Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2930(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1124/2016

Predkladané texty :

B8-1124/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0410

Prijaté texty
PDF 259kWORD 43k
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg
Námietka voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch
P8_TA(2016)0410B8-1124/2016

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2016)06329),

–  so zreteľom na list Komisie zo 4. októbra 2016, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 13. októbra 2016,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1) (nariadenie o európskej trhovej infraštruktúre – EMIR), a najmä na jeho článok 11 ods. 15,

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(2), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(3), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(4),

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov, ktoré predložili európske orgány dohľadu (ESA – Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) 8. marca 2016 v súlade s článkom 11 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 648/2012,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie predložené Výborom pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 25. októbra 2016,

A.  keďže nariadenie EMIR stanovuje požiadavky na zmluvy o mimoburzových derivátoch (OTC), ktoré sa týkajú zúčtovania a riadenia dvojstranných rizík, požiadavky na ohlasovanie zmlúv o derivátoch a jednotné požiadavky na výkon činností centrálnych protistrán (CCP) a archívov obchodných údajov;

B.  keďže v článku 11 ods. 15 nariadenia EMIR sa ustanovuje, že európske orgány dohľadu vypracujú spoločný návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia postupy riadenia rizika vrátane úrovne a typu kolaterálu a podmienok oddelenia, ktoré sú požadované na dosiahnutie súladu s článkom 11 ods. 3 nariadenia, postupy pre protistrany a dotknuté príslušné orgány, ktoré sa majú dodržiavať pri uplatňovaní výnimky podľa článku 11 ods. 6 až 10 nariadenia, a uplatniteľné kritériá uvedené v článku 11 ods. 5 až 10 nariadenia vrátane predovšetkým toho, čo by sa malo považovať za praktickú alebo právnu prekážku okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov medzi protistranami;

C.  keďže v článku 11 ods. 15 nariadenia EMIR sa Komisii udeľuje právomoc prijať tieto regulačné technické predpisy v závislosti od právnej povahy protistrany v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010 (nariadenie EBA), (EÚ) č. 1094/2010 (nariadenie EIOPA) alebo (EÚ) č. 1095/2010 (nariadenie ESMA);

D.  keďže Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS) a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) uverejnili v septembri 2013 spoločný rámec pre marže pre OTC deriváty, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, a v marci 2015 ho zrevidovali;

E.  keďže európske orgány dohľadu predložili Komisii 8. marca 2016 návrh regulačných technických predpisov;

F.  keďže Komisia informovala európske orgány dohľadu 28. júla 2016 o svojom zámere schváliť návrh regulačných technických predpisov s výhradou niekoľkých zmien v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadení EBA, EIOPA a ESMA;

G.  keďže európske orgány dohľadu predložili 8. septembra 2016 Komisii v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadení EBA, EIOPA a ESMA formálne stanovisko k listu Komisie a k revidovaným regulačným technickým predpisom;

H.  keďže Komisia 4. októbra 2016 prijala delegované nariadenie;

I.  keďže toto delegované nariadenie môže nadobudnúť účinnosť na konci lehoty na vznesenie námietky Európskeho parlamentu a Rady, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku;

J.  keďže lehota na vznesenie námietky podľa článku 13 ods. 1 nariadení EBA, EIOPA a ESMA je tri mesiace odo dňa oznámenia regulačných technických predpisov; keďže táto lehota preto uplynie 4. januára 2017;

K.  keďže harmonogram zavedenia marže pre OTC deriváty, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, bol dohodnutý na medzinárodnej úrovni (BCBS a IOSCO); keďže Únia síce zmeškala dohodnutý dátum prvej fázy vykonávania, ktorým bol 1. september 2016, ale ešte sa jej môže podariť zaviesť predpisy včas pred uplynutím druhého termínu, ktorým je 1. marec 2017, keď by mal veľký počet finančných protistrán a nefinančných skupín začať s výmenou marží;

L.  keďže by sa malo čo najskôr vyhlásiť, že nebude vznesená námietka, aby sa Únii umožnilo splniť si medzinárodný záväzok a aby sa protistranám umožnilo pripraviť sa na nové požiadavky s dostatočným predstihom; keďže takýto prístup prispeje k čo najskoršiemu vytvoreniu právnej istoty pre účastníkov trhu v Únii, ako aj v tretích krajinách;

1.  vyhlasuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia