Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2930(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1124/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1124/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0410

Usvojeni tekstovi
PDF 254kWORD 49k
Srijeda, 26. listopada 2016. - Strasbourg
Neulaganje prigovora na delegirani akt: regulatorni tehnički standardi za tehnike smanjenja rizika za određene ugovore o OTC izvedenicama
P8_TA(2016)0410B8-1124/2016

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2016)06329),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 4. listopada 2016. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 13. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju(1) (Uredba o infrastrukturi europskog tržišta), a posebno njezin članak 11. stavak 15.,

–  uzimajući u obzir članak 13. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(2), Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(3), te Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(4),

–  uzimajući u obzir nacrt regulatornih tehničkih standarda koji su 8. ožujka 2016. dostavila europska nadzorna tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje te Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) u skladu s člankom 11. stavkom 15. Uredbe (EU) br. 648/2012,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji je istekao 25. listopada 2016.,

A.  budući da su Uredbom o infrastrukturi europskog tržišta utvrđeni zahtjevi za poravnanje i bilateralno upravljanje rizicima za ugovore o OTC izvedenicama, izvještajni zahtjevi za ugovore o izvedenicama i jedinstveni zahtjevi za obavljanje aktivnosti središnjih drugih ugovornih strana i trgovinskih repozitorija;

B.  budući da je člankom 11. stavkom 15. Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta propisano da europska nadzorna tijela izrađuju zajednički nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju postupci za upravljanje rizicima, uključujući razine i vrstu kolaterala i dogovore o odvajanju, koji su potrebni radi usklađenja s člankom 11. stavkom 3. te uredbe, postupci kojih se druge ugovorne strane i mjerodavna nadležna tijela trebaju pridržavati prilikom primjene izuzeća u skladu s člankom 11. stavcima 6. do 10. Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta i primjenjivi kriteriji iz članka 11. stavaka 5. do 10. te uredbe, uključujući posebno što se smatra praktičnom ili pravnom zaprekom brzom prijenosu kapitala i otplati obveza između drugih ugovornih strana;

C.  budući da se člankom 11. stavkom 15. Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta Komisiji daje ovlast za donošenje tih regulatornih tehničkih standarda, ovisno o pravnoj prirodi druge ugovorne strane, u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010 („Uredba o EBA-i”), Uredbe (EU) br. 1094/2010 („Uredba o EIOPA-i”) ili Uredbe (EU) br. 1095/2010 („Uredba o ESMA-i”);

D.  budući da su Bazelski odbor za nadzor banaka (BCBS) i Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (IOSCO) u rujnu 2013. utvrdili zajednički globalni okvir kojim se uspostavljaju zahtjevi za iznos nadoknade za izvedenice čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane te su ga revidirali u ožujku 2015.;

E.  budući da su europska nadzorna tijela 8. ožujka 2016. Komisiji dostavila nacrt regulatornih tehničkih standarda;

F.  budući da je Komisija 28. srpnja 2016. obavijestila europska nadzorna tijela o svojoj namjeri da prihvati nacrt regulatornih tehničkih standarda uz nekoliko izmjena u skladu s člankom 10. stavkom 1. uredaba o EBA-i, EIOPA-i i ESMA-i;

G.  budući da su europska nadzorna tijela 8. rujna 2016. u skladu s člankom 10. stavkom 1. uredaba o EBA-i, EIOPA-i i ESMA-i Komisiji dostavila formalno mišljenje i revidiran nacrt regulatornih tehničkih standarda;

H.  budući da je Komisija 4. listopada 2016. donijela Delegiranu uredbu;

I.  budući da ta delegirana uredba može stupiti na snagu tek po isteku razdoblja nadzora Parlamenta i Vijeća samo ako Parlament i Vijeće nisu na nju uložili prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor;

J.  budući da razdoblje nadzora predviđeno člankom 13. stavkom 1. uredaba o EBA-i, EIOPA-i i ESMA-i traje tri mjeseca od datuma obavijesti o regulatornim tehničkim standardima; budući da u skladu s time to razdoblje nadzora istječe 4. siječnja 2017.;

K.  budući da je vremenski plan provedbe zahtjeva za iznos nadoknade za izvedenice čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane dogovoreno na međunarodnoj razini (BCBS i IOSCO); budući da Unija, premda nije završila prvu fazu provedbe do dogovorenog roka 1. rujna 2016., još uvijek stigne utvrditi pravila do drugog roka 1. ožujka 2017., kada bi velik broj financijskih drugih ugovornih strana i nefinancijskih grupa trebao početi razmjenjivati iznose nadoknada;

L.  budući da bi stoga trebalo što prije objaviti da se ne ulaže prigovor kako bi se Uniji omogućilo da ispuni svoju međunarodnu obvezu i kako bi se drugim ugovornim stranama omogućilo da se pripreme za nove zahtjeve uz pravovremenu prethodnu obavijest; budući da će se takvim pristupom doprinijeti tome da se sudionicima na tržištu u Uniji i u trećim zemljama što prije pruži pravna sigurnost;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 201, 27.7.2012., str. 1.
(2) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(3) SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
(4) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti