτιωθούν οι ανθρωπιστικές συνθήκες στις χώρες προέλευσης και διέλευσης, ώστε ο τοπικός πληθυσμός και οι πρόσφυγες να μπορούν να ζουν σε ασφαλέστερες περιοχές·

46.  προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές να θέσουν τέρμα στις επιθέσεις εναντίον των αμάχων, να τους παρέχουν προστασία και να τους επιτρέπουν να εγκαταλείπουν με πλήρη ασφάλεια τις εμπόλεμες περιοχές ή να λαμβάνουν βοήθεια από ανθρωπιστικές οργανώσεις·

47.  υπογραμμίζει τον αντίκτυπο του Ισλαμικού Κράτους και της μετεξέλιξής του στη μαζική εισροή νομίμως αιτούντων άσυλο και παράτυπων μεταναστών· αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές ασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

48.  υπενθυμίζει την πρόσφατη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σύμφωνα με την οποία μεγάλος αριθμός μεταναστών έχουν πέσει θύματα τρομοκρατίας και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι, συνεπώς, οι πρόσφυγες αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα·

49.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα επανεγκατάστασης υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την ομαλή διαχείριση της άφιξης των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε πολλές χώρες του κόσμου· υπογραμμίζει ότι, στον βαθμό που δεν υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν όλα τα κράτη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους ή, τουλάχιστον, να δημιουργήσουν συνθήκες που θα επιτρέπουν στους πρόσφυγες να παραμένουν κοντά στη χώρα προέλευσής τους·

50.  σημειώνει τις αυξανόμενες ανάγκες και τη διαρκή έλλειψη χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που αποστέλλεται στις χώρες που είναι κοντά στη Συρία, παράγοντες που οδήγησαν το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων να μειώσει ιδίως τις μερίδες τροφίμων για τους πρόσφυγες· ζητεί από τις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη μέλη της να τιμήσουν τουλάχιστον τις χρηματοδοτικές τους δεσμεύσεις· υπογραμμίζει ότι η βοήθειά τους προς τους πρόσφυγες των χωρών αυτών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή μέσων βιοπορισμού, στην ασφάλεια των προσφύγων, στην πρόσβασή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως στην πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση, σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων και τους αρμόδιους οργανισμούς·

51.  υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση και η ανάπτυξη συνδέονται και ότι η αναπτυξιακή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, του δικαιώματος στην εργασία, της μείωσης της φτώχειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού και της ανασυγκρότησης μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων, καθώς και η καταπολέμηση των ανισοτήτων, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η διαφθορά, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αποφυγή της αναγκαστικής μετανάστευσης· σημειώνει ότι η αρπαγή των γαιών και των πόρων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ανθρωπιστικές κρίσεις και ότι οι κοινωνικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές κρίσεις μπορούν να ωθήσουν τους ανθρώπους στη μετανάστευση· θεωρεί ότι η μετανάστευση αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ισχυρό εργαλείο για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

52.  καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να εντοπίσουν συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι κυβερνήσεις ούτως ώστε να ενισχύσουν τις δυνατότητες της νόμιμης μετανάστευσης ως παράγοντα διευκόλυνσης της ανάπτυξης· τονίζει ότι απαιτείται πολιτική ευθύνη και ισχυρή ευαισθητοποίηση, ιδίως στις χώρες προορισμού, για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών·

53.  φρονεί ότι η μετανάστευση έχει βαθύτερα αίτια (ιδίως οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά)· θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αυτά αίτια αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων, στηρίζοντας την επίλυση των συγκρούσεων και προωθώντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα αίτια αυτά συνδέονται με την αύξηση των συγκρούσεων και των πολέμων, με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης·

54.  τονίζει ότι η διακυβέρνηση της μετανάστευσης είναι σημαντικό να πραγματοποιείται μέσω της περιφερειακής και τοπικής συνεργασίας, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

Προσέγγιση με γνώμονα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

55.  παροτρύνει όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη χάραξη πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση να μην επιτρέψουν την ταύτιση των εννοιών «μετανάστες» και «πρόσφυγες»· υπενθυμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους πρόσφυγες που διαφεύγουν από συγκρούσεις ή διώξεις και έχουν, υπ' αυτή την ιδιότητα, δικαίωμα ασύλου όσο δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους· υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των προσφύγων καταφεύγουν στις χώρες και τις περιοχές που γειτνιάζουν με τις χώρες προέλευσής τους· θεωρεί, υπ' αυτή την έννοια, ότι θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ολιστικής προσέγγισης στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης·

56.  ζητεί από τα κράτη να κυρώσουν όλες τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόσουν τα πρότυπα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των μεταναστών και τα οποία βρίσκονται σε μια σειρά από νομικά μέσα, περιλαμβανομένων τόσο των βασικών διεθνών μέσων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και των άλλων μέσων που πραγματεύονται ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 για τους πρόσφυγες και τα πρωτόκολλά της και η Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζόμενων και των μελών των οικογενειών τους· κρίνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η μη κύρωση της σύμβασης αυτής από τα κράτη μέλη της Ένωσης είναι επιζήμια για τις πολιτικές της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δεδηλωμένη δέσμευσή της υπέρ του αδιαιρέτου των δικαιωμάτων αυτών·

57.  υπενθυμίζει ότι το άνοιγμα ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης αποτελεί το καλύτερο μέσο πρόληψης της διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων και ότι οι αναπτυξιακές στρατηγικές πρέπει να αναγνωρίσουν τη μετανάστευση και την κινητικότητα ως μοχλούς ανάπτυξης τόσο για τη χώρα υποδοχής όσο και για τη χώρα προέλευσης, μέσω των εμβασμάτων και των επενδύσεων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Ένωση και τις πιο αναπτυγμένες τρίτες χώρες να συνεργαστούν για τη δημιουργία νόμιμων οδών μετανάστευσης, εμπνεόμενες από τις ορθές πρακτικές ορισμένων κρατών, με σκοπό ιδίως την ενθάρρυνση της οικογενειακής επανένωσης και της κινητικότητας, και για οικονομικούς λόγους, σε όλα τα επίπεδα αρμοδιότητας, μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες με τα λιγότερα προσόντα, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η παράνομη εργασία·

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο, τα εκτοπισθέντα άτομα και τους ανιθαγενείς, που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) 2014-2020· ζητεί από την Επιτροπή να αναγάγει την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών σε νέα προτεραιότητα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του μέσου για τα δικαιώματα του ανθρώπου το 2017-2018· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2015, και να συμπεριλάβουν και να βελτιώσουν τις εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συμφωνίες, διαδικασίες και προγράμματα μετανάστευσης με τις τρίτες χώρες· θεωρεί ότι κάθε συμφωνία ή πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ανεξάρτητη αξιολόγηση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν αυτό είναι δυνατόν, και να αποτελεί αντικείμενο περιοδικής αξιολόγησης· συνιστά να σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν εκστρατείες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν η μετανάστευση και οι μετανάστες στην κοινωνία, τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα υποδοχής· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το EIDHR θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί σχέδια για την ενίσχυση της καταπολέμησης του ρατσισμού, των διακρίσεων, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, όπως η θρησκευτική μισαλλοδοξία·

59.  ζητεί από την Ένωση να εγκρίνει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα των μεταναστών, οι οποίες θα συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και, στο πλαίσιο αυτό, να προβεί στη διεξαγωγή αναλύσεων αντικτύπου και στην καθιέρωση μηχανισμών παρακολούθησης των αναπτυξιακών και των μεταναστευτικών πολιτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών έναντι των μεταναστών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τις πολιτικές εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης που συνδέονται με τη μετανάστευση, ιδίως δε σε ό, τι αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις, την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια· υπενθυμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, ιδίως δε στις πολιτικές για το εμπόριο, την ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη μετανάστευση, την ανάγκη επιδίωξης των στόχων που ορίζονται στο άρθρο στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ανάγκη εφαρμογής των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, κάθε συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης να συνοδεύεται από αξιολόγηση των συστημάτων βοήθειας προς τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο , της υποστήριξης που παρέχουν στους πρόσφυγες και της ικανότητας και της προθυμίας τους να καταπολεμήσουν την παράνομη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με χώρες που εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές επανεγκατάστασης, όπως ο Καναδάς· υπογραμμίζει ότι καμία πολιτική στον τομέα αυτό δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε βάρος των πολιτικών αναπτυξιακής βοήθειας·

60.  παροτρύνει να συμπεριληφθούν η ελευθερία μετακίνησης και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία ως θεματικές προτεραιότητες στα χρηματοδοτικά μέσα εξωτερικής συνεργασίας της Ένωσης και απευθύνει έκκληση για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να μπορέσουν μακροπρόθεσμα να υιοθετήσουν πολιτικές που θα σέβονται τα δικαιώματα αυτά· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των μεταναστών στο πλαίσιο των ανά χώρα στρατηγικών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

61.  ζητεί να εγγράφονται τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, ως χωριστό σημείο, στην ημερήσια διάταξη του διαλόγου της Ένωσης με τις οικείες τρίτες χώρες και να δίδεται προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων προστασίας των ευπαθών ατόμων και των ΜΚΟ, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων και των δικηγόρων που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών·

62.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τις χώρες να διασφαλίσουν την πρόσβαση ανεξάρτητων παρατηρητών, ΜΚΟ και εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων και οργανισμών, καθώς και των μέσων ενημέρωσης, σε όλους τους τόπους υποδοχής και κράτησης μεταναστών· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τις πρεσβείες των κρατών μελών, καθώς και τις επισκέπτριες αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρακολουθούν την κατάσταση των μεταναστών στους τόπους αυτούς και να παρεμβαίνουν ενώπιον των εθνικών αρχών στο συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών και η διαφάνεια έναντι του κοινού·

63.  δηλώνει ότι οι ασκούντες εμπορία ανθρώπων παρουσιάζουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα σε πολλούς πρόσφυγες· τονίζει εκ νέου τη σημασία της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, της διακοπής της χρηματικής ροής και της διάλυσης των δικτύων, καθώς αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τους πρόσφυγες σε τρίτες χώρες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την τρομοκρατία·

64.  τάσσεται υπέρ της στενής συνεργασίας, στον τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών, με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και άλλα ιδρύματα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, ιδίως στις χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο, προκειμένου να βοηθηθούν στο να υποδέχονται τους μετανάστες με αξιοπρέπεια και σεβασμό των δικαιωμάτων τους·

65.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τους οργανισμούς αυτούς με στόχο την πρόληψη της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, μέσα από την ενίσχυση της κατάρτισης, των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και των μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχουν τα δίκτυα «συνδέσμων μετανάστευσης» και της συνεργασίας που εγκαθιδρύουν με τις τρίτες χώρες ενδυναμώνοντας την ποινική συνεργασία, καθώς και μέσα από την κύρωση των πρωτοκόλλων του Παλέρμο στον συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ποινική συνεργασία και να ταυτοποιούνται οι ύποπτοι, καθώς και να παρέχεται αρωγή στις δικαστικές έρευνες σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές·

66.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ενεργότερη συμμετοχή στην υιοθέτηση μιας εγκάρσιας προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μεταναστευτικές πολιτικές, καθώς και να εντάξει τα ζητήματα αυτά στην ετήσια έκθεση της Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο, μεταξύ δε άλλων στο τμήμα της που αφορά την προσέγγιση ανά χώρα· ζητεί αυστηρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο των συμφωνιών εργασίας που συνάπτονται με τις τρίτες χώρες, καθώς και των δραστηριοτήτων εξωτερικής συνεργασίας των αρμόδιων οργανισμών της Ένωσης· ζητεί να συνεκτιμώνται καλύτερα οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και τα δεδομένα που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο σε ό, τι αφορά τις χώρες προέλευσης των προσφύγων·

67.  αναγνωρίζει τον ρόλο και τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου· υπογραμμίζει την σημασία της διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη συμμετοχή, τη διαφάνεια και την κατάλληλη διάδοση των πληροφοριών σε όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν τη μετανάστευση· υπενθυμίζει την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικείων οργανώσεων στη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στη διευθέτηση των συγκρούσεων και την ανάγκη επαρκούς συμμετοχής των γυναικών προσφύγων, των εκτοπισμένων γυναικών και των μεταναστριών στις αποφάσεις που τις αφορούν· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν την ικανότητα των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες προκειμένου να μπορέσουν να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών και να καταπολεμήσουν την απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, καθώς και τη ρητορική μίσους σε βάρος των μεταναστών, όπως επισημαίνεται στη Διακήρυξη του Βελιγραδίου που εγκρίθηκε από 32 διαμεσολαβητές και εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

68.  ζητεί από τις χώρες υποδοχής να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στις μεταναστευτικές οργανώσεις, οι οποίες θα πρέπει να εμπλέκονται άμεσα στα προγράμματα ανάπτυξης εντός των κοινοτήτων·

69.  ζητεί από τα κράτη μέλη να τιμήσουν τη δέσμευσή τους σχετικά με τη διάθεση ποσοστού 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους (ΑΕΕ) για την αναπτυξιακή βοήθεια· ζητεί να μην υποτάσσεται η βοήθεια αυτή στη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να μην συμπεριλαμβάνουν τις χρηματοδοτήσεις που χρησιμοποιούνται για την υποδοχή προσφύγων στην αναπτυξιακή βοήθεια·

70.  τονίζει ότι τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που αφορούν αποκλειστικά τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων· ζητεί, τα αναπτυξιακά έργα της ΕΕ που αφορούν τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο να εφαρμόζουν την αρχή των μη εξαιρέσεων, εστιάζοντας στην πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, και συγκεκριμένα στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα και ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μειονότητες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με αναπηρίες·

71.  σημειώνει τις θετικές πτυχές που έχει η μετανάστευση για την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης των μεταναστών, όπως τα εμβάσματα των μεταναστών, που μπορούν να παίζουν σημαντικό ρόλο για την οικογένεια και την ανάπτυξη της κοινότητας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη να ελαχιστοποιήσουν το κόστος των εμβασμάτων·

72.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν μια αποδοτική και αποτελεσματική συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και να δώσουν προτεραιότητα στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της μεταναστευτικής τους πολιτικής έναντι τρίτων χωρών·

73.  παροτρύνει την ΕΕ να ενσωματώσει τη διάσταση της μετανάστευσης στο πλαίσιο για την περίοδο μετά τη συμφωνία του Κοτονού, που θα καθορίσει τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ· σημειώνει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή τρίτων χωρών στον σχεδιασμό και τη διαπραγμάτευση των μέσων της Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΜΠΚ) θα προωθούσε τον χαρακτήρα εταιρικής σχέσης των μέσων αυτών, βελτιώνοντας έτσι τον ενστερνισμό σε τοπικό επίπεδο και την αποτελεσματικότητά τους·

74.  ζητεί ελάφρυνση του χρέους των φτωχότερων χωρών, προκειμένου να βοηθηθούν να αναπτύξουν δημόσιες πολιτικές που θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εμμένει στην άποψη ότι οι βιώσιμες λύσεις για το χρέος, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για υπεύθυνη χορήγηση και λήψη δανείων, πρέπει να διευκολύνονται από ένα πολυμερές νομικό πλαίσιο για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους με σκοπό την ελάφρυνση του χρέους και την αποφυγή δημιουργίας μη βιώσιμου χρέους, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάθος χρόνου·

75.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη της μετανάστευσης στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και συγκεκριμένα στον ΣΒΑ 10, ο οποίος ορίζει το πλαίσιο για την παγκόσμια αναπτυξιακή πολιτική μέχρι το 2030· υπενθυμίζει ότι τα κράτη έχουν δεσμευτεί για διεθνή συνεργασία προκειμένου να «εγγυώνται την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη βάναυση μεταχείριση των μεταναστών, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους ως μεταναστών, προσφύγων και εκτοπισμένων ατόμων»· σημειώνει ότι η αναγκαστική εκτόπιση δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα αλλά και αναπτυξιακή πρόκληση και ότι, επομένως, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων· θεωρεί ότι η υλοποίηση των ΣΒΑ είναι μια ευκαιρία για την ενίσχυση μιας βασισμένης στα δικαιώματα προσέγγισης των πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς και για την ενσωμάτωση της μετανάστευσης στις αναπτυξιακές στρατηγικές· καλεί τη διεθνή κοινότητα να εγκρίνει μετρήσιμους δείκτες των ΣΒΑ σχετικά με τη μετανάστευση, και να συγκεντρώσει και να δημοσιεύσει αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά την πρόσβαση των μεταναστών σε αξιοπρεπή εργασία, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες προορισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της μετανάστευσης·

76.  εμμένει στην ανάγκη η Ένωση και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να αποφευχθούν η περαιτέρω εξαθλίωση στις χώρες αυτές και η αύξηση του αριθμού των εκτοπισμένων για περιβαλλοντικούς λόγους·

77.  ζητεί από την Ένωση να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση για τον όρο «κλιματικός πρόσφυγας», καθώς και στην πιθανή εκπόνηση ορισμού βάσει του διεθνούς δικαίου·

78.  τονίζει ότι απαιτείται αποτελεσματικότερος συντονισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής, του αντικτύπου και της συνέχειας των διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που είναι διαθέσιμα για τις τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, τα οποία καλύπτουν τομείς όπως η πολιτική μετανάστευσης, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία, η εξωτερική πολιτική, η πολιτική γειτονίας ή η ανθρωπιστική βοήθεια και τα οποία, από το 2004 έως το 2014, κινητοποίησαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για περισσότερα από 400 έργα·

79.  επισημαίνει τον αντίκτυπο των μηχανισμών συνεργασίας της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνει υπό σημείωση τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και του φαινομένου των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική· ζητεί την αξιολόγηση και την παρακολούθηση του ταμείου αυτού, καθώς και των συμφωνιών ιδίου χαρακτήρα όπως η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και οι διαδικασίες του Χαρτούμ και του Ραμπάτ·

80.  υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να εστιάζουν τη βοήθεια στη διευθέτηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών κρίσεων που οδηγούν στη μετανάστευση·

81.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η μεγαλύτερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών στο πλαίσιο της Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΜΠΚ) προκειμένου να ενισχυθεί ο χαρακτήρας σύμπραξης που έχουν τα μέσα αυτά και η αποτελεσματικότητα και η συμβολή τους στην επίλυση των μεταναστευτικών προκλήσεων·

82.  κρίνει αναγκαία τη βελτίωση της συνοχής της Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας, την ενσωμάτωση αυστηρών μηχανισμών παρακολούθησης και εποπτείας του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εξωτερικές συμφωνίες καθώς και την εξασφάλιση προτεραιότητας στην ανάπτυξη έργων ικανών να επιφέρουν βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών στις χώρες προέλευσης και διέλευσης·

83.  παροτρύνει την Ένωση να υπογράψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα με τους στενότερους εταίρους της·

84.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέπουν πολιτικές επιστροφής των μεταναστών μόνο προς τις χώρες προέλευσης στις οποίες οι μετανάστες μπορούν να γίνονται δεκτοί με απόλυτη ασφάλεια, με πλήρη σεβασμό προς τα θεμελιώδη και δικονομικά τους δικαιώματα, και ζητεί εν προκειμένω να δίνεται προτεραιότητα στην εθελούσια έναντι της καταναγκαστικής επιστροφής· τονίζει ότι οι συμφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο των πολιτικών με τρίτες χώρες θα πρέπει να περιέχουν ρήτρες διασφάλισης που θα εγγυώνται ότι οι μετανάστες που επιστρέφουν στη χώρα τους δεν θα υφίστανται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους ούτε θα κινδυνεύουν με διώξεις· αναγνωρίζει τη σημασία των περιοδικών αξιολογήσεων προκειμένου να αποκλείεται η σύναψη τέτοιων συμφωνιών με χώρες που δεν σέβονται τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

85.  απαιτεί τη λήψη μέτρων με στόχο τα δίκτυα λαθραίας διακίνησης και την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή νόμιμες και ασφαλείς οδοί, μεταξύ άλλων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, για τα πρόσωπα που αναζητούν διεθνή προστασία· ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή διαρκή και υποχρεωτικά προγράμματα επανεγκατάστασης και να χορηγούνται ανθρωπιστικές θεωρήσεις σε όσους προσπαθούν να διαφύγουν από τις ζώνες συγκρούσεων προκειμένου, μεταξύ άλλων, να έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε μια τρίτη χώρα για να ζητήσουν άσυλο· ζητεί την καθιέρωση περισσότερων νόμιμων οδών και την εκπόνηση γενικών κανόνων που θα διέπουν την είσοδο και τη διαμονή, προκειμένου οι μετανάστες να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται και να αναζητούν απασχόληση·

86.  εμμένει στην ανάγκη δημιουργίας και καλύτερης εφαρμογής πλαισίων προστασίας για τους μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε ζώνες διέλευσης και στα σύνορα της ΕΕ·

87.  επικροτεί τις επιχειρήσεις κατά των λαθρεμπόρων και των διακινητών και στηρίζει την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο χάρτη πορείας με στόχο μια ταχεία και μακροπρόθεσμη δράση, με τη συμμετοχή τρίτων χωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος των παράνομων διακινητών·

88.  υπογραμμίζει ότι η λαθραία διακίνηση μεταναστών συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων και συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η δρομολόγηση επιχειρήσεων όπως η EURONAVFOR MED, αποτελεί μέσο ουσιαστικής καταπολέμησης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών· καλεί την Ένωση να συνεχίσει και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτού του είδους·

89.  κρίνει αναγκαίο να εξεταστούν η ενίσχυση της ασφάλειας και της πολιτικής των συνόρων, καθώς και τρόποι για τη βελτίωση του μελλοντικού ρόλου του Frontex και της EASO· απευθύνει έκκληση για αλληλεγγύη και ανάληψη δεσμεύσεων υπό τη μορφή επαρκών συνεισφορών στους προϋπολογισμούς και στις δραστηριότητες των οργανισμών αυτών·

90.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των κομβικών σημείων υποδοχής («hotspots») και των σημείων εισόδου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

91.  ζητεί από την Ένωση να ενσωματώσει την προστασία των δεδομένων στις συμφωνίες κοινής χρήσης και ανταλλαγής πληροφοριών στα σύνορα και στις μεταναστευτικές οδούς·

92.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες υποδοχής να δημιουργήσουν αποτελεσματικά εργαλεία συντονισμού, ευθυγράμμισης των ροών πληροφοριών, συγκέντρωσης, διασταύρωσης και ανάλυσης δεδομένων·

o
o   o

93.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Αφρικανική Ένωση, τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και στον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών.

(1) ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 18.
(2) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 47.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0102.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0312.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0073.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0300.
(7) http://www.paufm.org/Future_Meetings/Docs/IISummit-of-Speakers_Lisbon-11MAY2015/DeclaracaoCimeira_FR.pdf
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.
(9) ΕΕ C 179 της 18.5.2016, σ. 40.
(10) «UN International Migration Report 2015» (Έκθεση του ΟΗΕ για τη Διεθνή Μετανάστευση), διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
(11) Άρθρο 13 παράγραφος 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου