Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2059(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0278/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0278/2016

Συζήτηση :

PV 24/10/2016 - 19
CRE 24/10/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0406

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 548kWORD 70k
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου
P8_TA(2016)0406A8-0278/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (2016/2059(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (COM(2016)0049),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την ενεργειακή στρατηγική με ορίζοντα το 2030, όπως εκτίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» (COM(2014)0015),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Η ενεργειακή απόδοση και η συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και το πλαίσιο του 2030 για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια» (COM(2014)0520),

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) - Έκθεση ομάδας εργασίας Ι με τίτλο «Climate Change 2013: The Physical Science Basis» (Κλιματική αλλαγή 2013: τα δεδομένα των φυσικών επιστημών),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη τον Δεκέμβριο 2015 κατά την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP 21) της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον Ενεργειακός Χάρτη Πορείας για το 2050 (COM(2011)0885),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη» (COM(2016)0051),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 16/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση»(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0278/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό αέριο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ τις επόμενες δεκαετίες, στη βιομηχανική παραγωγή και ως πηγή θέρμανσης στα κτίρια, και συμπληρωματικά προς την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς η ΕΕ θα επιτυγχάνει τους στόχους της σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές και θα πραγματοποιεί τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, οπότε και ο ρόλος του φυσικού αερίου σταδιακά θα περιοριστεί υπέρ των καθαρών μορφών ενέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιμο το οποίο εκπέμπει σημαντικές ποσότητες μεθανίου στη διάρκεια του κύκλου ζωής του (παραγωγή, μεταφορά, κατανάλωση) εάν δεν έχει τη σωστή διαχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεθάνιο έχει δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη αισθητά υψηλότερο από ό,τι το διοξείδιο του άνθρακα σε χρονικό διάστημα 20 ετών και, ως εκ τούτου, σημαντικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80 με 95% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά τα επόμενα έτη και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχει ήδη φτάσει το 100 % σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν λίγοι ή και καθόλου εναλλακτικοί προμηθευτές ή εναλλακτικές οδοί εφοδιασμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για την Ευρώπη τόσο από πλευράς αύξησης της ανταγωνιστικότητας με την άσκηση καθοδικής πίεσης στις τιμές του φυσικού αερίου όσο και από πλευράς αύξησης της ασφάλειας εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό αέριο αποτελεί επίσης μια ευέλικτη εφεδρική πηγή στις ανανεώσιμες πηγές κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φυσικού αερίου στις μεταφορές (πεπιεσμένο και υγροποιημένο φυσικό αέριο), όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, θα απέφερε σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει ενεργά την ανάπτυξη των εγχώριων πόρων συμβατικού φυσικού αερίου της, όπως είναι εκείνοι που ανακαλύφθηκαν στην Κύπρο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο, πρέπει να διαδραματίζει πιο προορατικό ρόλο στον διεθνή στίβο της ενεργειακής διπλωματίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη πως είναι σημαντικό να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα των κοιτασμάτων Φ.Α. στην κυπριακή ΑΟΖ, και να στηριχτεί η δημιουργία ενός τερματικού σταθμού υγροποίησης LNG στην Κύπρο, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα και της ευρύτερης περιοχής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν είναι ακόμη σε θέση να εκμεταλλευθεί πλήρως τα οφέλη μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας λόγω της έλλειψης επαρκών διασυνδέσεων και εξαιτίας της μη ολοκληρωμένης εφαρμογής της Τρίτης Δέσμης Μέτρων για την Ενέργεια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μια μελλοντοστρεφή πολιτική για την αλλαγή του κλίματος ορίζει πέντε αμοιβαία ενισχυόμενες και στενά αλληλένδετες διαστάσεις: την ενεργειακή ασφάλεια· μια πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα· την απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές άνθρακα και την έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα· ότι η στρατηγική αυτή πρέπει επίσης να προάγει προσιτές τιμές ενέργειας για όλους·

Εισαγωγή

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου», πιστεύει ότι μια εσωτερική αγορά ενέργειας η οποία θα έχει ενσωματώσει πλήρως το ΥΦΑ και την αποθήκευση φυσικού αερίου θα διαδραματίσει κεφαλαιώδη ρόλο για την επίτευξη του τελικού στόχου μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης·

2.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για το ΥΦΑ και την αποθήκευση φυσικού αερίου είναι ένα από τα στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης που μετουσιώνουν τη φιλοδοξία της ΕΕ να εξελιχθεί σύντομα σε βιώσιμο, ασφαλές και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, και επίσης αποσκοπεί στο να δοθεί τέλος στην εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές φυσικού αερίου· τονίζει ότι ένας από τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι να καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

3.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία COP 21 του Παρισιού, η πολιτική της ΕΕ για το φυσικό αέριο πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να συμμορφωθεί με τον συμφωνηθέντα στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό αέριο αναμένεται να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ έως το 2050 όταν, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και τον ενεργειακό χάρτη πορείας της ΕΕ, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 80-95 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ιδίως στη βιομηχανική παραγωγή και ως πηγή θερμότητας στα κτίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του φυσικού αερίου θα περιοριστεί και ότι πρέπει σταδιακά να καταργηθεί μακροπρόθεσμα, καθώς η ΕΕ θα επιτυγχάνει τους φιλόδοξους στόχους της σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές και θα πραγματοποιεί τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία·

4.  είναι της γνώμης ότι η ενεργειακή ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο μέσω καλύτερου συντονισμού των εθνικών ενεργειακών πολιτικών, της εγκαθίδρυσης μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης με ενιαία ενεργειακή αγορά και μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής, καθώς και μέσω της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο ζήτημα αυτό, στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η περαιτέρω ολοκλήρωση της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει είναι προς όφελος των κρατών μελών, σύμφωνα με τις στοχεύσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ καθώς και με τους δεδηλωμένους στόχους, και δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των κρατών μελών ή των πολιτών τους· στηρίζει τις προσπάθειες για τη σφυρηλάτηση μιας κοινής θέσης της ΕΕ σε πολυμερή ενεργειακά θεσμικά όργανα και πλαίσια·

5.  θεωρεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά προσιτό ενεργειακό εφοδιασμό· επισημαίνει, από αυτή την άποψη, τις τρέχουσες εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές ΥΦΑ, όπου η υπερπροσφορά έχει οδηγήσει σε μείωση των τιμών, κάτι που δημιουργεί την ευκαιρία για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές της ΕΕ μέσω του εφοδιασμού με σχετικά φθηνότερο φυσικό αέριο· τονίζει ότι η ασφαλής, προσιτή, βιώσιμη ενέργεια αποτελεί κεντρική κινητήρια δύναμη στην ευρωπαϊκή οικονομία και είναι κεφαλαιώδης για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στο πλαίσιο της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ, να δώσουν προτεραιότητα στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και να βελτιώσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ·

6.  τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για το ΥΦΑ πρέπει να συνάδει με τη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση, προκειμένου να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας και στη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας·

7.  συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη στην περιοχή της Βαλτικής και στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και η Ιρλανδία –παρά τις τεράστιες προσπάθειες ανάπτυξης υποδομών που έχουν καταβληθεί από ορισμένα κράτη μέλη– εξακολουθούν να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε έναν μόνο προμηθευτή και να είναι εκτεθειμένα σε κλυδωνισμούς και διαταραχές του εφοδιασμού·

8.  αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένης της υποστηρικτικής υποδομής αγωγών σε αυτά τα κράτη μέλη θα μπορούσε να βελτιώσει αισθητά την τρέχουσα κατάσταση από πλευράς ασφάλειας εφοδιασμού όχι μόνο με φυσικούς αλλά και με οικονομικούς όρους, συμβάλλοντας σε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να κινητροδοτήσουν την αποτελεσματικότερη και καλύτερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης φυσικού αερίου·

10.  εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο να αποθηκεύει ανανεώσιμη ενέργεια και να την καθιστά χρησιμοποιήσιμη ως αέριο με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για μεταφορές, θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

11.  τονίζει την ανάγκη να καταστεί το σύστημα φυσικού αερίου της ΕΕ περισσότερο διαφοροποιημένο και ευέλικτο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον βασικό στόχο της ενεργειακής ένωσης για ασφαλή, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό εφοδιασμό με φυσικό αέριο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική η οποία θα στοχεύει στον μακροπρόθεσμο περιορισμό της εξάρτησης της ΕΕ από το φυσικό αέριο αντανακλώντας τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80% έως 95% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990· τονίζει εν προκειμένω ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης ως «πρώτου καυσίμου» θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα·

12.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 για εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 %, επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 30 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 40 % για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίοι θα υλοποιηθούν μέσω επιμέρους εθνικών στόχων·

13.  τονίζει την ανάγκη, προτού υποστηριχθούν νέοι τερματικοί σταθμοί επαναεριοποίησης, να προωθηθεί η πλέον αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων τερματικών σταθμών ΥΦΑ από διασυνοριακή προοπτική ώστε να αποφευχθεί η περιχαράκωση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες ή μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και να διασφαλιστεί ότι το κόστος τυχόν νέων έργων δεν θα βαρύνει τους καταναλωτές· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει προσεκτικά την ανάλυσή της για τη ζήτηση φυσικού αερίου και τις εκτιμήσεις κινδύνων και αναγκών·

Συμπλήρωση των κενών σε υποδομές

Υποδομές ΥΦΑ

14.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ συνολικά είναι επαρκώς εφοδιασμένη με τερματικούς σταθμούς επαναεριοποίησης ΥΦΑ, ενώ αναγνωρίζει ότι λόγω της χαμηλής εσωτερικής ζήτησης φυσικού αερίου τα περασμένα χρόνια και της σχετικά υψηλής τιμής του ΥΦΑ σε παγκόσμιο επίπεδο, αρκετοί τερματικοί σταθμοί επαναεριοποίησης ΥΦΑ της ΕΕ εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά χρησιμοποίησης· υπογραμμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που εξαρτώνται από έναν μοναδικό προμηθευτή, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ΥΦΑ, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω άλλων κρατών μελών

15.  υπογραμμίζει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις που να βασίζονται στην αγορά και στη χρησιμοποίηση υφιστάμενων υποδομών ΥΦΑ σε περιφερειακό επίπεδο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι λύσεις μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, όπως το επίπεδο διασυνδεσιμότητας, η διαθεσιμότητα λύσεων αποθήκευσης και η διάρθρωση της αγοράς·

16.  τονίζει ότι προκειμένου να αποφευχθούν μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, πρέπει να εκπονηθεί προσεκτική ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογών για τον εφοδιασμό με ΥΦΑ από περιφερειακή οπτική γωνία, καθώς και από την οπτική γωνία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια και την αρχή της γεωγραφικής ισορροπίας, πριν αποφασιστούν νέες υποδομές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και η αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας κατά την κατασκευή νέων τερματικών σταθμών ΥΦΑ και διασυνδέσεων και υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη με πρόσβαση στη θάλασσα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις περίκλειστες χώρες, ώστε να αποφεύγονται οι υπέρμετρες επενδύσεις σε περιττά και οικονομικά ασύμφορα έργα· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, μια καλύτερη αξιοποίηση των διαδρόμων Δύσης-Ανατολής και Νότου-Βορρά με βελτιωμένη δυναμικότητα αντίστροφης ροής θα αύξανε τις επιλογές εφοδιασμού με ΥΦΑ· πιστεύει ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από κοινού οι γνώσεις και η πληροφόρηση επί ζητημάτων όπως οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και οι διαδικασίες διαγωνισμού για ΥΦΑ και αγωγούς διασύνδεσης· πιστεύει ακράδαντα ότι η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την προσβασιμότητα του ΥΦΑ σε περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρώπη·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές για τη στήριξη εγκαταστάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για τη διαχείριση της μεταφοράς και της αποθήκευσης ανανεώσιμου φυσικού αερίου·

19.  τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη χρήση ΥΦΑ ως εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές στις οποίες αυτή δεν είναι οικονομικά αποδοτική· παρατηρεί ότι οι μικρές εγκαταστάσεις ΥΦΑ μπορούν να αποτελέσουν βέλτιστη υποδομή για την αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε περιοχές στις οποίες οι επενδύσεις σε υποδομές αερίου είναι ασύμφορες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης χρήσης του αερίου για την παραγωγή θερμότητας και για τον περιορισμό των λεγόμενων χαμηλών εκπομπών·

20.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως βασικά έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και να προσδώσουν υψηλή προτεραιότητα κυρίως στα πλέον οικονομικά και περιβαλλοντικώς αποδοτικά έργα που έχουν εντοπιστεί από τις τρεις περιφερειακές ομάδες υψηλού επιπέδου· υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί η κατασκευή τερματικών σταθμών ΥΦΑ οι οποίοι είναι απαραίτητοι και συνάδουν με τη ζήτηση φυσικού αερίου, και ότι η υποστηρικτική υποδομή αγωγών με τα κατάλληλα τιμολόγια είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξουν οφέλη έξω από τις χώρες-αποδέκτες·

21.  χαιρετίζει το γεγονός ότι σημαντικά έργα ΥΦΑ (π.χ. ο διάδρομος Βορρά-Νότου) ορίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει πλήρως τις βαλκανικές χώρες κατά τον σχεδιασμό κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου και του δικτύου ΔΕΔ-Μ για να διασφαλίσει τον καίριο ρόλο του ενεργειακού τομέα της ΕΕ στην περιοχή·

22.  υπογραμμίζει την πρόταση της Επιτροπής στην υπό εξέλιξη επανεξέταση του Κανονισμού για την Ασφάλεια του Εφοδιασμού, να επανεξεταστούν οι υφιστάμενες εξαιρέσεις αντίστροφης ροής στις διασυνδέσεις και επιδοκιμάζει τον αυξημένο ρόλο του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) στη διαδικασία αυτή· επισημαίνει την υποστελέχωση και την έλλειψη πόρων του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)· υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθούν στον ACER οι αναγκαίοι πόροι, και ιδίως επαρκές ίδιο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τα εκ του νόμου απορρέοντα καθήκοντά του·

Υποδομή αποθήκευσης

23.  υπενθυμίζει ότι η γεωλογία αποτελεί μείζονα καθοριστικό παράγοντα κατά την ανάπτυξη νέων μονάδων αποθήκευσης φυσικού αερίου και παρατηρεί την υφιστάμενη πλεονάζουσα δυναμικότητα σε ευρωπαϊκές μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου· υπογραμμίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία και ένα επαρκές επίπεδο διασυνδέσεων φυσικού αερίου, καθώς και η άρση των εσωτερικών σημείων συμφόρησης, θα μπορούσαν να βελτιώσουν αισθητά το ποσοστό χρησιμοποίησης των υφιστάμενων μονάδων αποθήκευσης φυσικού αερίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η εφαρμογή των υψηλότερων περιβαλλοντικών προτύπων κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση των υποδομών αποθήκευσης ΥΦΑ·

24.  υπενθυμίζει ότι η διασυνοριακή προσβασιμότητα των μονάδων αποθήκευσης φυσικού αερίου αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την εφαρμογή της αρχής της ενεργειακής αλληλεγγύης σε περιπτώσεις ελλείψεων φυσικού αερίου ή έκτακτης ανάγκης·

25.  υπογραμμίζει ότι η πιο εκτεταμένη χρήση της δυναμικότητας αποθήκευσης της Ουκρανίας θα είναι δυνατή μόνο αν εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο και σταθερό εμπορικό και νομικό πλαίσιο στην Ουκρανία καθώς και η ακεραιότητα της υποδομής εφοδιασμού και με την προϋπόθεση ότι θα υφίσταται επαρκές επίπεδο διασυνδέσεων φυσικού αερίου, προκειμένου να μπορεί η ενέργεια να κυκλοφορεί ελεύθερα σε διασυνοριακό επίπεδο χωρίς φυσικά εμπόδια· τονίζει επιπλέον ότι καθώς ανακάμπτει βραχυπρόθεσμα ο βιομηχανικός τομέας της Ουκρανίας, ο οποίος εξαρτάται από το φυσικό αέριο, θα πρέπει να εισαχθούν πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία στη μετάβαση από την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο στο ΥΦΑ·

Σύνδεση ΥΦΑ και αποθήκευσης με τις αγορές

26.  υπογραμμίζει τη σημασία του έργου περιφερειακών ομάδων υψηλού επιπέδου, όπως είναι η ομάδα υψηλού επιπέδου Κεντρικής Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης για τη Συνδεσιμότητα Φυσικού Αερίου (CESEC), η ομάδα του Σχεδίου Διασύνδεσης των Αγορών Ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής (BEMIP) και η ομάδα της Νοτιοδυτικής Ευρώπης· πιστεύει ότι αυτός ο τύπος εθελοντικής περιφερειακής συνεργασίας είναι άκρως αποτελεσματικός και χαιρετίζει το διαμεσολαβητικό ρόλο της Επιτροπής σε αυτές τις διευθετήσεις· τονίζει την ανάγκη για πραγματιστική και έγκαιρη εκτέλεση των σχεδίων δράσης που εγκρίνονται και ζητεί στενή παρακολούθηση της εφαρμογής·

27.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξεύρεσης οικονομικά αποδοτικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιλογών ενεργειακού εφοδιασμού για την αύξηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας εφοδιασμού για την Ιβηρική Χερσόνησο, τη νότια και νοτιοανατολική περιφέρεια, τα κράτη της Βαλτικής και την Ιρλανδία, τα οποία δεν είναι καλά συνδεδεμένα και/ή ενσωματωμένα στην εσωτερική αγορά ενέργειας· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να παρασχεθεί στήριξη στις πλέον ευάλωτες χώρες που εξακολουθούν να αποτελούν ενεργειακές νησίδες, όπως η Κύπρος και η Μάλτα, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους· στο πλαίσιο αυτό τονίζει ότι το ΥΦΑ και η αποθήκευση φυσικού αερίου πρέπει να συμβάλλουν στον τερματισμό της κάθε είδους ενεργειακής απομόνωσης που πλήττει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ·

28.  ζητεί παραγωγή φυσικού αερίου στις περιοχές της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου και της Κασπίας, καθώς και διασύνδεση περίκλειστων χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με αυτές τις νέες δυνατότητες, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι πηγές εφοδιασμού στις εν λόγω περιοχές· σημειώνει ότι αυτό θα επιτρέψει τον ανταγωνισμό μεταξύ φυσικού αερίου διαφορετικής προέλευσης και θα αντικαταστήσει εισαγωγές όγκων φυσικού αερίου στο πλαίσιο συμβάσεων τιμολόγησης βάσει τιμής πετρελαίου, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διαπραγματευτική ισχύ των κρατών μελών· τονίζει ότι καμία μεμονωμένη πηγή ενέργειας δεν θα μπορέσει ποτέ να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ και ότι η ποικιλομορφία τόσο από τις εγχώριες όσο και από τις ξένες αγορές είναι καθοριστική· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να επιδιωχθεί ενεργητικά η ανάπτυξη των εγχώριων πόρων συμβατικού φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν στην Κύπρο·

29.  υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε αναδόχους έργων σχετικά με διάφορες επιλογές χρηματοδότησης έργων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και σχετικά με διάφορες τεχνικές λύσεις·

30.  παρατηρεί ότι η εξεύρεση οικονομικά αποδοτικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων πρέπει να είναι κεφαλαιώδης αρχή για την επίτευξη του ενωσιακού και περιφερειακού βέλτιστου και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για υποδομές και διασυνδέσεις ΥΦΑ·

31.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2015 οι εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία ήσαν κατά 7 % υψηλότερες σε σύγκριση με το 2014 και για το γεγονός ότι το 41 % των εισαγωγών αερίου από χώρες εκτός ΕΕ το 2015 προήλθε από τη Ρωσία· υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο του ΥΦΑ και της αποθήκευσης αερίου, σε συνδυασμό με την αύξηση της αποδοτικότητας και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο·

32.  εκφράζει ανησυχία για τον προτεινόμενο διπλασιασμό της δυναμικότητας στον αγωγό Nord Stream και τις αντιπαραγωγικές επιπτώσεις που θα είχε αυτό στην ενεργειακή ασφάλεια και στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, καθώς και στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τις γεωπολιτικές συνέπειες του έργου αυτού και τις βασικές αρχές μιας πλήρως ολοκληρωμένης, ασφαλούς, ανταγωνιστικής και βιώσιμης Ενεργειακής Ένωσης, τονίζοντας ότι ως εκ τούτου δεν πρέπει να επωφεληθεί από τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ ούτε από παρεκκλίσεις από το δίκαιο της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο διπλασιασμός της δυναμικότητας του αγωγού Nord Stream θα έδινε σε μία εταιρεία δεσπόζουσα θέση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί·

33.  θεωρεί ότι εάν, αντίθετα με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, κατασκευαστεί ο Nord Stream 2, θα απαιτηθεί κατ’ ανάγκη εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της προσπελασιμότητας των τερματικών σταθμών ΥΦΑ και λεπτομερής ανάλυση της κατάσταση πραγμάτων στον διάδρομο φυσικού αερίου Βορρά-Νότου·

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου: εμπορικές, νομικές και ρυθμιστικές πτυχές

Ανάδειξη της ΕΕ σε ελκυστική αγορά για το ΥΦΑ

34.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τους κωδικούς της Τρίτης Δέσμης Μέτρων για την Ενέργεια και του δικτύου φυσικού αερίου·

35.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στις αγορές φυσικού αερίου οι καλά διασυνδεδεμένοι υψηλής ρευστότητας κόμβοι φυσικού αερίου, καθώς μπορούν να διασφαλίσουν τη δημιουργία ενιαίας ολοκληρωμένης αγοράς όπου το φυσικό αέριο θα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα διασχίζοντας τα σύνορα σύμφωνα με τα μηνύματα τιμών της αγοράς·

36.  τονίζει ότι σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και οι πρόσφατες ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν στην περιοχή την ευκαιρία να αναδειχθεί ως δυναμικό κέντρο για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη· πιστεύει ότι η νέα δυναμικότητα ΥΦΑ που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν κόμβο υποδομών·

37.  επιμένει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και η εξάλειψη των ρυθμιστικών φραγμών θα βελτίωνε σημαντικά τη ρευστότητα των αγορών φυσικού αερίου· παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους να οριστικοποιήσουν τον κωδικό δικτύου σε σχέση με κανόνες που διέπουν τις εναρμονισμένες δομές τιμολογίων μεταφοράς για το φυσικό αέριο το ταχύτερο δυνατό·

38.  υπενθυμίζει τη συνεχή ανάγκη για ενεργό συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των κύριων ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τις διασυνοριακές επενδύσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ευρωπαϊκή προοπτική πέραν των εθνικών συμφερόντων·

Αποθήκευση φυσικού αερίου στην εσωτερική αγορά

39.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν εναρμονισμένες δομές τιμολογίων σε ολόκληρη την ΕΕ και να αυξηθεί η διαφάνεια στον ορισμό των τιμών έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης των υφιστάμενων μονάδων αποθήκευσης φυσικού αερίου· υποστηρίζει ότι ο κωδικός δικτύου σχετικά με κανόνες που διέπουν τις εναρμονισμένες δομές τιμολογίων μετάδοσης για το φυσικό αέριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εναρμόνισης·

40.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη βιομεθανίου και άλλων ανανεώσιμων αερίων που συμμορφώνονται με τα σχετικά ποιοτικά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τη μεταφορά, τη διανομή και την αποθήκευση φυσικού αερίου· συνιστά απ’ αυτή την άποψη να εξεταστούν οι τεχνικές παράμετροι, η ποιότητα του αερίου, η οικονομική αποδοτικότητα, οι οικονομίες κλίμακας και ενδεχόμενες λύσεις τοπικού ή περιφερειακού δικτύου·

41.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την παροχή πρόσβασης σε βιομεθάνιο στο δίκτυο και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης· επισημαίνει εν προκειμένω την οδηγία 2009/73/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες απαιτήσεις ποιότητας, να παρέχεται στο βιοαέριο και στο φυσικό αέριο από βιομάζα ή σε άλλα είδη φυσικού αερίου πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου, υπό τον όρο ότι η πρόσβαση αυτή είναι συμβατή με τους σχετικούς τεχνικούς κανόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας σε συνεχή βάση·

42.  ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης ΥΦΑ και των μονάδων αποθήκευσης, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, να αναπτύξουν νέα ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συνάδουν με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να καταστούν ελκυστικότερες η επαναεριοποίηση και η αποθήκευση ΥΦΑ και να μεγιστοποιηθεί η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων μονάδων ΥΦΑ και αποθήκευσης·

Βελτιστοποίηση του ρόλου της αποθήκευσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο

43.  υπογραμμίζει τον ρόλο των άμεσων υπηρεσιών υψηλής ευελιξίας που προσφέρει η αποθήκευση φυσικού αερίου σε ορισμένα κράτη μέλη, και επισημαίνει τον διαφορετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η αποθήκευση κατά τη διάρκεια μιας διαταραχής του εφοδιασμού, σε σύγκριση με το ΥΦΑ, όπου οι εφοδιαστικοί όροι ενδέχεται να μην παρέχουν την ίδια ανταπόκριση·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης των ρυθμιστικών φραγμών για την ανάπτυξη περιφερειακών σχημάτων αποθήκευσης· πιστεύει ότι ορισμένες μονάδες αποθήκευσης θα μπορούσαν να προσφέρουν εξατομικευμένες διεθνείς υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες αποθήκευσης συνδεδεμένες με διασυνοριακή μεταφορά· προτείνει στις περιφερειακές ομάδες υψηλού επιπέδου να συνεργαστούν πιο εκτεταμένα για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σχετικά με το πώς να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικά πολύτιμα στοιχεία ενεργητικού·

Η ΕΕ ως παίκτης στις διεθνείς αγορές ΥΦΑ

45.  παρατηρεί την αναδυόμενη παγκόσμια τάση για αύξηση της δυναμικότητας υγροποίησης και τον πιθανό αντίκτυπό της στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου·

46.  θεωρεί ότι με την ανάδειξή της ως σημαντικής αγοράς, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη των κανόνων εμπορίας αερίου, με στόχο τη βελτιωμένη ευελιξία και τη σύγκλιση των παγκόσμιων αγορών φυσικού αερίου·

47.  στηρίζει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη στην ενεργό άσκηση της ενεργειακής διπλωματίας, ώστε να προωθηθεί μια βασισμένη σε κανόνες, διαφανής και λειτουργική παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου·

48.  τονίζει τη σημασία που έχει να μειωθεί ή να εξαλειφθεί η εξάρτηση της ΕΕ για φυσικό αέριο και πετρέλαιο από εισαγωγές από αυταρχικά καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για την τήρηση των ιδρυτικών αξιών της ΕΕ και για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

49.  ζητεί, αφενός, μεγαλύτερη θεσμική σύγκλιση και συνέργεια, ιδίως δε την καλύτερη ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων εξωτερικής ενεργειακής ασφάλειας στις πολιτικές που ακολουθεί η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) και, αφετέρου, καλύτερο συντονισμό μεταξύ της ΑΕ/ΥΕ και των αρμόδιων Επιτρόπων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ μαζί με τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα υπάρχοντα μέσα και να καθιερώσουν νέα μέσα ενεργειακής συνεργασίας με τους τωρινούς και τους εν δυνάμει προμηθευτές, καθώς και με τα κράτη διέλευσης και άλλους βασικούς παράγοντες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΑΕ/ΥΕ να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή διπλωματία·

50.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξαλειφθούν οι φραγμοί στο παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο ΥΦΑ, η παραγωγή του οποίου πρέπει να είναι βιώσιμη· παροτρύνει, από αυτή την άποψη, τους παράγοντες χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ να αυξήσουν την επενδυτική βεβαιότητα εισάγοντας σαφή κριτήρια και προθεσμίες στη διαδικασία έγκρισης για εξαγωγές φυσικού αερίου σε χώρες με τις οποίες δεν έχει υπογραφεί συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών·

51.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές επιπτώσεις του εισαγόμενου ΥΦΑ σε φόρουμ για το παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι ελαχιστοποιούνται οι διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου·

52.  τονίζει ότι η χρήση του ΥΦΑ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, υπό τον όρο ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διαρροής μεθανίου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων παραγωγής, διανομής και καύσης· ζητεί ως εκ τούτου τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση της διαρροής μεθανίου στη συνολική αλυσίδα ΥΦΑ με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών και για την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης της Ε&Α για τον σκοπό αυτό·

53.  τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια και ότι οι ισχυρές συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από τη συμπερίληψη των κεφαλαίων περί ενέργειας στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά εργαλεία· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η εμπορική πολιτική της ΕΕ να ενισχύει την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ένωσης και των κρατών μελών και να μειώνει την εξάρτησή τους από την εισαγόμενη ενέργεια από πολύ λίγους προμηθευτές· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες νέων εταιρικών σχέσεων, να επανεξετάσει τις υπάρχουσες και να προχωρήσει σε συνομιλίες ειδικά προσανατολισμένες στην ενέργεια με άλλους εταίρους, μεταξύ άλλων στις περιοχές της Κεντρικής Ασίας, της Βόρειας Αφρικής και της αμερικανικής ηπείρου· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει πιο προορατικό ρόλο στον διεθνή στίβο της ενεργειακής διπλωματίας· ζητεί μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των εμπορικών και ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διαφάνεια στις διεθνείς διαπραγματεύσεις όσον αφορά το ΥΦΑ· πιστεύει ότι οι τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις με εταίρους όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία πρέπει να περιλαμβάνουν ισχυρή ενεργειακή συνιστώσα· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους προς μία ανταγωνιστική και διαφανή παγκόσμια αγορά ΥΦΑ·

54.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις και να υλοποιήσουν τους στόχους ενεργειακής και κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιορισμών σε αυτούς τους τομείς πολιτικής, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει, βάσει των υφιστάμενων νομικών πλαισίων και των πολυμερών συμφωνιών, να αναλάβουν επίσης κοινή δράση στη διεθνή σκηνή θέτοντας τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας και της αειφορίας στα διεθνή εμπορικά φόρουμ, μεταξύ άλλων με χώρες εταίρους που εξαρτώνται από τις εισαγωγές αερίου· τονίζει ότι, ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει και να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση·

55.  θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η εμπορική πολιτική που δημιουργεί σοβαρές ευκαιρίες για τις ιδιωτικές και δημόσιες εταιρίες των κρατών μελών της ΕΕ σε καθαρές, ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές τεχνολογίες, ιδίως ενόψει της παγκοσμίως αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας· ζητεί να μειωθεί σημαντικά η δασμολόγηση των καθαρών τεχνολογιών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα Πράσινα Αγαθά και επίσης στο πλαίσιο των Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τους μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο των πηγών ενέργειας·

56.  τονίζει τη σημασία που έχει το κεφάλαιο «Ενέργεια και πρώτες ύλες» της Συμφωνίας Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης (TTIP) για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για την άρση των περιορισμών στην εξαγωγή αερίου από τις ΗΠΑ στην ΕΕ·

57.  θεωρεί ότι τα 12,2 δισ. κ.μ. ετησίως που προστίθενται στην αγορά το 2016 μέσω του ΥΦΑ του τερματικού σταθμού Sabine Pass στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα των επιπλέον 74 δισ. κ.μ. μέσω διαφόρων έργων στις ΗΠΑ πριν από το 2020, αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να αυξήσει τους δεσμούς της στο εμπόριο ενέργειας με τις ΗΠΑ· πιστεύει ότι η ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με το κεφάλαιο «Ενέργεια και πρώτες ύλες» της ΤΤΙΡ θα προωθήσει σημαντικά τις επιλογές της ΕΕ για εφοδιασμό με αέριο·

58.  θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν πρέπει να περιορίζονται ως προς την άσκηση δραστηριότητας στις ενεργειακές αγορές τρίτων χωρών υπό τους ίδιους όρους όπως οι εγχώριες εταιρείες· τονίζει ότι οι εταιρείες τρίτων χωρών που λειτουργούν στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας πρέπει να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο· υπογραμμίζει ότι τέτοιες οντότητες πρέπει να έχουν διαφανή διάρθρωση, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των μετόχων τους.

59.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή περιβαλλοντική προστασία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση του ΥΦΑ καθώς και κατά την εκμετάλλευση εγχώριων αποθεμάτων και πηγών και να γίνονται σεβαστά τα διεθνή εργασιακά πρότυπα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία· υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές επιπτώσεις του εισαγόμενου ΥΦΑ· υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και να χρησιμοποιούνται ως βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις σχετικά με την κατανάλωση και -σε περίπτωση κατασκευής- στο σχεδιασμό νέων υποδομών· υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η μετάβαση στο ΥΦΑ για απεξάρτηση των θαλασσίων μεταφορών από τον άνθρακα· καλεί την ΕΕ να προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκά έργα για το σκοπό αυτό·

60.  επισημαίνει ότι, με δεδομένες τις προοπτικές ανάπτυξης στην προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια, αυτή η στρατηγική μπορεί να συμπληρώνεται με μία εκτίμηση των αναγκών σε σκάφη για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και με μέτρα για να μπορέσει η ναυπηγική βιομηχανία της ΕΕ να επωφεληθεί από αυτή την ευκαιρία και να συμβάλει έτσι στον στόχο να αυξηθεί το μερίδιο του τομέα στο ΑΕγχΠ στο 20 % το 2020· ζητεί να θεσπιστούν προδιαγραφές ασφάλειας έτσι ώστε η μεταφορά ΥΦΑ να επιτηρείται και, αν χρειαστεί, να υπόκειται σε αυστηρότερους όρους στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της τρομοκρατίας·

Βιωσιμότητα και χρήση του ΥΦΑ ως εναλλακτικού καυσίμου στις μεταφορές, τη θέρμανση και την παραγωγή ενέργειας

61.  αναγνωρίζει το δυναμικό του ΥΦΑ ως εναλλακτικού καυσίμου, τόσο στις οδικές όσο και στις θαλάσσιες μεταφορές· υπογραμμίζει ότι η ευρύτερη χρήση ΥΦΑ στις εμπορευματικές μεταφορές θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2, SOx και NOx, ιδίως μέσω της χρήσης περισσότερων κινητήρων ΥΦΑ στις θαλάσσιες μεταφορές·

62.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ύπαρξη δικτύου υποδομών εφοδιασμού αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική ανάπτυξη του ΥΦΑ ως εναλλακτικού καυσίμου στον τομέα των μεταφορών· καλεί, από αυτή την άποψη, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για τα εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού ΥΦΑ κατά μήκος των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ και σε θαλάσσιους λιμένες και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αντικαθιστώντας τα περισσότερο ρυπογόνα συμβατικά καύσιμα· υπογραμμίζει, ωστόσο, από αυτή την άποψη ότι το ΥΦΑ δεν πρέπει να υποκαταστήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια με τους στόχους βιωσιμότητας·

63.  ζητεί την ανάπτυξη θαλάσσιων οδών, ιδίως στο αρχιπέλαγος των Αζορών, το οποίο θα μπορούσε, δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης, να λειτουργήσει ως βασικός σταθμός καυσίμων για τις διατλαντικές διαδρομές του ΥΦΑ· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκά έργα για τον σκοπό αυτόν·

64.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους, ένα κοινό πρόγραμμα «LNG Blue Corridors for Islands» για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητες υποδομές ΥΦΑ και να συνδεθεί το εν λόγω δίκτυο με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ·

65.  καλεί τα κράτη μέλη, επιπλέον, να διασφαλίσουν την εφαρμογή της οδηγίας 2014/94/ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία σημείων ανεφοδιασμού CNG, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με αυτό το καύσιμο μπορούν να κυκλοφορούν σε αστικά και προαστιακά πολεοδομικά συγκροτήματα και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές, και τουλάχιστον κατά μήκος του υφιστάμενου κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα αυτά μπορούν να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την Ένωση·

66.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές για σημεία ανεφοδιασμού ΥΦΑ για πλοία θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας και μηχανοκίνητα οχήματα, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ· ζητεί αυστηρούς εναρμονισμένους κανόνες ασφαλείας και κατάρτισης για την αποθήκευση ΥΦΑ, τον ανεφοδιασμό με καύσιμα και τη χρήση επί του σκάφους σε ολόκληρη την Ένωση, ενώ επίσης πρέπει να επιτρέπεται η δυνατότητα ταυτόχρονης πραγματοποίησης διαδικασιών ανεφοδιασμού με καύσιμα και μεταφοράς φορτίων· τονίζει ότι το έργο αυτό πρέπει να εκτελείται σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) και τον EMSA·

67.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση της Ε & Α για την ανάπτυξη βελτιωμένων τεχνολογιών για σκάφη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, σκάφη θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και μηχανοκίνητα οχήματα, με στόχο την ταχεία μετάβαση σε στόχο χαμηλότερων ανθρακούχων εκπομπών, καθώς και την ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων για την εγκατάσταση σημείων ανεφοδιασμού ΥΦΑ· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κίνητρα για την ανάπτυξη πλοίων και μηχανοκίνητων οχημάτων που να λειτουργούν με ΥΦΑ ή τη μετατροπή εκείνων που λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν ΥΦΑ·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν κίνητρα για τη σιδηροδρομική μεταφορά του ΥΦΑ, διότι έτσι αφενός μειώνεται η επιβάρυνση των οδικών μεταφορών και αφετέρου επιτυγχάνεται η οικολογική και ασφαλής μεταφορά ενός καυσίμου με μειωμένους ρύπους·

69.  καλεί την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να εξετάσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο, πλάι στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα να θεσπίσει ένα ισοδύναμο CO2 για τις εκπομπές υδρογονανθράκων, μεταξύ άλλων για σκοπούς ενημέρωσης των καταναλωτών·

70.  παρατηρεί ότι η χρήση τεχνολογίας ΥΦΑ μικρής κλίμακας σε ορισμένους τομείς, όπως οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων ή οι βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης, θα μπορούσε όχι μόνο να συνεισφέρει στους στόχους της πολιτικής για το κλίμα αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε σημαντικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα·

71.  σημειώνει ότι το ΥΦΑ και ειδικότερα το CNG, είναι επίσης μια βιώσιμη και ήδη διαθέσιμη λύση για τις δημόσιες μεταφορές που βοηθά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσης στα αστικά συγκροτήματα·

72.  παρατηρεί ότι, παρόλο που το ΥΦΑ και το CNG μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες μεταβατικές λύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των μεταφορών, τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους θα πραγματωθούν μόνο αν ταυτόχρονα προωθείται μια ομαλή μετάβαση προς τη χρήση υγροποιημένου βιοαερίου (LBG) και άλλων μορφών ανανεώσιμης ενέργειας, επίσης με εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων LNG και LBG· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για το ΥΦΑ θα πρέπει να εντάσσεται στις ευρύτερες ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, και να αντιστοιχεί στη συμφωνία COP21, εστιάζοντας στη μείωση της ζήτησης, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων·

73.  υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη αποτελεσματικού δικτύου υποδομών ανεφοδιασμού αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική ανάπτυξη του ΥΦΑ ως εναλλακτικού καυσίμου στον τομέα των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κίνητρα για την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, ώστε να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα κενά στις συνδέσεις και να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εφοδιασμού·

74.  τονίζει τη σημασία της υποδομής ΥΦΑ σε θαλάσσιους και εσωτερικούς λιμένες για την προώθηση της πολυτροπικότητας, αφού μια τέτοια υποδομή θα μπορεί να χρησιμοποιείται από πλοία θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς και από φορτηγά οχήματα για την περαιτέρω χερσαία μεταφορά του καυσίμου· καλεί τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς να συνεργαστούν στενά προκειμένου να ενισχύσουν την πολυλειτουργικότητα και την εκμεταλλευσιμότητα αυτής της υποδομής·

75.  θεωρεί ότι η προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στις μεταφορές αποτελεί σημαντική παγκόσμια πρόκληση και ζητεί να αναληφθεί δέσμευση για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)·

o
o   o

76.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας και στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας.

(1) ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0444.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου