Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2930(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1124/2016

Внесени текстове :

B8-1124/2016

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2016)0410

Приети текстове
PDF 469kWORD 51k
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: регулаторни технически стандарти за техники за намаляване на риска за някои договори за извънборсови деривати ***
P8_TA(2016)0410B8-1124/2016

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 4 октомври 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2016)06329),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 4 октомври 2016 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 13 октомври 2016 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции(1) (Регламент за европейската пазарна инфраструктура), и по-специално член 11, параграф 15 от него,

—  като взе предвид член 13 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(2), от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(3), и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(4),

—  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти, представени от Европейските надзорни органи (ЕНО — Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари) на 8 март 2016 г. съгласно член 11, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 648/2012,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия правилник, който срок изтече на 25 октомври 2016 г.,

A.  като има предвид, че с Регламента за европейската пазарна инфраструктура се установяват изисквания за клиринг и двустранно управление на риска за договорите за извънборсови деривати, изисквания за отчитане за договори за деривати и единни изисквания за изпълнението на дейностите на централните контрагенти (ЦК) и регистрите на транзакции;

Б.  като има предвид, че член 11, параграф 15 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура постановява, че ЕНО разработват общи проекти на регулаторни технически стандарти, в които се уточняват процедурите за управление на риска, включително нивата и видовете обезпечения и споразумения за отделяне, необходими съгласно изискванията на член 11, параграф 3 от регламента, процедурите, които контрагентите и съответните компетентни органи трябва да следват при прилагане на освобождаването съгласно член 11, параграфи 6—10 от регламента, както и приложимите критерии, посочени в член 11, параграфи 5—10 от регламента, включително какво следва да се смята за практическа или правна пречка за бърз трансфер на собствен капитал или за изплащане на задължения между контрагентите;

В.  като има предвид, че член 11, параграф 15 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура оправомощава Комисията да приеме тези регулаторни технически стандарти, в зависимост от правния статут на контрагента, съгласно членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 (Регламент за ЕБО), Регламент (ЕС) № 1094/2010 (Регламент за ЕОЗППО) или Регламент (ЕС) № 1095/2010 (Регламент за ЕОЦКП);

Г.  като има предвид, че Базелският комитет по банков надзор (БКБН) и Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) публикуваха своята съвместна глобална рамка за установяване на изисквания за допълнително обезпечение за дериватите, при които се извършва нецентрализиран клиринг, през септември 2013 г. и я преразгледаха през март 2015 г.;

Д.  като има предвид, че на 8 март 2016 г. ЕНО представиха проектите на регулаторни технически стандарти на Комисията;

Е.  като има предвид, че на 28 юли 2016 г. Комисията уведоми ЕНО за намерението си да утвърди проектите на регулаторни технически стандарти с някои изменения в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламентите за ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП;

Ж.  като има предвид, че на 8 септември 2016 г. ЕНО представиха на Комисията официално становище, в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламентите за ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, и преразгледаните проекти на регулаторни технически стандарти;

З.  като има предвид, че Комисията прие делегирания регламент на 4 октомври 2016 г.;

И.  като има предвид, че делегираният регламент може да влезе в сила при изтичането на срока за контрол от страна на Парламента и на Съвета, само ако не са представени възражения нито от Парламента, нито от Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения;

Й.  като има предвид, че срокът за контрол, предвиден в член 13, параграф 1 от Регламентите за ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, е три месеца, считано от датата на нотифициране на регулаторните технически стандарти; като има предвид, че следователно този срок за контрол изтича на 4 януари 2017 г.;

К.  като има предвид, че графикът за прилагането на изискванията за допълнително обезпечение за дериватите, при които се извършва нецентрализиран клиринг, беше договорен на международно равнище (IOSCO и БКБН); като има предвид, че Съюзът, въпреки че пропусна договорената дата 1 септември 2016 г. за първия етап на изпълнение, все още може да въведе правилата си навреме за втория краен срок 1 март 2017 г., когато голям брой финансови контрагенти и нефинансови групи следва да започнат да обменят обезпечения;

Л.  като има предвид, че поради тази причина във възможно най-кратък срок следва да бъде обявен ранен отказ от възражения, за да се даде възможност на Съюза да изпълни международните си ангажименти и да позволи на контрагентите да се подготвят за новите изисквания с предизвестие в разумен срок; като има предвид, че подобен подход ще допринесе за осигуряването на правна сигурност за участниците на пазара както в Съюза, така и в трети страни във възможно най-кратък срок;

1.  Заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(3) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48
(4) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Правна информация - Политика за поверителност