Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2047(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0287/2016

Teksty złożone :

A8-0287/2016

Debaty :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Głosowanie :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0411

Teksty przyjęte
PDF 599kWORD 75k
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje
P8_TA(2016)0411A8-0287/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2016 r. dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) („porozumienie międzyinstytucjonalne”),

—  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie śródokresowego przeglądu/rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (COM(2016)0603),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2017, sekcja 3 – Komisja(5),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017(6),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. pt.: „Przygotowanie rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji”(7),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęty przez Komisję dnia 18 lipca 2016 r. (COM(2016)0300),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęte przez Radę dnia 12 września 2016 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 14 września 2016 r. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  uwzględniając art. 88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A8-0287/2016),

A.  mając na uwadze, że w sytuacji szczupłych zasobów należy przywiązywać większą wagę do potrzeby przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz do wykorzystywania środków finansowych w sposób wydajny i skuteczny;

B.  mając na uwadze, że dialog między Parlamentem a Komisją, jaki przewidziano w art. 318 TFUE, powinien sprzyjać powstawaniu w łonie Komisji kultury dbania o wyniki, a także zwiększaniu przejrzystości i rozliczalności;

Sekcja 3

Informacje ogólne

1.  podkreśla, że budżet na 2017 r. należy rozpatrywać w szerszym kontekście śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF); podkreśla potrzebę zapewnienia równowagi pomiędzy długoterminowymi priorytetami a nowymi wyzwaniami; wobec tego podkreśla, że budżet na 2017 r. musi być zgodny z celami strategii „Europa 2020”, które stanowią jego główny punkt ciężkości i nadrzędny priorytet;

2.  podtrzymuje swe zdecydowane przekonanie, że – w obecnym szczególnym kontekście – inicjatywy takie jak zawieszenie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przez Komisję, zgodnie z art. 23 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów)(8), są nie tylko niesprawiedliwe i nieproporcjonalne, lecz również polityczne niezrównoważone;

3.  podkreśla, że podczas czytania w Parlamencie budżetu na rok 2017 w pełni uwzględniono priorytety polityczne przyjęte przeważającą większością głosów w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogólnych wytycznych oraz rezolucji z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji;

4.  podkreśla, że pokój i stabilność są podstawowymi wartościami, które muszą być podtrzymywane przez Unię; uważa, że należy chronić porozumienie wielkopiątkowe, które okazało się niezbędne dla pokoju i pojednania w Irlandii Północnej; podkreśla potrzebę zastosowania szczególnych środków w celu zapewnienia wsparcia dla regionów, które poniosą szczególne konsekwencje w przypadku wynegocjowanego wyjścia z Unii w następstwie zastosowania przez Zjednoczone Królestwo, zgodnie z wolą wyrażoną przez jego obywateli, art. 50 TUE;

5.  podkreśla, że Unia boryka się obecnie z szeregiem poważnych sytuacji kryzysowych i nowych wyzwań, których nie dało się przewidzieć w momencie ustanawiania WRF na lata 2014–2020; jest przekonany, że w budżecie Unii trzeba uruchomić więcej środków finansowych w celu sprostania wyzwaniom politycznym i umożliwienia Unii wywiązania się z zadań oraz skutecznego reagowania na te kryzysy w trybie pilnym i priorytetowym; uważa, że niezbędne jest zdecydowane zaangażowanie polityczne, aby zapewnić na ten cel dodatkowe środki w 2017 r. oraz do końca okresu programowania;

6.  podkreśla, że budżet na 2017 r. musi zaspokajać potrzeby związane z wyzwaniami wynikającymi z migracji i spowolnionego tempa wzrostu gospodarczego w następstwie kryzysu gospodarczego; zauważa, że należy zwiększyć środki finansowe na badania i projekty infrastrukturalne, a także na walkę z bezrobociem młodzieży;

7.  przypomina, że chociaż Parlament niezwłocznie zatwierdził dodatkowe środki finansowe, które są niezbędne w celu radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami związanymi z migracją i uchodźcami, przy jednoczesnym kontynuowaniu wsparcia celów zrównoważonego rozwoju, zawsze twierdził, że wyzwania te nie mają pierwszeństwa przed innymi istotnymi politykami Unii, w szczególności tworzeniem godnych i wysokiej jakości miejsc pracy oraz rozwojem przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; zauważa, że pułap w dziale 3 jest zdecydowanie niewystarczający do zapewnienia odpowiedniego finansowania wewnętrznego wymiaru obecnych wyzwań związanych z migracją i uchodźcami; nalega na potrzebę przyjęcia kompleksowego i opartego na prawach człowieka podejścia łączącego migrację z rozwojem i gwarantującego integrację pracowników migrujących, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, jak również programów priorytetowych, takich jak programy w dziedzinie kultury; podkreśla, że w celu zapewnienia niezbędnego dodatkowego finansowania w tej dziedzinie Komisja zaproponowała w projekcie budżetu na 2017 r. (PB), a Rada zaakceptowała, bezprecedensowe środki na specjalne instrumenty WRF, w tym pełne wykorzystanie instrumentu elastyczności oraz uruchomienie w znaczącym stopniu „ostatecznego środka”, jakim jest margines na nieprzewidziane wydatki;

8.  przypomina swoje stanowisko, że wnioski o dodatkowe środki potrzebne do rozwiązania obecnych wyzwań związanych z migracją i uchodźcami nie powinny być realizowane kosztem istniejących działań zewnętrznych Unii, w tym jej polityki rozwoju; przypomina, że ustanowienie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (FRT), funduszy powierniczych i innych instrumentów ad hoc nie może być finansowane poprzez cięcia w innych istniejących instrumentach; jest zaniepokojony tym, że tworzenie instrumentów ad hoc poza budżetem Unii mogłoby zagrozić jedności budżetu i pominąć procedurę budżetową, która wymaga zaangażowania Parlamentu Europejskiego i przewiduje prowadzenie przezeń kontroli; ma poważne wątpliwości, czy pułap działu 4 (Globalny wymiar Europy) jest wystarczający do zapewnienia trwałej i skutecznej reakcji na bieżące wyzwania zewnętrzne, w tym obecne wyzwania związane z migracją i uchodźcami;

9.  podtrzymuje przekonanie, że w budżecie Unii należy znaleźć sposoby finansowania nowych inicjatyw bez uszczerbku dla istniejących unijnych programów i strategii politycznych; wzywa do określenia zrównoważonych sposobów finansowania nowych inicjatyw; wyraża zaniepokojenie, że działanie przygotowawcze dotyczące badań nad obronnością, na które w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczy się 80 mln EUR, zostanie okrojone w ramach obecnego budżetu WRF; jest przekonany, że – przy już i tak niedofinansowanym budżecie Unii – dodatkowe wysiłki w odniesieniu do operacji, kosztów administracyjnych, działań przygotowawczych i projektów pilotażowych związanych ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony wymagają dodatkowych środków finansowych również ze strony państw członkowskich; uważa, że państwa członkowskie powinny w tym celu wykorzystać obecny śródokresowy przegląd / śródokresową rewizję WRF; uwypukla potrzebę wyjaśnienia długoterminowego finansowania wspólnych badań nad obronnością;

10.  przypomina, że Unia ratyfikowała porozumienie COP 21 i musi przeznaczyć część swych zasobów finansowych na wypełnianie zobowiązań międzynarodowych ; zauważa, że zgodnie z preliminarzem na rok budżetowy 2017 na ten cel ma przypaść 19,2 % wydatków przewidzianych w budżecie; usilnie zachęca Komisję do kontynuowania tej drogi, tak aby zrealizować cel 20 %, zgodnie ze zobowiązaniem się Komisji do włączenia działań na rzecz klimatu do głównego nurtu WRF;

11.  wzywa Komisję do przedstawienia – w ramach budżetu na 2017 r. – dysponującej odpowiednimi środkami inicjatywy, mającej na celu zapewnienie młodym Europejczykom, wybranym w drodze konkursu, bonów na transport publiczny; głównym celem takiej inicjatywy powinno być przeprowadzenie oceny wykonalności oraz potencjalnego wpływu bardziej ogólnego systemu, który będzie ukierunkowany w szczególności na mobilność młodzieży, zbliżenie UE do młodzieży oraz promowanie równości szans;

12.  przywraca środki w odniesieniu do wszystkich cięć zaproponowanych przez Radę w PB; nie jest w stanie zrozumieć powodów proponowanych cięć i kwestionuje ogłoszony przez Radę zamiar przywrócenia sztucznych marginesów w niektórych działach, takich jak poddział 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) i dział 4 (Globalny wymiar Europy), szczególnie ze względu na fakt, że marginesy i tak byłyby zbyt małe, aby móc za ich pomocą odpowiednio reagować na nieprzewidziane sytuacje czy kryzysy;

13.  zauważa, że Radzie – podczas czytania budżetu w ostatnich pięciu latach – nie udało się przewidzieć rzeczywistego wykonania budżetu Unii i że, uwzględniając wszystkie budżety korygujące, w każdym ostatecznym budżecie potrzebne były znacznie większe środki; dlatego apeluje do Rady, aby dostosowała swoje stanowisko w komitecie pojednawczym w celu zapewnienia już od samego początku odpowiednich środków finansowych w budżecie na 2017 r.;

14.  zapowiada, że w celu odpowiedniego finansowania tych palących potrzeb, a także biorąc pod uwagę bardzo wąskie marginesy WRF w 2017 r., Parlament sfinansuje zwiększenie środków ponad poziom zapisany w PB poprzez wyczerpanie wszelkich dostępnych marginesów i częstsze korzystanie z marginesu na nieprzewidziane wydatki;

15.  dokonuje pełnej rekompensaty wszystkich cięć związanych z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) i programu „Horyzont 2020”, na łączną kwotę 1 240 mln EUR w zobowiązaniach na 2017 r. za pomocą nowych środków, które powinny zostać uzyskane w ramach śródokresowej rewizji WRF; podkreśla potrzebę skutecznego przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych w całej Unii; z tego względu zwiększa środki przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o dodatkowe 1 500 mln EUR w środkach na zobowiązania w celu umożliwienia jej kontynuacji; uważa, że w ramach śródokresowej rewizji WRF należy ustalić odpowiednie dodatkowe finansowanie tych ważnych unijnych programów;

16.  oczekuje, że Rada będzie podzielać ten pogląd i że w postępowaniu pojednawczym szybko zostanie osiągnięte porozumienie, co pozwoli Unii stanąć na wysokości zadania i skutecznie reagować na przyszłe wyzwania;

17.  ustala ogólną wysokość środków w budżecie na 2017 r. na kwotę 160,7 mld EUR w środkach na zobowiązania i 136,8 mld EUR w środkach na płatności;

Poddział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

18.  zauważa, że poddział 1a ponownie został poważnie dotknięty cięciami dokonanymi przez Radę podczas czytania budżetu, a 52 % ogółu cięć dokonanych przez Radę w zobowiązaniach przypada na ten dział; zastanawia się zatem, w jaki sposób priorytet polityczny Rady w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego znajduje odzwierciedlenie w tym czytaniu;

19.  zdecydowanie sprzeciwia się cięciom w dziale, który symbolizuje europejską wartość dodaną i przyczynia się do większego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy dla obywateli; w związku z tym postanawia przywrócić środki w odniesieniu do wszystkich cięć dokonanych przez Radę;

20.  postanawia w pełni przywrócić pierwotny profil linii budżetowych dotyczących programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), w których dokonano cięć środków celem zasilenia funduszu gwarancyjnego EFIS, i w ten sposób wywiązać się z podjętego w czerwcu 2015 r. zobowiązania do maksymalnego ograniczenia skutków dla budżetu wynikających z utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) dla programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach rocznej procedury budżetowej; podkreśla znaczenie największego unijnego programu w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020”, który przekształca wspaniałe pomysły w produkty i usługi, a tym samym stymuluje wzrost gospodarczy i zatrudnienie; apeluje o dodatkowe środki na zobowiązania w wysokości 1,24 mld EUR ponad poziom zapisany w PB; oczekuje, że w ramach śródokresowej rewizji WRF osiągnięte zostanie ogólne porozumienie w sprawie tej naglącej kwestii; zwraca uwagę, że EFIS powinien zostać usprawniony, tak aby był on w pełni skuteczny i efektywny dzięki zagwarantowaniu przestrzeganie zasady dodatkowości, poprawie równowagi geograficznej i sektorowej oraz zwiększeniu przejrzystości procesu decyzyjnego;

21.  zgodnie ze swoimi stałymi priorytetami w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz po przeprowadzeniu dokładnej oceny ich dotychczasowych zdolności absorpcyjnych, postanawia zaproponować pewne selektywne zwiększenie środków ponad poziom z PB w odniesieniu do programów COSME, Progress, Marie Curie, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz programów Eures i Erasmus+; zwraca uwagę, że takie zwiększenie środków można sfinansować w ramach dostępnego marginesu tego poddziału;

22.  z tego względu podnosi poziom środków na zobowiązania w poddziale 1a względem PB o 45 mln EUR (wyłączając EFIS, projekty pilotażowe i działania przygotowawcze);

Poddział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

23.  podkreśla, że ok. jedna trzecia rocznego budżetu Unii jest przeznaczona na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; podkreśla, że polityka spójności jest główną strategią inwestycyjną Unii oraz narzędziem zmniejszania nierówności między wszystkimi regionami UE i że odgrywa ona ważną rolę w realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu;

24.  odrzuca proponowane przez Radę cięcia w wysokości 3 mln EUR w zobowiązaniach i, co ważniejsze, 199 mln EUR w płatnościach w poddziale 1b, w tym w liniach przeznaczonych na wsparcie; wzywa Radę do wyjaśnienia, w jaki sposób owe cięcia są zgodne z celem zapewnienia „niezbędnych środków umożliwiających sprawną realizację nowych programów w czwartym roku obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020”; przypomina, że poziom płatności zaproponowany przez Komisję w tym dziale jest już o 23,5 % niższy od poziomu w budżecie na 2016 r.; podkreśla w związku z tym, że nie można uzasadnić lub zaakceptować jakichkolwiek dodatkowych cięć środków na płatności;

25.  apeluje o przeprowadzenie oceny wpływu unijnych polityk w oparciu o sprawozdania z oceny skutków, tak aby można było określić, w jakim stopniu udało się dzięki nim m.in. zmniejszyć dysproporcje gospodarcze, rozwinąć konkurencyjne i zdywersyfikowane gospodarki lokalne oraz pobudzić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

26.  wyraża zaniepokojenie z powodu znacznych opóźnień we wdrażaniu cyklu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, co może mieć poważny negatywny wpływ na terminowe osiąganie rezultatów w praktyce, ale może również prowadzić do ponownego powstania zaległości w odniesieniu do nieuregulowanych rachunków w drugiej połowie okresu obowiązywania WRF; wzywa zainteresowane państwa członkowskie do niezwłocznego wyznaczenia pozostałych instytucji zarządzających, płatniczych i certyfikujących oraz wyeliminowania wszelkich innych powodów opóźnień w realizacji programów; odnotowuje propozycje Komisji dotyczące dalszego uproszczenia w tym zakresie i uważa, że państwa członkowskie powinny pilnie podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia osiągnięcia pełnej dynamiki przez programy; apeluje zatem o większą synergię i komplementarność pomiędzy polityką inwestycji publicznych w budżetach państw członkowskich i budżecie Unii a polityką mającą na celu wspieranie wzrostu i tworzenia trwałych miejsc pracy, co stanowi podstawę Unii;

27.  odnotowuje wniosek Komisji dotyczący ustanowienia Programu wspierania reform strukturalnych, na który przeznaczono środki finansowe w wysokości 142 800 000 EUR, i podkreśla, że to finansowanie powinno być przyznawane z myślą o wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

28.  ubolewa, że Komisja nie zaproponowała żadnych środków na zobowiązania w 2017 r. dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z powodu koncentracji środków finansowych tego programu na początku okresu finansowania w latach 2014–2015; potwierdza swoje zdecydowane poparcie dla kontynuowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; postanawia, w pierwszym etapie i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego(9), które przewiduje możliwość takiej kontynuacji, zwiększyć środki przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o 1 500 mln EUR w środkach na zobowiązania i 500 mln EUR w środkach na płatności w celu zapewnienia skutecznej reakcji na problem bezrobocia wśród ludzi młodych, w oparciu o wnioski z wyników dokonanej przez Komisję oceny Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; zauważa, że – zgodnie z wnioskami Parlamentu – ogólne porozumienie w sprawie odpowiedniego dodatkowego finansowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w odniesieniu do pozostałej części obecnego okresu programowania powinno zostać osiągnięte w ramach zbliżającej się śródokresowej rewizji WRF; apeluje do państw członkowskich, aby dołożyły wszelkich starań w celu przyspieszenia wdrażania w praktyce tej inicjatywy, co przyniesie bezpośrednie korzyści młodym Europejczykom;

29.  postanawia przywrócić środki na zobowiązania i płatności zapisane w PB we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć; zwiększa środki na zobowiązania dla poddziału 1b o 1 500 mln EUR, a środki na płatności o 500 mln EUR ponad poziom zapisany w PB na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, oraz o 4 mln EUR na zobowiązania i 2 mln EUR na płatności na rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, co oznacza przekroczenie obecnego pułapu środków na zobowiązania o 1,57 miliarda EUR;

30.  podkreśla, że poddział 1b zawiera największą część pozostających aktualnie do spłaty zobowiązań, które na początku września 2016 r. wyniosły 151 119 mln EUR, co może utrudnić wdrażanie nowych programów;

31.  podkreśla istotny wkład polityki spójności w odniesieniu do skutecznego wdrożenia zasady sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci; wzywa Komisję do wsparcia działań na rzecz ustanowienia odpowiednich instrumentów służących do osiągnięcia równości płci, takich jak systemy zachęt wykorzystujące fundusze strukturalne do wspierania sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci na szczeblu krajowym;

Dział 2 – Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

32.  zauważa, że Rada zmniejszyła środki w dziale 2 o 179,5 mln EUR w zobowiązaniach i 198 mln EUR w płatnościach w liniach budżetowych na wsparcie administracyjne, na operacyjną pomoc techniczną (np. Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz program LIFE), w liniach operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), który jest niezbędny dla utrzymania rolnictwa na zaludnionych terenach, oraz w liniach na agencje zdecentralizowane; zauważa, że największych cięć w płatnościach dokonano w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich; uważa, że list w sprawie poprawek powinien pozostać podstawą rzetelnego przeglądu środków EFRG; przywraca odpowiednio poziom środków zapisanych w PB;

33.  uważa, że w budżecie Unii należy priorytetowo traktować inicjatywy ułatwiające rzeczywistą ekologizację gospodarki;

34.  oczekuje na przedstawienie listu w sprawie poprawek w odniesieniu do pakietu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności dla sektora mleczarskiego, i postanawia wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla sektora rolnictwa w Unii; z tego względu zwiększa środki o 600 mln EUR ponad poziom zapisany w PB w celu przeciwdziałania skutkom kryzysu w sektorze mleczarskim i złagodzenia skutków rosyjskiego embarga dla sektora mleczarskiego;

35.  z zadowoleniem przyjmuje przydzielenie środków na badania i innowacje związane z rolnictwem w ramach programu „Horyzont 2020”, aby zapewnić wystarczające zaopatrzenie w bezpieczną żywność wysokiej jakości oraz inne bioprodukty; podkreśla potrzebę priorytetowego potraktowania projektów angażujących producentów produktów pierwotnych;

36.  przypomina, że środki na WPR nie powinny być wykorzystywane na pokrycie wydatków związanych z rozrodem i hodowlą byków dla potrzeb działalności związanej z walkami byków; wzywa Komisję do przedstawienia bez dalszej zwłoki niezbędnych zmian ustawodawczych w celu realizacji tego wniosku, który został już sformułowany w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016;

37.  podkreśla, że wdrożenie nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa pociąga za sobą zmianę paradygmatu w zarządzaniu rybołówstwem, zarówno dla państw członkowskich, jak i dla rybaków, a także przypomina w związku z tym trudności napotkane w poprzednich latach budżetowych, gdy ograniczono środki;

38.  choć wyraża zadowolenie z podwyższenia w PB środków na zobowiązania w ramach programu LIFE o 30,9 mln EUR, ubolewa w tym kontekście, że w tym roku program LIFE, którego budżet opiewa na całkowitą kwotę w wysokości 493,7 mln EUR, ponownie stanowi jedynie 0,3 % całego PB;

39.  podkreśla wcześniejsze problemy związane z brakiem środków na płatności w ramach programu LIFE, co utrudniło i opóźniło jego właściwe wdrożenie;

40.  zgodnie z celami strategii „Europa 2020”, a także ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, postanawia zaproponować zwiększenie środków ponad poziom zapisany w PB na program LIFE+;

41.  z tego względu zwiększa środki na zobowiązania o 619,8 mln EUR, a środki na płatności o 611,3 mln EUR (wyłączając projekty pilotażowe i działania przygotowawcze), pozostawiając margines w wysokości 19,4 mln EUR poniżej pułapu środków na zobowiązania w dziale 2;

Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

42.  podkreśla, że Parlament nadal będzie zaliczał obecny kryzys migracyjny do priorytetowych elementów swojego programu prac; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji o zwiększenie pierwotnie zaplanowanych na 2017 r. środków o dodatkowe 1,8 mld EUR na walkę z wyzwaniami migracyjnymi w Unii; zauważa, że znaczne odejście od pierwotnego programowania przemawia za potrzebą dodatniej korekty pułapu działu 3; podkreśla, że Komisja proponuje sfinansować te dodatkowe środki w dużej mierze poprzez uruchomienie instrumentu elastyczności (na kwotę 530 mln EUR, a tym samym w pełni wyczerpując środki dostępne na ten rok) oraz marginesu na nieprzewidziane wydatki (na kwotę 1 160 mln EUR); biorąc pod uwagę bezprecedensowy poziom środków na wydatki związane z migracją (na łączną kwotę 5,2 mld EUR w 2017 r. w dziale 3 i 4 oraz uruchomienie Europejskiego Funduszu Rozwoju) oraz przedłożone wnioski dotyczące stosowania elastyczności, nie domaga się dalszego dofinansowania polityki migracyjnej; jednocześnie będzie się sprzeciwiać wszelkim próbom obniżenia środków na działania Unii w tym zakresie;

43.  przypomina, że elastyczność budżetowa ma swoje granice i może być jedynie rozwiązaniem krótkoterminowym; jest głęboko przekonany, że perspektywiczną i odważną odpowiedzią w obliczu tych długofalowych wyzwań związanych z uchodźcami i migrantami, które obejmują cały kontynent i nie wykazują oznak osłabienia, jest dodatnia korekta pułapu działu 3; uważa, że wszystkie ostatnie decyzje budżetowe o zapewnieniu dodatkowych środków w tym obszarze faktycznie ujawniły potrzebę zmiany tego pułapu;

44.  w kontekście obecnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i migracją z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie finansowania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (1,6 mld EUR) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (0,7 mld EUR); uważa, że zwiększenie środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nasila konieczność zapewnienia sprawiedliwego i przejrzystego podziału rocznych środków między poszczególne programy i cele funduszu oraz poprawy czytelności sposobów wydatkowania tych środków finansowych;

45.  zauważa, że w dniu 15 marca 2016 r. przyjęto nowy Instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii, dysponujący orientacyjną pulą środków finansowych w wysokości 700 mln EUR w ciągu trzech lat (2016–2018), co już przyniosło natychmiastowe efekty w praktyce w postaci nadzwyczajnych środków wsparcia w odpowiedzi na potrzeby humanitarne dużej liczby uchodźców i migrantów przybywających do państw członkowskich; przypomina jednak swoje stanowisko, że w przyszłości należy zaplanować bardziej stabilne ramy prawne i budżetowe, aby umożliwić mobilizowanie pomocy humanitarnej w Unii; nalega na prowadzenie regularnego dialogu z Komisją na temat funkcjonowania i finansowania, obecnie i w przyszłości, niniejszego instrumentu, w oparciu o pełną przejrzystość informacji i sprawozdania z oceny skutków;

46.  w obliczu zwiększonych poziomów zagrożenia w szeregu państw członkowskich i równoczesnych wyzwań związanych z zarządzaniem migracją, zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz konieczności skoordynowanej reakcji Europy, domaga się przyznania środków na dodatkowy personel dla Europolu w celu ustanowienia działającej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu komórki antyterrorystycznej zapewniającej właściwym organom państw członkowskich wsparcie wywiadowcze; uważa, że to zwiększenie środków przeznaczone jest również na usprawnienie walki z handlem ludźmi (ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich bez opieki), usprawnienie walki z cyberprzestępczością (nowy personel dla Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością) oraz na wzmocnienie zasobów ludzkich we włoskich i greckich „hotspotach” (punktach szybkiej rejestracji); przypomina, że do dyspozycji Europolu jest obecnie tylko 3 pracowników gotowych do oddelegowania do 8 stałych oraz dodatkowych tymczasowych „hotspotów” w samych tylko Włoszech; uważa, że liczba ta jest zbyt niska, by Europol mógł realizować swe zadania w zakresie walki z handlem ludźmi, terroryzmem i innymi formami poważnej przestępczości transgranicznej;

47.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie nowej linii budżetowej dotyczącej finansowania działań na rzecz ofiar terroryzmu; popiera udostępnienie środków na rzecz zaspokojenia szerokiego wachlarza potrzeb ofiar, w tym jeśli chodzi o zabiegi fizyczne, usługi psychospołeczne oraz wsparcie finansowe; uważa, że gdy proponowane są środki na rzecz zwalczania zagrożenia terrorystycznego, zbyt często zapomina się o potrzebach niewinnych ofiar terroryzmu lub potrzeby te uważa się za drugorzędne;

48.  potępia cięcia dokonane przez Radę w wielu programach w dziedzinie kultury, mediów, obywatelstwa, praw podstawowych oraz zdrowia publicznego na łączną kwotę 24,3 mln EUR w środkach na zobowiązania; uważa, że Rada wysyła negatywny sygnał, dokonując cięć w programach w dziedzinie kultury w celu uwolnienia środków na obecne wyzwania związane z uchodźcami i migrantami; ubolewa nad tym, że wiele z tych cięć dokonywanych jest w sposób arbitralny i bez uwzględniania doskonałych wskaźników wykonania; jest zdania, że nawet niewielkie cięcia mogą zagrozić osiągnięciu wyników programów oraz sprawnej realizacji działań Unii; dlatego przywraca wszystkie linie budżetowe do poziomu zapisanego w PB;

49.  podkreśla, że konieczne jest zwiększenie funduszy na szereg działań w ramach programów „Kreatywna Europa” i „Europa dla obywateli”, które od dawna są niedofinansowane; zdecydowanie uważa, że programy te mają większe znaczenie niż kiedykolwiek, zarówno pod względem zwiększenia wkładu sektora kultury i przemysłu kreatywnego w tworzenie miejsc pracy i generowanie wzrostu gospodarczego, jak i zachęcania do aktywnego uczestnictwa obywateli w unijnym procesie kształtowania i realizacji polityki; nie rozumie, jak Rada może uzasadniać zmniejszenie środków dla MŚP w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, gdy właśnie uruchomiono (w czerwcu 2016 r.) system poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, którego finansowanie już zostało odroczone i który stanowi doskonały przykład innowacyjnego rozwiązania poważnej nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku dzięki budowaniu potencjału i zapewnieniu ochrony ryzyka kredytowego pośrednikom finansowym udzielającym kredytów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

50.  podkreśla, że programy Unii w dziedzinie kultury, edukacji i obywatelstwa, jak i programy skierowane do młodzieży mają wyraźną europejską wartość dodaną oraz charakter uzupełniający w stosunku do strategii politycznych, których celem jest integracja migrantów i uchodźców, a także przyczyniają się do generowania efektów synergii w połączeniu z tymi strategiami; zwraca się zatem do instytucji unijnych o odpowiednio wyższe środki na finansowanie programów zarządzanych bezpośrednio, takich jak program „Kreatywna Europa”, a także na odpowiednie linie budżetowe w funduszach strukturalnych i inwestycyjnych;

51.  zauważa, że muszą być przewidziane niezbędne gwarancje budżetowe dla działań przygotowawczych w perspektywie realizacji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018;

52.  przypomina, że unijny mechanizm ochrony ludności to podstawa solidarności w Unii; podkreśla, że Unia odgrywa rolę „siły pomocniczej” wspierającej, koordynującej lub uzupełniającej działania państw członkowskich polegające na zapobieganiu katastrofom, przygotowywaniu się do nich i reagowaniu na nie; przyjmuje do wiadomości nieznaczny wzrost środków na zobowiązania w ramach tego programu;

53.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie linii budżetowej dla funduszu poszukiwawczo-ratunkowego UE, który ma objąć działania poszukiwawczo-ratunkowe prowadzone przez państwa członkowskie i koordynowane na szczeblu unijnym, w szczególności w regionie Morza Śródziemnego; jest zdania, że utworzenie specjalnego funduszu stanowi bardziej odpowiednie rozwiązanie niż stałe zwiększanie budżetu Fronteksu lub nowo utworzonej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

54.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie linii budżetowej na wspieranie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, która jest nowo utworzonym instrumentem mającym na celu zaangażowanie obywateli w unijny proces podejmowania decyzji oraz pogłębianie europejskiej demokracji; uważa, że poziom środków na zobowiązania zaproponowany w PB jest zbyt niski; postanawia zwiększyć środki w tej linii budżetowej;

55.  wyraża zadowolenie z powodu podniesienia w 2017 r. środków finansowych na działania komunikacyjne przedstawicielstw Komisji, dialog z obywatelami i działania w ramach partnerstwa do kwoty 17,036 mln EUR w środkach na zobowiązania i 14,6 mln EUR w środkach na płatności, ponieważ chodzi tu o inicjatywy mające na celu dotarcie do obywateli europejskich, zdobycie ich zaufania i poprawę ich zrozumienia polityki i strategii politycznych Unii;

56.  podkreśla potrzebę udostępnienia wspólnemu sekretariatowi rejestru służącego przejrzystości wystarczających i odpowiednich środków administracyjnych i finansowych, aby mógł on realizować zadania powierzone mu po przyjęciu nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie rejestru służącego przejrzystości;

57.  zauważa, że podczas czytania (wyłączając projekty pilotażowe i działania przygotowawcze) przekroczono pułap działu 3 o 71,28 mln EUR w środkach na zobowiązania, jednocześnie zwiększając środki na płatności o 1 857,7 mln EUR; ze względu na brak marginesu już na poziomie PB, proponuje, aby sfinansować te dodatkowe środki w ramach pułapu, a jednocześnie uruchomić margines na nieprzewidziane wydatki w odniesieniu do szeregu istotnych pozycji wydatków związanych z migracją;

Dział 4 – Globalny wymiar Europy

58.  zauważa, że w kontekście aktualnych wyzwań związanych z uchodźcami i migracją odnotowuje się stale rosnące zapotrzebowanie na finansowanie działań zewnętrznych Unii, znacznie przekraczające obecne kwoty w dziale 4; dlatego poważnie zastanawia się, czy pułapy w dziale 4 są wystarczające do zapewnienia odpowiedniego finansowania zewnętrznego wymiaru wyzwań związanych z uchodźcami i migracją; ubolewa nad tym, że w celu finansowania nowych inicjatyw, takich jak Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji (FRT), Komisja opowiedziała się w swoim PB za wprowadzeniem cięć w innych programach, jak Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju i Instrument na rzecz Przyczyniania Się do Stabilności i Pokoju; podkreśla, że nie powinno się to odbywać kosztem strategii politycznych w innych obszarach; dlatego postanawia w dużym stopniu zminimalizować przesunięcie znacznych zasobów finansowych z tych dwóch instrumentów, które między innymi zajmują się podstawowymi przyczynami przepływów migracyjnych; przypomina, że głównym celem unijnej polityki rozwoju musi pozostać ograniczanie ubóstwa; ubolewa nad tym, że środki na pomoc humanitarną i na śródziemnomorski wymiar Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) są niższe od środków przyjętych w budżecie na 2016 r., choć wyraźnie przyczyniają się do podejmowania licznych wyzwań zewnętrznych; ubolewa nad nieuzasadnionymi cięciami dokonanymi przez Radę;

59.  postanawia w związku z tym cofnąć wszystkie cięcia dokonane przez Radę w dziale 4; postanawia również przywrócić poziomy środków z 2016 r. w liniach dotyczących śródziemnomorskiego wymiaru ENI i pomocy humanitarnej; ponadto podejmuje decyzję o ograniczeniu cięć wprowadzonych przez Komisję do Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju i Instrumentu na rzecz Przyczyniania Się do Stabilności i Pokoju; uważa za konieczne utrzymanie przez Unię wiodącej roli we wspieraniu bliskowschodniego procesu pokojowego, Autonomii Palestyńskiej i UNRWA, a także utrzymanie poziomu odnośnego wsparcia finansowego oraz linii budżetowych przeznaczonych na Partnerstwo Wschodnie ENI; podkreśla znaczenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka;

60.  postanawia zwiększyć pomoc makrofinansową, która została znacznie ograniczona w porównaniu z rokiem 2016; uważa, że konieczny będzie wyższy poziom finansowania niż zaproponowano, w celu zapewnienia realizacji wszystkich przyszłych wniosków kredytowych;

61.  udziela pełnego poparcia FRT i proponuje, aby – ze względu na dobre wyniki w realizacji tego instrumentu i duże marginesy dostępne jeszcze w budżecie na 2016 r. – uwolnić już w 2016 r. część wkładu z budżetu Unii przewidzianego na 2017 r.; wzywa zatem do wzmocnienia IPA II kwotą 400 mln EUR za pośrednictwem budżetu korygującego na 2016 r. oraz do odpowiedniego uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki; umieszcza taką samą kwotę w rezerwie w budżecie na 2017 r. w oczekiwaniu na kompleksowe porozumienie dotyczące alternatywnego finansowania FRT, które powinno zmniejszyć bezprecedensową presję wywieraną na inne instrumenty finansowania zewnętrznego;

62.  zauważa z zaniepokojeniem, że pomimo ich aktualności i znacznego rozmiaru unijne fundusze powiernicze i FRT są praktycznie niewidoczne w budżecie Unii; apeluje o ich włączenie w bardziej przejrzysty sposób i z większym poszanowaniem jedności budżetu Unii i prerogatyw władzy budżetowej, a także tworzy w tym celu nowe linie budżetowe; zwraca się również do Komisji o przedstawienie dowodów na to, że stosowanie instrumentów finansowych w ramach funduszy powierniczych nie prowadzi do wykorzystywania środków niezgodnie z celami zapisanymi w ich pierwotnych podstawach prawnych; zauważa, że jak na razie ciągle nie udaje się zrealizować celu zmobilizowania wkładów krajowych, które uzupełniłyby budżet Unii; podkreśla w związku z tym, że w przyszłości Parlament będzie zatwierdzał wnioski o wkład z budżetu UE na fundusze powiernicze tylko wówczas, gdy zapewniona zostanie porównywalna kwota wkładów państw członkowskich; apeluje zatem do państw członkowskich, by jak najszybciej wypełniły swoje zobowiązania;

63.  zauważa, że według sprawozdania Komisji w sprawie gwarancji pokrytych z budżetu ogólnego (COM(2016)0576) Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych, który pokrywa straty wynikające z niespłaconych pożyczek i gwarancji pożyczkowych udzielonych państwom trzecim lub na projekty realizowane w państwach trzecich, potrzebuje dodatkowych środków finansowych w celu osiągnięcia kwoty docelowej, co w konsekwencji doprowadziło do zapewnienia w PB kwoty 228,04 mln EUR; jest zaniepokojony tym, że te wymogi wywierają dodatkową presję na już bardzo napięte pułapy w dziale 4;

64.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski budżetowe Komisji dotyczące nowych ram partnerstwa w dziedzinie migracji i planu inwestycji zagranicznych; wyraża jednak zaniepokojenie utworzeniem potencjalnych nowych „satelitów” poza budżetem Unii; przypomina o potrzebie zachowania pełnego nadzoru parlamentarnego nad budżetem Unii; zdecydowanie nalega na poszanowanie zasady jedności budżetu; jest przekonany, że nowy priorytet nie powinien być finansowany kosztem istniejących projektów unijnych; uważa, że należy przewidzieć dodatkową elastyczność, aby zapewnić ambitne ramy promowania inwestycji w Afryce i sąsiedztwie UE, dysponujące odpowiednimi, nowymi środkami;

65.  ponownie apeluje o przesunięcie – w sposób neutralny dla budżetu – linii budżetowej dotyczącej specjalnych przedstawicieli UE z budżetu WPZiB do budżetu administracyjnego ESDZ w celu dalszej konsolidacji działalności dyplomatycznej Unii;

66.  z tego względu podnosi poziom środków na zobowiązania w dziale 4 względem PB o 499,67 mln EUR w środkach na zobowiązania i o 493,2 mln EUR w środkach na płatności (wyłączając projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, a włączając przeniesienie specjalnych przedstawicieli UE do budżetu ESDZ);

67.  uważa za niezbędne podniesienie środków w linii budżetowej przeznaczonej dla społeczności Turków cypryjskich (+3 mln EUR), aby zdecydowanie przyczynić się do kontynuowania i zintensyfikowania działań Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze, a także wesprzeć Komisję Techniczną ds. Dziedzictwa Kulturowego, w której skład wchodzą przedstawiciele obydwu społeczności, gdyż sprzyja to zaufaniu i pojednaniu między tymi społecznościami;

Dział 5 – Administracja; inne działy – wydatki administracyjne oraz na wsparcie badań naukowych

68.  uważa, że dokonane przez Radę cięcia są bezpodstawne i szkodliwe, oraz przywraca środki zapisane w PB w odniesieniu do wszystkich wydatków administracyjnych Komisji, w tym wydatków na wsparcie administracyjne i na wsparcie badań naukowych w działach od 1 do 4;

69.  postanawia, w świetle ostatnich doniesień oraz aby odzyskać zaufanie obywateli Unii i wiarygodność instytucji Unii, zatrzymać w rezerwie 20 % środków z dodatków przejściowych dla byłych posłów do czasu wprowadzenia przez Komisję surowszego kodeksu postępowania dla komisarzy w celu unikania konfliktu interesów i tzw. efektu „drzwi obrotowych”;

70.  uważa, że międzyinstytucjonalna współpraca administracyjna jest źródłem skuteczności, jako że wiedza fachowa, zdolności i zasoby rozwinięte dla jednej instytucji mogą zostać udostępnione innym; zatem wzywa do utworzenia systemu, który ogranicza obciążenia administracyjne do niezbędnego minimum, zapewnia odpowiednią jakość usług, udostępnia głównej instytucji odpowiedzialnej niezbędne środki budżetowe oraz zachęca inne instytucje do współpracy przez ograniczanie ich udziału do znikomych kosztów wynikających ze współpracy, a tym samym dostosowuje decyzje dotyczącego należytego zarządzania finansowego podejmowane na szczeblu instytucji do ogólnego należytego zarządzania finansowego budżetem;

Agencje

71.  zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji; zwraca uwagę, że Komisja obniżyła już w znacznym stopniu wstępne zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez większość agencji; uważa wobec tego, że wszelkie dalsze cięcia proponowane przez Radę stanowiłyby zagrożenie dla właściwego funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby im wypełnianie zadań, które zostały im wyznaczone;

72.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie budżetu skutecznych agencji działających w ramach WSiSW, zwłaszcza tych zaangażowanych w kwestie migracji i bezpieczeństwa; podkreśla, że te agencje muszą mieć odpowiednie zasoby (w tym na inwestowanie w nowe technologie) i personel, gdy rozszerza się ich mandaty;

73.  w kontekście obecnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i pamiętając, że konieczna jest skoordynowana reakcja Europy, uważa, że w niektórych przypadkach zwiększenie środków nie jest wystarczające, i podejmuje decyzję o zwiększeniu środków dla Europejskiego Urzędu Policji (Europol), Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej, Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi (eu-LISA) i Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA);

74.  podkreśla w szczególności konieczność zapewnienia wystarczających zasobów ludzkich i materialnych dla nowo ustanowionych w Europolu Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) i jednostki ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie (IRU), w tym jeśli chodzi o wspólne planowanie operacyjne i ocenę zagrożeń w celu umocnienia skoordynowanego podejścia państw członkowskich do zwalczania przestępczości zorganizowanej, cyberprzestępczości i przestępczości związanej z internetem, terroryzmu i innych poważnych przestępstw; apeluje o dodatkowe środki finansowe na wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze;

75.  przypomina o planowanym usprawnieniu i interoperacyjności różnych systemów informacyjnych WSiSW, które Komisja ogłosiła w komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyszłych ram wydajniejszych i inteligentniejszych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego; nalega, by przewidzieć konieczność szybkiego i skutecznego zapewnienia odpowiednich środków na te rozwiązania techniczne;

76.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do budżetu na 2017 r. odpowiednich środków na wspieranie długoterminowego przekształcania Fronteksu w Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz przekształcania EASO w pełnoprawną agencję ds. azylu; podkreśla, że mimo iż zasoby dla Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej wydają się w obecnej chwili odpowiednie, konieczne będzie ścisłe monitorowanie przyszłych potrzeb tej agencji w zakresie zasobów operacyjnych oraz liczby pracowników, aby agencja ta nadążała za wymogami rzeczywistości;

77.  postanawia ponadto zwiększyć środki w budżecie na 2016 r. dla Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w związku z pogarszającą się sytuacją humanitarną w krajach sąsiadujących z Europą od południa, większą liczbą osób ubiegających się o azyl, a także głównie w związku z zamiarem zapewnienia temu urzędowi szerszego mandatu od tego przewidzianego we wniosku Komisji;

78.  ponownie nie zgadza się z podejściem Komisji i Rady do kwestii obsadzania stanowisk w agencjach i wobec tego wprowadza zmiany do znacznej liczby planów zatrudnienia; po raz kolejny podkreśla, że każda agencja powinna zredukować liczbę stanowisk o 5 % w ciągu pięciu lat, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym, ale też że nowym stanowiskom potrzebnym do realizacji dodatkowych zadań wynikających ze zmian w polityce i z nowych przepisów wprowadzanych od 2013 r. muszą towarzyszyć dodatkowe zasoby oraz że stanowisk tych nie należy wliczać do celu, jakim jest redukcja liczby pracowników zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym; wobec tego ponownie podkreśla swój sprzeciw wobec koncepcji wspólnej dla agencji puli realokacji, ale potwierdza swoją gotowość do zwolnienia stanowisk dzięki poprawie wydajności w ramach ściślejszej współpracy administracyjnej między agencjami lub nawet poprzez łączenie agencji w odpowiednich przypadkach, a także w drodze łączenia pewnych funkcji z Komisją lub inną agencją;

79.  podkreśla, że można by osiągnąć znaczne oszczędności operacyjne i kadrowe, gdyby agencje działające w kilku miejscach (ENISA, eu-LISA, ERA) miały tylko jedną siedzibę; jest zdania, że bieżące potrzeby operacyjne tych agencji umożliwiają dokonanie takiej zmiany; podkreśla, że przeniesienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) z Londynu i połączenie go z co najmniej jednym z dwóch pozostałych organów nadzoru mogłoby prowadzić do znacznych oszczędności w kosztach tych dwóch agencji; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w tej sprawie;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

80.  po przeprowadzeniu starannej analizy przedłożonych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych pod kątem udanej realizacji aktualnych projektów i działań, a także po wykluczeniu inicjatyw objętych już obowiązującymi podstawami prawnymi, jak i w pełni uwzględniając ocenę Komisji dotyczącą możliwości wdrożenia projektów, postanawia przyjąć pakiet kompromisowy, na który składa się ograniczona liczba projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, również ze względu na ograniczone dostępne marginesy i pułapy dla projektów pilotażowych i działań przygotowawczych;

Instrumenty szczególne

81.  przypomina o znaczeniu rezerwy na pomoc nadzwyczajną (EAR) dla zapewniania szybkiej reakcji na konkretne potrzeby w zakresie pomocy dla krajów trzecich w razie nieprzewidzianych wydarzeń, a także o swoim wcześniejszym postulacie dotyczącym znacznego zwiększenia odnośnej puli środków finansowych w ramach rewizji WRF; zauważa, że bardzo szybkie zużycie tych środków w 2016 r., w ramach którego mogą zostać wykorzystane wszelkie możliwości przeniesienia, stanowi wskazówkę, że ten instrument szczególny okaże się niewystarczający dla zaspokojenia wszystkich dodatkowych potrzeb w 2017 r.; z tego względu zwiększa środki na ten cel, aby osiągnąć roczny przydział w wysokości 1 mld EUR w oczekiwaniu na decyzję w sprawie rocznego przydziału dla EAR, która zostanie podjęta w kontekście śródokresowej rewizji WRF;

82.  przywraca środki zapisane w PB dla rezerwy na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji i Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu ułatwienia uruchamiania tych instrumentów szczególnych;

Płatności

83.  wyraża zaniepokojenie z powodu istotnego zmniejszenia środków na płatności w PB w porównaniu z budżetem na 2016 r.; zauważa, że świadczy to o opóźnieniach we wdrażaniu, które nie tylko są niepokojące dla realizacji polityki Unii, ale także pociągają za sobą ryzyko nagromadzenia zaległości w postaci niezapłaconych rachunków na koniec obecnego okresu programowania; uważa, że problemem tym należy zająć się w ramach rewizji WRF; ubolewa ponadto, że Rada wprowadza cięcia w płatnościach pomimo sporych marginesów dostępnych poniżej pułapów;

84.  podkreśla, że na wniosek Parlamentu uzgodniony został plan płatności z myślą o zmniejszeniu zaległości w nieuregulowanych wnioskach o płatność dotyczących polityki spójności w okresie 2007–2013 do „normalnego” poziomu 2 mld EUR przed końcem 2016 r.; zaznacza, że na koniec 2015 r. w odniesieniu do okresu 2007–2013 w dziedzinie polityki spójności zidentyfikowano co najmniej 8,2 mld EUR w niezapłaconych rachunkach; oczekuje się, że wartość ta spadnie poniżej 2 mld EUR przed końcem 2016 r.; sądzi, że trzy instytucje powinny opracować i uzgodnić wspólny wiążący plan płatności na lata 2016–2020; podkreśla, że taki nowy plan płatności powinien opierać się na należytym zarządzaniu finansami oraz zapewniać jasną strategię, tak aby spełnić wszystkie potrzeby w zakresie płatności we wszystkich działach do końca obowiązywania aktualnych WRF oraz uniknąć „ukrytych zaległości” spowodowanych sztucznym spowolnieniem wdrażania niektórych programów wieloletnich i innych środków łagodzących, takich jak zmniejszenie płatności zaliczkowych;

85.  postanawia przywrócić środki na płatności zapisane w PB we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć, i wzmacnia środki na płatności w tych wszystkich liniach, w których zmieniono wysokość środków na zobowiązania;

Budżetowanie oparte na wynikach

86.  przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej(10) Parlament zgodził się z poglądem wyrażonym przez Trybunał Obrachunkowy, zgodnie z którym wszelkie próby pomiaru wyników nie mają sensu, jeżeli budżet nie opiera się na wskaźnikach wydajności(11), i wzywa do ustanowienia modelu budżetu publicznego opartego na wynikach, w którym każda linia budżetowa zawierałaby cele i wyniki mierzone przy pomocy wskaźników wydajności;

87.  z zadowoleniem przyjmuje deklaracje programowe dotyczące wydatków operacyjnych dołączone do PB, gdyż po części stanowią one odpowiedź na wniosek Parlamentu dotyczący celów, wyników i wskaźników; zwraca uwagę, że deklaracje te stanowią uzupełnienie stosowanej już metody sporządzania budżetu zadaniowego o pewne dane dotyczące wydajności;

88.  uważa, że z uwagi na uproszczenie wewnętrznych narzędzi Komisji w zakresie zarządzania dyrektorzy generalni powinni przestrzegać celów i wskaźników politycznych określonych w deklaracjach programowych dotyczących wydatków operacyjnych, kiedy przyjmują plany zarządzania i roczne sprawozdania z działalności, a Komisja powinna na tej podstawie sporządzać sprawozdanie oceniające przewidziane w art. 318 TFUE;

Inne sekcje

Sekcja 1 – Parlament Europejski

89.  nie wprowadza zmian do przyjętego na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 kwietnia 2016 r. ogólnego poziomu swojego budżetu na 2017 r., który wynosi 1 900 873 000 EUR; uwzględnia neutralne budżetowo dostosowania techniczne w celu odzwierciedlenia w budżecie swoich niedawnych decyzji, a także uwalnia środki w rezerwie dla linii budżetowej dotyczącej transportu posłów, osób i towarów;

90.  zatwierdza zmiany w swoim planie zatrudnienia i odpowiednie środki budżetowe w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb grup politycznych; dokonuje pełnej rekompensaty tych podwyżek przez obniżenie środków w rezerwie na nieprzewidziane wydatki i w linii budżetowej dotyczącej zagospodarowania pomieszczeń służbowych;

91.  przypomina o swojej decyzji politycznej dotyczącej zwolnienia grup politycznych z obowiązku realizacji celu redukcji personelu o 5 %, jak podkreślił w swoich rezolucjach w sprawie budżetu na rok 2014(12), 2015(13) i 2016(14);

92.  ogranicza plan zatrudnienia swojego Sekretariatu Generalnego(15) w 2017 r. o 60 stanowisk (cel zakładający obniżenie liczby pracowników o 1 %), zgodnie z porozumieniem z dnia 14 listopada 2015 r. zawartym z Radą w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016; przypomina, że skutki budżetowe tych działań uwzględniono już w preliminarzu;

93.  likwiduje jeszcze 20 stanowisk w swoim planie zatrudnienia, aby odzwierciedlić zakończenie przenoszenia stanowisk przewidzianego w porozumieniu o współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów; podkreśla, że ponieważ stanowiska te nie zostały zapisane w budżecie, Parlament nie musi redukować swoich środków;

94.  zachęca sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do współpracy w celu wypracowania ewentualnych dalszych uzgodnień dotyczących współdzielenia funkcji i usług zaplecza administracyjnego przez te trzy instytucje; wzywa tych sekretarzy generalnych do przeprowadzenia również analizy możliwości osiągnięcia podobnej synergii funkcji i usług zaplecza administracyjnego między Parlamentem, Komisją i Radą;

95.  utrzymuje w swoim planie zatrudnienia na 2017 r. 35 nowych stanowisk, o które wnioskuje się w PBK 3/2016 z myślą o wzmocnieniu bezpieczeństwa instytucji; nie uwzględnia tych stanowisk w realizacji celu redukcji personelu o 5 %, jako że odpowiadają one nowej działalności w Parlamencie;

96.  podkreśla, że osiągnięcie celu redukcji personelu nie powinno zagrozić należytemu funkcjonowaniu Parlamentu ani korzystaniu przez Parlament z jego podstawowych uprawnień; nie powinno też wpłynąć na wysoką jakość prac ustawodawczych Parlamentu ani na warunki pracy posłów i pracowników;

97.  w świetle licznych problemów napotkanych przy tegorocznej wewnętrznej procedurze budżetowej stwierdza, że przegląd rozdziału 9 i odnośnych części innych rozdziałów Regulaminu PE jest nieunikniony, aby zrealizować postulat Parlamentu zawarty w rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017, zgodnie z którym „wszelkie istotne informacje należy przedstawiać członkom Prezydium i Komisji Budżetowej na każdym jej etapie, terminowo, w sposób czytelny oraz z zachowaniem niezbędnego poziomu szczegółowości i w sposób odpowiednio uporządkowany, tak aby umożliwić Prezydium, Komisji Budżetowej i grupom politycznym właściwą analizę i podejmowanie decyzji na podstawie pełnego obrazu stanu budżetu i potrzeb budżetowych Parlamentu”;

98.  zgodnie z ust. 15 swojej wspomnianej powyżej rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 wymaga, aby metoda ustanawiania budżetu Parlamentu na podstawie aktualnych potrzeb, a nie na podstawie metody współczynnikowej, została zastosowana po raz pierwszy podczas procedury budżetowej na rok budżetowy 2018;

99.  przypomina, że administracja zobowiązała się do przedstawienia średnio i długoterminowego planowania budżetowego, obejmującego wyraźne rozróżnienie na inwestycje i wydatki operacyjne związane z działalnością instytucji, w tym na obowiązkowe zobowiązania statutowe; oczekuje zatem, że wstępny projekt preliminarza budżetowego na 2018 r. zostanie przedstawiony w takim samym formacie;

100.  przypomina o sprawozdaniu Foksa-Häfnera z 2013 r.(16), w którym oszacowano, że koszty wynikające z geograficznego rozproszenia Parlamentu wynoszą od 156 mln EUR do 204 mln EUR, co stanowi 10 % budżetu Parlamentu; zwraca uwagę na stwierdzenie, że 78 % wszystkich podróży służbowych pracowników statutowych Parlamentu wynika bezpośrednio z rozproszenia geograficznego Parlamentu; podkreśla, że w sprawozdaniu w tej sprawie szacuje się również, iż wpływające na środowisko emisje CO2 na skutek geograficznego rozproszenia wynoszą od 11 000 do 19 000 ton; ponownie podkreśla negatywny odbiór społeczny tego rozproszenia i w związku z tym wzywa do opracowania planu przeniesienia Parlamentu do jednej siedziby oraz do ograniczenia środków w odnośnych liniach budżetowych;

101.  ubolewa nad tym, że pomimo licznych apeli Komisji Budżetowej średnioterminowa i długoterminowa strategia dotycząca nieruchomości Parlamentu nie jest dostępna, aby komisja mogła przeprowadzić świadomą debatę na jej temat;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

102.  ubolewa nad tym, że Rada podnosi stopę standardowego potrącenia z 2,5 % do 3,8 %, co stanowi redukcję środków o 3,4 mln EUR oraz stoi w sprzeczności z wyjątkowo wysokim wskaźnikiem obsadzenia stanowisk w Trybunale (98 % pod koniec 2015 r.); w związku z tym dostosowuje stopę standardowego potrącenia do poziomu z PB, dzięki czemu Trybunał będzie mógł wypełniać swoją misję w kontekście ciągłego wzrostu liczby spraw sądowych;

103.  postanawia ponadto przywrócić środki zapisane w PB w odniesieniu do dodatkowych sześciu pozycji budżetowych objętych cięciami Rady w tytułach I i II budżetu Trybunału, które to cięcia miałyby szczególnie silny wpływ na priorytety Trybunału w zakresie językowym i bezpieczeństwa;

104.  wyraża niezadowolenie z powodu jednostronnego oświadczenia Rady i odnośnego załącznika w sprawie redukcji personelu o 5 %, które zostały ujęte w stanowisku Rady w sprawie projektu budżetu na 2017 r. i zgodnie z którymi Trybunał musi zmniejszyć swój plan zatrudnienia jeszcze o 19 stanowisk; podkreśla, że tych 19 stanowisk odpowiada 12 i 7 stanowiskom prawidłowo przyznanym przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej na 2015 i 2016 r., aby zaspokoić dodatkowe potrzeby, i nalega w związku z tym, by nie odbierać tych 19 stanowisk, ponieważ Trybunał już należycie spełnił wymóg redukcji personelu o 5 %, likwidując 98 stanowisk w okresie 2013–2017; 

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

105.  przywraca stopę standardowego potrącenia do pierwotnego poziomu 2,6 %, aby Trybunał Obrachunkowy mógł zaspokoić swoje potrzeby wynikające z planu zatrudnienia;

106.  przywraca pięć dodatkowych linii budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby Trybunał Obrachunkowy mógł zrealizować swój program prac i sporządzić planowane sprawozdania z audytu;

107.  częściowo przywraca środki zapisane w PB w odniesieniu do trzech pozycji budżetowych, zgodnie z propozycjami dotyczącymi oszczędności przedstawionymi przez sam Trybunał Obrachunkowy;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

108.  przywraca stopę standardowego potrącenia do pierwotnego poziomu 4,5 %, aby Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny mógł zaspokoić swoje potrzeby oraz poradzić sobie z ciągłą redukcją personelu w kontekście porozumienia o współpracy zawartego między Parlamentem Europejskim a Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów w lutym 2014 r.;

109.  przywraca dwanaście stanowisk oraz powiązane środki zmniejszone przez Komisję w PB zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem o współpracy, co odzwierciedla rzeczywistą liczbę stanowisk przeniesionych z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do Parlamentu;

110.  ponadto postanawia dostosować pozycję dotyczącą usług dodatkowych dla służb tłumaczeniowych do poziomu oszacowanego przez instytucję, a tym samym częściowo zrekompensować przeniesienie 36 stanowisk z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do Parlamentu, zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem o współpracy;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

111.  przywraca osiem stanowisk oraz powiązane środki zmniejszone przez Komisję w PB zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem o współpracy, co odzwierciedla rzeczywistą liczbę stanowisk przeniesionych z Komitetu Regionów do Parlamentu;

112.  ponadto przywraca środki zmniejszone przez Komisję w PB, dotyczące kosztów biurowych i dodatków z zakresu IT na rzecz członków Komitetu, do poziomu oszacowanego przez Komitet, aby zagwarantować wystarczające finansowanie kosztów biurowych i dodatków z zakresu IT na rzecz członków Komitetu Regionów;

113.  wyraża ubolewanie z powodu cięć w pozycji budżetowej „Zagospodarowanie pomieszczeń” wprowadzonych przez Komisję w jej PB i postanawia przywrócić środki w tej pozycji do poziomu oszacowanego przez sam Komitet, aby mógł on zaspokoić większe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, utrzymać budynki w dobrym stanie i zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi oraz poprawić efektywność energetyczną;

114.  na koniec przywraca skorygowane w dół przez Komisję w PB środki na działalność komunikacyjną grup politycznych, aby zapewnić odpowiednie finansowanie działalności komunikacyjnej grup politycznych Komitetu;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

115.  zauważa, że Rada obniżyła środki w PB Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o 195 000 EUR; podkreśla, że obniżka ta stanowiłaby niewspółmierne obciążenie dla nader ograniczonego budżetu Rzecznika i poważnie wpłynęłaby na zdolność tej instytucji do podejmowania skutecznych działań w służbie obywatelom europejskim; wobec tego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Rzecznikowi wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

116.  z ubolewaniem zauważa, że Rada obniżyła środki w PB Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o 395 000 EUR; zwraca uwagę, że pozostaje to w ostrym kontraście z dodatkowymi zadaniami powierzonymi instytucji przez Parlament i Radę oraz naraziłoby na szwank zdolność tej instytucji do podejmowania skutecznych działań w służbie instytucjom europejskim; wobec tego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

117.  przywraca środki we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć;

118.  ponadto postanawia utworzyć pozycję budżetową przeznaczoną dla zespołu ds. strategicznej komunikacji zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z marca 2015 r. oraz udostępnić ESDZ odpowiedni personel i narzędzia w celu stawienia czoła wyzwaniu dezinformacji ze strony państw trzecich i podmiotów niepaństwowych;

119.  z zadowoleniem przyjmuje pisemne zobowiązanie się wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do zajęcia się odnotowywanym wśród personelu ESDZ brakiem równowagi, jeśli chodzi o obsadzanie niektórych stanowisk dyplomatami z państw członkowskich i pracownikami statutowymi UE, oraz do przedstawienia przeglądu polityki kadrowej ESDZ w 2017 r.; wzywa wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do poinformowania Parlamentu o podjętych krokach najpóźniej do wiosny 2017 r., przed rozpoczęciem następnej procedury budżetowej;

o
o   o

120.  jest przekonany, że budżet Unii może skutecznie przyczynić się nie tylko do eliminacji skutków, ale i podstawowych przyczyn kryzysów, z jakimi Unia obecnie się zmaga; jest jednak zdania, że na nieprzewidziane wydarzenia dotyczące całej Unii należy reagować poprzez łączenie wysiłków i udostępnianie dodatkowych środków na szczeblu Unii, a nie poprzez kwestionowanie zobowiązań z przeszłości lub powrót do iluzji poszukiwania rozwiązań na szczeblu poszczególnych państw; podkreśla zatem, że przepisy dotyczące elastyczności mają na celu umożliwienie takiego wspólnego i szybkiego reagowania i należy z nich w pełni korzystać, aby zrekompensować ścisłe ograniczenia dotyczące pułapów WRF;

121.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawkami do projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1)Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
(2)Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(3)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5)Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0080.
(6)Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0132.
(7)Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0309.
(8)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
(9)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).
(10) Dz.U. C 75 z 26.2.2016, s. 100.
(11) Uwagi Kersti Kaljulaid podczas wysłuchania w sprawie zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej zorganizowanego przez Komisję Kontroli Budżetowej w dniu 22 kwietnia 2013 r.
(12)Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437.
(13)Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0036.
(14)Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0376.
(15)z uwagi na polityczną decyzję o wyłączeniu z tego rachunku grup politycznych redukcja dotyczy części planu zatrudnienia obejmującej Sekretariat Generalny;
(16)Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0498.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności