Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2930(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1124/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1124/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0410

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 394kWORD 51k
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
P8_TA(2016)0410B8-1124/2016

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2016)06329),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2016 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2016 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1) (κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών - EMIR), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ(2) της Επιτροπής, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ(3) και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EEA - η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) στις 8 Μαρτίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 25 Οκτωβρίου 2016,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο EMIR θεσπίζει απαιτήσεις σχετικά με την εκκαθάριση και τη διμερή διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τις υποχρεώσεις αναφοράς για τις συμβάσεις παραγώγων και ενιαίες απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 παράγραφος 15 του EMIR προβλέπει ότι οι ΕΕΑ θα καταρτίσουν κοινά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡΤΠ), στα οποία προσδιορίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου και του είδους της πρόσθετης ασφάλειας, καθώς και των ρυθμίσεων διαχωρισμού που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του EMIR, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους αντισυμβαλλόμενους και τις σχετικές αρμόδιες αρχές όταν εφαρμόζουν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 11 παράγραφοι 6 έως 10 του EMIR και τα εφαρμοστέα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 5 έως 10 του EMIR, με ειδική αναφορά στο τι θα πρέπει να θεωρείται ως πρακτικό ή νομικό εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 παράγραφος 15 του EMIR εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει αυτά τα ΡΤΠ, ανάλογα με τη νομική φύση του αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 είτε του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (κανονισμός ΕΑΤ) ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 (κανονισμός ΕΑΑΕΣ) ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (κανονισμός ΕΑΚΑΑ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) και ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) δημοσίευσαν το κοινό συνολικό πλαίσιό τους στο οποίο θεσπίζονται απαιτήσεις περιθωρίου για παράγωγα των οποίων η εκκαθάριση δεν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο τον Σεπτέμβριο 2013 και το αναθεώρησαν τον Μάρτιο 2015·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΑ υπέβαλαν το σχέδιο ΡΤΠ στην Επιτροπή στις 8 Μαρτίου 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε στις ΕΕΑ, στις 28 Ιουλίου 2016, την πρόθεσή της να εγκρίνει το σχέδιο ΡΤΠ με την επιφύλαξη ορισμένων αλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 των κανονισμών ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΑ υπέβαλαν επίσημη γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 των κανονισμών ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ, και αναθεωρημένο σχέδιο ΡΤΠ στην Επιτροπή στις 8 Σεπτεμβρίου 2016·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό στις 4 Οκτωβρίου 2016·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ στο τέλος της περιόδου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 1 των κανονισμών ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ διαρκεί τρεις μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης του ΡΤΠ· ότι αυτή η περίοδος ελέγχου εκπνέει κατά συνέπεια στις 4 Ιανουαρίου 2017·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των απαιτήσεων περιθωρίου για παράγωγα των οποίων η εκκαθάριση δεν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο συμφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο (BCBS and IOSCO)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, ενώ δεν κατόρθωσε να επιτύχει τη συμφωνημένη ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 για την πρώτη φάση της εφαρμογής, μπορεί ακόμη να έχει θεσπίσει εγκαίρως τους δέοντες κανόνες για τη δεύτερη προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017, όταν πολλοί χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και μη χρηματοοικονομικές ομάδες θα πρέπει να αρχίσουν να ανταλλάσσουν περιθώρια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη κατά συνέπεια ότι η έγκαιρη μη απόρριψη πρέπει να δηλωθεί το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να εκπληρώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της και να επιτρέψει στους αντισυμβαλλόμενους να προετοιμαστούν για τις νέες απαιτήσεις έχοντας επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση θα συνεισφέρει στην προσφορά ασφάλειας δικαίου στους συμμετέχοντες στην αγορά τόσο στην Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες το ταχύτερο δυνατό·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(3) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.
(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου