Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2930(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1124/2016

Esitatud tekstid :

B8-1124/2016

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0410

Vastuvõetud tekstid
PDF 247kWORD 49k
Kolmapäev, 26. oktoober 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid teatud börsiväliste tuletislepingute puhul
P8_TA(2016)0410B8-1124/2016

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 4. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni delegeeritud määrust (C(2016)06329),

–  võttes arvesse komisjoni 4. oktoobri 2016. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 13. oktoobri 2016. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta(1) (Euroopa turuinfrastruktuuri määrus), eriti selle artikli 11 lõiget 15,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(2), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(4) artiklit 13,

–  võttes arvesse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõusid, mille Euroopa järelevalveasutused (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) esitasid 8. märtsil 2016 vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõikele 15,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 25. oktoobril 2016, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et Euroopa turu infrastruktuuri määrusega kehtestatakse kliirimise ja kahepoolse riskijuhtimisega seotud nõuded börsivälistele tuletislepingutele, tuletislepingutega seotud aruandluskohustus ning ühtsed nõuded kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate tegevusele;

B.  arvestades, et Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõikes 15 sätestatakse, et Euroopa järelevalveasutused töötavad välja ühised regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, milles täpsustatakse riskijuhtimise protsessi, sh tagatise taset ja liiki ning eraldamiskorda, mida on vaja Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõike 3 täitmiseks, menetlust, mida vastaspooled ja asjaomased pädevad asutused peavad järgima, kui nad kohaldavad Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõigetes 6 kuni 10 nimetatud erandeid, ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõigetes 5 kuni 10 osutatud kohaldatavaid kriteeriume, sealhulgas eelkõige selle kohta, mida tuleks pidada praktiliseks ja õiguslikuks takistuseks omavahendite kohesele ülekandmisele või võlgnevuste tagasimaksmisele vastaspoolte vahel;

C.  arvestades, et Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõikega 15 antakse komisjonile õigus need regulatiivsed tehnilised standardid vastu võtta sõltuvalt vastaspoole õiguslikust vormist kooskõlas kas määruse (EL) nr 1093/2010 (Euroopa Pangandusjärelevalve määrus), määruse (EL) nr 1094/2010 (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve määrus) või määruse (EL) nr 1095/2010 (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve määrus) artiklitega 10 kuni 14;

D.  arvestades, et Baseli pangajärelevalve komitee ja Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon (IOSCO) avaldasid 2013. aasta septembris ühise üldraamistiku, millega kehtestati mittekeskselt kliiritavate tuletisinstrumentide võimendustagatise nõuded, mida muudeti 2015. aasta märtsis;

E.  arvestades, et Euroopa järelevalveasutused esitasid regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile 8. märtsil 2016;

F.  arvestades, et komisjon teavitas Euroopa järelevalveasutusi 28. juulil 2016 kavatsusest regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud heaks kiita, kui neis tehakse mitmeid muudatusi vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve määruse, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve määruse ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve määruse artikli 10 lõikele 1;

G.  arvestades, et Euroopa järelevalveasutused esitasid vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve määruse, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve määruse ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve määruse artikli 10 lõikele 1 komisonile 8. septembril 2016 ametliku arvamuse ning muudetud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud;

H.  arvestades, et komisjon võttis delegeeritud määruse vastu 4. oktoobril 2016;

I.  arvestades, et delegeeritud määrus võib parlamendi- ja nõukogupoolseks kontrolliks ettenähtud aja lõpus jõustuda ainult siis, kui ei parlament ega ka nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid või kui enne kõnealuse aja lõppu on nii parlament kui ka nõukogu teatanud komisjonile, et nad ei esita vastuväiteid;

J.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve määruse, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve määruse ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve määruse artikli 13 lõikes 1 sätestatud kontrolliks ette nähtud aeg on kolm kuud alates regulatiivsete tehniliste standardite teatavakstegemisest; arvestades, et sellest tulenevalt lõpeb see aeg 4. jaanuaril 2017;

K.  arvestades, et mittekeskselt kliiritavate tuletisinstrumentide võimendustagatise nõuete rakendamise ajakava lepiti kokku rahvusvahelisel tasandil (Baseli pangajärelevalve komitee ja IOSCO); arvestades, et kuigi liit ei pidanud kinni esimese rakendamisetapi kokkulepitud tähtajast (1. september 2016), on tal siiski võimalus kehtestada eeskirjad teiseks tähtajaks 1. märtsil 2017, kui paljud finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised grupid peaksid alustama võimendustagatiste vahetamist;

L.  arvestades, et kavatsus vastuväiteid mitte esitada tuleks seetõttu teha teatavaks võimalikult kiiresti, et liidul oleks võimalik täita oma rahvusvahelist kohustust ning vastaspooltel oleks võimalik valmistuda uute nõuete täitmiseks piisava etteteatamisajaga; arvestades, et selline lähenemine aitab anda võimalikult kiiresti õiguskindluse nii liidu kui ka kolmandate riikide turuosalistele;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.
(2) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(3) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(4) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika