Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2047(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0287/2016

Indgivne tekster :

A8-0287/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Afstemninger :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0411

Vedtagne tekster
PDF 504kWORD 70k
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner
P8_TA(2016)0411A8-0287/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 26. oktober 2016 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4) (IIA),

—  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejsgennemgang/midtvejsrevision af flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0603),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2016 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2017, Sektion III – Kommissionen(5),

–  der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017(6),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag(7),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, vedtaget af Kommissionen den 18. juli 2016 (COM(2016)0300),

–  der henviser til Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, vedtaget af Rådet den 12. september 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 14. september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0287/2016),

A.  der henviser til, at der i en situation, hvor ressourcerne er knappe, bør lægges større vægt på nødvendigheden af at overholde budgetdisciplinen og anvende de finansielle midler effektivt;

B.  der henviser til, at den i artikel 318 i TEUF fastsatte dialog mellem Parlamentet og Kommissionen bør fremme en resultatorienteret kultur i Kommissionen, herunder øget gennemsigtighed og styrket ansvarlighed;

Sektion III

Generel oversigt

1.  understreger, at budgettet for 2017 skal ses i en bredere kontekst med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR); understreger behovet for at sikre en balance mellem langsigtede prioriteter og nye udfordringer og understreger derfor, at budgettet for 2017 skal være i overensstemmelse med Europa 2020-målene, som udgør dets primære rettesnor og overordnede prioritet;

2.  gentager sin faste overbevisning om, at i den særlige nuværende situation er initiativer, såsom suspendering af ESI-fondene af Kommissionen som fastsat i artikel 23, stk. 15, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (forordningen om fælles bestemmelser)(8), ikke kun urimelige og uforholdsmæssige, men også politisk uholdbare;

3.  understreger, at Parlamentets behandling af 2017-budgettet fuldt ud afspejler de politiske prioriteter, som blev vedtaget af et overvældende flertal i dets ovennævnte beslutning af 9. marts 2016 om de generelle retningslinjer og dets ovennævnte beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag;

4.  understreger, at fred og stabilitet er grundlæggende værdier, som skal opretholdes af Unionen; mener, at Langfredagsaftalen, der har vist sig at være afgørende for fred og forsoning i Nordirland, skal beskyttes; understreger, at der er behov for særlige foranstaltninger for at sikre støtte til de regioner, der især bliver berørt i tilfælde af en forhandlet udtræden af Unionen efter påberåbelsen af Det Forenede Kongerige af TEU artikel 50, og i overensstemmelse med den udtrykte vilje fra landets borgere;

5.  fremhæver, at Unionen for øjeblikket står over for en række alvorlige nødsituationer og nye udfordringer, som ikke kunne forudses på det tidspunkt, da FFR 2014-2020 blev udarbejdet; er overbevist om, at de øgede finansielle midler skal findes i Unionens budget med henblik på at håndtere de politiske udfordringer og give Unionen mulighed for at komme med svar og effektivt reagere på disse kriser så hurtigt som overhovedet muligt og som en prioritet; mener, at der derfor er brug for et stærkt politisk engagement for at sikre nye bevillinger i 2017 og indtil udgangen af programmeringsperioden;

6.  understreger behovet for, at 2017-budgettet opfylder behovene som følge af migrationsudfordringen og den langsomme økonomiske vækst efter den økonomiske krise; bemærker, at der bør tilføres flere midler til forskning og infrastrukturprojekter samt til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden;

7.  minder om, at selv om Parlamentet straks godkendte den supplerende finansiering, der er nødvendig for at imødegå de nuværende flygtninge- og migrationsudfordringer, samtidig med at støtten til mål for bæredygtig udvikling videreføres, har det altid fastholdt, at denne udfordring ikke bør have forrang for andre vigtige EU-politikker, navnlig skabelse af anstændig kvalitetsbeskæftigelse og udvikling af virksomheder og iværksætterkultur for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; bemærker, at loftet for udgiftsområde 3 er helt utilstrækkeligt til at sørge for tilstrækkelige midler til de nuværende migrations- og flygtningeudfordringers interne dimension og insisterer på behovet for at vedtage en omfattende og menneskerettighedsbaseret tilgang, der knytter migration til udvikling, og garanterer integrationen af vandrende arbejdstagere og asylansøgere og flygtninge samt prioriterede programmer, såsom kulturprogrammer; understreger, at Kommissionen med henblik på at sikre den nødvendige yderligere finansiering på dette område foreslog en hidtil uset ressource for FFR's særlige instrumenter, herunder den fulde anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet samt den betydelige mobilisering af den "sidste udvej"-margen til uforudsete udgifter, i budgetforslaget for 2017 (BF), hvilket blev godkendt af Rådet;

8.  gentager sin holdning om, at anmodninger om yderligere midler til at håndtere den nuværende migrations- og flygtningeudfordring ikke bør godkendes på bekostning af Unionens eksisterende optræden udadtil, herunder dens udviklingspolitik; gentager, at oprettelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, trustfonde og andre ad hoc-instrumenter ikke kan finansieres ved hjælp af nedskæringer i andre eksisterende instrumenter; er bekymret over, hvorvidt oprettelsen af ad hoc-instrumenter uden for Unionens budget kan true budgettets enhed og omgå budgetproceduren, som kræver Europa-Parlamentets deltagelse og kontrol; sætter i høj grad spørgsmålstegn ved, hvorvidt loftet for udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) er tilstrækkeligt som en bæredygtig og effektiv reaktion på de nuværende eksterne udfordringer, herunder de nuværende migrations- og flygtningeudfordringer;

9.  gentager sin overbevisning om, at Unionens budget bør finde metoder til finansiering af nye initiativer, som ikke er på bekostning af eksisterende EU-programmer og -politikker, og opfordrer til identificering af bæredygtige måder til at finansiere nye initiativer; er bekymret over, at den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, som vil udgøre 80 mio. EUR i løbet af de næste tre år, vil blive nedskåret i FFR's nuværende budget; er overbevist om, at der med et allerede underfinansieret EU-budget også er behov for yderligere finansielt input fra medlemsstaterne til en yderligere indsats med hensyn til aktioner, administrationsudgifter, forberedende foranstaltninger og pilotprojekter i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; mener, at medlemsstaterne bør anvende den nuværende midtvejsgennemgang/-revision af FFR til dette formål; understreger behovet for at klarlægge den langsigtede finansiering af fælles forsvarsforskning;

10.  minder om, at Unionen har ratificeret COP 21-aftalen og er nødt til at afsætte en del af sine finansielle midler til at opfylde sine internationale forpligtelser; bemærker, at det ifølge overslaget for indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 forventesop, at 19,2 % af budgettets udgifter anvendes til dette formål; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at fortsætte denne tilgang for at anvende målet på 20 % i overensstemmelse med Kommissionens forpligtelse til at integrere klimaindsatsen i den nuværende FFR;

11.  opfordrer Kommissionen til – under 2017-budgettet og med tilstrækkelige bevillinger – at fremlægge et initiativ, der sigter mod at tildele vouchers til offentlig transport til unge europæere, der er udvalgt på grundlag af en konkurrence; mener, at et centralt mål for et sådant initiativ ville være at vurdere gennemførligheden og de potentielle virkninger af en mere generel mobilitetsordning, især for unge, øge kommunikationen med EU's unge og fremme lige muligheder;

12.  forkaster alle de nedskæringer, som Rådet har foreslået til BF; forstår ikke ræsonnementet bag de foreslåede nedskæringer og anfægter Rådets erklærede hensigt om at genskabe kunstige margener i nogle udgiftsområder såsom underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa), navnlig da disse margener under alle omstændigheder ville være for begrænsede til uforudsete omstændigheder eller kriser;

13.  bemærker, at Rådets i sin behandling ikke formåede at forudse den faktiske gennemførelse af Unionens budget de seneste fem år, og at der i lyset af alle ændringsbudgetter har været behov for betydeligt flere midler i hvert af de endelige budgetter; opfordrer derfor Rådet til at tilpasse sin holdning i Forligsudvalget med henblik på straks fra starten at sikre tilstrækkelige bevillinger til 2017-budgettet;

14.  meddeler, at Parlamentet for tilstrækkeligt at finansiere disse presserende behov og i lyset af de meget stramme FFR-lofter i 2017 vil finansiere forhøjelser over niveauet i BF ved at gøre brug af alle disponible margener og i øget omfang at anvende margenen til uforudsete udgifter;

15.  kompenserer fuldt ud for alle de nedskæringer, der er relateret til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), i Connecting Europe-faciliteten (CEF) og Horisont 2020 for samlet 1 240 mio. EUR i forpligtelser i 2017 via nye bevillinger, der skal tilvejebringes via midtvejsrevisionen af FFR; insisterer på behovet for at skabe et effektivt svar på ungdomsarbejdsløsheden i hele Unionen; forhøjer derfor ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med yderligere 1 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for at sikre dets fortsættelse; mener, at der bør træffes afgørelse om tilstrækkelige yderligere midler til disse vigtige EU-programmer inden for rammerne af midtvejsrevisionen af FFR;

16.  forventer, at Rådet vil være enig i denne tilgang, og at det ikke vil være vanskeligt at nå frem til en aftale under forligsmødet, som gør det muligt for Unionen at tage udfordringen op og reagere effektivt på de kommende udfordringer;

17.  fastsætter de samlede bevillinger for 2017 til 160,7 mia. EUR og 136,8 mia. EUR i henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger;

Udgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

18.  bemærker, at underudgiftsområde 1a igen vil være betydeligt berørt af Rådets behandling, idet 52 % af Rådets samlede nedskæringer henhører under dette udgiftsområde; stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvordan Rådets politiske prioritet af arbejdspladser og vækst afspejles i denne behandling;

19.  er stærkt uenig i disse nedskæringer i et udgiftsområde, der symboliserer den europæiske merværdi og skaber mere vækst og flere arbejdspladser til borgerne; beslutter derfor at omvende samtlige af Rådets nedskæringer;

20.  beslutter fuldt ud at genopføre den oprindelige profil for budgetposterne for Horisont 2020 og CEF forud for EFSI, inden de blev nedskåret for at finansiere EFSI-garantifonden, for at opfylde den forpligtelse, som blev indgået i juni 2015, for at minimere den budgetmæssige indvirkning af EFSI's oprettelse på budgetposterne for Horisont 2020 og CEF i forbindelse med den årlige budgetprocedure; understreger betydningen af Unionens største program for forskning og innovation, Horisont 2020, som omdanner gode idéer til produkter og tjenesteydelser og således fremmer vækst og beskæftigelse; kræver tilsvarende yderligere forpligtelsesbevillinger på 1,24 mia. EUR ud over BF; forventer en samlet aftale om dette presserende spørgsmål, der skal nås inden for rammerne af midtvejsrevisionen af FFR; påpeger, at EFSI bør forbedres for fuldt ud at være effektiv ved at sikre, at additionalitetsprincippet overholdes ved at forbedre de geografiske og sektorielle balancer og ved at forbedre gennemsigtigheden i beslutningsprocessen;

21.  beslutter i overensstemmelse med sine fortsatte prioriteter for arbejdspladser og vækst og efter en nøje vurdering af deres absorptionskapacitet at foreslå nogle udvalgte forhøjelser over niveauet i BF til Cosme-, Progress-, Marie Curie-programmerne, Det Europæiske Forskningsråd, Eures- og Erasmus+-programmerne; bemærker, at disse forhøjelser vil kunne finansieres inden for dette underudgiftsområdes disponible margen;

22.  forhøjer derfor niveauet af forpligtelsesbevillinger til underudgiftsområde 1a over niveauet i BF med 45 mio. EUR (undtagen EFSI, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger);

Underudgiftsområde 1b – Økonomisk, social og territorial samhørighed

23.  understreger, at ca. en tredjedel af Unionens årlige budget er rettet mod økonomisk, social og territorial samhørighed; understreger, at samhørighedspolitikken er Unionens vigtigste investeringspolitik og et redskab til at mindske ulighederne mellem alle Unionens regioner, og at den spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

24.  tager afstand fra Rådets foreslåede nedskæring af forpligtelsesbevillingerne med 3 mio. EUR og mere vigtigt af betalingsbevillingerne med 199 mio. EUR for så vidt angår underudgiftsområde 1b, herunder budgetposterne for støtte; opfordrer Rådet til at redegøre for, hvordan disse nedskæringer er forenelige med dets målsætning om at afsætte "de bevillinger, der er nødvendige, for at de nye programmer kan gennemføres gnidningsløst i det fjerde år af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020"; minder om, at det niveau af betalinger, som Kommissionen har foreslået under dette udgiftsområde allerede er 23,5 % lavere end i 2016-budgettet; understreger i denne forbindelse, at enhver yderligere nedskæring i betalinger ikke kan retfærdiggøres eller accepteres;

25.  opfordrer til en evaluering af virkningerne af Unionens politikker på grundlag af konsekvensanalyser med henblik på at fastslå, i hvilket omfang de formåede bl.a. at mindske økonomiske uligheder, udvikle konkurrencedygtige og diversificerede regionale økonomier og fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse;

26.  er foruroliget over de betydelige forsinkelser i gennemførelsen af cyklussen for de europæiske struktur- og investeringsfonde, som forventes at have en betydelig negativ indvirkning på den rettidige opnåelse af resultater på stedet, men som også risikerer at føre til en dannelse af et nyt efterslæb af ubetalte regninger i den anden halvdel af den nuværende FFR; opfordrer indtrængende medlemsstaterne så hurtigt som muligt til at udpege de resterende forvaltnings-, betalings- og attesteringsmyndigheder og behandle alle andre årsager til forsinkelser i programmernes gennemførelse; noterer sig Kommissionens forslag til øget forenkling på dette område og mener, at medlemsstaterne snarest bør gøre alt for at sikre, at programmerne fuldt ud iværksættes; opfordrer derfor til øget synergi og komplementaritet mellem offentlige investeringspolitikker i medlemsstaternes budgetter og Unionens budget og dem, der er rettet mod at fremme vækst og bæredygtig jobskabelse, der er Unionens hjørnesten;

27.  noterer sig Kommissionens forslag om oprettelse af "støtteprogrammet for strukturreformer" med en finansieringsramme på 142 800 000 EUR og understreger, at disse midler bør tildeles med henblik på at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

28.  beklager, at Kommissionen ikke har foreslået nogen forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2017 som følge af dets fremrykning i 2014-2015; gentager sin kraftige støtte til fortsættelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; beslutter som et første skridt og i overensstemmelse med forordningen om Den Europæiske Socialfond(9), der gør en sådan fortsættelse mulig, at forhøje ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med 1 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 500 mio. EUR i betalingsbevillinger for at tilvejebringe et effektivt svar på ungdomsarbejdsløsheden ved at trække på erfaringerne fra resultaterne af Kommissionens evaluering af gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; bemærker, at der i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger bør nås frem til en samlet aftale om den tilstrækkelige yderligere finansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i den resterede del af denne programmeringsperiode i forbindelse med den kommende midtvejsrevision af FFR; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at fremskynde gennemførelsen af initiativet i praksis til direkte gavn for unge europæere;

29.  beslutter at genopføre BF i både forpligtelser og betalinger for de budgetposter, der er nedskåret af Rådet; forhøjer forpligtelsesbevillingerne til underudgiftsområde 1b med 1 500 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 500 mio. EUR over niveauet i BF til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og med 4 mio. EUR i forpligtelser og 2 mio. EUR i betalinger til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede og overskrider dermed det nuværende loft for forpligtelser med 1,57 mia. EUR;

30.  understreger, at underudgiftsområde 1b står for den største andel af de nuværende uindfriede forpligtelser (UF), som udgjorde 1,57 mia. EUR i begyndelsen af september 2016, og som risikerer at bringe gennemførelsen af nye programmer i fare;

31.  understreger det vigtige bidrag, som samhørighedspolitikken leverer med hensyn til den effektive gennemførelse af kønsbudgettering; opfordrer Kommissionen til at støtte foranstaltninger til oprettelse af passende instrumenter med henblik på at opnå ligestilling mellem kønnene, såsom incitamentsstrukturer ved at anvende strukturfondene for at tilskynde til kønsbudgettering ud fra et ligestillingsperspektiv på nationalt plan;

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: Naturressourcer

32.  bemærker, at Rådet nedskar udgiftsområde 2 med 179,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 198 mio. EUR i betalingsbevillinger på budgetposter vedrørende administrativ støtte, budgetposter vedrørende operationel teknisk bistand (som f.eks. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Life-programmet), aktionsposter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), som er afgørende for at bevare landbruget i levende områder, og decentraliserede agenturer; bemærker, at de største nedskæringer vedrører udvikling af landdistrikter; mener, at ændringsskrivelsen fortsat bør være grundlaget for enhver pålidelig revision af bevillingerne til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL); genopfører i overensstemmelse hermed niveauet fra BF;

33.  mener, at Unionens budget skal prioritere initiativer, der kan fremme skabelsen af en virkelig grønnere økonomi;

34.  imødeser ændringsskrivelsen om nødhjælpspakken navnlig for mejerisektoren og beslutter at udtrykke sin kraftige støtte til landbrugssektoren i Unionen; forhøjer derfor bevillingerne med 600 mio. EUR over niveauet i BF med henblik på at imødegå virkningerne af krisen i mejerisektoren og konsekvenserne af den russiske embargo på mælkesektoren;

35.  glæder sig over de bevillinger, der er afsat til forskning og innovation vedrørende landbruget inden for rammerne af Horisont 2020, for at sikre tilstrækkelige forsyninger af sikre fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter; fremhæver behovet for at prioritere projekter, der involverer primærproducenter;

36.  gentager, at bevillinger under den fælles landbrugspolitik ikke må anvendes til at støtte avl eller opdræt af tyre til tyrefægtningsaktiviteter; opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest muligt at forelægge de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer for at opfylde denne anmodning, som allerede fremgik af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016;

37.  understreger, at gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik indebærer et paradigmeskift inden for fiskeriforvaltning for såvel medlemsstaterne som for fiskere, og minder i denne forbindelse om de vanskeligheder, der er opstået i tidligere regnskabsår, hvor bevillingerne blev skåret ned;

38.  beklager imidlertid på denne baggrund, at LIFE-programmet igen i år med et samlet beløb på 493,7 mio. EUR kun udgør 0,3 % af hele BF, men glæder sig samtidig over forhøjelsen på 30,9 mio. EUR i LIFE-programmet i forpligtelser i BF;

39.  fremhæver de tidligere problemer, der skyldtes manglende betalingsbevillinger til LIFE-programmet, hvilket hindrede og forsinkede dets korrekte gennemførelse;

40.  beslutter i overensstemmelse med Europa 2020-målene og med sine internationale forpligtelser til at bekæmpe klimaændringerne, at foreslå en forhøjelse over niveauet i BF til LIFE+-programmet;

41.  forhøjer derfor forpligtelsesbevillingerne med 619,8 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 611,3 mio. EUR (undtagen pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), hvilket efterlader en margen på 19,4 mio. EUR under loftet for forpligtelser under udgiftsområde 2;

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og medborgerskab

42.  understreger, at Parlamentet fortsætter med sætte den aktuelle migrationsudfordring øverst på sin dagsorden; glæder sig over Kommissionens forslag om yderligere 1,8 mia. EUR mere end, hvad der oprindeligt var programmeret for 2017 til imødegåelse af migrationsudfordringen i Unionen; bemærker, at de store afvigelser fra den oprindelige programmering taler for en opadgående justering af loftet for udgiftsområde 3; understreger, at Kommissionen foreslår hovedsagelig at finansiere disse forhøjelser via anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (530 mio. EUR og dermed fuldt ud udnytte de midler, der er til rådighed for dette år) og margenen til uforudsete udgifter (på 1 160 mio. EUR); anmoder ikke om yderligere forhøjelser til migrationsrelaterede politikker i betragtning af det hidtil usete høje niveau af midler til migrationsrelaterede udgifter (i alt 5,2 mia. EUR i 2017 i udgiftsområde 3 og 4 og anvendelse af Den Europæiske Udviklingsfond) og af forslagene om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet; vil samtidig modsætte sig ethvert forsøg på at reducere bevillingerne til Unionens foranstaltninger på dette område;

43.  gentager, at budgetfleksibiliteten har sine begrænsninger og kun kan være en løsning på kort sigt; er stærkt overbevist om, at et fremadrettet og modigt svar over for disse langsigtede flygtninge- og migrationsudfordringer, der omfatter hele kontinentet, og som ikke viser nogen tegn på at aftage, vil være en opadgående justering af loftet for udgiftsområde 3; mener, at alle de seneste budgetbeslutninger for at sikre nye bevillinger på dette område rent faktisk har vist, at der er behov for en revision af dette loft;

44.  glæder sig i forbindelse med de aktuelle sikkerheds- og migrationsudfordringer over forhøjelsen af bevillingerne til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (1,6 mia. EUR) og Fonden for Intern Sikkerhed (0,7 mia. EUR); mener, at denne forhøjelse af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden øger behovet for at sikre en retfærdig og gennemsigtig fordeling af de årlige midler mellem fondenes forskellige programmer og målsætninger og gør det lettere at gennemskue, hvordan de finansielle midler vil blive anvendt;

45.  bemærker, at et nyt instrument for nødhjælp i Unionen blev vedtaget den 15. marts 2016 med et vejledende rammebeløb på 700 mio. EUR over tre år (2016-2018) og allerede har ført til umiddelbare praktiske resultater i form af nødhjælpsforanstaltninger som reaktion på de humanitære behov blandt et stort antal flygtninge og migranter, der ankommer til medlemsstaterne; gentager dog sin holdning om, at en mere bæredygtig lovgivnings- og budgetmæssig ramme bør overvejes i fremtiden for at give mulighed for, at den humanitære bistand kan mobiliseres inden for Unionen; insisterer på, at der føres en regelmæssig dialog med Kommissionen om dette instruments funktion og finansiering nu og i fremtiden, som baseres på fuld gennemsigtighed af oplysninger og konsekvensanalyser;

46.  anmoder om midler til yderligere personale til Europol i lyset af stigende trusselsniveauer i flere medlemsstater, de deraf følgende udfordringer for migrationsstyring og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet og behovet for en koordineret europæisk reaktion med det formål at etablere en 24/7-enhed til terrorbekæmpelse, der forsyner medlemsstaternes kompetente myndigheder med efterretningssvar; mener, at en sådan forhøjelse også vil bidrage til at forbedre bekæmpelsen af menneskehandel (med særlig fokus på uledsagede mindreårige), bekæmpelsen af cyberkriminalitet (ansatte til det nye EC3) og at styrke de menneskelige ressourcer på de italienske og græske hotspots; minder om, at Europol i øjeblikket kun råder over tre ansatte, der alene skal udstationeres til otte permanente og yderligere ikke-permanente hotspots i Italien; mener, at dette tal er for lavt til, at Europol bliver i stand til at varetage sine opgaver i forbindelse med bekæmpelse af menneskehandel, terrorisme og andre former for grov grænseoverskridende kriminalitet;

47.  glæder sig over oprettelsen af en ny budgetpost, der skal yde støtte til terrorofre; støtter, at der stilles midler til rådighed med henblik på at imødekomme ofrenes overordnede behov, herunder fysiske behandlinger, psykosociale tjenester og finansiel støtte; mener, at uskyldige terrorofres behov alt for ofte enten glemmes eller betragtes som sekundære, når der foreslås foranstaltninger til bekæmpelse af terrortruslen;

48.  fordømmer Rådets nedskæringer for samlet 24,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i adskillige programmer på områderne kultur, medier, medborgerskab, grundlæggende rettigheder og offentlig sundhed; mener, at Rådet sender et negativt signal ved at nedskære kulturprogrammer for at frigøre midler til de nuværende flygtninge- og migrationsudfordringer; beklager, at mange af disse nedskæringer forekommer at være vilkårlige og tilsidesætter fremragende udnyttelsesgrader; er af den opfattelse, at selv små nedskæringer risikerer at bringe opfyldelsen af programmernes resultater og en gnidningsløs gennemførelse af EU-foranstaltninger i fare; genopfører derfor alle poster til BF-niveauet;

49.  insisterer på behovet for at forhøje finansieringen af en række foranstaltninger under programmerne Et Kreativt Europa og Europa for Borgerne, som længe har været underfinansieret; er meget overbevist om, at disse programmer er mere relevante end nogensinde både med hensyn til at øge bidraget fra de kulturelle og kreative sektorer til jobskabelse og vækst og at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske beslutningstagning og gennemførelse; forstår ikke, hvordan Rådet kan begrunde reduktionen af finansieringen til SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer, når garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer, for hvilke finansieringen allerede var blevet udskudt, først lige er blevet lanceret i juni 2016 og udgør et fremragende eksempel på en innovativ løsning på et betydeligt markedssvigt ved at opbygge kapacitet og tilbyde beskyttelse mod kreditrisikoen for finansielle formidlere, der tilbyder lån i de kulturelle og kreative sektorer;

50.  understreger, at Unionens programmer inden for kultur, uddannelse, ungdom og medborgerskab repræsenterer en klar europæisk merværdi, additionalitet og synergier med integrationspolitikkerne for indvandrere og flygtninge; opfordrer derfor EU-institutionerne til at reagere med passende stigninger i finansieringen af programmer, der forvaltes direkte, som f.eks. Et Kreativt Europa, og i de relevante budgetposter i struktur- og investeringsfondene;

51.  bemærker, at det er nødvendigt at afsætte de nødvendige budgetgarantier til forberedelsen af gennemførelsen af det europæiske år for kulturarv i 2018;

52.  minder om, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen udgør en hjørnesten i Unionens solidaritet; understreger, at Unionen spiller en katalysatorrolle i forbindelse med at støtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag inden for forebyggelse, beredskab og reaktion i forbindelse med katastrofer; bemærker den beskedne stigning i forpligtelserne til dette program;

53.  glæder sig over oprettelsen af en budgetpost til en europæisk eftersøgnings- og redningsfond, som skal omfatte eftersøgnings- og redningsaktiviteter, som gennemføres af medlemsstaterne og koordineres på EU-plan, navnlig i Middelhavet; er af den opfattelse, at oprettelsen af en særlig fond er en mere hensigtsmæssig løsning end løbende at øge budgettet for Frontex eller den nyligt oprettede europæiske grænse- og kystvagt;

54.  glæder sig over oprettelsen af en budgetpost til at støtte det europæiske borgerinitiativ (ECI), som er et nyt instrument, der tager sigte på at inddrage borgerne i Unionens beslutningsproces og bidrage til en uddybning af det europæiske demokrati; er af den opfattelse, at niveauet for forpligtelsesbevillinger som foreslået i BF er for lavt; beslutter at forhøje denne budgetpost;

55.  glæder sig over den øgede finansiering til kommunikation i Kommissionens repræsentationer, borgerdialoger og partnerskabsaktioner med bevillinger for 2017, som udgør 17,036 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 14,6 mio. EUR i betalingsbevillinger, da disse vedrører initiativer med henblik på at nå ud til Europas borgere, vinde deres tillid og fremme deres forståelse af Unionens politik og aktiviteter;

56.  understreger, at det er nødvendigt at tildele sekretariatet for det fælles åbenhedsregister tilstrækkelige og hensigtsmæssige administrative og økonomiske ressourcer, så det kan varetage sine opgaver efter vedtagelsen af den nye interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret;

57.  bemærker, at dets behandling (undtagen pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), overstiger loftet for udgiftsområde 3 med 71,28 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, samtidig med at betalingsbevillingerne forhøjes med 1 857,7 mio. EUR; foreslår i betragtning af den manglende margen allerede i BF at finansiere disse forhøjelser under loftet, samtidig med at margenen til uforudsete udgifter mobiliseres for en række væsentlige migrationsrelaterede udgiftsposter;

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa

58.  noterer sig, at Unionens udenrigspolitik i lyset af de fortsatte flygtninge- og migrationsudfordringer står over for stadigt stigende finansieringsbehov, der langt overstiger omfanget af det nuværende udgiftsområde 4; sætter derfor kraftigt spørgsmålstegn ved, om lofterne for udgiftsområde 4 er tilstrækkelige til at sørge for tilstrækkelige midler til migrations- og flygtningeudfordringernes eksterne dimension; beklager, at Kommissionen i sit BF med henblik på at finansiere nye initiativer såsom faciliteten for flygtninge i Tyrkiet valgte at nedskære andre programmer som f.eks. instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred; understreger, at dette ikke bør ske på bekostning af politikker på andre områder; beslutter derfor i vid udstrækning at afbøde en overflytning af betydelige finansielle midler fra to instrumenter, som blandt andet behandler de grundlæggende årsager til migrationsstrømmene; minder om, at det primære mål med Unionens udviklingspolitik stadig skal være nedbringelse af fattigdom; beklager, at bevillingerne til humanitær bistand og til Middelhavsdelen af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) ligger under dem, der blev godkendt i 2016-budgettet til trods for deres åbenbare relevans med hensyn til at imødegå det store antal eksterne udfordringer; beklager de ubegrundede nedskæringer, som Rådet har foretaget;

59.  beslutter derfor at ophæve alle Rådets nedskæringer i udgiftsområde 4; beslutter endvidere at genopføre niveauerne fra 2016 for ENI's Middelhavsposter og for humanitær bistand; beslutter desuden at begrænse Kommissionens nedskæringer i DCI og instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred; anser det for afgørende at bevare Unionens centrale rolle og niveauet af den finansielle støtte for at støtte fredsprocessen i Mellemøsten, Den Palæstinensiske Myndighed og UNRWA samt ENI's budgetposter vedrørende det østlige partnerskab; understreger betydningen af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder;

60.  beslutter at forhøje den makrofinansielle bistand, som var blevet væsentligt reduceret i forhold til 2016; mener, at der er behov for et højere finansieringsniveau end det foreslåede for at sikre, at alle fremtidige anmodninger om lån kan imødekommes;

61.  giver sin fulde støtte til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og foreslår at fremrykke en del af bidraget fra Unionens budget, der var planlagt i 2017, til 2016 på grund af landets gode gennemførelsesresultater og de store margener, der stadig er til rådighed i 2016-budgettet; opfordrer derfor til en styrkelse af IPA II med 400 mio. EUR ved hjælp af et ændringsbudget for 2016 og ved at mobilisere margenen til uforudsete udgifter i overensstemmelse hermed; opfører det samme beløb i reserven i 2017-budgettet, indtil der foreligger en samlet aftale om en alternativ finansiering for faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, der vil lette det hidtil usete pres på andre eksterne finansieringsinstrumenter;

62.  bemærker med bekymring, at til trods for deres aktuelle karakter og betydelige størrelse er EU's trustfonde samt faciliteten for flygtninge i Tyrkiet er praktisk talt usynlige i Unionens budget; opfordrer til, at de integreres på en måde, der er mere gennemsigtig og i højere grad tager hensyn til enheden af Unionens budget og budgetmyndighedens beføjelser, og opretter nye budgetposter til dette formål; opfordrer ligeledes Kommissionen til at fremlægge bevis på, at anvendelsen af finansieringsinstrumenter under trustfonde ikke medfører, at bevillinger omfordeles fra målene i deres oprindelige retsgrundlag; bemærker, at målet om at mobilisere nationale bidrag til Unionens budget hidtil notorisk er slået fejl; understreger i den henseende, at Parlamentet i forbindelse med fremtidige anmodninger om bidrag fra EU-budgettet til trustfonde, kun vil acceptere dem, når medlemsstaterne har stillet et tilsvarende beløb til rådighed; opfordrer derfor medlemsstaterne til at leve op til deres tilsagn snarest muligt;

63.  bemærker, at garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland, der dækker misligholdelser på lån og lånegarantier, der er ydet til tredjelande eller til projekter i tredjelande, ifølge Kommissionens beretning om garantier, der er dækket af det almindelige budget (COM(2016)0576), har yderligere finansielle behov for at nå målbeløbet, hvilket efterfølgende førte til en tilførsel på 228,04 mio. EUR, der er opført på BF; er bekymret over, at disse behov yderligere lægger pres på de allerede meget stramme lofter under udgiftsområde 4;

64.  glæder sig over Kommissionens budgetmæssige forslag i forbindelse med den nye migrationspartnerskabsramme og den eksterne investeringsplan; udtrykker imidlertid betænkelighed ved oprettelsen af potentielle nye "satellitter" uden for Unionens budget; gentager behovet for at bevare fuld parlamentarisk kontrol over Unionens budget; fastholder på det kraftigste respekten for princippet om budgettets enhed; er overbevist om, at den nye prioritet ikke bør finansieres på bekostning af eksisterende EU-projekter; mener, at yderligere fleksibilitet bør mobiliseres for at etablere en ambitiøs ramme for at fremme investeringer i Afrika og EU's nabolande, der udstyret med tilstrækkelige, nye bevillinger;

65.  gentager sin anmodning om, at budgetposten for EU's særlige repræsentanter overføres fra FUSP-budgettet til EU-Udenrigstjenestens budget på en budgetneutral måde for yderligere at konsolidere Unionens diplomatiske aktiviteter;

66.  forhøjer derfor forpligtelsesbevillingerne til udgiftsområde 4 over niveauet i BF med 499,67 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 493,2 mio. EUR i betalingsbevillinger (eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger samt inklusive overførslen af EU's særlige repræsentanter til EU-Udenrigstjenestens budget);

67.  finder det nødvendigt at forhøje bevillingerne til budgetposten vedrørende det tyrkisk-cypriotiske samfund (+ 3 mio. EUR) med det formål at bidrage afgørende til fortsættelse og intensivering af Komitéen for Forsvundne Personer på Cyperns opgave og at støtte det fælles Tekniske Udvalg om Kulturarv og derved fremme tillid og forsoning mellem de to samfund;

Udgiftsområde 5 – Administration andre budgetposter – administrations- og støtteudgifter til forskning

68.  mener, at Rådets nedskæringer er ubegrundede og skadelige og genopfører BF for alle Kommissionens administrationsudgifter, herunder administrations- og støtteudgifter til forskning i udgiftsområde 1-4;

69.  beslutter i lyset af de seneste afsløringer og for at genvinde EU-borgernes tillid og EU-institutionernes troværdighed at opføre 20 % af bevillingerne af overgangsgodtgørelser til tidligere medlemmer i reserven, indtil Kommissionen håndhæver en skærpet adfærdskodeks for kommissærer for at forhindre interessekonflikter og svingdørsproblemer;

70.  mener, at interinstitutionelt administrativt samarbejde er en kilde til effektivitet, kapacitet og ressourcer, idet knowhow, kapacitet og ressourcer, der er udviklet til en institution, kan stilles til rådighed for andre; anmoder derfor om, at der etableres en ordning, der begrænser de administrative byrder til et nødvendigt minimum, sikrer en passende kvalitet af tjenester, giver den hovedansvarlige institution de nødvendige budgetmidler og tilskynder til samarbejde mellem de andre institutioner ved at begrænse deres andel til de marginale omkostninger som følge af samarbejdet og således tilnærme beslutningerne om forsvarlig økonomisk forvaltning i institutionerne til den overordnede forsvarlige økonomiske forvaltning af budgettet;

Agenturer

71.  støtter generelt Kommissionens overslag over agenturernes budgetbehov; konstaterer, at Kommissionen allerede betydeligt har reduceret de fleste agenturers oprindelige anmodninger; mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, vil bringe agenturernes tilfredsstillende funktion i fare og ikke give dem mulighed for at udføre de opgaver, som de er blevet pålagt;

72.  glæder sig over forhøjelsen af budgettet for de effektive RIA-agenturer, navnlig dem der beskæftiger sig med migration og sikkerhed; understreger, at disse agenturer skal tildeles tilstrækkelige midler (herunder til investeringer i nye teknologier) og personale, når deres mandater udvides;

73.  mener, at nogle af disse forhøjelser i forbindelse med de aktuelle udfordringer på sikkerhedsområdet og i betragtning af behovet for en koordineret europæisk reaktion ikke er tilstrækkelige og beslutter at øge bevillingerne til Den Europæiske Politienhed (Europol), Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde, Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA);

74.  understreger navnlig behovet for tilstrækkelige menneskelige og materielle ressourcer til Europols nyligt oprettede europæiske center for terrorbekæmpelse, EC3 og IRU, herunder med hensyn til fælles operationel planlægning og trusselsvurdering med henblik på at styrke en koordineret tilgang mellem medlemsstaterne til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, cyberkriminalitet og internetrelateret kriminalitet, terrorisme og anden grov kriminalitet; anmoder om yderligere midler til fælles efterforskningshold;

75.  minder om den planlagte forbedring og interoperabilitet af de forskellige RIA-informationssystemer, som Kommissionen bebudede i sin meddelelse af 6. april 2016 om "Den fremtidige ramme for stærkere og mere intelligente informationssystemer til grænseforvaltning og den indre sikkerhed"; opfordrer indtrængende til, at man forudser behovet for tilstrækkelige ressourcer til de tekniske løsninger, der skal gennemføres hurtigt og effektivt;

76.  glæder sig over opførelsen af de nødvendige midler på 2017-budgettet for på lang sigt at støtte en omdannelse af Frontex til et europæisk agentur for grænse- og kystbevogtning og omdannelsen af EASO til et fuldt udbygget asylagentur; understreger, at det – selv om midlerne til den europæiske grænse- og kystvagt anses for at være tilstrækkelige på nuværende tidspunkt – vil være nødvendigt at overvåge agenturets operationelle ressourcer og personale nøje i fremtiden med henblik på at sikre, at det ikke sakker agterud;

77.  beslutter desuden i lyset af den forværrede humanitære situation i EU's sydlige nabolande, det stigende antal asylansøgere og hovedsagelig som følge af hensigten om at styrke dets mandat at forhøje budgetbevillingerne for 2016 til Det Europæiske Asylstøttekontor;

78.  gentager sin uenighed i Kommissionens og Rådets tilgang til agenturernes personale og ændrer derfor et betydeligt antal stillingsfortegnelser; understreger på ny, at de enkelte agenturer bør nedskære 5 % af stillingerne over fem år som aftalt i IIA, men at de nye stillinger, der er nødvendige for at udføre supplerende opgaver som følge af nye politikker og ny lovgivning siden 2013, nødvendigvis skal ledsages af yderligere ressourcer og ikke medregnes i IIA's personalereduktionsmål; understreger derfor igen sin modstand mod idéen om en omfordelingspulje mellem agenturerne, men bekræfter sin åbenhed over for at frigøre stillinger som et middel til at opnå effektivitetsgevinster for agenturerne gennem øget administrativt samarbejde eller sågar sammenlægninger, hvor det er hensigtsmæssigt, og ved at samle visse funktioner enten hos Kommissionen eller et andet agentur;

79.  understreger, at betydelige drifts- og personalemæssige besparelser kunne opnås, hvis de agenturer, der har aktiviteter i mere end ét sted (ENISA, eu-LISA, ERA) var begrænset til kun ét hjemsted; er af den opfattelse, at de disse agenturers nuværende driftsmæssige behov gør det muligt at gennemføre en sådan ændring; understreger, at flytningen af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) væk fra London og dens sammenlægning med mindst en af de to andre tilsynsmyndigheder kunne føre til betydelige besparelser i udgifterne til de to agenturer; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag i denne henseende;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

80.  beslutter efter at have foretaget en omhyggelig undersøgelse af pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger, der er blevet indsendt, og på baggrund af de igangværendes succes, med undtagelse af de initiativer, der allerede er omfattet af eksisterende retsgrundlag, og under fuld hensyntagen til Kommissionens vurdering af projekternes gennemførlighed, at vedtage en kompromispakke, der består af et begrænset antal pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, også i lyset af de begrænsende disponible margener og lofterne for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger;

Særlige instrumenter

81.  minder om betydningen af nødhjælpsreserven (EAR) som en hurtig reaktion på specifikke nødhjælpsbehov i tredjelande som følge af uforudsete begivenheder og sin tidligere opfordring til en betydelig forhøjelse dens finansieringsramme som led i revisionen af FFR; bemærker, at dens meget hurtige forbrug i 2016, hvilket formodentlig vil opbruge alle dens muligheder for fremførsel, er et tegn på, at dette særlige instrument vil vise sig at være helt utilstrækkeligt til at dække alle yderligere behov i 2017; forhøjer derfor dens betalingsbevillinger for at nå en årlig tildeling på 1 mia. EUR, indtil der er truffet afgørelse om den årlige tildeling til EAR, der skal træffes i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR;

82.  genopfører BF for reserven til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond for at lette mobiliseringen af disse særlige instrumenter;

Betalinger

83.  er bekymret over den betydelige nedgang i betalingsbevillingerne i BF sammenlignet med 2016-budgettet; bemærker, at dette viser, at der er forsinkelser i gennemførelsen, som ikke kun er bekymrende for gennemførelsen af Unionens politikker, men også indebærer en risiko for et efterslæb af ubetalte regninger ved udgangen af den nuværende programmeringsperiode; mener, at dette spørgsmål bør behandles som led i revisionen af FFR; beklager desuden Rådets nedskæringer i betalinger på trods af de store disponible margener under lofterne;

84.  understreger, at der efter Parlamentets anmodning er opnået enighed om en betalingsplan med henblik på at nedbringe efterslæbet af udestående betalingskrav i forbindelse med samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 til et "normalt" niveau på 2 mia. EUR ved udgangen af 2016; påpeger, at der ved udgangen af 2015 blev identificeret ubetalte regninger for mindst 8,2 mia. EUR i forbindelse med samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 – et tal der forventes at falde til under 2 mia. EUR ved udgangen af 2016; mener, at de tre institutioner bør udarbejde og nå til enighed om en fælles, bindende betalingsplan for 2016-2020; insisterer på, at en sådan ny betalingsplan bør være baseret på forsvarlig økonomisk forvaltning og fastlægge en klar strategi for opfyldelse af alle betalingsbehov inden for alle udgiftsområder til og med udløbet af den nuværende FFR og på at undgå et "skjult efterslæb", som skyldes en kunstig opbremsning i gennemførelsen af visse flerårige programmer og andre afbødende foranstaltninger, såsom nedbringelse af forfinansieringen;

85.  beslutter at genopføre BF i betalinger for alle budgetposter, som Rådet har nedskåret, og forhøjer betalingsbevillingerne for alle de budgetposter, der er ændret i forpligtelsesbevillinger;

Resultatbaseret budgettering

86.  minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 3. juli 2013 om den integrerede struktur for intern kontrol(10) delte Revisionsrettens synspunkt om, at det er meningsløst at forsøge at måle resultaterne, hvis der ikke budgetteres på grundlag af resultatindikatorer(11), og opfordrer til, at der udarbejdes resultatbaserede offentlige budgetteringsmodeller, hvor hver enkelt budgetpost ledsages af mål og resultater, der skal måles ved hjælp af resultatindikatorer;

87.  glæder sig over programredegørelserne for aktionsudgifterne, som er knyttet til BF, eftersom disse giver delvist svar på Parlamentets anmodning vedrørende mål, output og indikatorer; bemærker, at disse redegørelser supplerer den sædvanlige aktivitetsbaserede budgetmetode med nogle resultatdata;

88.  insisterer på, at Kommissionens generaldirektører med henblik på at forenkle Kommissionens interne forvaltningsværktøjer bør holde fast ved de politiske målsætninger og indikatorer, der er indeholdt i programredegørelserne for aktionsudgifterne, når de vedtager deres forvaltningsplaner og årlige aktivitetsrapporter, og at Kommissionen bør udarbejde sin evalueringsrapport i henhold til artikel 318 i TEUF på dette grundlag;

Øvrige sektioner

Sektion I - Europa-Parlamentet

89.  fastholder uændret det samlede niveau for sit budget for 2017, således som det blev vedtaget på plenarmødet den 14. april 2016, på 1 900 873 000 EUR; inkorporerer de budgetneutrale tekniske tilpasninger med henblik på at afspejle sine seneste afgørelser i budgettet og frigiver reserven for budgetposten for "transport af medlemmer, andre personer og varer";

90.  godkender ændringerne i sin stillingsfortegnelse og de tilsvarende budgetmæssige bevillinger med henblik på at dække det yderligere behov i de politiske grupper; kompenserer fuldt ud for disse forhøjelser ved at nedskære bevillingerne i reserven til uforudsete udgifter og budgetposten for indretning af lokaler;

91.  minder om sin politiske beslutning om at fritage de politiske grupper fra personalenedskæringen på 5 %, således som det har understreget det i sine beslutninger om budgettet for 2014(12), 2015(13) og 2016(14);

92.  reducerer stillingsfortegnelsen for sit generalsekretariat(15) for 2017 med 60 stillinger (1 % personalereduktionsmålet) i overensstemmelse med aftalen af 14. november 2015, der blev indgået med Rådet om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016; minder om, at de budgetmæssige konsekvenser af denne foranstaltning allerede var medregnet i overslagene;

93.  reducerer yderligere sin stillingsfortegnelse med 20 stillinger for at afspejle afslutningen af overførslen af stillinger i samarbejdsaftalen med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget; understreger, at da disse stillinger ikke var opført på budgettet, skal der ikke reduceres nogen bevillinger på Parlamentets budget;

94.  opfordrer generalsekretærerne for Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til at arbejde sammen om mulige yderligere ordninger for at dele backoffice-funktioner og -tjenesteydelser mellem de tre institutioner; opfordrer generalsekretærerne til også at iværksætte en undersøgelse af, hvorvidt der også kan foretages synergier i backoffice-funktioner og -tjenesteydelser mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet;

95.  fastholder i sin stillingsfortegnelse for 2017 de 35 nye stillinger, som der anmodes om i FÆB nr. 3/2016 til styrkelsen af sikkerheden i institutionerne; undtager disse stillinger fra målet om en reduktion af personalet med 5 %, da de svarer til nye aktiviteter til Parlamentet;

96.  gentager, at gennemførelsen af målet om en reduktion af personalet ikke bør bringe Parlamentets funktion og udøvelsen af dets centrale beføjelser i fare eller forringe den lovgivningsmæssige topkvalitet eller kvaliteten af arbejdsvilkårene for medlemmer og personale;

97.  konkluderer i lyset af de mange problemer i forbindelse med dette års interne budgetprocedure, at den revision af kapitel 9 og relevante dele af andre kapitler i dets forretningsorden er uundgåelig for at nå det, som Parlamentet opfordrede til i sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017, dvs. at "alle relevante oplysninger for så vidt angår budgetproceduren bør forelægges for medlemmerne af Præsidiet og Budgetudvalget på alle trin i proceduren på en rettidig og forståelig måde og med de fornødne detaljer og oversigter, således at Præsidiet, Budgetudvalget og de politiske grupper kan føre reelle drøftelser og basere deres beslutninger på et samlet billede af status for Parlamentets budget og dets behov";

98.  kræver i henhold til punkt 15 i sin ovennævnte beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017, at metoden til opstilling af Parlamentets budget på grundlag af nuværende behov og ikke på grundlag af et koefficientsystem anvendes første gang under budgetproceduren for regnskabsåret 2018;

99.  minder om, at administrationen er forpligtet til at forelægge en mellem- og langsigtet budgetplanlægning, herunder en klar sondring mellem investeringer og driftsudgifter i forbindelse med institutionens funktion, herunder de lovbestemte tvungne forpligtelser; forventer derfor, at det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2018 vil blive forelagt i samme format;

100.  minder om Fox-Häfner-betænkningen(16) fra 2013, hvori man anslog omkostningerne ved Parlamentets geografiske spredning til at ligge mellem 156 mio. EUR og 204 mio. EUR, hvilket svarer til 10 % af Parlamentets budget; bemærker konklusionen om, at 78 % af alle tjenesterejser foretaget af Parlamentets vedtægtsomfattede personale forekommer som en direkte følge af dets geografiske spredning; fremhæver, at det i betænkningen også anslås, at den miljømæssige påvirkning af den geografiske spredning er på mellem 11 000 og 19 000 ton i CO2-emissioner; gentager offentlighedens negative opfattelse, som skyldes denne spredning, og opfordrer derfor til en køreplan for ét enkelt hjemsted og en nedskæring af de relevante budgetposter;

101.  beklager, at den mellem- og langsigtede strategi for Parlamentets bygninger trods mange opfordringer fra Budgetudvalget ikke foreligger med henblik på kvalificerede drøftelser i udvalget;

Sektion IV – Domstolen

102.  beklager, at Rådet har hævet den faste nedskæringssats fra 2,5 % til 3,8 %, hvilket svarer til en nedskæring på 3,4 mio. EUR og er i modstrid med Domstolens meget høje besættelsesgrad for stillinger (98 % ved udgangen af 2015); justerer derfor den faste nedskæringssats til niveauet i BF, der gør det muligt for Domstolen at udføre sine opgaver på et tidspunkt med en konstant stigning i dens sagsmængde;

103.  beslutter desuden at genopføre BF for yderligere seks budgetposter, der er nedskåret af Rådet i afsnit I og II i Domstolens budget, der især kraftigt vil påvirke Domstolens prioriteter på sprog- og sikkerhedsområdet;

104.  udtrykker sin utilfredshed med den ensidige erklæring af Rådet og det tilhørende tillæg om personalereduktionen på 5 % i Rådets holdning til budgetforslaget for 2017, i henhold til hvilken Domstolen stadig er nødt til at reducere sin stillingsfortegnelse med 19 stillinger; understreger, at disse 19 stillinger svarer til de 12 og 7 stillinger, som behørigt blev tildelt af Parlamentet og Rådet i budgetprocedurerne for 2015 og 2016 til dækning af yderligere behov, og insisterer derfor på, at disse 19 stillinger ikke bør gives tilbage, da Domstolen allerede behørigt har opfyldt sit krav om reduktion af personalet med 5 % ved at fjerne 98 stillinger i perioden 2013-2017; 

Sektion V – Revisionsretten

105.  genopfører den faste nedskæringssats til dens oprindelige niveau på 2,6 % for at sikre, at Revisionsretten kan opfylde sine behov med hensyn til stillingsfortegnelsen;

106.  genopfører yderligere fem budgetposter, der er nedskåret af Rådet, for at Revisionsretten kan gennemføre sit arbejdsprogram og levere de planlagte revisionsrapporter;

107.  genopfører delvist BF i forbindelse med tre budgetposter i overensstemmelse med forslagene til besparelser, som Revisionsretten selv har påpeget;

Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

108.  genopfører den faste nedskæringssats til dens oprindelige niveau på 4,5 % for at sikre, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg kan opfylde sine behov og klare den fortsatte personalereduktion i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget fra februar 2014;

109.  genopfører de 12 stillinger og de dertil knyttede bevillinger, som Kommissionen har nedskåret i BF i overensstemmelse med den ovennævnte samarbejdsaftale, hvilket afspejler det faktiske antal stillinger, der er overført fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til Parlamentet;

110.  beslutter desuden at tilpasse budgetposten vedrørende supplerende ydelser til oversættelsestjenesten til det niveau, som institutionen selv har vurderet, og derved delvist at kompensere for overførslen af 36 stillinger fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til Parlamentet i overensstemmelse med den ovennævnte samarbejdsaftale;

Sektion VII – Regionsudvalget

111.  genopfører de otte stillinger og de dertil knyttede bevillinger, som Kommissionen har nedskåret i BF i overensstemmelse med den ovennævnte samarbejdsaftale, hvilket afspejler det faktiske antal stillinger, der er overført fra Regionsudvalget til Parlamentet;

112.  genopfører endvidere de bevillinger, som Kommissionen har nedskåret i sit BF, og som er knyttet til kontorudgifter og IT-godtgørelse til Regionsudvalgets medlemmer til det niveau, som Regionsudvalget har vurderet, for at sikre tilstrækkelig finansiering af kontorudgifter og IT-godtgørelse til Regionsudvalgets medlemmer;

113.  beklager nedskæringerne i budgetposten "Indretning af lokaler", som Kommissionen foretog i sit BF, og beslutter at genopføre budgetposten til det niveau, som Regionsudvalget selv har vurderet, for at imødekomme det øgede behov for sikkerhed, at holde bygningerne i god stand og i overensstemmelse med gældende lovkrav og at forbedre energieffektiviteten;

114.  genopfører endelig bevillingerne til de politiske gruppers kommunikationsaktiviteter, som blev nedjusteret af Kommissionen i BF, for at sikre tilstrækkelige midler til kommunikationsaktiviteterne i Regionsudvalgets politiske grupper;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

115.  konstaterer, at Rådet har nedskåret BF for Ombudsmanden med 195 000 EUR; understreger, at denne nedskæring vil udgøre en urimelig byrde for Ombudsmandens meget begrænsede budget og vil have alvorlige virkninger for institutionens kapacitet til at betjene EU-borgerne effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret, for at gøre det muligt for Ombudsmanden at opfylde sit mandat og sine forpligtelser;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

116.  konstaterer med beklagelse, at Rådet har nedskåret BF for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med 395 000 EUR; påpeger, at dette står i skarp kontrast til den yderligere opgave, som Parlamentet og Rådet har pålagt institutionen, og vil skade institutionens kapacitet til at betjene EU-institutionerne effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret, for at gøre det muligt for Den Tilsynsførende for Databeskyttelse at opfylde sine forpligtelser og tilsagn;

Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

117.  genopfører alle de budgetposter, der er nedskåret af Rådet;

118.  beslutter endvidere at oprette en budgetpost for Kapaciteten for Strategisk Kommunikation i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra marts 2015 og forsyne EU-Udenrigstjenesten med tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige redskaber for at imødegå udfordringen med misinformation fra tredjelande og ikke-statslige aktører;

119.  glæder sig over de skriftlige tilsagn fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at behandle de eksisterende skævheder i EU-Udenrigstjenestens personale med hensyn til andelen af diplomater fra medlemsstaterne og EU's vedtægtsmæssigt ansatte personale i visse stillinger og at forelægge en revision af EU-Udenrigstjenestens personalepolitik i løbet af 2017; opfordrer Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at orientere Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet, senest inden foråret 2017 forud for begyndelsen af den næste budgetprocedure;

o
o   o

120.  er overbevist om, at Unionens budget kan bidrage til effektivt at imødegå ikke blot konsekvenserne, men også de grundlæggende årsager til de kriser, som Unionen står over for; mener dog, at uforudsete begivenheder med en EU-dimension bør bekæmpes ved en fælles indsats og ved at afsætte yderligere midler på EU-plan snarere end ved at drage tidligere forpligtelser i tvivl eller ved at vende tilbage til illusionen om rent nationale løsninger; understreger derfor, at bestemmelserne om fleksibilitet skal gøre det muligt at sikre en sådan fælles og hurtig reaktion og bør udnyttes fuldt ud for at opveje de stramme begrænsninger af lofterne i FFR;

121.  pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til budgetforslaget, til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0080.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0132.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0309.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).
(10) EUT C 75 af 26.2.2016, s. 100.
(11) Bidrag fra Kersti Kaljulaid under høringen om den integrerede struktur for intern kontrol, der blev afholdt af CONT den 22. april 2013.
(12) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437.
(13) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036.
(14) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376.
(15) Da der blev truffet en politisk afgørelse om at udelade de politiske grupper fra beregningen, anvendes denne reduktion på Generalsekretariatets del af stillingsfortegnelsen.
(16) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0498.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik