Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2047(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0287/2016

Внесени текстове :

A8-0287/2016

Разисквания :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Гласувания :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0411

Приети текстове
PDF 660kWORD 82k
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели
P8_TA(2016)0411A8-0287/2016

Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) („Регламента за МФР“),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно междинния преглед/междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (COM(2016)0603),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2016 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2017 година, раздел III—Комисия(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно „Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията“(7),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на 14 септември 2016 г. (11900/2016 – C8‑0373/2016),

—  като взе предвид член 88 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0287/2016),

А.  като има предвид, че в условия на ограничени ресурси следва да бъде отдадено по-голямо значение на необходимостта от спазване на бюджетна дисциплина и от ефикасно и ефективно използване на финансовите средства;

Б.  като има предвид, че диалогът между Парламента и Комисията, предвиден в член 318 от ДФЕС, следва да насърчава култура на изпълнение в рамките на Комисията, включително по-голяма прозрачност и засилена отговорност;

Раздел III

Общ преглед

1.  Подчертава, че бюджетът за 2017 г. трябва да се разглежда в по-широкия контекст на междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР); подчертава необходимостта от осигуряване на равновесие между дългосрочните приоритети и новите предизвикателства и изтъква следователно, че бюджетът за 2017 г. трябва да бъде в съответствие с целите на „ЕС2020“, която е неговият основен ориентир и главен приоритет;

2.  Изразява отново твърдо убеждение, че в настоящите специфични условия инициативи като спирането на бюджетните кредити на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) от страна на Комисията, както е предвидено в член 23, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (Регламент за общоприложимите разпоредби)(8), са не само несправедливи и непропорционални, но и политически неустойчиви;

3.  Подчертава, че четенето в Парламента на бюджета за 2017 г. напълно отразява политическите приоритети, приети с голямо мнозинство в горепосочената му резолюция от 9 март 2016 г. относно общите насоки и в горепосочената му резолюция от 6 юли 2016 г. относно „Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията“;

4.  Подчертава, че мирът и стабилността са основни ценности, които трябва да бъдат подкрепяни от Съюза; счита, че Споразумението от Разпети петък, което доказа, че е от първостепенна важност за мира и помирението в Северна Ирландия, трябва да бъде защитено; подчертава необходимостта от специфични мерки за осигуряване на подкрепа за регионите, които ще бъдат особено силно засегнати в случай на договорено излизане от Съюза, след като Обединеното кралство се позова на член 50 от ДЕС в съответствие с волята, изразена от неговите граждани;

5.  Подчертава, че понастоящем Съюзът е изправен пред редица сериозни извънредни ситуации и нови предизвикателства, които не можеха да бъдат предвидени по време на изготвянето на МФР за периода 2014—2020 г.; е убеден, че от бюджета на Съюза трябва да бъдат осигурени повече финансови средства, с цел да се отговаря на политическите предизвикателства и да се дава възможност на Съюза по спешност и с приоритет да предприема действия и ефективно да отговаря на тези кризи; счита, че за тази цел е необходим стабилен политически ангажимент за осигуряване на нови бюджетни кредити през 2017 г. и до края на програмния период;

6.  Подчертава необходимостта бюджетът за 2017 г. да отговори на потребностите, породени от предизвикателството, свързано с миграцията и слабия икономически растеж след икономическата криза; отбелязва, че финансирането за научноизследователски и инфраструктурни проекти следва да бъде подсилено, както и финансирането за борба с младежката безработица;

7.  Припомня, че Парламентът незабавно одобри допълнителното финансиране, необходимо за преодоляване на настоящите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията, като същевременно продължи да подкрепя целите за устойчиво развитие, но винаги е подчертавал, че това предизвикателство не следва да получава предимство пред други важни политики на Съюза, и особено създаването на достойни и качествени работни места и развитието на предприятия и предприемачество за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва, че таванът на функция 3 е извънредно недостатъчен, за да се осигури подходящо финансиране за вътрешното измерение на настоящите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията, и настоява, че е необходимо да се възприеме всеобхватен подход, основан на правата на човека, обвързващ миграцията с развитието и гарантиращ интеграцията на работниците мигранти, на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, както и приоритетни програми, като програми в областта на културата; подчертава, че за да се осигури необходимото допълнително финансиране в тази област, в проектобюджета за 2017 г. (ПБ) беше предложено от Комисията и прието от Съвета безпрецедентно прибягване до специалните инструменти на МФР, в т.ч. пълното използване на Инструмента за гъвкавост, както и същественото мобилизиране на „крайната мярка“ – маржа за непредвидени обстоятелства;

8.  Изтъква отново своята позиция, че исканията за допълнително финансиране, необходимо за справяне с настоящото предизвикателство във връзка с бежанците и миграцията, не следва да бъдат удовлетворявани за сметка на съществуващата външна дейност на Съюза, включително неговата политика за развитие; повтаря, че създаването на Механизма за бежанците в Турция, на доверителни фондове и на всякакви други ad-hoc инструменти не може да бъде финансирано чрез съкращения в бюджета на други съществуващи инструменти; изразява загриженост, че създаването на ad-hoc инструменти извън бюджета на Съюза би могло да застраши неговото единство и да заобикаля бюджетната процедура, която изисква участието на Европейския парламент и упражняването на парламентарен контрол; изразява сериозно съмнение, че таванът на функция 4 („Глобална Европа“) е достатъчен, за да се осигури устойчив и ефективен отговор на настоящите външни предизвикателства, включително текущите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията;

9.  Изразява отново убеденост, че бюджетът на Съюза следва да намира начини за финансирането на нови инициативи, без това да оказва отрицателно въздействие върху съществуващите програми и политики на Съюза, и призовава за определянето на трайно решение за финансирането на нови инициативи; изразява загриженост, че подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната, чийто бюджет ще достигне 80 милиона евро през следващите три години, ще бъде вместено в рамките на настоящия бюджет на МФР; е убеден, че при бюджет на Съюза, който вече страда от недостиг на финансиране, допълнителните усилия за операции, административни разходи, подготвителни действия и пилотни проекти, свързани с общата политика за сигурност и отбрана, се нуждаят също от допълнителен финансов принос от държавите членки; счита, че в това отношение държавите членки следва да се възползват от междинния преглед/междинното преразглеждане на действащата МФР; подчертава необходимостта от уточняване на дългосрочното финансиране на изследванията в областта на общата отбрана;

10.  Припомня, че Съюзът ратифицира споразумението от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и трябва да отдели част от своите финансови ресурси за изпълнението на международните си задължения; отбелязва, че съгласно разчета за финансовата 2017 година се очаква 19,2% от разходите в бюджета да бъдат разпределени за тази цел; насърчава решително Комисията да следва тази насока, за да приложи целта от 20%, в съответствие със своя ангажимент да интегрира действията във връзка с климата в настоящата МФР;

11.  Призовава Комисията да представи, в рамките на бюджета за 2017 г. и като осигури адекватни по размер бюджетни кредити, инициатива, чиято цел е осигуряването на ваучери за обществения транспорт на млади европейци, избрани въз основа на конкурс; основна цел на тази инициатива ще бъде да се оцени осъществимостта и възможното въздействие на схема с по-широк обхват в полза, по-специално, на младежката мобилност, комуникацията с младите хора в ЕС и насърчаването на равните възможности;

12.  Отменя всички съкращения в ПБ, предложени от Съвета; не разбира основанията за предложените съкращения и се противопоставя на заявеното от Съвета намерение да създаде изкуствени маржове в рамките на някои функции като подфункция 1а („Конкурентоспособност за растеж и заетост“) и функция 4 („Глобална Европа“), особено като се има предвид, че маржовете при всички случаи биха били твърде малки, за да се реагира на непредвидени обстоятелства или кризи;

13.  Отбелязва, че през последните пет години Съветът не успя да предвиди действителното изпълнение на бюджета на Съюза при своето четене и че като се вземат предвид всички коригиращи бюджети, бяха необходими много повече финансови средства във всеки от окончателните бюджети; призовава следователно Съвета да коригира своята позиция в помирителния комитет, за да осигури адекватно по размер финансиране за бюджета за 2017 г. още от самото начало;

14.  Обявява, че за да се финансират в подобаващ размер тези належащи потребности, и като се имат предвид силно ограничените маржове на МФР през 2017 г., Парламентът ще финансира сумите над ПБ чрез изчерпване на всички налични маржове и по-често прибягване до маржа за непредвидени обстоятелства;

15.  Компенсира напълно всички съкращения във връзка с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и „Хоризонт 2020“ на обща стойност 1,240 милиарда евро за поети задължения чрез нови кредити, които да бъдат получени чрез междинното преразглеждане на МФР; настоява, че е необходимо в целия Съюз да се предприемат ефективни действия в отговор на младежката безработица; увеличава следователно бюджета на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с допълнителни 1,5 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, за да може да продължи изпълнението ѝ; счита, че в рамките на междинното преразглеждане на МФР следва да бъде взето решение за осигуряването на подходящо допълнително финансиране за тези важни програми на Съюза;

16.  Очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, като по този начин се даде възможност на Съюза да реагира подобаващо и да предприема ефективни действия в отговор на бъдещите предизвикателства;

17.  Определя общия размер на бюджетните кредити за 2017 г. на 160,7 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 136,8 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

18.  Отбелязва, че подфункция 1а е отново силно засегната от четенето на Съвета, като 52% от съкращенията на Съвета се отнасят за бюджетните кредити за поети задължения по тази функция; задава си следователно въпроса как е отразен при това четене на бюджета политическият приоритет на Съвета във връзка със заетостта и растежа;

19.  Изразява категорично несъгласие с тези съкращения по функция, която символизира европейската добавена стойност и осигурява повече растеж и работни места за гражданите; взема следователно решение да отмени всички съкратени от Съвета бюджетни кредити;

20.  Взема решение, в изпълнение на ангажимента, поет през юни 2015 г., за възможно най-голямо ограничаване на отражението от създаването на ЕФСИ върху бюджета на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ в рамките на годишната бюджетна процедура, да възстанови изцяло първоначалния профил на бюджетните редове на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ отпреди създаването на ЕФСИ, които бяха съкратени, за да се захрани Гаранционният фонд за ЕФСИ; подчертава значението на най-голямата програма за научни изследвания и иновации, „Хоризонт 2020“, която преобразява много добри идеи в продукти и услуги, като по този начин стимулира растежа и създаването на работни места; изисква осигуряването на съответните допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1,24 милиарда евро над ПБ; очаква в рамките на междинното преразглеждане на МФР да бъде постигнато общо споразумение по този належащ въпрос; посочва, че ЕФСИ следва да бъде усъвършенстван, за да бъде напълно ефикасен и ефективен, като се осигури зачитането на принципа на допълняемост, като се подобри географският и секторният баланс и като се увеличи прозрачността в процеса на вземане на решения;

21.  Взема решение, в съответствие с утвърдените си приоритети в областта на работните места и растежа и след внимателна оценка на техния капацитет за усвояване на бюджетни средства до момента, да предложи избирателни увеличения над равнището на ПБ за програмите COSME, „Прогрес“, „Мария Склодовска-Кюри“, Европейския научноизследователски съвет, EURES и „Еразъм+“; отбелязва, че тези увеличения могат да бъдат финансирани в рамките на наличния марж по тази подфункция;

22.  Увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а над ПБ с 45 милиона евро (като се изключат ЕФСИ, пилотните проекти и подготвителните действия);

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

23.  Подчертава, че около една трета от годишния бюджет на Съюза е предназначена за икономическото, социалното и териториалното сближаване; подчертава, че политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на Съюза, както и средство за намаляване на различията между всички региони в Съюза, и че тя играе важна роля за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

24.  Не одобрява предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 3 милиона евро и което е по-важно – съкращенията на бюджетните кредити за плащания в размер на 199 милиона евро, по подфункция 1б, включително по бюджетните редове за разходи за подкрепа; призовава Съвета да обясни по какъв начин тези съкращения са съвместими с неговата цел да се осигурят „необходимите бюджетни кредити, като се създадат условия за безпрепятствено изпълнение на новите програми през четвъртата година на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.“; припомня, че равнището на бюджетните кредити за плащания, предложено от Комисията по тази функция, вече е с 23,5% по-ниско от равнището в бюджета за 2016 г.; подчертава в това отношение, че допълнителни съкращения на бюджетните кредити за плащания не могат да бъдат обосновани, нито да бъдат одобрени;

25.  Призовава за оценка на въздействието на политиките на Съюза въз основа на докладите за оценка на въздействието с цел да се определи до каква степен те са успели, inter alia, да намалят икономическото неравенство, да развият конкурентоспособни и диверсифицирани регионални икономики и да насърчат устойчивия растеж и заетостта;

26.  Е разтревожен от значителното забавяне на изпълнението на цикъла на европейските структурни и инвестиционни фондове, което вероятно ще окаже сериозно отрицателно въздействие върху своевременното постигане на резултати по места, а рискува също така да доведе и до възникването на ново натрупване на неплатени сметки през втората половина на действащата МФР; призовава настоятелно съответните държави членки своевременно да определят останалите управляващи, плащащи и сертифициращи органи и да предприемат действия за справяне с всички други причини за забавяне на изпълнението на програмите; отбелязва предложенията на Комисията за по-задълбочено опростяване в тази област и счита, че държавите членки следва да положат незабавно всички възможни усилия, за да се гарантира, че програмите ще достигнат фаза на пълноценно изпълнение; призовава поради това за повече полезни взаимодействия и допълняемост между политиките за публични инвестиции в бюджетите на държавите членки и бюджета на Съюза, и политиките, насочени към насърчаване на растежа и създаване на устойчиви работни места, което е крайъгълният камък за Съюза;

27.  Отбелязва предложението на Комисията за създаване на програма за подкрепа на структурните реформи с финансов пакет от 142 800 000 EUR и подчертава, че това финансиране следва да бъде разпределено с оглед на укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване;

28.  Изразява съжаление, че Комисията не предлага отпускането на бюджетни кредити за поети задължения за ИМЗ през 2017 г. вследствие на предоставянето на средствата още през 2014 и 2015 г.; изразява отново решителна подкрепа за продължаването на ИМЗ; взема решение, като първа стъпка и в съответствие с Регламента относно Европейския социален фонд(9), който предвижда възможността за такова продължаване, да увеличи финансирането на ИМЗ с допълнителни 1,5 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения и 500 милиона евро в бюджетни кредити за плащания за предприемането на ефективни действия в отговор на младежката безработица, като се извлекат поуки от резултатите от оценката на Комисията на изпълнението на ИМЗ; отбелязва, че в съответствие с исканията на Парламента в рамките на предстоящото междинно преразглеждане на МФР следва да бъде постигнато общо споразумение относно подходящото допълнително финансиране на ИМЗ за останалата част от този програмен период; призовава настоятелно държавите членки да направят всичко възможно, за да се ускори изпълнението на Инициативата по места, което ще бъде от пряка полза за младите европейци;

29.  Взема решение да възстанови ПБ както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания, по бюджетните редове, които бяха съкратени от Съвета; увеличава бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б с 1,5 милиарда евро, а бюджетните кредити за плащания – с 500 милиона евро, над ПБ за ИМЗ, както и с 4 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 2 милиона евро бюджетни кредити за плащания за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с което надхвърля настоящия таван на бюджетните кредити за поети задължения с 1,57 милиарда евро;

30.  Подчертава, че по подфункция 1б са натрупани най-голям дял от текущите непогасени бюджетни задължения (RAL), които бяха в размер на 151,119 милиарда евро в началото на септември 2016 г., което рискува да застраши изпълнението на нови програми;

31.  Подчертава важния принос на политиката на сближаване за ефективното прилагане на бюджетиране, съобразено с принципа за равенство между половете; призовава Комисията да подкрепя мерки за установяване на подходящи инструменти за постигане на равенство между половете, като структури за стимулиране, използващи структурните фондове за насърчаване на бюджетиране, съобразено с принципа на равенството между половете, на национално равнище;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

32.  Отбелязва, че Съветът намали бюджетните кредити за поети задължения по функция 2 със 179,5 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – със 198 милиона евро, по бюджетните редове за разходи за административна подкрепа, за оперативна техническа помощ (като Европейския фонд за морско дело и рибарство и програма LIFE), за оперативни разходи в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), който е от първостепенно значение за запазване на селскостопанската дейност в добре развиващите се територии, и за децентрализираните агенции; отбелязва, че най-големите съкращения на бюджетните кредити за плащания са за сметка на развитието на селските райони; счита, че писмата за внасяне на корекции следва да продължат да служат за основа на всяко надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за ЕФГЗ; възстановява равнищата от ПБ до съответния размер;

33.  Счита, че в бюджета на ЕС трябва да бъде даван приоритет на инициативи, които ще улесняват действителното преминаване към „зелена“ икономика;

34.  Очаква представянето на писмото за внасяне на корекции за пакета за спешна подкрепа, по-специално за сектора на млякото и млечните продукти, и взема решение да изрази решителна подкрепа за селскостопанския сектор в Съюза; увеличава следователно бюджетните кредити с 600 милиона евро над ПБ, за да се преодолеят последиците от кризата в сектора на млякото и млечните продукти и последиците от руското ембарго за този сектор;

35.  Приветства разпределянето на бюджетни кредити за научни изследвания и иновации, свързани със селското стопанство в рамките на „Хоризонт 2020“, с цел осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа; подчертава необходимостта от отдаване на приоритет на проекти, в които участват първични производители;

36.  Подчертава отново, че бюджетните кредити за ОСП не следва да се използват за подпомагане на развъждането или отглеждането на бикове за провеждането на смъртоносни борби с бикове; призовава настоятелно Комисията да представи незабавно необходимите законодателни изменения, за да даде ход на това искане, което вече беше изразено в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година;

37.  Подчертава, че изпълнението на новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) води до промяна на парадигмата в управлението на рибарството както за държавите членки, така и за рибарите, и в тази връзка припомня изпитаните през предходни финансови години затруднения, когато бяха намалени бюджетните кредити;

38.  Изразява съжаление, при тези обстоятелства и независимо че приветства увеличаването в ПБ на бюджетните кредити за поети задължения за програмата LIFE с 30,9 милиона евро, че и тази година бюджетът на програмата LIFE, възлизащ на 493,7 милиона евро, представлява едва 0,3% от общия ПБ;

39.  Подчертава предишните проблеми, породени от липсата на бюджетни кредити за плащания за програмата LIFE, които възпрепятстваха и забавиха правилното ѝ изпълнение;

40.  Взема решение, в съответствие със своите цели съгласно „ЕС2020“ и със своите международни ангажименти за борба с изменението на климата, да предложи увеличение над равнището от ПБ на бюджетните кредити за програмата LIFE+;

41.  Увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения с 619,8 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – с 611,3 милиона евро (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия), оставяйки марж от 19,4 милиона евро под тавана за поети задължения по функция 2;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

42.  Подчертава, че Парламентът продължава да поставя настоящите предизвикателствата, свързани с миграцията, сред приоритетните въпроси в дневния си ред; приветства предложението на Комисията за допълнителни 1,8 милиарда евро над първоначално планираното за 2017 г. за справяне с предизвикателството, свързано с миграцията, в Съюза; отбелязва, че голямото отклонение от първоначалното планиране е аргумент в полза на корекция в посока увеличение на тавана на функция 3; подчертава, че Комисията предлага увеличенията да се финансират до голяма степен чрез мобилизиране на Инструмента за гъвкавост (в размер на 530 милиона евро, като по този начин ще се изчерпа напълно финансирането, предвидено за тази година) и чрез маржа за непредвидени обстоятелства (в размер на 1,16 милиарда евро); предвид безпрецедентното равнище на финансирането за разходи, свързани с миграцията (възлизащи общо на 5,2 милиарда евро през 2017 г. по функции 3 и 4 и за мобилизирането на Европейския фонд за развитие), и представените предложения за прилагане на гъвкавост, не изисква допълнителни увеличения за политиките, свързани с миграцията; противопоставя се в същото време на всички опити за намаляване на финансирането за действия на Съюза в тази област;

43.  Заявява отново, че бюджетната гъвкавост има граници и може да бъде само краткосрочно решение; е твърдо убеден, че за да се даде ориентиран към бъдещето и смел отговор на тези дългосрочни предизвикателства, свързани с бежанците и миграцията, които обхващат целия континент и не показват признаци за затихване, е необходима корекция в посока увеличение на тавана на функция 3; счита, че всички взети неотдавна решения по отношение на бюджета за обезпечаване на нови бюджетни кредити в тази област всъщност показаха необходимостта от преразглеждане на този таван;

44.  Приветства, в контекста на настоящите предизвикателства в областта на сигурността и миграцията, увеличаването на финансирането на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) (1,6 милиарда евро) и на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) (0,7 милиарда евро); счита, че увеличаването на бюджетните кредити за ФУМИ засилва необходимостта от осигуряване на справедливо и прозрачно разпределение на финансирането за годината между различните програми и цели на фонда и повече яснота относно начина, по който ще бъдат изразходвани финансовите средства;

45.  Отбелязва, че на 15 март 2016 г. беше приет нов Инструмент за спешна подкрепа в рамките на Съюза с индикативен финансов пакет в размер на 700 милиона евро за срок от три години (2016 – 2018 г.), както и че той вече доведе до постигането на незабавни резултати на място под формата на мерки за спешна подкрепа в отговор на хуманитарните потребности на голям брой бежанци и мигранти, пристигащи в държавите членки; изразява при все това отново позицията си, че в бъдеще следва да бъде създадена по-устойчива правна и бюджетна рамка, за да се осигури възможност да се мобилизират средства за хуманитарна помощ в рамките на Съюза; настоява за провеждането на редовен диалог с Комисията относно функционирането и финансирането, настоящо и бъдещо, на този инструмент, въз основа на пълна прозрачност на информацията и на доклади за оценка на въздействието;

46.  Изисква, като се има предвид увеличената степен на заплаха в няколко държави членки, успоредните предизвикателства в областта на управлението на миграцията, борбата срещу тероризма и организираната престъпност и необходимостта от координирани на равнището на Съюза действия в отговор на тези проблеми, да се осигури финансиране за наемането на допълнителен персонал в Европол с цел да се създаде звено за борба с тероризма, функциониращо денонощно, за да предоставя на компетентните органи на държавите членки разузнавателна информация; счита, че такова увеличение също така би подобрило борбата срещу трафика на хора (със специален акцент върху непридружените малолетни и непълнолетни лица), на борбата срещу киберпрестъпността (нов персонал за Европейския център за борба с киберпрестъпността) и би подсилило човешките ресурси в горещите точки в Италия и Гърция; припомня, че понастоящем Европол разполага с едва трима служители за разполагане в горещите точки, като само в Италия има осем постоянни, а също и допълнителни временни, горещи точки; счита, че този брой е прекалено малък, за да може Европол да бъде в състояние да изпълнява своите задачи от гледна точка на борбата с трафика на хора, тероризма и други тежки трансгранични престъпления;

47.  Приветства създаването на нов бюджетен ред за предоставянето на финансови средства за жертвите на тероризъм; подкрепя предоставянето на средства за справяне с широките области на потребности на жертвите, включително физическо лечение, психо-социални услуги и финансово подпомагане; счита, че твърде често, когато се предлага предприемането на мерки за борба с терористичната заплаха, потребностите на невинните жертви на тероризма биват забравени или се разглеждат като второстепенни;

48.  Осъжда предприетите от Съвета съкращения на бюджетните кредити общо в размер на 24,3 милиона евро за поети задължения за редица програми в областта на културата, медиите, гражданството, основните права и общественото здраве; счита, че съкращаването на бюджета за програми в областта на културата, за да се освободят финансови средства за настоящите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията, е пагубен знак от страна на Съвета; изразява съжаление, че много от тези съкращения изглеждат произволни, без да се взема предвид отличната степен на изпълнение; счита, че и най-малките съкращения застрашават постигането на резултати от програмите и гладкото изпълнение на действията на Съюза; възстановява по тази причина всички редове до равнището от ПБ;

49.  Настоява, че е необходимо да се увеличи финансирането за редица дейности по програмите „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, които дълго време страдаха от недостатъчно финансиране; изразява твърдо убеждение, че тези програми са по-актуални от всякога, както по отношение на увеличаване на приноса на секторите на културата и творчеството за създаването на работни места и за пораждането на растеж, така и по отношение на насърчаване на активното участие на гражданите в изготвянето и прилагането на политиките на Съюза; не разбира как Съветът може да обоснове намаляването на финансирането за малките и средните предприятия (МСП) в секторите на културата и творчеството, след като гаранционният механизъм за секторите на културата и творчеството, чието финансиране вече беше отложено във времето, беше току-що лансиран през юни 2016 г. и представлява отличен пример за новаторско решение с оглед на значителна пазарна неефективност чрез изграждане на капацитет и предоставяне на защита от кредитен риск на финансовите посредници, които осигуряват заеми в секторите на културата и творчеството;

50.  Подчертава, че програмите на Съюза в областта на културата, образованието, младежта и гражданството имат ясна европейска добавена стойност и се характеризират с допълняемост и взаимодействия с политиките за интеграция на мигрантите и бежанците; приканва следователно институциите на Съюза да реагират, като увеличат достатъчно финансирането за пряко управляваните програми, например „Творческа Европа“, както и за съответните бюджетни редове в структурните и инвестиционните фондове;

51.  Отбелязва, че трябва да бъдат осигурени необходимите бюджетни гаранции за подготвителните дейности по провеждането на Европейската година на културното наследство през 2018 г.;

52.  Припомня, че механизмът на Съюза за гражданска защита е крайъгълен камък за солидарността на Съюза; подчертава, че Съюзът играе „роля на фактор за създаване на възможности“ за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки при предотвратяването, подготвеността и реакцията на бедствия; отбелязва лекото увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения за тази програма;

53.  Приветства създаването на бюджетен ред за Фонд на ЕС за издирване и спасяване, от който да се покриват разходите за дейностите по издирване и спасяване, провеждани от държавите членки и координирани на равнището на Съюза, по-специално в Средиземно море; счита, че създаването на специален фонд е по-подходящо решение от непрекъснатото увеличаване на бюджета на Frontex или на новосъздадената европейска гранична и брегова охрана;

54.  Приветства създаването на бюджетен ред за подкрепа за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), която е новосъздаден инструмент, целящ да привлече гражданите за участие в процеса на вземане на решения в Съюза и да задълбочи европейската демокрация; счита, че равнището на бюджетните кредити за поети задължения, предложено в ПБ, е прекалено ниско; взема решение да увеличи средствата по този бюджетен ред;

55.  Приветства увеличаването на средствата за комуникация на представителствата на Комисията, диалози с гражданите и дейности по партньорство, като бюджетните кредити за 2017 г. възлизат на 17,036 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 14,6 милиона евро бюджетни кредити за плащания, които са свързани с инициативи за доближаване до европейските граждани, спечелване на доверието им и подобряване на познанията им за политиките и стратегиите на Съюза;

56.  Подчертава необходимостта на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност да се предоставят достатъчни и адекватни административни и финансови средства за изпълнението на неговите задачи след приемането на новото Междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност;

57.  Отбелязва, че след неговото четене (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия) бюджетните кредити за поети задължения превишават тавана на функция 3 със 71,28 милиона евро, докато бюджетните кредити за плащания са увеличени с 1 857,7 милиона евро; предлага, предвид липсата на марж още на равнището на ПБ, тези увеличения да се финансират в рамките на тавана, докато в същото време се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за редица основни разходни позиции, свързани с миграцията;

Функция 4 – Глобална Европа

58.  Отбелязва, че с оглед на текущите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията, външната дейност на Съюза се изправя пред все по-големи потребности от финансиране, които значително превишават настоящия размер на функция 4; изразява следователно сериозно съмнение, че таваните на функция 4 са достатъчни за осигуряването на подходящо финансиране на външното измерение на предизвикателствата, свързани с бежанците и миграцията; изразява съжаление, че за финансирането на нови инициативи, като Механизма за бежанците в Турция, в своя ПБ Комисията се спря на избора да намали бюджета на други програми, като Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; подчертава, че това не следва да бъде за сметка на политиките в други области; взема следователно решение да смекчи, до голяма степен, пренасочването на значителни по обем финансови ресурси от два инструмента, които, наред с другото, работят по преодоляването на първопричините за миграционните потоци; припомня, че основната цел на политиката за развитие на Съюза трябва да остане намаляването на бедността; изразява съжаление, че размерът на бюджетните кредити за хуманитарна помощ и за средиземноморския компонент на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) са под одобрения в бюджета за 2016 г. размер, въпреки че те очевидно са необходими за справянето с големия брой външни предизвикателства; изразява съжаление за неоснователно нанесените от Съвета съкращения;

59.  Взема следователно решение да отмени всички съкращения на Съвета по функция 4; взема също така решение да възстанови равнищата от 2016 г. за средиземноморския компонент на ЕИС и за хуманитарната помощ; взема освен това решение да смекчи съкращенията, направени от Комисията, по отношение на ИСР и на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; счита, че е от съществено значение да се запази главната роля на Съюза и равнището на финансовата подкрепа за близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, както и бюджетните редове за компонента Източно партньорство на ЕИС; подчертава значението на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

60.  Взема решение да увеличи макрофинансовата помощ, която беше значително съкратена спрямо 2016 г.; счита, че ще бъде необходимо по-високо равнище на финансиране от предложеното, за да се гарантира, че всички бъдещи заявления за заеми ще могат да бъдат удовлетворени;

61.  Изразява пълна подкрепа за Механизма за бежанците в Турция и предлага да се отпусне още през 2016 г. част от финансовата вноска на Съюза, планирана за 2017 г., предвид отчетеното добро изпълнение и значителните неусвоени маржове в бюджета за 2016 г.; призовава следователно за подсилване на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) с 400 милиона евро посредством коригиращ бюджет за 2016 г. и за съответно мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства; поставя същата сума в резерв в бюджета за 2017 г. до постигането на цялостно споразумение за алтернативно финансиране на Механизма за бежанците в Турция, което би облекчило безпрецедентния натиск върху други инструменти за външно финансиране;

62.  Отбелязва със загриженост, че въпреки че са актуални и в значителен размер, доверителните фондове на ЕС, както и Механизмът за бежанците в Турция, са на практика „невидими“ в бюджета на Съюза; призовава те да бъдат включени по по-прозрачен начин, който зачита в по-голяма степен единството на бюджета на Съюза и прерогативите на бюджетния орган, и създава нови бюджетни редове за тази цел; призовава също така Комисията да предостави доказателства, че използването на финансови инструменти в рамките на доверителните фондове не води до отклоняване на бюджетни кредити от целите, преследвани с първоначалните им правни основания; отбелязва, че усилията да се привлекат вноски от държавите членки, които да допълнят бюджета на Съюза, до момента са напълно безуспешни; подчертава в това отношение, че при бъдещи призиви за вноски от бюджета на Съюза за доверителните фондове Парламентът ще дава съгласието си само след като бъдат предоставени вноски с подобен размер от страна на държавите членки; приканва следователно държавите членки да изпълнят ангажиментите си във възможно най-кратък срок;

63.  Отбелязва, че Гаранционният фонд за външни дейности, който покрива неизпълнението по заеми и гаранции по заеми, предоставени на трети държави или за проекти в трети държави, се нуждае, съгласно доклада на Комисията относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет (COM(2016)0576), от допълнително финансиране, за да достигне целевата сума, което съответно доведе до включването на провизия в размер на 228,04 милиона евро в ПБ; изразява загриженост, че тези изисквания упражняват допълнителен натиск върху вече силно ограничените тавани на функция 4;

64.  Приветства бюджетните предложения на Комисията във връзка с новата рамка за партньорство по въпросите на миграцията и плана за външни инвестиции; изразява загриженост обаче по повод създаването на евентуални нови „спътници“ извън бюджета на Съюза; изтъква отново необходимостта да се упражнява цялостен парламентарен контрол върху бюджета на Съюза; настоява за спазването на принципа на единство на бюджета; е убеден, че новият приоритет не следва да се финансира за сметка на съществуващите проекти на Съюза; счита, че следва да се мобилизира допълнителна гъвкавост, за да се осигури амбициозна рамка за насърчаване на инвестициите в Африка и в съседните на ЕС държави, с помощта на адекватни по размер, нови бюджетни кредити;

65.  Отново отправя искането си бюджетният ред за специалните представители на ЕС да бъде прехвърлен, без отражение върху бюджета, от бюджета на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) към административния бюджет на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с цел допълнително консолидиране на дипломатическите дейности на Съюза;

66.  Увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 над ПБ с 499,67 милиона евро и с 493,2 милиона евро – бюджетните кредити за плащания (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия и като се включи трансферът на бюджетните кредити за специалните представители на ЕС към бюджета на ЕСВД);

67.  Счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити за бюджетния ред за турската кипърска общност (с 3 милиона евро), за да се даде решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

68.  Счита, че съкращенията на Съвета са необосновани и вредни и възстановява ПБ за всички административни разходи на Комисията, включително разходите за административна подкрепа и за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1, 2, 3 и 4;

69.  Взема решение, предвид неотдавнашните разкрития и с цел да се възстанови доверието на гражданите на Съюза и доверието в институциите на Съюза, да постави 20% от бюджетните кредити за временните обезщетения на бивши членове в резерв, докато Комисията започне да прилага по-строг кодекс за поведение на своите членове с цел предотвратяване на конфликти на интереси и кадрови въртележки;

70.  Счита, че междуинституционалното административно сътрудничество е източник на ефективност, тъй като ноу-хау, капацитет и ресурси, които са били развити за една институция, могат да бъдат предоставени на други институции; изисква следователно създаването на система, която ограничава административната тежест до необходимия минимум, гарантира подходящо качество на услугите, предоставя на основната отговаряща институция необходимите бюджетни средства и стимулира сътрудничеството от страна на другите институции, като ограничава техния дял до пределните разходи, пораждани от сътрудничеството, и като такава съчетава добрите решения в областта на финансовото управление на равнището на институциите с общо добро финансово управление на бюджета;

Агенции

71.  Потвърждава по принцип прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; отбелязва, че Комисията вече значително намали бюджетните кредити, посочени в първоначалните искания на повечето агенции; счита следователно, че допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха ги възпрепятствали да изпълняват възложените им задачи;

72.  Приветства увеличаването на бюджета на доказалите своята ефикасност агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), и особено агенциите, които работят по въпросите на миграцията и сигурността; подчертава, че на тези агенции следва да бъдат осигурявани достатъчно финансови средства (включително за инвестиции в нови технологии) и персонал, когато се увеличават правомощията им;

73.  Счита, в контекста на настоящите предизвикателства в областта на сигурността и като има предвид необходимостта от координирани на европейско равнище ответни действия, че някои от тези увеличения не са достатъчни, и взема решение да увеличи бюджетните кредити за Европол, Евроюст, Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA) и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA);

74.  Подчертава по-специално необходимостта от достатъчно човешки и материални ресурси за новосъздадения Европейски център за борба с тероризма към Европол, Европейския център за борба с киберпрестъпността и звеното на ЕС за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет (EU IRU), включително по отношение на съвместното оперативно планиране и оценка на заплахата с цел утвърждаване на координиран подход между държавите членки за борба с организираната престъпност, киребпрестъпността и престъпленията, свързани с интернет, тероризма и други тежки престъпления; изисква предоставянето на допълнително финансиране за съвместни екипи за разследване;

75.  Припомня планираното усъвършенстване и оперативна съвместимост на различните информационни системи в областта на ПВР, обявено от Комисията в нейното съобщение от 6 април 2016 г. относно „бъдещата рамка за по-надеждни и по-интелигентни информационни системи за управлението на външните граници и за засилването на вътрешната сигурност“; настоятелно призовава да се предвиди необходимостта от адекватни ресурси за бързото и ефикасно прилагане на тези технически решения;

76.  Приветства включването в бюджета за 2017 г. на достатъчно ресурси за подкрепа на дългосрочното преобразуване на Frontex в Европейска агенция за гранична и брегова охрана и за преобразуването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) в пълноценно функционираща агенция по въпросите на убежището; подчертава, че въпреки че ресурсите за европейската гранична и брегова охрана за момента изглеждат достатъчно, бъдещите потребности на Агенцията по отношение на оперативните бюджетни кредити и персонала ще трябва да бъдат внимателно наблюдавани, така че Агенцията да може да продължи да изпълнява ефикасно задачите си;

77.  Взема освен това решение, с оглед на влошаващото се хуманитарно положение в южното съседство на Европа, нарасналия брой лица, търсещи убежище, и основно намерението да укрепи мандата на Службата в по-голяма степен спрямо предложението на Комисията, да увеличи бюджетните кредити в бюджета за 2016 г. за EASO;

78.  Изразява отново несъгласие с подхода на Комисията и на Съвета по отношение на персонала на агенциите и следователно коригира значителен брой щатни разписания; подчертава още веднъж, че всяка агенция следва да съкрати 5% от длъжностите в рамките на пет години, както е договорено в МИС, но че новите длъжности, необходими за изпълнението на допълнителни задачи вследствие на промени в политиките и ново законодателство, възникнали след 2013 г., трябва да бъдат придружавани от допълнителни ресурси и трябва да се разглеждат извън целта за намаляване на персонала съгласно МИС; подчертава следователно отново, че се противопоставя на концепцията за „резерв за преназначаване“ между агенциите, но потвърждава готовността си за освобождаване на длъжности вследствие на повишаване на ефикасността чрез засилено административно сътрудничество между агенциите или дори сливане, по целесъобразност, както и чрез обединяване на определени функции с Комисията или с друга агенция;

79.  Подчертава, че биха могли да бъдат постигнати значителни икономии на оперативни разходи и икономии на персонал, ако на агенциите с повече от едно място на работа (ENISA, eu-LISA, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)) бъде наложено ограничение за едно-единствено седалище; счита, че настоящите оперативни потребности на тези агенции правят подобна промяна осъществима; подчертава, че преместването на Европейския банков орган (ЕБО) от Лондон и сливането му с поне един от другите два надзорни органа биха могли да доведат до значителни икономии на разходите в двете агенции; приканва Комисията да представи предложение в тази връзка;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

80.  Взема решение, след като анализира внимателно представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, изключвайки инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания и като взема изцяло предвид оценката на Комисията на изпълнимостта на проектите, а също така и наличните ограничени маржове и таваните на ПП и ПД, да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД;

Специални инструменти

81.  Припомня значението на резерва за спешна помощ за предприемането на бързи действия в отговор на конкретни искания за помощ от трети държави вследствие на непредвидени събития, както и своя предишен призив за значително увеличение на финансовия пакет на този резерв, като част от преразглеждането на МФР; отбелязва, че много бързото му усвояване през 2016 г., при което вероятно ще бъдат използвани всички възможности за пренос на бюджетни кредити, е знак, че този специален инструмент ще се окаже недостатъчен за посрещането на всички допълнителни потребности през 2017 г.; увеличава следователно предоставените му бюджетни кредити, за да се достигне годишно финансиране в размер на 1 милиард евро, до вземането на решение относно годишното финансиране за резерва за спешна помощ, което предстои да бъде взето в рамките на междинното преразглеждане на МФР;

82.  Възстановява ПБ за резерви за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за да се улесни мобилизирането на тези специални инструменти;

Плащания

83.  Изразява загриженост по повод на значителното намаление на бюджетните кредити за плащания в ПБ спрямо бюджета за 2016 г.; отбелязва, че това положение сочи изоставане в изпълнението, което не само е обезпокоително предвид изпълнението на политиките на Съюза, но и води до риск от ново натрупване на неплатени сметки в края на текущия програмен период; счита, че този въпрос следва да бъде решен в рамките на преразглеждането на МФР; изразява съжаление освен това, че Съветът предлага съкращения на бюджетните кредити за плащания въпреки наличните достатъчно големи маржове под таваните;

84.  Подчертава, че по искане на Парламента беше договорен план за плащанията с цел намаляване на натрупаните неизпълнени плащания по линия на програмите за сближаване за периода 2007—2013 г. до „нормалното“ равнище от 2 милиарда евро до края на 2016 г.; посочва, че в края на 2015 г. бяха отчетени най-малко 8,2 милиарда евро неплатени сметки за периода 2007—2013 г. в областта на политиката на сближаване – цифра, която се очаква да спадне под 2 милиарда евро до края на 2016 г.; счита, че трите институции следва да разработят и приемат задължителен съвместен план за плащанията за периода 2016—2020 г.; настоява, че този нов план за плащанията следва да се основава на добро финансово управление и да съдържа ясна стратегия за посрещане на всички потребности от плащания по всички функции до приключването на действащата МФР и да избягва „скрито натрупване“ на неплатени сметки вследствие на изкуствено забавяне на изпълнението на някои многогодишни програми и други мерки за смекчаване като намаляването на ставките на предварителното финансиране;

85.  Взема решение да възстанови бюджетните кредити за плащания от ПБ по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, и увеличава бюджетните кредити за плащания по всички редове, по които има изменения на бюджетните кредити за поети задължения;

Бюджетиране, основано на изпълнението

86.  Припомня, че в своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно интегрираната рамка за вътрешен контрол(10) Парламентът споделя становището, изразено от Сметната палата, че няма смисъл да се прави опит за измерване на резултатите, без да е извършено бюджетиране въз основа на показатели за изпълнение(11), и призовава за създаването на модел на бюджетиране на публичните средства, основан на резултатите, в който всеки бюджетен ред да бъде придружен от цели и резултати, които да се измерват чрез показатели за изпълнение;

87.  Приветства програмните справки за оперативните разходи, приложени към ПБ, тъй като те частично отговарят на искането, отправено от Парламента, по отношение на целите, резултатите и показателите; отбелязва, че тези справки допълват обичайния, основан на дейности метод на бюджетиране с някои данни за изпълнението;

88.  Настоява, че с оглед на опростяването на вътрешните инструменти за управление на Комисията, генералните директори следва да се придържат към политическите цели и показатели, съдържащи се в програмните справки за оперативните разходи, когато приемат своите планове за управление и годишните си отчети за дейността и че Комисията следва да изготви своя доклад за оценка съгласно член 318 от ДФЕС на тази основа;

Други раздели

Раздел І – Европейски парламент

89.  Запазва без промяна общото равнище на своя бюджет за 2017 г. във вида, в който беше прието от пленарното заседание на 14 април 2016 г., в размер на 1 900 873 000 EUR; включва техническите корекции без отражение върху бюджета, с цел да бъдат отразени неотдавна приетите от него решения, и освобождава резерва по бюджетния ред за транспорт на членове на ЕП, други лица и вещи;

90.  Одобрява промените в щатното си разписание и съответните бюджетни кредити за посрещане на допълните потребности на политическите групи; компенсира напълно тези увеличения чрез намаляване на бюджетните кредити в резерва за непредвидени разходи и по бюджетния ред за оборудване на помещения;

91.  Припомня своето политическо решение да освободи политическите групи от целта за намаляване на персонала с 5%, както беше подчертано в неговите резолюции относно бюджета за 2014(12), 2015(13) и 2016 г.(14);

92.  Намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат(15) за 2017 г. с 60 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година; припомня, че въздействието на тази мярка върху бюджета е взето предвид още в бюджетната прогноза;

93.  Намалява допълнително щатното си разписание с 20 длъжности, за да отрази приключването на прехвърлянето на длъжности, предвидено в споразумението за сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; подчертава, че тъй като тези длъжности не са предвидени в бюджета, Парламентът не трябва да намалява бюджетните си кредити;

94.  Насърчава генералните секретари на Европейския парламент, на Комитета на регионите и на Европейския икономически социален комитет да работят съвместно за постигането на възможни допълнителни договорености за споделяне на административни функции и услуги между трите институции; призовава генералните секретари да стартират също така проучване за това дали може да се постигне взаимодействие между Парламента, Комисията и Съвета при изпълнението на административни функции и услуги;

95.  Запазва в щатното си разписание за 2017 г. 35-те нови длъжности, поискани в проект на коригиращ бюджет № 3/2016 за повишаване на сигурността на институциите; освобождава тези длъжности от целта за намаляване на персонала с 5%, тъй като те съответстват на дейности, които са нови за Парламента;

96.  Заявява отново, че изпълнението на целта за намаляване на персонала не следва да застрашава правилното функциониране на Парламента и упражняването на основните му правомощия, нито да променя отличната му законодателна работа или качеството на условията на труд за членовете и служителите на ЕП;

97.  Заключава, с оглед на множеството проблеми, възникнали в тазгодишната вътрешна бюджетна процедура, че преработката на глава 9 и на съответните части от други глави на неговия правилник е неизбежна за постигането на това, за което призова Парламента в своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година, а именно че „членовете на Бюрото и комисията по бюджети следва на всеки етап от процедурата да получават своевременно съответна информация, която да бъде разбираема, достатъчно подробна и разбита по категории, за да могат Бюрото, комисията по бюджети и политическите групи да провеждат ползотворни разисквания и да имат пълна представа за състоянието и нуждите на бюджета на Парламента при вземането на решения“;

98.  Съгласно параграф 15 от горепосочената му резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година изисква методът на изготвяне на бюджета на Парламента въз основа на текущите нужди, а не въз основа на система от коефициенти, да се приложи за първи път по време на бюджетната процедура за финансовата 2018 г.;

99.  Припомня, че администрацията се задължи да представя средносрочен и дългосрочен бюджетен план, включително ясно разграничение между разходите за инвестиции и оперативните разходи, свързани с функционирането на институцията, включително задължителните законоустановени задължения; очаква поради това предварителният проект на бюджетна прогноза за 2018 г. да бъде представен в същия формат;

100.  Припомня доклада Фокс-Хефнер от 2013 г.(16), в който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват между 156 и 204 милиона евро, което се равнява на 10% от бюджета на Парламента; отбелязва констатацията, че 78% от всички мисии на щатния персонал на Парламента възникват като пряк резултат от географската му разпръснатост; подчертава, че в доклада също така се оценява въздействието върху околната среда на географската разпръснатост – между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; посочва отново отрицателната представа за Парламента сред обществеността вследствие на тази разпокъсаност, поради което призовава за пътна карта за установяване на едно-единствено седалище и намаляване на съответните бюджетни редове;

101.  Изразява съжаление, че въпреки многобройните призиви на комисията по бюджети средносрочната и дългосрочната стратегия за сградите на Парламента не се предоставя на комисията, така че тя да разполага с необходимата информация с оглед на разисквания си;

Раздел IV – Съд на Европейския съюз

102.  Изразява съжаление, че Съветът повишава ставката на стандартното намаление от 2,5 на 3,8%, което се равнява на намаление в размер на 3,4 милиона евро и е в противоречие с изключително високото равнище на заемане на длъжностите в Съда (98% в края на 2015 г.); възстановява следователно ставката на стандартното намаление на равнището от ПБ, което дава възможност на Съда да изпълнява своите задачи в контекста на непрекъснатото нарастване на съдебната натовареност;

103.  Взема освен това решение да възстанови ПБ по отношение на внесеното от Съвета съкращение по други шест бюджетни позиции в рамките на дялове I и II от бюджета на Съда, което би оказало особено силно въздействие върху приоритетите на Съда в областта на езиковите услуги и сигурността;

104.  Изразява неудовлетворение от едностранното изявление на Съвета и съответното приложение за съкращаване на персонала с 5% в позицията на Съвета относно ПБ за 2017 г., съгласно които Съдът трябва да намали щатното си разписание с още 19 длъжности; подчертава, че тези 19 длъжности съответстват на 12-те и 7-те длъжности, надлежно предоставени от Парламента и от Съвета в рамките на бюджетната процедура съответно за 2015 и за 2016 г. с цел да се посрещнат допълнителни потребности, и поради това настоява, че тези 19 длъжности не следва да бъдат отнемани, тъй като Съдът вече надлежно изпълни изискването за намаление с 5% на персонала си, като съкрати 98 длъжности през периода 2013 – 2017 г.; 

Раздел V – Сметна палата

105.  Възстановява ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 2,6%, за да даде възможност на Сметната палата да посрещне потребностите си по отношение на щатното разписание;

106.  Възстановява внесеното от Съвета съкращение по други пет бюджетни позиции, за да може Сметната палата да изпълни работната си програма и да изготви планираните одитни доклади;

107.  Възстановява частично ПБ по отношение на три бюджетни позиции в съответствие с предложенията за икономии, внесени от самата Сметна палата;

Раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет

108.  Възстановява ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 4,5%, за да даде възможност на Европейския икономически и социален комитет да посреща потребностите си и да се справя с постоянното намаляване на персонала в контекста на Споразумението за сътрудничество от февруари 2014 г. между Парламента и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

109.  Възстановява 12-те длъжности и свързаните с тях бюджетни кредити, съкратени от Комисията в ПБ в съответствие с горепосоченото споразумение за сътрудничество, като по този начин ще бъде отразен действителният брой на длъжностите, прехвърлени от Европейския икономически и социален комитет в Парламента;

110.  Взема освен това решение да коригира позицията относно допълнителните услуги за служба „Преводи“ до равнището, определено от Комитета, и по този начин да компенсира частично прехвърлянето на 36 длъжности от Европейския икономически и социален комитет в Парламента в съответствие с горепосоченото споразумение за сътрудничество;

Раздел VII – Комитет на регионите

111.  Възстановява осемте длъжности и свързаните с тях бюджетни кредити, съкратени от Комисията в ПБ в съответствие с горепосоченото споразумение за сътрудничество, като по този начин ще бъде отразен действителният брой на длъжностите, прехвърлени от Комитета на регионите в Парламента;

112.  Възстановява освен това бюджетните кредити за канцеларски разходи и надбавки за ИТ оборудване на членовете на Комитета, съкратени от Комисията в нейния ПБ, до равнището, определено от Комитета, за да се осигури достатъчно финансиране за канцеларски разходи и надбавки за ИТ оборудване на членовете на Комитета на регионите;

113.  Изразява съжаление за съкращенията в ПБ на Комисията по бюджетна позиция „Оборудване на помещения“ и взема решение да възстанови позицията на равнището, определено от Комитета, за да се реагира на увеличените потребности в областта на сигурността, за да се поддържат сградите в добро състояние и в съответствие с правните задължения, както и за да се повиши енергийната ефективност;

114.  Възстановява, на последно място, бюджетните кредити, свързани с комуникационните дейности на политическите групи, намалени в ПБ от Комисията, за да се обезпечи адекватно финансиране на комуникационните дейности на политическите групи на Комитета;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

115.  Отбелязва, че Съветът е намалил ПБ на Омбудсмана със 195 000 EUR; подчертава, че това намаление ще наложи несъразмерна тежест върху силно ограничения бюджет на Омбудсмана и ще се отрази съществено върху способността на институцията да служи ефективно на европейските граждани; възстановява следователно всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на Омбудсмана да изпълнява своя мандат и ангажименти;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

116.  Отбелязва със съжаление, че Съветът е намалил ПБ на Европейския надзорен орган по защита на данните с 395 000 EUR; посочва, че това е в рязък контраст с допълнителните задачи, възложени на Органа от Парламента и от Съвета, и че по този начин ще бъде застрашена способността му да служи ефективно на институциите на ЕС; възстановява следователно всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на Европейския надзорен орган по защита на данните да изпълнява своите задължения и ангажименти;

Раздел Х – Европейска служба за външна дейност

117.  Възстановява всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

118.  Взема освен това решение да създаде бюджетна позиция за капацитет за стратегическа комуникация в съответствие със заключенията на Европейския съвет от март 2015 г. и да осигури на ЕСВД подходящ персонал и инструменти, за да се справя с предизвикателствата във връзка с дезинформацията, разпространявана от трети държави и от недържавни участници;

119.  Приветства писмения ангажимент на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да разгледа съществуващите дисбаланси сред служителите на ЕСВД по отношение на дела на дипломатите от държавите членки и щатния персонал на ЕС, заемащи някои позиции, както и да представи преглед на политиката в областта на човешките ресурси на ЕСВД в хода на 2017 г.; призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да информира Парламента за предприетите стъпки, най-късно през пролетта на 2017 г., преди началото на следващата бюджетна процедура;

o
o   o

120.  Е убеден, че бюджетът на Съюза може да допринесе за ефективното справяне не само с последиците от кризата, пред която Съюзът е изправен в момента, но и с първопричините за тази криза; счита обаче, че на непредвидени събития с европейско измерение следва да се реагира, като се обединяват усилията и като се предоставят допълнителни средства на равнището на Съюза, а не като се поставят под въпрос предишни ангажименти или се храни илюзията за намирането на чисто национални решения; подчертава следователно, че смисълът на разпоредбите за гъвкавост е да се даде възможност за такива общи и бързи ответни действия и че те следва да се използват пълноценно, за да се компенсират съществените ограничения, налагани от таваните на МФР;

121.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0080.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0132.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0309.
(8) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(9) Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).
(10) OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 100.
(11) Изказване на Керсти Калюлайд по време на изслушването относно интегрираната рамка за вътрешен контрол, организирано от комисията по бюджетен контрол на 22 април 2013 г.
(12) Приети текстове, P7_TA(2013)0437.
(13) Приети текстове, P8_TA(2014)0036.
(14) Приети текстове, P8_TA(2015)0376.
(15) Съкращението се отнася до частта от щатното разписание, засягаща Генералния секретариат, тъй като беше взето политическо решение за изключване на политическите групи от приложното поле на тези мерки.
(16) Приети текстове, P7_TA(2013)0498.

Правна информация - Политика за поверителност