Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2930(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1124/2016

Predložena besedila :

B8-1124/2016

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0410

Sprejeta besedila
PDF 253kWORD 49k
Sreda, 26. oktober 2016 - Strasbourg
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehnični standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za določene pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC
P8_TA(2016)0410B8-1124/2016

Sklep Evropskega parlamenta o nenasprotovanju delegirani uredbi Komisije z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2016)06329),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 4. oktobra 2016, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 13. oktobra 2016,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov(1) (uredba o infrastrukturi evropskega trga – EMIR), zlasti člena 11(15),

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(2), Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(3) ter Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(4),

–  ob upoštevanju osnutkov regulativnih tehničnih standardov, ki so jih evropski nadzorni organi (Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge) predložili 8. marca 2016 v skladu s členom 11(15) Uredbe (EU) št. 648/2012,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 25. oktobra 2016,

A.  ker uredba EMIR določa zahteve za kliring in dvostransko obvladovanje tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, zahteve za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih in enotne zahteve za izvajanje dejavnosti centralnih nasprotnih strank (CNS) in repozitorijev sklenjenih poslov;

B.  ker je v členu 11(15) uredbe EMIR določeno, da evropski nadzorni organi razvijejo skupne osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki določajo postopke obvladovanja tveganja, vključno z ravnmi in vrsto ureditve kritja in ločevanja, ki se zahtevajo za zagotavljanje skladnosti s členom 11(3) te uredbe, postopke, ki jih nasprotne stranke in ustrezni pristojni organi uporabljajo, ko uveljavljajo izjemo iz odstavkov 6 do 10 člena 11 te uredbe, in veljavna merila iz odstavkov 5 do 10 člena 11 te uredbe, vključno predvsem z določitvijo, kaj bi se moralo šteti kot dejanska ali pravna ovira za takojšen prenos lastnih sredstev ali odplačilo obveznosti med nasprotnimi strankami;

C.  ker se s členom 11(15) uredbe EMIR na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje teh regulativnih tehničnih standardov odvisno od pravne narave nasprotne stranke v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010 (uredba o organu EBA), (EU) št. 1094/2010 (uredba o organu EIOPA) ali (EU) št. 1095/2010 (uredba o organu ESMA);

D.  ker sta Baselski odbor za bančni nadzor in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev septembra leta 2013 objavila skupni globalni okvir, v katerem so določene zahteve po kritju za izvedene finančne instrumente brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, marca 2015 pa sta ga spremenila;

E.  ker so evropski nadzorni organi 8. marca 2016 Komisiji predložili osnutke regulativnih tehničnih standardov;

F.  ker je Komisija 28. julija 2016 evropske nadzorne organe obvestila, da namerava te osnutke podpreti, če bodo spremenjeni v skladu s členom 10(1) uredb o organih EBA, EIOPA in ESMA;

G.  ker so evropski nadzorni organi 8. septembra 2016 Komisiji predložili formalno mnenje v skladu s členom 10(1) uredb o organih EBA, EIOPA in ESMA in spremenjene osnutke regulativnih tehničnih standardov;

H.  ker je Komisija 4. oktobra 2016 sprejela delegirano uredbo;

I.  ker delegirana uredba lahko začne veljati po preteku obdobja za pregled Parlamenta in Sveta, če ji ne nasprotujeta niti Parlament niti Svet, ali, če sta tako Parlament kot Svet pred iztekom tega obdobja obvestila Komisijo, da uredbi ne nameravata nasprotovati;

J.  ker obdobje za pregled, določeno v členu 13(1) uredb o organih EBA, EIOPA in ESMA, traja tri mesece od datuma uradnega obvestila o sprejetju regulativnih tehničnih standardih; ker to obdobje poteče 4. januarja 2017;

K.  ker je bil časovni okvir za izvajanje zahtev po kritju za izvedene finančne instrumente brez kliringa prek centralne nasprotne stranke dogovorjen na mednarodni ravni (Baselski odbor za bančni nadzor in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev); ker je Unija sicer zamudila dogovorjeni rok za prvo fazo izvajanja, ki je potekel 1. septembra 2016, a lahko pravila kljub temu sprejme do drugega roka, 1. marca 2017, ko naj bi številne finančne nasprotne stranke in nefinančne skupine začele z izmenjavo kritja;

L.  ker bi bilo treba zato čim prej izreči zgodnje nenasprotovanje, da bi Uniji omogočili, da izpolni svojo mednarodno zavezo, nasprotnim strankam pa, da se pripravijo na nove zahteve in da so o tem pravočasno obveščene; ker bo ta pristop pripomogel k čimprejšnjemu zagotavljanju pravne gotovosti za udeležence na trgu tako v Uniji kot v tretjih državah;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
(2) UL L 331, 15.12.2010, str. 12.
(3) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov