Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2047(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0287/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0287/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0411

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 587kWORD 84k
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα
P8_TA(2016)0411A8-0287/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) («κανονισμός ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (COM(2016)0603),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής»(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0287/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια συγκυρία όπου οι πόροι σπανίζουν θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη για τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στην αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος Κοινοβουλίου και Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ θα πρέπει να προάγει μια νοοτροπία προσανατολισμένη στις επιδόσεις εντός της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της διαφάνειας και της ενίσχυσης της λογοδοσίας·

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να θεωρηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων και των νέων προκλήσεων και υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να είναι σύμφωνος με τους στόχους της «ΕΕ 2020», οι οποίοι αποτελούν τον κύριο προσανατολισμό και τη γενική προτεραιότητά του·

2.  επαναλαμβάνει την ισχυρή πεποίθησή του ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πρωτοβουλίες όπως η αναστολή των ΕΔΕΤ από την Επιτροπή, που προβλέπεται από το άρθρο 23 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κανονισμός περί κοινών διατάξεων – ΚΚΔ)(8), δεν είναι μόνο άδικες και δυσανάλογες, αλλά και πολιτικά αστήρικτες·

3.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2017 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, και της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής»·

4.  τονίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και πρέπει να τηρούνται από την Ένωση· θεωρεί ότι η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που έχει αποδειχτεί καθοριστική για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία, πρέπει να προστατευτεί· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα για την εξασφάλιση της στήριξης των περιφερειών που θα πληγούν ιδιαίτερα σε περίπτωση διαπραγματευμένης αποχώρησης του Μεγάλου Βασιλείου μετά από την ενεργοποίηση του άρθρου 50 ΣΕΕ σύμφωνα με την εκφρασμένη βούληση των πολιτών του·

5.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ορισμένες σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και νέες προκλήσεις, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν την εποχή που καταρτίστηκε το ΠΔΠ 2014-2020· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι χρηματοοικονομικοί πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές προκλήσεις και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να δώσει λύσεις και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις κρίσεις αυτές, κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα· θεωρεί ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική δέσμευση για να εξασφαλιστούν νέες πιστώσεις το 2017 και έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού για τον σκοπό αυτό·

6.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλονται από την πρόκληση της μετανάστευσης και την οικονομική επιβράδυνση σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης· επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ώθηση στη χρηματοδότηση για έργα έρευνας και υποδομής καθώς και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

7.  υπενθυμίζει ότι, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μεν αμέσως την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων του ρεύματος προσφύγων και της μετανάστευσης, συνεχίζοντας παράλληλα να υποστηρίζει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά επέμενε πάντα ότι η συγκεκριμένη πρόκληση δεν πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι άλλων σημαντικών πολιτικών της Ένωσης, για παράδειγμα όσον αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 είναι εντελώς ανεπαρκές για τη διάθεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την εσωτερική διάσταση των τρεχουσών προκλήσεων των προσφύγων και της μετανάστευσης, και εμμένει στην ανάγκη να υιοθετηθεί μια σφαιρική προσέγγιση, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, που να συνδέει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη και να εγγυάται την ένταξη των μεταναστών εργαζομένων και των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και να θεσπιστούν προγράμματα προτεραιότητας, για παράδειγμα στον πολιτιστικό τομέα· τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση στον συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή προτείνει στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2017, και το Συμβούλιο έχει αποδεχτεί, μια πρωτοφανή εκμετάλλευση των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους χρήσης του μέσου ευελιξίας και της σημαντικής κινητοποίησης του «ύστατου μέσου» του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες·

8.  επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι τα αιτήματα για την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτεί η αντιμετώπιση της τρέχουσας μεταναστευτικής και προσφυγικής πρόκλησης δεν θα πρέπει να ικανοποιούνται εις βάρος της υφιστάμενης εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής της· επαναλαμβάνει ότι η δημιουργία της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT), τα καταπιστευματικά ταμεία, και οποιαδήποτε άλλα ειδικά μέσα δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται με περικοπές σε άλλα υφιστάμενα μέσα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η καθιέρωση ειδικών χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης θα μπορούσε να απειλήσει τον ενιαίο χαρακτήρα του προϋπολογισμού και να παρακάμψει την διαδικασία του προϋπολογισμού, στην οποία απαιτείται η συμμετοχή και ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αμφισβητεί σοβαρά, κατά πόσο το ανώτατο όριο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) είναι επαρκές για να επιτρέψει μια βιώσιμη και αποτελεσματική απόκριση στις σημερινές εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της μεταναστευτικής και της προσφυγικής πρόκλησης·

9.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τρόπους χρηματοδότησης νέων πρωτοβουλιών που να μην είναι σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών, και ζητεί να προσδιοριστούν βιώσιμα μέσα για τη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, η χρηματοδότηση της οποίας θα φθάσει τα 80 εκατομμύρια EUR την προσεχή τριετία, θα συμπιεστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού του ΠΔΠ· είναι πεπεισμένο ότι, με έναν ήδη υποχρηματοδοτούμενο ενωσιακό προϋπολογισμό, οι πρόσθετες προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, διοικητικές δαπάνες, προπαρασκευαστικές ενέργειες και δοκιμαστικά σχέδια σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας απαιτούν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η τρέχουσα ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποσαφηνιστεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της κοινής έρευνας στον τομέα της άμυνας·

10.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση έχει κυρώσει τη συμφωνία COP 21 και πρέπει να διαθέτει μέρος των χρηματοοικονομικών πόρων της για την εκπλήρωση των διεθνών της δεσμεύσεων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2017, ο προϋπολογισμός αναμένεται να διαθέτει το 19,2% των δαπανών για τον σκοπό αυτό· παροτρύνει έντονα την Επιτροπή να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση ώστε να εφαρμοστεί ο στόχος του 20%, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα στο τρέχον ΠΔΠ·

11.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017 και με επαρκείς πιστώσεις, πρωτοβουλία για την παροχή δελτίων δωρεάν δημόσιων μεταφορών σε νέους Ευρωπαίους που θα επιλεγούν βάσει διαγωνισμού· κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι η αξιολόγηση της σκοπιμότητας και του δυνητικού αντικτύπου ενός περισσότερο γενικευμένου καθεστώτος υπέρ, ιδιαίτερα, της κινητικότητας των νέων, της προσέγγισης των νέων από την ΕΕ και της προώθησης της ισότητας ευκαιριών·

12.  επαναφέρει όλες τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο ΣΠ· αδυνατεί να κατανοήσει το σκεπτικό για τις προτεινόμενες περικοπές και αμφισβητεί τη δεδηλωμένη πρόθεση του Συμβουλίου να αναδημιουργήσει τεχνητά περιθώρια σε ορισμένους τομείς όπως ο υποτομέας 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) και ο τομέας 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), δεδομένου ιδίως ότι τα περιθώρια κέρδους θα ήταν ούτως ή άλλως υπερβολικά μικρά για να επιτρέπουν την απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή κρίσεις·

13.  επισημαίνει ότι τα τελευταία πέντε έτη η ανάγνωση του Συμβουλίου δεν πρόβλεψε την πραγματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και ότι, αν ληφθούν υπόψη όλοι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, απαιτήθηκαν πολύ περισσότερα κονδύλια σε καθέναν από τους τελικούς προϋπολογισμούς· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να αναπροσαρμόσει τη θέση του στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τον προϋπολογισμό του 2017 ήδη από την αρχή·

14.  ανακοινώνει ότι, για την επαρκή χρηματοδότηση των επιτακτικών αυτών αναγκών και δεδομένων των πολύ στενών περιθωρίων του ΠΔΠ το 2017, το Κοινοβούλιο θα χρηματοδοτήσει τις αυξήσεις σε σχέση με το ΣΠ εξαντλώντας όλα τα διαθέσιμα περιθώρια και αξιοποιώντας περισσότερο το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες·

15.  αντισταθμίζει πλήρως όλες τις πιστώσεις που είχαν περικοπεί σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», συνολικού ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2017, με νέες πιστώσεις που θα εξασφαλιστούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· εμμένει στην ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ένωση· για τούτο, αυξάνει τις πιστώσεις της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχισή της· θεωρεί ότι το κατάλληλο ύψος της πρόσθετης χρηματοδότησης για αυτά τα σημαντικά προγράμματα της Ένωσης θα πρέπει να αποφασιστεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

16.  αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, ώστε να μπορέσει η Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις·

17.  καθορίζει το συνολικό ποσό των πιστώσεων για το 2017 σε 160,7 δισεκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 136,8 δισεκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις πληρωμών·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

18.  επισημαίνει ότι ο υποτομέας 1α πλήττεται και πάλι σοβαρά από την ανάγνωση του Συμβουλίου, δεδομένου ότι το 52% των συνολικών περικοπών που επέφερε το Συμβούλιο στις αναλήψεις υποχρεώσεων αφορά τον συγκεκριμένο τομέα· διερωτάται, επομένως, με ποιον τρόπο εκφράζεται στη συγκεκριμένη ανάγνωση η πολιτική προτεραιότητα του Συμβουλίου για απασχόληση και ανάπτυξη·

19.  διαφωνεί έντονα με τις περικοπές αυτές σε έναν τομέα που συμβολίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και παρέχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας για τους πολίτες· αποφασίζει, συνεπώς, να επαναφέρει όλα τα ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο·

20.  τηρώντας τη δέσμευσή που ανέλαβε τον Ιούνιο του 2015, να περιορίσει στο ελάχιστο τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την ίδρυση του ΕΤΣΕ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στον CEF στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, αποφασίζει να επαναφέρει πλήρως στην προ ΕΤΣΕ κατάστασή τους τις γραμμές για τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και CEF, στις οποίες έγιναν περικοπές προκειμένου να τροφοδοτηθεί το ταμείο εγγυήσεων του ΕΤΣΕ· τονίζει τη σημασία του μεγαλύτερου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης, του «Ορίζοντας 2020», το οποίο μετατρέπει εξαιρετικές ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες, τονώνοντας έτσι την ανάπτυξη και την απασχόληση· ζητεί αντίστοιχες συμπληρωματικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων EUR επιπλέον του ΣΠ· αναμένει ότι θα επιτευχθεί συνολική συμφωνία σε αυτό το πιεστικό θέμα, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να είναι πλήρως αποτελεσματικό και λυσιτελές, με την εξασφάλιση της τήρησης της αρχής της προσθετικότητας, με τη βελτίωση των γεωγραφικών και τομεακών ισορροπιών, και με την αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

21.  αποφασίζει, σύμφωνα με τις διαρκείς προτεραιότητές του για την απασχόληση και την ανάπτυξη, και μετά από προσεκτική αξιολόγηση της μέχρι στιγμής ικανότητας απορρόφησής τους, να προτείνει ορισμένες επιλεκτικές αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τα προγράμματα COSME, Progress, Marie Curie, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, EURES και Erasmus+· επισημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το διαθέσιμο περιθώριο του συγκεκριμένου υποτομέα·

22.  αυξάνει επομένως το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του υποτομέα 1α κατά 45 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΣΠ (εξαιρουμένων του ΕΤΣΕ, των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών)·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

23.  υπογραμμίζει ότι το ένα τρίτο περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ διοχετεύεται στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι η βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης και αποτελεί μέσο μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της Ένωσης, διαδραματίζει δε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

24.  αποδοκιμάζει τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο, ύψους 3 εκατομμυρίων EUR στις αναλήψεις υποχρεώσεων και, το σημαντικότερο, 199 εκατομμυρίων EUR στις πιστώσεις πληρωμών του υποτομέα 1β, περιλαμβανομένων των γραμμών στήριξης· καλεί το Συμβούλιο να εξηγήσει, με ποιον τρόπο οι περικοπές αυτές είναι συμβατές με τον στόχο του να διαθέσει «τις αναγκαίες πιστώσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τέταρτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020»· υπενθυμίζει ότι το επίπεδο των πληρωμών που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος τομέα είναι ήδη κατά 23,5% χαμηλότερο από εκείνο του προϋπολογισμού του 2016· τονίζει, εν προκειμένω, ότι πρόσθετες περικοπές πληρωμών δεν μπορεί να δικαιολογηθούν ούτε να γίνουν αποδεκτές·

25.  ζητεί τη διεξαγωγή αξιολόγησης αντικτύπου των πολιτικών της Ένωσης με βάση εκθέσεις αξιολόγησης αντικτύπου, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό μπόρεσαν, μεταξύ άλλων, να μειώσουν τις οικονομικές ανισότητες, να αναπτύξουν ανταγωνιστικές και διαφοροποιημένες περιφερειακές οικονομίες, και να δώσουν ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, η οποία ενδέχεται όχι μόνο να έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την έγκαιρη επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη αλλά και να οδηγήσει στην ανασύσταση μιας νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος ΠΔΠ· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ορίσουν χωρίς καθυστέρηση τις υπόλοιπες διαχειριστικές αρχές, αρχές πληρωμών και αρχές πιστοποίησης, και να αντιμετωπίσουν όλες τις άλλες αιτίες καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων· επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την περαιτέρω απλούστευση στον συγκεκριμένο τομέα και θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί επειγόντως κάθε προσπάθεια εκ μέρους των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα θα προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους· ζητεί, συνεπώς, την ένταση των συνεργιών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των πολιτικών για τις δημόσιες επενδύσεις στα πλαίσια των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του προϋπολογισμού της Ένωσης, αφενός, και εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης·

27.  επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με χρηματοδότηση ύψους 142 800 000 EUR, και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να διατεθεί για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

28.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων το 2017, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησής της τα έτη 2014-2015· επαναλαμβάνει την ισχυρή υποστήριξή στη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· αποφασίζει, ως πρώτο βήμα και σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(9), ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα τέτοιας συνέχισης, να αυξήσει τις πιστώσεις της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 500 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική απόκριση στην ανεργία των νέων, αντλώντας διδάγματα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διεξήγαγε η Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να επιτευχθεί συνολική συμφωνία σχετικά με την κατάλληλη πρόσθετη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων για το υπόλοιπο διάστημα της περιόδου προγραμματισμού, στο πλαίσιο της επικείμενης ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχυνθεί η πρακτική εφαρμογή της Πρωτοβουλίας, προς άμεσο όφελος των νέων Ευρωπαίων·

29.  αποφασίζει να επαναφέρει το ΣΠ, τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές, στις γραμμές όπου επέφερε περικοπές το Συμβούλιο· αυξάνει, σε σχέση με το ΣΠ, τις πιστώσεις του υποτομέα 1β κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 500 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, και κατά τέσσερα εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και δύο εκατομμύρια EUR σε πληρωμές για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, υπερβαίνοντας έτσι τα τρέχοντα ανώτατα όρια των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 1,57 δισεκατομμύρια EUR·

30.  υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των τρεχουσών εκκρεμών υποχρεώσεων (RAL) εντοπίζεται στον υποτομέα 1β, με 151,119 δισεκατομμύρια EUR στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων·

31.  υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την ουσιαστική συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ώστε να επιτευχθεί ισότητα των φύλων, όπως δομές παροχής κινήτρων μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για την ενθάρρυνση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού σε εθνικό επίπεδο.

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

32.  επισημαίνει ότι το Συμβούλιο μείωσε τις πιστώσεις του τομέα 2 κατά 179,5 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 198 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές, στις γραμμές διοικητικής υποστήριξης, στις γραμμές επιχειρησιακής τεχνικής βοήθειας (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το πρόγραμμα LIFE), στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών, καθώς και στους αποκεντρωμένους οργανισμούς· επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες περικοπές στις πληρωμές αφορούν την αγροτική ανάπτυξη· θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή θα πρέπει να παραμείνει η βάση για οιαδήποτε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ· επαναφέρει αντίστοιχα τα επίπεδα του ΣΠ·

33.  πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια πραγματικά «πράσινη» οικονομία·

34.  αναμένει την υποβολή της διορθωτικής επιστολής για τη δέσμη μέτρων στήριξης έκτακτης ανάγκης, ιδίως για τον γαλακτοκομικό τομέα και αποφασίσει να εκφράσει τη σθεναρή υποστήριξή του στον γεωργικό τομέα στην Ένωσης· αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις κατά 600 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΣΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης του γαλακτοκομικού τομέα και οι επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο στον γαλακτοκομικό τομέα·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κονδύλια για έρευνα και καινοτομία στη γεωργία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής προέλευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που αφορούν τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα·

36.  επαναλαμβάνει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστώσεις της ΚΓΠ για την υποστήριξη της εκτροφής ταύρων που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες οι οποίες έχουν ως κατάληξη τη θανάτωση του ταύρου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τις απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, που περιλαμβάνεται ήδη στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

37.  τονίζει ότι η εφαρμογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής συνεπάγεται αλλαγή αντίληψης στη διαχείριση της αλιείας τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους αλιείς, και υπενθυμίζει εν προκειμένω τις δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη όταν μειώθηκαν οι πιστώσεις·

38.  στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, και ενώ επικροτεί την αύξηση κατά 30,9 εκατομμύρια EUR στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017, εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, και φέτος, το πρόγραμμα LIFE, συνολικού προϋπολογισμού 493,7 εκατομμυρίων EUR, αντιπροσωπεύει ποσοστό μόλις 0,3% του συνολικού ΣΠ·

39.  τονίζει τα προηγούμενα προβλήματα που υπήρξαν λόγω της έλλειψης πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE, τα οποία παρεμπόδισαν και καθυστέρησαν την κατάλληλη εφαρμογή του·

40.  σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και με τις διεθνείς δεσμεύσεις του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αποφασίζει να προτείνει αύξηση πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για το πρόγραμμα LIFE +·

41.  αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 619,8 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 611,3 εκατομμύρια EUR (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), αφήνοντας περιθώριο 19,4 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 2·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

42.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να θέτει την τρέχουσα πρόκληση της μετανάστευσης στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής του· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί πρόσθετο ποσό 1,8 δισεκατομμυρίων EUR πάνω από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2017 για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης στην Ένωση· επισημαίνει ότι η μεγάλη απόκλιση από τον αρχικό προγραμματισμό συνηγορεί στην ανάγκη για αύξηση των ανώτατων ορίων του τομέα 3· τονίζει ότι η Επιτροπή προτείνει τη χρηματοδότηση των αυξήσεων αυτών με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (για 530 εκατομμύρια EUR, εξαντλώντας έτσι τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για το έτος αυτό) και τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (1,16 δισεκατομμύρια EUR)· δεδομένων του πρωτοφανούς επιπέδου χρηματοδότησης για σχετικές με τη μετανάστευση δαπάνες (συνολικού ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων EUR το 2017 στους τομείς 3 και 4 και στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης) και των συζητούμενων προτάσεων για την επίδειξη ευελιξίας, δεν ζητεί περαιτέρω αυξήσεις για τις πολιτικές σχετικά με τη μετανάστευση· παράλληλα, θα αποκρούσει κάθε προσπάθεια να μειωθεί η χρηματοδότηση της δράσης της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα·

43.  επαναλαμβάνει ότι η δημοσιονομική ευελιξία έχει τα όριά της και μπορεί να είναι μόνο βραχυπρόθεσμη λύση· πιστεύει ακράδαντα ότι μια μακρόπνοη και θαρραλέα απάντηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω μακροπρόθεσμων προκλήσεων σε σχέση με τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση, που αφορούν ολόκληρη την ήπειρο και δεν παρουσιάζουν σημεία υποχώρησης είναι η προσαρμογή προς τα πάνω του ανώτατου ορίου του τομέα 3· θεωρεί ότι όλες οι πρόσφατες δημοσιονομικές αποφάσεις για την εξασφάλιση νέων πιστώσεων στον συγκεκριμένο τομέα έχουν καταδείξει την ανάγκη για αναθεώρηση του εν λόγω ανώτατου ορίου·

44.  στο πλαίσιο των σημερινών προκλήσεων στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση της χρηματοδότησης του AMIF (1,6 δισεκατομμύρια EUR) και του ISF (0,7 δισεκατομμύρια EUR)· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή του AMIF αυξάνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν η δίκαιη και διαφανής κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και στόχων του ταμείου και η αύξηση της αναγνωσιμότητας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί πόροι·

45.  επισημαίνει ότι στις 15 Μαρτίου 2016 εγκρίθηκε ένα νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 700 εκατομμυρίων EUR για διάστημα τριών ετών (2016-2018), το οποίο έχει ήδη αποφέρει άμεσα πρακτικά αποτελέσματα υπό μορφή έκτακτων μέτρων στήριξης ως απόκρισης στις ανθρωπιστικές ανάγκες του μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στα κράτη μέλη· ωστόσο επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πρέπει να προβλεφθεί ένα πιο βιώσιμο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κινητοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ένωση· επιμένει στη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου με την Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση, τώρα και στο μέλλον, του μέσου αυτού, στη βάση πλήρους διαφάνειας των πληροφοριών και εκθέσεων αξιολόγησης αντικτύπου·

46.  ενόψει της αύξησης των επιπέδων κινδύνου σε πολλά κράτη μέλη, των παράλληλων προκλήσεων της διαχείρισης της μετανάστευσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, και της ανάγκης για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση, ζητά χρηματοδότηση για την αύξηση του προσωπικού της Ευρωπόλ, με στόχο τη δημιουργία αντιτρομοκρατικής μονάδας που θα λειτουργεί σε καθημερινή και εικοσιτετράωρη βάση και θα αποκρίνεται στα αιτήματα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για πληροφορίες· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή θα συνδράμει στη βελτίωση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων (με ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους), για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος (νέο προσωπικό στην EC 3) και για την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στα ιταλικά και τα ελληνικά κέντρα πρώτης υποδοχής· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπόλ έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της μόνο τρεις υπαλλήλους για να αποστέλλει σε οκτώ μόνιμα και σε συμπληρωματικά προσωρινά κέντρα πρώτης υποδοχής, μόνον στην Ιταλία· θεωρεί ότι ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά χαμηλός και δεν επιτρέπει στην Ευρωπόλ να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της όσον αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού, από την οποία θα διατίθεται χρηματοδότηση για τα θύματα της τρομοκρατίας· τάσσεται υπέρ της διάθεσης πόρων για την αντιμετώπιση των ευρύτερων αναγκών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ιατρικής αγωγής, των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και της οικονομικής στήριξης· πιστεύει ότι υπερβολικά συχνά οι ανάγκες των αθώων θυμάτων της τρομοκρατίας είτε παραβλέπονται είτε αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας στις προτάσεις μέτρων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής·

48.  καταδικάζει τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο σε πολυάριθμα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της ιθαγένειας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοσίας υγείας, κατά συνολικό ποσό 24,3 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· θεωρεί αρνητικό μήνυμα εκ μέρους του Συμβουλίου την περικοπή πολιτιστικών προγραμμάτων με σκοπό να αποδεσμευτούν κεφάλαια για τις τρέχουσες προκλήσεις των προσφύγων και της μετανάστευσης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις περικοπές φαίνεται να εφαρμόζονται κατά τρόπο αυθαίρετο, ακόμα και σε κονδύλια με άριστα ποσοστά εκτέλεσης· θεωρεί ότι ακόμη και μικρές περικοπές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και την ομαλή υλοποίηση των ενεργειών της Ένωσης· επαναφέρει, για τούτο, όλες τις γραμμές στο επίπεδο του ΣΠ·

49.  εμμένει στην ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση ορισμένων ενεργειών των προγραμμάτων «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες», που εδώ και καιρό υποχρηματοδοτούνται· πιστεύει ακράδαντα ότι τα προγράμματα αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, τόσο όσον αφορά την ενίσχυση της συμβολής των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη, όσο και για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· αδυνατεί να κατανοήσει, πώς μπορεί το Συμβούλιο να δικαιολογήσει τη μείωση της χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, όταν ο μηχανισμός εγγυήσεων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, η χρηματοδότηση του οποίου είχε ήδη δεσμευτεί, τέθηκε σε λειτουργία μόλις τον Ιούνιο του 2016 και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα καινοτόμου λύσης για μια σημαντική ανεπάρκεια της αγοράς, με την ανάπτυξη ικανότητας και την παροχή προστασίας έναντι πιστωτικών κινδύνων σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν δανειοδότηση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

50.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, της νεολαίας και της ιθαγένειας προφέρουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, προσθετικότητα και συνέργεια με τις πολιτικές ένταξης για μετανάστες και πρόσφυγες· καλεί, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αποκριθούν αυξάνοντας κατάλληλα τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων άμεσης διαχείρισης, όπως το «Δημιουργική Ευρώπη», και των ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

51.  επισημαίνει ότι πρέπει να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό οι απαιτούμενες εγγυήσεις για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες σε σχέση με τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018·

52.  υπενθυμίζει ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής αλληλεγγύης· υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών στους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε σχέση με καταστροφές· επισημαίνει την ελαφρά αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για το πρόγραμμα αυτό·

53.  επικροτεί τη δημιουργία κονδυλίου του προϋπολογισμού για ενωσιακό ταμείο έρευνας και διάσωσης, το οποίο θα καλύπτει δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης που θα αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και θα συντονίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου· πιστεύει ότι η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η δημιουργία ειδικού ταμείου, και όχι η διαρκής αύξηση του προϋπολογισμού του Frontex ή της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

54.  χαιρετίζει τη δημιουργία κονδυλίου του προϋπολογισμού για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ), η οποία αποτελεί νεοσύστατο μέσο που αποσκοπεί στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· θεωρεί υπερβολικά χαμηλό το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που προτείνεται στο ΣΠ· αποφασίζει να αυξήσει τη συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού·

55.  χαιρετίζει την αύξηση της χρηματοδότησης για τις ενέργειες επικοινωνιακής προβολής των αντιπροσωπειών της Επιτροπής, τους διαλόγους με τους πολίτες και τις ενέργειες «Συμπράξεων», οι πιστώσεις των οποίων για το 2017 ανέρχονται σε 17,036 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 14,6 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, διότι αφορούν πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενισχύσουν την κατανόησή τους όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα και τις πολιτικές σε επίπεδο Ένωσης·

56.  τονίζει την ανάγκη να διατεθούν στην κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας επαρκή διοικητικά και οικονομικά μέσα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, μετά την έγκριση της νέας διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας·

57.  επισημαίνει ότι η ανάγνωσή του (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών) υπερβαίνει το ανώτατο όριο του τομέα 3 κατά 71,28 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, με ταυτόχρονη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 1 857,7 εκατομμύρια EUR· δεδομένης της έλλειψης περιθωρίων ήδη στο επίπεδο του ΣΠ, προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι ενισχύσεις αυτές χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου, και παράλληλα να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για ορισμένα βασικά στοιχεία δαπανών σχετικά με τη μετανάστευση·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

58.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, η εξωτερική δράση της Ένωσης αντιμετωπίζει διαρκώς αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες που υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό το σημερινό μέγεθος του τομέα 4· αμφισβητεί, συνεπώς, έντονα την επάρκεια των ανώτατων ορίων του τομέα 4 για την παροχή κατάλληλης χρηματοδότησης σε σχέση με την εξωτερική διάσταση των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν νέες πρωτοβουλίες όπως το FRT, η Επιτροπή επέλεξε στο ΣΠ να επιφέρει περικοπές σε άλλα προγράμματα όπως ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των πολιτικών σε άλλους τομείς· αποφασίζει, επομένως, να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μετατόπιση σημαντικών οικονομικών πόρων από δύο μέσα που, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια των μεταναστευτικών ροών· υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης πρέπει να παραμείνει η μείωση της φτώχειας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια και για τη μεσογειακή πτυχή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ENI) είναι μικρότερες από εκείνες που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2016, παρά την πρόδηλη λυσιτέλειά τους για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού εξωτερικών προκλήσεων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις αδικαιολόγητες περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο·

59.  αποφασίζει, συνεπώς, να ακυρώσει όλες τις περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα 4· αποφασίζει επίσης να επαναφέρει στα επίπεδα του 2016 τα κονδύλια του ΕΜΓ για τη Μεσόγειο και για την ανθρωπιστική βοήθεια· αποφασίσει ακόμα να μειώσει τις περικοπές που επέφερε η Επιτροπή στις πιστώσεις του ΜΑΣ και του IcSP· θεωρεί ουσιαστικό να διατηρηθούν ο καίριος ρόλος και το επίπεδο της χρηματοδότησης της Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστινιακή Αρχή και στο UNRWA, καθώς επίσης στις γραμμές του προϋπολογισμού για την ανατολική εταιρική σχέση στο πλαίσιο του ΕΝΙ· υπογραμμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

60.  αποφασίζει να αυξήσει τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή που είχε μειωθεί αισθητά σε σύγκριση με το 2016· θεωρεί ότι θα απαιτηθεί επίπεδο χρηματοδότησης υψηλότερο από εκείνο που έχει προταθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα μελλοντικά αιτήματα για δάνεια·

61.  υποστηρίζει πλήρως τη ΔΠΤ και προτείνει την εμπροσθοβαρή εκτέλεση του μέρους του προϋπολογισμού της Ένωσης του 2016 το οποίο προορίζεται για τη συνεισφορά που έχει προγραμματιστεί για το 2017, λόγω του καλού ιστορικού εκτέλεσής της και των μεγάλων περιθωρίων που απομένουν στον προϋπολογισμό του 2016· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση του ΜΠΒ ΙΙ κατά 400 εκατομμύρια EUR, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2016, και την αντίστοιχη κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες· θέτει το ίδιο ποσό στο αποθεματικό του προϋπολογισμού του 2017, εν αναμονή συνολικής συμφωνίας σχετικά με εναλλακτική χρηματοδότηση για τη ΔΠΤ, ώστε να ελαττωθεί η πρωτοφανής πίεση που ασκείται στα άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης·

62.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά την εξειδίκευση και το σημαντικό μέγεθός τους, τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και η ΔΠΤ είναι σχεδόν αόρατα στον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί να ενσωματωθούν κατά τρόπο περισσότερο διαφανή και περισσότερο συμβατό με την ενότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης και τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, και δημιουργεί νέες γραμμές του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτό· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο των καταπιστευματικών ταμείων δεν οδηγεί σε εκτροπή πιστώσεων από τους στόχους που προβλέπονται στις αρχικές νομικές βάσεις τους· επισημαίνει ότι ο στόχος της μόχλευσης εθνικών συνεισφορών επιπλέον του προϋπολογισμού της Ένωσης μέχρι στιγμής έχει αποτύχει παταγωδώς· τονίζει εν προκειμένω ότι, στα μελλοντικά αιτήματα για συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στα καταπιστευματικά ταμεία, το Κοινοβούλιο θα συναινεί μόνο με την προϋπόθεση της συνεισφοράς ανάλογου ποσού από τα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους το συντομότερο δυνατόν·

63.  επισημαίνει ότι το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις, το οποίο καλύπτει περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων σε σχέση με δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγήθηκαν σε τρίτες χώρες ή έργα σε τρίτες χώρες, χρειάζεται, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις εγγυήσεις που καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό (COM(2016)0576), μεγαλύτερη χρηματοδότηση προκειμένου να φθάσει το ποσό στόχο, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί για τούτο η εγγραφή ποσού 228,04 εκατομμυρίων EUR στο ΣΠ· εκφράζει την ανησυχία ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ασκήσουν πρόσθετη πίεση στα ήδη πολύ στενά ανώτατα όρια του τομέα 4·

64.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για τις δημοσιονομικές προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη χρηματοδότηση του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση και του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για τη δημιουργία νέων «δορυφόρων» εκτός ενωσιακού προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθεί ο πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος επί του προϋπολογισμού της Ένωσης· επιμένει σθεναρά στην τήρηση της αρχής της ενότητας του προϋπολογισμού· είναι πεπεισμένο ότι η νέα προτεραιότητα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται εις βάρος υφιστάμενων ενωσιακών έργων· πιστεύει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί η πρόσθετη ευελιξία προκειμένου να διαμορφωθεί ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την προώθηση των επενδύσεων στην Αφρική και στην γειτονία της ΕΕ, με επαρκείς, νέες πιστώσεις·

65.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταφερθεί, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, η γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι διπλωματικές δραστηριότητες της Ένωσης·

66.  αυξάνει επομένως το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 4 πάνω από το ΣΠ κατά 499,67 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 493,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ)·

67.  κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (κατά τρία εκατομμύρια EUR), ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο, και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), ώστε να προαχθούν η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

68.  θεωρεί τις περικοπές του Συμβουλίου αδικαιολόγητες και επιζήμιες και επαναφέρει το ΣΠ για όλες τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους τομείς 1 έως 4·

69.  αποφασίζει, υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων και προκειμένου η Ένωση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της, να εγγράψει σε αποθεματικό το 20% των πιστώσεων των προσωρινών αποζημιώσεων για τους πρώην βουλευτές, μέχρις ότου η Επιτροπή θέσει σε εφαρμογή αυστηρότερο κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα·

70.  θεωρεί ότι η διοργανική διοικητική συνεργασία αποτελεί πηγή βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι τεχνογνωσία, ικανότητες και πόροι που αναπτύσσονται για ένα όργανο μπορούν να τίθενται στη διάθεση των άλλων οργάνων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καθιερωθεί ένα σύστημα που να περιορίζει τον διοικητικό φόρτο στο ελάχιστο αναγκαίο, να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών, να παρέχει στο κύριο αρμόδιο όργανο τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα, και να παρέχει κίνητρα για τη συνεργασία των άλλων θεσμικών οργάνων, περιορίζοντας το μερίδιό τους στο οριακό κόστος της συνεργασίας, έτσι ώστε οι αποφάσεις περί χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε επίπεδο οργάνων να ευθυγραμμίζονται με την όλη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού·

Οργανισμοί

71.  προσυπογράφει, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει σημαντικά τα αρχικά αιτήματα των περισσότερων οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί·

72.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για την αύξηση του προϋπολογισμού των αποτελεσματικών οργανισμών ΔΕΥ, ιδίως δε εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας· τονίζει ότι οι πρέπει να διατίθενται στους οργανισμούς αυτούς επαρκείς πόροι (συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες) και προσωπικό όταν αυξάνονται τα καθήκοντά τους·

73.  στο πλαίσιο των υφιστάμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση, θεωρεί ορισμένες από τις αυξήσεις αυτές ανεπαρκείς και αποφασίζει να ενισχύσει τις πιστώσεις για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (EU-LISA), και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

74.  ειδικότερα, τονίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι και υλικοί πόροι στην Ευρωπόλ για το ευρωπαϊκό κέντρο καταπολέμησης της τρομοκρατίας, για την EC3 και για την IRU, που συστάθηκαν πρόσφατα στους κόλπους της, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εκτίμηση των απειλών προκειμένου να ενισχυθεί μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και του εγκλήματος σε σχέση με το Διαδίκτυο, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων· ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τις κοινές ομάδες ερευνών·

75.  υπενθυμίζει τη σχεδιαζόμενη βελτίωση και διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών ΔΕΥ που είχε εξαγγείλει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Το μελλοντικό πλαίσιο για ισχυρότερα και ευφυέστερα συστήματα πληροφοριών για τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια»· ζητεί να προβλεφθεί η ανάγκη για επαρκείς πόρους, ώστε οι εν λόγω τεχνικές λύσεις να εφαρμοστούν σύντομα και αποτελεσματικά·

76.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2017 επαρκών πόρων για την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού του Frontex σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη μετατροπή της EASO σε πλήρως ολοκληρωμένο οργανισμό για το άσυλο· τονίζει ότι, ενώ οι πόροι για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή φαίνεται να επαρκούν προς το παρόν, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό, προκειμένου ο οργανισμός να μην υστερεί σε σχέση με την πραγματικότητα·

77.  δεδομένου ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη νότια γειτονία της Ευρώπης επιδεινώνεται και ο αριθμός των αιτούντων άσυλο αυξάνεται, και, κυρίως, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την εντολή του σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει επίσης να αυξήσει σε σχέση με το 2016 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο·

78.  επαναλαμβάνει τη διαφωνία του όσον αφορά την προσέγγιση της Επιτροπής και του Συμβουλίου στη στελέχωση των οργανισμών, και τροποποιεί, στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό αριθμό οργανογραμμάτων· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει μεν να περικόψει το 5% του προσωπικού του σε ορίζοντα πενταετίας, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία, αλλά οι νέες θέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων τα οποία απορρέουν από τις νέες πολιτικές εξελίξεις και τη νέα νομοθεσία από το 2013 και μετά πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους και να υπολογίζονται εκτός του στόχου για μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας· τονίζει, επομένως, εκ νέου την αντίθεσή του στην ιδέα της ομάδας ανακατανομής προσωπικού μεταξύ οργανισμών, αλλά επιβεβαιώνει τη βούλησή του να ελευθερώσει θέσεις επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους οργανισμούς μέσω της αύξησης της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη και με συγχωνεύσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και μέσω του συμμερισμού ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή με άλλο οργανισμό·

79.  υπογραμμίζει ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν ουσιαστικές εξοικονομήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο και όσον αφορά το προσωπικό, αν οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τόπους (ENISA, eu-LISA, ERA) περιορίζονταν σε μία μόνο έδρα· θεωρεί ότι οι τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες των εν λόγω οργανισμών καθιστούν εφικτή μια τέτοια αλλαγή· υπογραμμίζει ότι η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από το Λονδίνο και η συγχώνευσή της με τουλάχιστον μία από τις δύο άλλες εποπτικές αρχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους των δύο οργανισμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

80.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου ότι και τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα, όπως περιορισμένα είναι και τα ανώτατα όρια για ΔΣ-ΠΕ·

Ειδικοί μηχανισμοί

81.  υπενθυμίζει τη σημασία του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας (EAR) για την ταχεία αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών βοήθειας σε τρίτες χώρες μετά από απρόβλεπτα γεγονότα, και το προηγούμενο αίτημά του για ουσιαστική αύξηση των σχετικών πιστώσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι η πολύ γρήγορη απορρόφηση το 2016, που ενδέχεται να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες μεταφοράς πιστώσεων, δείχνει ότι το εν λόγω ειδικό μέσο θα αποδειχτεί ανεπαρκές για την αντιμετώπιση όλων των πρόσθετων αναγκών το 2017· αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις του ώστε να φτάσουν σε ετήσιο ποσό ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR, εν αναμονή της απόφασης για τα ετήσια κονδύλια του EAR, που θα ληφθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

82.  αποκαθιστά στο ύψος του ΣΠ τα αποθεματικά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση των εν λόγω ειδικών μέσων·

Πληρωμές

83.  εκφράζει ανησυχία για τη σημαντική μείωση των πιστώσεων πληρωμών στο ΣΠ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016· επισημαίνει ότι αυτό είναι ένδειξη καθυστερήσεων στην εκτέλεση, οι οποίες δεν είναι απλώς ανησυχητικές για την άσκηση των πολιτικών της Ένωσης, αλλά εμπεριέχουν επίσης τον κίνδυνο επανασυσσώρευσης απλήρωτων λογαριασμών στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· εκφράζει, επιπλέον, τη δυσαρέσκειά του για τις περικοπές πληρωμών στις οποίες προέβη το Συμβούλιο παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σημαντικά περιθώρια έως τα ανώτατα όρια·

84.  τονίζει ότι, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, συμφωνήθηκε σχέδιο πληρωμών με σκοπό να μειωθούν οι συσσωρευμένες εκκρεμείς αιτήσεις πληρωμών που σχετίζονται με την πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 στο «φυσιολογικό» επίπεδο των δύο δισεκατομμυρίων EUR έως το τέλος του 2016· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2015 είχαν διαπιστωθεί ανεξόφλητοι λογαριασμοί ύψους τουλάχιστον 8,2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013 στον τομέα της πολιτικής συνοχής, ποσό που αναμένεται να πέσει κάτω από τα δύο δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2016· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ένα δεσμευτικό κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020· επιμένει ότι το νέο αυτό σχέδιο πληρωμών θα πρέπει να βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών πληρωμών σε όλους τους τομείς μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και να αποφεύγει την «κρυφή συσσώρευση απλήρωτων λογαριασμών» λόγω τεχνητής επιβράδυνσης στην υλοποίηση ορισμένων πολυετών προγραμμάτων και άλλων μέτρων μετριασμού, όπως η μείωση των ποσοστών προχρηματοδότησης·

85.  αποφασίζει να επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ για τις πληρωμές σε όλες τις γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο, και να αυξήσει τις πιστώσεις πληρωμών σε όλες τις γραμμές που τροποποιούνται ως προς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων·

Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων

86.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου(10) το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι δεν έχει νόημα η μέτρηση των επιδόσεων αν ο προϋπολογισμός δεν έχει καταρτιστεί με βάση δείκτες επιδόσεων(11), και ζητεί τη δημιουργία ενός προτύπου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση τις επιδόσεις, στο πλαίσιο του οποίου κάθε γραμμή του προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από στόχους και αποτελέσματα αξιολογούμενα βάσει δεικτών επιδόσεων·

87.  επιδοκιμάζει τις προγραμματικές δηλώσεις επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται εν μέρει στο αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με τους στόχους, τα αποτελέσματα και τους δείκτες· επισημαίνει ότι οι δηλώσεις αυτές συμπληρώνουν τη συνήθη μέθοδο κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων με ορισμένα στοιχεία επιδόσεων·

88.  εμμένει στην άποψη ότι, για την απλούστευση των εργαλείων εσωτερικής διαχείρισης της Επιτροπής, οι γενικοί διευθυντές θα πρέπει, όταν εγκρίνουν τα σχέδια διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, να δεσμεύονται πλήρως από τους πολιτικούς στόχους και τους δείκτες που περιλαμβάνονται στις προγραμματικές δηλώσεις επιχειρησιακών δαπανών, και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει τη δυνάμει του άρθρου 318 ΣΛΕΕ έκθεση αξιολόγησης σε αυτή τη βάση·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

89.  διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2017, όπως εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 14 Απριλίου 2016, σε 1 900 873 000 EUR· ενσωματώνει τις δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές ώστε να αντανακλώνται στον προϋπολογισμό οι πρόσφατες αποφάσεις του, και αποδεσμεύει το αποθεματικό της γραμμής του προϋπολογισμού για τη μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών·

90.  εγκρίνει τις τροποποιήσεις του οργανογράμματος και τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ώστε να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες των πολιτικών ομάδων· αντισταθμίζει πλήρως τις αυξήσεις αυτές μειώνοντας τις πιστώσεις του αποθεματικού για απρόβλεπτα και της γραμμής για τη διαρρύθμιση των χώρων·

91.  υπενθυμίζει την πολιτική απόφασή του να εξαιρέσει τις πολιτικές ομάδες από τον στόχο για μείωση του προσωπικού κατά 5%, όπως υπογραμμίζεται στα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό του 2014(12), του 2015(13) και του 2016(14)·

92.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του(15) για το 2017 κατά 60 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1%), σύμφωνα με τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος του μέτρου αυτού έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην κατάσταση προβλέψεων·

93.  μειώνει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 20 θέσεις, για να αντικατοπτρίζει τη λήξη της μεταφοράς θέσεων που προβλεπόταν στη συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών· τονίζει ότι οι θέσεις αυτές δεν είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και επομένως δεν χρειάζεται μείωση πιστώσεων από την πλευρά του Κοινοβουλίου·

94.  παροτρύνει τους Γενικούς Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να επεξεργαστούν από κοινού πιθανές περαιτέρω ρυθμίσεις για την κοινοχρησία των λειτουργιών και υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· ζητεί από τους Γενικούς Γραμματείς να εκπονήσουν επίσης μελέτη σχετικά με το αν μπορούν επίσης να επιτευχθούν συνέργειες όσον αφορά τις λειτουργίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου·

95.  διατηρεί στο οργανόγραμμά του για το 2017 τις 35 νέες θέσεις, όπως ζητείται με το ΣΔΠ αριθ. 3/2016, για την ενίσχυση της ασφάλειας των θεσμικών οργάνων· εξαιρεί τις θέσεις αυτές από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι αντιστοιχούν σε νέες δραστηριότητες για το Κοινοβούλιο·

96.  επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του στόχου μείωσης του προσωπικού δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Οργάνου και την άσκηση από το Κοινοβούλιο των βασικών εξουσιών του, ούτε να αλλοιώσει τη νομοθετική αριστεία του ή την ποιότητα των συνθηκών εργασίας για τους βουλευτές και το προσωπικό·

97.  υπό το φως των πολλαπλών προβλημάτων που ανέκυψαν στη φετινή εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισμού, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αναμόρφωση του κεφαλαίου 9 και σχετικών τμημάτων άλλων κεφαλαίων του Κανονισμού του είναι αναπόφευκτη προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017, δηλαδή ότι «σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋπολογισμού, θα πρέπει να παρέχεται στα μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κάθε σχετική πληροφορία, εγκαίρως, με κατανοητό τρόπο και στο κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας και ανάλυσης, ώστε το Προεδρείο, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και οι πολιτικές ομάδες να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και να βασίζουν τις αποφάσεις τους στη συνολική εικόνα όσον αφορά την κατάσταση και τις ανάγκες του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου»·

98.  σύμφωνα με την παράγραφο 15 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 ζητεί, η μέθοδος της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και όχι βάσει ενός συστήματος συντελεστών να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018·

99.  υπενθυμίζει ότι η διοίκηση δεσμεύτηκε να υποβάλει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς διάκρισης μεταξύ των επενδύσεων και δαπανών λειτουργίας του Οργάνου, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών εκ του νόμου υποχρεώσεων· αναμένει, συνεπώς, ότι το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του 2018 θα υποβληθεί στην ίδια μορφή·

100.  υπενθυμίζει την έκθεση Fox-Häfner(16), του 2013, που εκτίμησε το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου μεταξύ 156 εκατομμυρίων EUR και 204 εκατομμυρίων EUR, ισοδύναμο με το 10% του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· επισημαίνει τη διαπίστωση ότι το 78% του συνόλου των μετακινήσεων του οργανικού προσωπικού του Κοινοβουλίου σε αποστολές οφείλονται άμεσα στη γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι η έκθεση εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς σε 11 000 έως 19 000 τόνους εκπομπών CO2· επαναλαμβάνει ότι η διασπορά αυτή δημιουργεί αρνητική εικόνα στην κοινή γνώμη και ζητεί συνεπώς έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα και μείωση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού·

101.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια του Κοινοβουλίου δεν είναι διαθέσιμη ώστε να γίνει τεκμηριωμένη συζήτηση στην επιτροπή·

Τμήμα IV – Δικαστήριο

102.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αυξάνει το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης από 2,5% σε 3,8%, που ισοδυναμεί με μείωση κατά 3,4 εκατομμύρια EUR και έρχεται σε αντίφαση με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό κάλυψης των θέσεων του Δικαστηρίου (98% στο τέλος του 2015)· αναπροσαρμόζει επομένως το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο του ΣΠ, ώστε να μπορέσει το Δικαστήριο να ανταποκριθεί στην αποστολή του σε ένα πλαίσιο συνεχούς αύξησης των δικαστικών υποθέσεων·

103.  αποφασίζει ακόμα να επαναφέρει το ΣΠ για άλλες έξι θέσεις του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο στους τίτλους Ι και ΙΙ του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου, διότι οι περικοπές αυτές θα επηρέαζαν σοβαρά τις προτεραιότητες του Δικαστηρίου στον γλωσσικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας·

104.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου και το σχετικό προσάρτημα σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% στη θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 2017, σύμφωνα με τα οποία το Δικαστήριο χρειάζεται να μειώσει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 19 θέσεις· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 19 θέσεις αντιστοιχούν στις 12 και τις 7 θέσεις που είχαν εγκριθεί κανονικά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις διαδικασίες του προϋπολογισμού του 2015 και του 2016, αντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες, και επιμένει, συνεπώς, ότι οι 19 αυτές θέσεις δεν θα πρέπει να δοθούν πίσω, διότι το Δικαστήριο έχει ήδη ανταποκριθεί πλήρως στην υποχρέωση μείωσης του προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2013-2017 κατήργησε 98 θέσεις· 

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

105.  αποκαθιστά το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο του 2,6%, προκειμένου να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να καλύψει τις ανάγκες του αναφορικά με το οργανόγραμμα·

106.  αποκαθιστά τις πιστώσεις σε άλλες πέντε γραμμές που είχε περικόψει το Συμβούλιο, προκειμένου να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να υποβάλει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

107.  επαναφέρει εν μέρει το ΣΠ όσον αφορά τρεις θέσεις του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προτάσεις για εξοικονομήσεις που είχε εντοπίσει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

108.  αποκαθιστά το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο του 4,5%, προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να καλύψει τις ανάγκες της και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μείωση προσωπικού στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, του Φεβρουαρίου του 2014·

109.  επαναφέρει τις 12 θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, ώστε να αντανακλάται ο πραγματικός αριθμός θέσεων που μεταφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο·

110.  αποφασίζει, περαιτέρω, να αναπροσαρμόσει το κονδύλιο για πρόσθετες υπηρεσίες μετάφρασης στο επίπεδο που είχε εκτιμήσει το ίδιο το Όργανο και, για τούτο, αντισταθμίζει εν μέρει τη μεταφορά 36 θέσεων από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

111.  επαναφέρει τις οκτώ θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, ώστε να αντανακλάται ο πραγματικός αριθμός θέσεων που μεταφέρθηκαν από την Επιτροπή των Περιφερειών στο Κοινοβούλιο·

112.  επιπλέον επαναφέρει τις πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σε σχέση με τα έξοδα γραφείου και τις αποζημιώσεις πληροφορικής των μελών της επιτροπής στο επίπεδο που είχε εκτιμήσει η επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τα έξοδα γραφείου και τις αποζημιώσεις πληροφορικής των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών·

113.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις περικοπές που επέφερε η Επιτροπή στη θέση του προϋπολογισμού «Διαρρύθμιση των χώρων» στο ΣΠ, και αποφασίζει να αποκαταστήσει τις σχετικές πιστώσεις στο επίπεδο που εκτιμά η επιτροπή ότι απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της για ασφάλεια, για τη διατήρηση των κτιρίων σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

114.  τέλος, αποκαθιστά τις πιστώσεις που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων, τις οποίες αναθεώρησε προς τα κάτω η Επιτροπή στο ΣΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων της επιτροπής·

Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

115.  επισημαίνει ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το ΣΠ του Διαμεσολαβητή κατά 195 000 EUR· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί ουσιαστικά τους ευρωπαίους πολίτες· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην Διαμεσολαβήτρια να ανταποκριθεί στην εντολή και τις δεσμεύσεις της·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

116.  διαπιστώνει με δυσαρέσκεια ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το ΣΠ του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 395 000 EUR· επισημαίνει ότι αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με το πρόσθετο καθήκον που έχει ανατεθεί στο Όργανο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα του Οργάνου να υπηρετεί ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του·

Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

117.  αποκαθιστά όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο·

118.  αποφασίζει, επιπλέον, να δημιουργήσει θέση του προϋπολογισμού για «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας», σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2015, και να διαθέσει στην ΕΥΕΔ επαρκές προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της παραπληροφόρησης από τρίτα κράτη και μη κρατικούς παράγοντες·

119.  χαιρετίζει τις γραπτές δεσμεύσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, ότι θα αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ανισορροπίες σε σχέση με τη σύνθεση του προσωπικού της ΕΥΕΔ όσον αφορά την αναλογία διπλωματών κρατών μελών και υπαλλήλων της ΕΕ σε ορισμένες θέσεις, και ότι θα υποβάλει επισκόπηση της πολιτικής της ΕΥΕΔ για τους ανθρώπινους πόρους μέσα στο 2017· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις αναληφθείσες ενέργειες μέχρι την άνοιξη του 2017 το αργότερο, πριν από την έναρξη της προσεχούς διαδικασίας του προϋπολογισμού·

o
o   o

120.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των επιπτώσεων αλλά και των βαθύτερων αιτίων των κρίσεων που βιώνει σήμερα η Ένωση· θεωρεί, ωστόσο, ότι απρόβλεπτα γεγονότα με πανενωσιακή διάσταση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κοινές προσπάθειες και με την κινητοποίηση πρόσθετων μέσων σε επίπεδο Ένωσης, αντί με αμφισβήτηση δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί στο παρελθόν ή με αναδίπλωση στην αυταπάτη των καθαρά εθνικών λύσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διατάξεις ευελιξίας υπάρχουν για να είναι δυνατή μια τέτοια κοινή και ταχεία αντίδραση και θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως για την αντιστάθμιση των πολύ στενών περιθωρίων που επιβάλλουν τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

121.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0080.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0132.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
(10) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 100.
(11) Τοποθέτηση της Kersti Kaljulaid κατά την ακρόαση για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που διοργάνωσε η επιτροπή CONT στις 22 Απριλίου 2013.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376.
(15) Δεδομένου ότι έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για την εξαίρεση των πολιτικών ομάδων από αυτόν τον υπολογισμό, η συγκεκριμένη μείωση εφαρμόζεται στο μέρος του οργανογράμματος που αφορά τη Γενική Γραμματεία.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου