Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2047(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0287/2016

Predkladané texty :

A8-0287/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0411

Prijaté texty
PDF 515kWORD 72k
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely
P8_TA(2016)0411A8-0287/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2016 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (ďalej len „nariadenie o VFR“),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o strednodobom preskúmaní/revízii viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (COM(2016)0603),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2016 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2017, oddiel III – Komisia(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017(6),

–  so zreteľom na svoje uznesene zo 6. júla 2016 s názvom Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie(7),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Komisia prijala 18. júla 2016 (COM(2016)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorú Rada prijala 12. septembra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu 14. septembra 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  zo zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0287/2016),

A.  keďže v stave nedostatku zdrojov by sa mal väčší význam prikladať potrebe dodržiavania rozpočtovej disciplíny a účinného a účelného využívania prostriedkov;

B.  keďže dialóg medzi Európskym parlamentom a Komisiou podľa článku 318 ZFEÚ by mal v rámci Komisie podporiť kultúru orientovanú na výkonnosť vrátane väčšej transparentnosti a zodpovednosti;

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2017 treba vnímať v širšom kontexte revízie viacročného finančného rámca (VFR) v polovici jeho trvania; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť rovnováhu medzi dlhodobými prioritami a novými výzvami a upozorňuje preto, že rozpočet na rok 2017 musí byť v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, na ktorú sa predovšetkým zameriava a ktorá je jeho ústrednou prioritou;

2.  opakuje svoje pevné presvedčenie, že v súčasnom osobitnom kontexte sú iniciatívy, ako je pozastavenie fondov EŠIF Komisiou podľa článku 23 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (nariadenie o spoločných ustanoveniach - NSU)(8), nielen nespravodlivé a neprimerané, ale aj politicky neudržateľné;

3.  zdôrazňuje, že Európsky parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2017 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 9. marca 2016 o všeobecných usmerneniach a vo svojom vyššie uvedenom uznesení zo 6. júla 2016 s názvom Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie;

4.  zdôrazňuje, že mier a stabilita sú základnými hodnotami, ktoré Únia musí dodržiavať; domnieva sa, že Veľkopiatková dohoda, ktorá sa ukázala ako životne dôležitá pre mier a zmierenie v Severnom Írsku, sa musí chrániť; zdôrazňuje potrebu konkrétnych opatrení na zabezpečenie podpory regiónov, ktoré budú osobitne zasiahnuté v prípade dohodnutého vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie po uplatnení článku 50 Zmluvy o EÚ v súlade s vôľou, ktorú vyjadrili jeho občania;

5.  zdôrazňuje, že Únia v súčasnosti čelí viacerým vážnym hrozbám a novým výzvam, ktoré sa nepredpokladali v čase vypracovania VFR na roky 2014 – 2020; je presvedčený, že z rozpočtu Únie treba vyčleniť viac finančných zdrojov na riešenie politických výziev a s cieľom umožniť Únii konať a účinne na tieto krízy reagovať, a to s najväčšou naliehavosťou a prioritou; domnieva sa, že je potrebný silný politický záväzok s cieľom zabezpečiť na tento účel nové rozpočtové prostriedky v roku 2017 a do konca programového obdobia;

6.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby rozpočet na rok 2017 spĺňal potreby výzvy spojenej s migráciou a pomalého hospodárskeho rastu po hospodárskej kríze; poznamenáva, že by sa malo posilniť financovanie projektov v oblasti výskumu a infraštruktúry, ako aj riešenia nezamestnanosti mladých ľudí;

7.  pripomína, že hoci Európsky parlament ihneď schválil dodatočné finančné prostriedky potrebné na riešenie súčasnej utečeneckej a migračnej krízy a naďalej podporoval ciele udržateľného rozvoja, vždy trval na tom, aby uvedená výzva nedostala prednosť pred ostatnými dôležitými politikami Únie, najmä vytváraním dôstojných a kvalitných pracovných miest a rozvojom podnikov a podnikania v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; pripomína, že strop okruhu 3 vo veľkej miere nepostačuje na zabezpečenie primeraného financovania zameraného na vnútorný rozmer súčasnej migračnej a utečeneckej krízy, a trvá na potrebe prijať komplexný prístup založený na ľudských právach spájajúci migráciu s rozvojom a zaručujúci integráciu pracujúcich migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, ako aj prioritné programy, ako sú napríklad programy v oblasti kultúry; zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť potrebné dodatočné financovanie v tejto oblasti Komisia v návrhu rozpočtu na rok 2017 navrhla bezprecedentný zdroj osobitných nástrojov VFR vrátane plného využitia nástroja flexibility, ako aj výraznej mobilizácie núdzovej rezervy na nepredvídané udalosti ako poslednej možnosti a Rada tento návrh prijala;

8.  opakuje svoju pozíciu, že požiadavky na dodatočné financovanie potrebné na riešenie súčasnej migračnej a utečeneckej výzvy by sa nemali plniť na úkor existujúcej vonkajšej činnosti Únie vrátane jej rozvojovej politiky; opakuje, že vytvorenie nástroja pre utečencov v Turecku, trustových fondov a ďalších ad hoc nástrojov nemožno financovať prostredníctvom škrtov v rámci iných existujúcich nástrojov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že vytváraním ad-hoc finančných nástrojov mimo rozpočtu Únie sa môže ohroziť jednotnosť rozpočtu a obísť rozpočtový postup, ktorý si vyžaduje účasť Európskeho parlamentu a podlieha jeho kontrole; veľmi pochybuje o tom, že strop okruhu 4 (Globálna Európa) je dostatočný na zabezpečenie udržateľnej a účinnej reakcie na súčasné vonkajšie výzvy vrátane súčasnej utečeneckej a  migračnej krízy;

9.  opakuje svoje presvedčenie, že rozpočet Únie by mal nájsť spôsoby, ako financovať nové iniciatívy bez toho, aby to bolo na úkor existujúcich programov a politík Únie, a žiada, aby sa určili udržateľné spôsoby financovania nových iniciatív; vyjadruje znepokojenie nad tým, že prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany, na ktorú sa má počas nasledujúcich troch rokov vynaložiť suma 80 miliónov EUR, bude vtesnaná do aktuálneho rozpočtu VFR; je presvedčený, že v situácii, keď je rozpočet Únie už nedostatočne financovaný, si ďalšie úsilie týkajúce sa operácií, administratívnych nákladov, prípravných akcií a pilotných projektov v súvislosti so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou vyžaduje aj dodatočné finančné prostriedky od členských štátov; domnieva sa, že členské štáty by v tejto súvislosti mali využiť súčasné preskúmanie/revíziu VFR v polovici jeho trvania; zdôrazňuje potrebu objasniť dlhodobé financovanie spoločného výskumu v oblasti obrany;

10.  pripomína, že Únia ratifikovala dohodu COP 21 a musí venovať časť svojich finančných zdrojov na dodržiavanie svojich medzinárodných záväzkov; poznamenáva, že podľa výkazu odhadov na rozpočtový rok 2017 sa očakáva, že na uvedený účel bude vyčlenených 19,2 % výdavkov z rozpočtu; dôrazne nabáda Komisiu, aby pokračovala v uvedenom trende tak, aby sa dosiahol cieľ 20 % v súlade so jej záväzkom uplatňovať hľadisko ochrany klímy v súčasnom VFR;

11.  vyzýva Komisiu, aby v rozpočte na rok 2017 a s primeranými rozpočtovými prostriedkami predstavila iniciatívu zameranú na poskytovanie cestovných poukážok pre verejnú dopravu pre mladých Európanov vybraných na základe súťaže; hlavným cieľom takejto iniciatívy by bolo posúdiť uskutočniteľnosť a potenciál všeobecnejšieho systému zameraného predovšetkým na podporu mobility mládeže, dosah na mládež EÚ a podporu rovnakých príležitostí;

12.  ruší všetky škrty navrhované Radou v návrhu rozpočtu; nerozumie odôvodneniu navrhovaných škrtov a namieta proti vyhlásenému zámeru Rady opätovne vytvoriť umelé rezervy v niektorých okruhoch ako podokruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruh 4 (Globálna Európa), najmä ak zvážime, že tieto rezervy by boli aj tak príliš nízke na to, aby nimi bolo možné reagovať na nepredvídané okolnosti alebo krízy;

13.  poznamenáva, že Rada vo svojom čítaní nedokázala predvídať skutočné plnenie rozpočtu Únie za posledných päť rokov a že berúc do úvahy všetky opravné rozpočty, v každom z konečných rozpočtov boli potrebné oveľa vyššie finančné prostriedky; preto vyzýva Radu, aby prispôsobila svoju pozíciu v zmierovacom výbore s cieľom zabezpečiť zodpovedajúce financovanie rozpočtu na rok 2017 už od začiatku;

14.  oznamuje, že na účely primeraného financovania týchto naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené rezervy VFR v roku 2017 bude Európsky parlament financovať zvýšenie nad úroveň návrhu rozpočtu vyčerpaním všetkých dostupných rezerv a zvýšeným využívaním rezervy na nepredvídané udalosti;

15.  kompenzuje v plnej miere všetky škrty súvisiace s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) a programu Horizont 2020 na celkovú výšku 1 240 miliónov EUR v záväzkoch na rok 2017 prostredníctvom nových rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú získať vďaka revízii VFR v polovici trvania; trvá na potrebe zabezpečiť účinnú reakciu na nezamestnanosť mládeže v Únii; preto zvyšuje prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) o dodatočnú sumu 1 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, aby bolo možné v nej pokračovať; domnieva sa, že o primeranom dodatočnom financovaní týchto dôležitých programov Únie by sa malo rozhodnúť v rámci revízie VFR v polovici jeho trvania;

16.  očakáva, že Rada bude takisto zastávať tento prístup a že sa v zmierovacom konaní ľahko dosiahne dohoda, čo Únii umožní, aby využila príležitosť a účinne reagovala na výzvy, pred ktorými stojí;

17.  stanovuje celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2017 na 160,7 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 136,8 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

18.  konštatuje, že podokruh 1a je opäť vážne dotknutý čítaním v Rade, pričom 52 % celkových škrtov Rady v záväzkoch sa týka tohto okruhu; pýta sa preto, ako sú politické priority Rady týkajúce sa pracovných miest a rastu zohľadnené v tomto čítaní;

19.  dôrazne nesúhlasí s týmito škrtmi v okruhu, ktorý symbolizuje európsku pridanú hodnotu a prináša väčší rast a viac pracovných miest pre občanov; preto sa rozhodol zrušiť všetky škrty vykonané Radou;

20.  rozhodol sa, s cieľom splniť záväzok prijatý v júni 2015, a to čo najviac minimalizovať rozpočtový vplyv vytvorenia EFSI na program Horizont 2020 a NPE v rámci ročného rozpočtového postupu, plne obnoviť pôvodný profil rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 a NPE do stavu pred EFSI, ktoré boli znížené na financovanie záručného fondu EFSI; zdôrazňuje význam programu Horizont 2020, najväčšieho výskumného a inovačného programu Únie, ktorý premieňa vynikajúce nápady na produkty a služby, čím sa stimuluje rast a pracovné miesta; požaduje zodpovedajúce dodatočné viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1,24 miliardy EUR nad rámec návrhu rozpočtu; očakáva, že v rámci revízie VFR v polovici trvania sa dosiahne celková dohoda v tejto naliehavej veci; upozorňuje, že EFSI by sa mal zlepšiť, aby bol v plnej miere efektívny a účinný, a to tak, že sa zabezpečí dodržiavanie zásady doplnkovosti, zlepší geografická a sektorová vyváženosť a tiež sa zlepší transparentnosť v rozhodovacom procese;

21.  rozhodol sa, v súlade so svojimi trvalými prioritami, ktorými sú zamestnanosť a rast, a po dôkladnom posúdení doterajšej absorpčnej kapacity, navrhnúť niektoré selektívne zvýšenia nad úroveň návrhu rozpočtu pre programy COSME, Progress, Marie Curie, Európska rada pre výskum, Eures a Erasmus+; poznamenáva, že takéto zvýšenia sa môžu financovať v rámci dostupnej rezervy tohto podokruhu;

22.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov nad úroveň návrhu rozpočtu pre podokruh 1a o 45 miliónov EUR (okrem EFSI, pilotných projektov a prípravných akcií);

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

23.  zdôrazňuje, že približne jedna tretina ročného rozpočtu Únie je zameraná na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou a nástrojom Únie na znižovanie rozdielov medzi všetkými regiónmi Únie a že zohráva dôležitú úlohu pri realizácii stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

24.  vyjadruje nesúhlas so škrtmi navrhovanými Radou vo výške 3 milióny EUR v záväzkoch a – čo je dôležitejšie – vo výške 199 miliónov EUR v platbách v rámci podokruhu 1b vrátane riadkov súvisiacich s podporou; vyzýva Radu, aby vysvetlila, ako sú tieto škrty zlučiteľné s jej cieľom poskytnúť „potrebné rozpočtové prostriedky, ktoré umožnia plynulé plnenie nových programov vo štvrtom roku viacročného finančného rámca 2014 – 2020“; pripomína, že už úroveň platieb navrhnutá Komisiou v tomto okruhu je už o 23,5 % nižšia ako v rozpočte na rok 2016; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že akékoľvek ďalšie škrty v platbách nemôžu byť opodstatnené ani akceptované;

25.  požaduje posúdenie vplyvu politík Únie na základe správ o hodnotení vplyvu s cieľom určiť, do akej miery dokázali, okrem iného, znížiť ekonomické rozdiely, rozvinúť konkurencieschopné a diverzifikované regionálne hospodárstva a posilniť udržateľný rast a pracovné miesta;

26.  je znepokojený výraznými oneskoreniami vo vykonávaní cyklu európskych štrukturálnych a investičných fondov, čo bude mať pravdepodobne závažný nepriaznivý vplyv na včasné dosiahnutie výsledkov v praxi, ale tiež by mohlo viesť k opätovnému vytvoreniu nového značného množstva neuhradených faktúr v druhej polovici súčasného VFR; naliehavo vyzýva dotknuté členské štáty, aby urýchlene určili zostávajúce riadiace, platobné a certifikačné orgány a riešili všetky ostatné príčiny omeškania pri vykonávaní programov; berie na vedomie návrhy Komisie na ešte väčšie zjednodušenie v tejto oblasti a domnieva sa, že by sa malo naliehavo vyvinúť všetko úsilie na úrovni členských štátov s cieľom zabezpečiť, aby sa programy realizovali naplno; požaduje teda väčšiu súčinnosť a doplnkovosť medzi politikami verejných investícií v rozpočte členských štátov a v rozpočte Únie, a medzi tými, ktoré sú zamerané na podporu rastu a udržateľnej tvorby pracovných miest, ktoré sú základným kameňom Únie;

27.  berie na vedomie návrh Komisie na vytvorenie programu na podporu štrukturálnych reforiem s finančným krytím vo výške 142 800 000 EUR a zdôrazňuje, že tieto finančné prostriedky by sa mali prideliť so zreteľom na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

28.  ľutuje, že Komisia nenavrhla žiadne viazané rozpočtové prostriedky pre YEI v roku 2017 v dôsledku jej prednostného uskutočňovania v rokoch 2014 – 2015; opäť vyjadruje svoju pevnú podporu pokračovaniu YEI; rozhodol, že ako prvý krok a v súlade s nariadením o Európskom sociálnom fonde(9), ktoré stanovuje možnosť takéhoto pokračovania, zvýši prostriedky YEI o sumu 1 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 500 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch s cieľom zabezpečiť účinnú reakciu na nezamestnanosť mládeže na základe výsledkov hodnotenia vykonávania YEI od Komisie; konštatuje, že v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu by sa v kontexte nadchádzajúcej revízie VFR v polovici trvania mala dosiahnuť celková dohoda o primeranom dodatočnom financovaní YEI na zvyšok tohto programového obdobia; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o urýchlenie vykonávania iniciatívy v praxi, a to v záujme priameho prospechu pre mladých Európanov;

29.  rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu v záväzkoch aj platbách v rámci riadkov, v ktorých Rada vykonala škrty; zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky pre podokruh 1b o 1 500 miliónov EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 500 miliónov EUR nad rámec návrhu rozpočtu pre YEI, a o 4 milióny EUR na záväzky a 2 milióny EUR na platby pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, čím sa prekročí súčasný strop pre záväzky o 1,57 miliardy EUR;

30.  upozorňuje, že podokruh 1b vykazuje v súčasnosti najväčšiu časť nesplatených záväzkov (RAL), ktorá začiatkom septembra 2016 predstavovala 151 119 miliónov EUR, čo vedie k ohrozeniu realizácie nových programov;

31.  zdôrazňuje dôležitý prínos politiky súdržnosti, pokiaľ ide o účinné plnenie rodového rozpočtovania; vyzýva Komisiu, aby podporila opatrenia na vytvorenie vhodných nástrojov na dosiahnutie rodovej rovnosti, ako sú stimulujúce štruktúry využívajúce štrukturálne fondy na presadzovanie rodového rozpočtovania na úrovni členských štátov;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

32.  berie na vedomie, že Rada znížila viazané rozpočtové prostriedky v okruhu 2 o 179,5 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 198 miliónov EUR v rozpočtových riadkoch administratívnej podpory, v rozpočtových riadkoch operačnej technickej pomoci (napríklad Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programu LIFE) a v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa operačných výdavkov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), ktoré sú dôležité pre zachovanie poľnohospodárskej činnosti na obývaných územiach, ako aj v decentralizovaných agentúrach; konštatuje, že najväčšie škrty v platbách znáša oblasť rozvoja vidieka; domnieva sa, že opravný list by mal zostať základom pre akékoľvek spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov EPZF; obnovuje preto úrovne prostriedkov z návrhu rozpočtu;

33.  je presvedčený, že rozpočet Únie sa musí prednostne zameriavať na iniciatívy uľahčujúce skutočnú ekologizáciu hospodárstva;

34.  očakáva predloženie opravného listu k balíku núdzovej podpory, najmä pre mliekarenský sektor a vyjadruje silnú podporu poľnohospodárskemu sektoru v Únii; zvyšuje preto rozpočtové prostriedky o 600 miliónov EUR nad rámec návrhu rozpočtu s cieľom riešiť dosah krízy v mliekarenskom sektore a vplyv ruského embarga na tento sektor;

35.  víta pridelenie rozpočtových prostriedkov na výskum a inovácie súvisiace s poľnohospodárstvom v rámci programu Horizont 2020 s cieľom zabezpečiť dostatočné dodávky bezpečných a vysokokvalitných potravín a ďalších výrobkov z biologických materiálov; zdôrazňuje, že je potrebné uprednostniť projekty, ktoré zahŕňajú primárnych výrobcov;

36.  opakuje, že rozpočtové prostriedky SPP by sa nemali používať na podporu šľachtenia alebo chovu býkov, ktoré sa používajú na býčie zápasy končiace smrťou zvierat; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila potrebné legislatívne zmeny s cieľom vyhovieť tejto požiadavke, ktorá bola uvedená už vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2016;

37.  zdôrazňuje, že vykonávanie novej spoločnej rybárskej politiky zahŕňa zmenu modelu riadenia rybárstva tak pre členské štáty, ako aj pre rybárov, a v tejto súvislosti pripomína ťažkosti, ktoré nastali v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, keď došlo k zníženiu rozpočtových prostriedkov;

38.  vyjadruje však v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že aj v tomto roku program LIFE s celkovým financovaním vo výške 493,7 milióna EUR predstavuje len 0,3 % celkového návrhu rozpočtu, aj keď víta zvýšenie vo výške 30,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v návrhu rozpočtu pre program LIFE;

39.  poukazuje na predchádzajúce problémy spojené s nedostatkom platobných rozpočtových prostriedkov pre program LIFE, ktoré ohrozili a oddialili jeho riadnu realizáciu;

40.  v súlade so svojimi cieľmi stratégie Európa 2020 a s medzinárodnými záväzkami v oblasti boja proti zmene klímy sa rozhodol navrhnúť zvýšenie rozpočtu programu LIFE+ nad úroveň návrhu rozpočtu;

41.  zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 619,8 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 611,3 milióna EUR (okrem pilotných projektov a prípravných akcií), čím ponecháva rezervu vo výške 19,4 milióna EUR v rámci stropu pre záväzky v okruhu 2;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

42.  zdôrazňuje, že pre Európsky parlament je súčasná migračná výzva aj naďalej na poprednom mieste jeho agendy; víta návrh Komisie na ďalšie prostriedky vo výške 1,8 miliardy EUR na riešenie výzvy migrácie v Únii, čo je nad rámec sumy pôvodne naplánovanej na rok 2017; konštatuje, že takáto veľká odchýlka od pôvodného plánovania poukazuje na potrebu úpravy stropov okruhu 3 smerom nahor; zdôrazňuje, že Komisia navrhuje financovať toto zvýšenie najmä prostredníctvom mobilizácie nástroja flexibility (vo výške 530 miliónov EUR, čím by sa úplne vyčerpali finančné prostriedky dostupné na tento rok) a rezervy na nepredvídané udalosti (v sume 1 160 miliónov EUR); vzhľadom na nebývalú úroveň financovania výdavkov súvisiacich s migráciou (v celkovej výške 5,2 miliardy EUR v roku 2017 v okruhoch 3 a 4 a na mobilizáciu Európskeho rozvojového fondu) a na predložené návrhy na uplatnenie flexibility nepožaduje ďalšie zvýšenie prostriedkov na politiky súvisiace s migráciou; zároveň bude proti akýmkoľvek pokusom o zníženie financovania činností Únie v tejto oblasti;

43.  opakuje, že rozpočtová flexibilita má svoje obmedzenia a môže byť len krátkodobým riešením; je pevne presvedčený, že prezieravou a odvážnou odpoveďou na tieto dlhodobé utečenecké a migračné výzvy, ktoré sa týkajú celého kontinentu a nevykazujú žiadne známky zmierňovania, bude zvýšenie stropu okruhu 3; domnieva sa, že všetky nedávne rozpočtové rozhodnutia na zabezpečenie nových rozpočtových prostriedkov v tejto oblasti v skutočnosti poukázali na potrebu revízie tohto stropu;

44.  víta v súvislosti so súčasnými výzvami týkajúcimi sa bezpečnosti a migrácie zvýšenie finančných prostriedkov určených pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) (1,6 mld. EUR) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) (0,7 mld. EUR); domnieva sa, že zvýšenie prostriedkov pre AMIF spôsobuje, že je potrebnejšie zabezpečiť spravodlivé a transparentné rozdeľovanie ročných finančných prostriedkov medzi jednotlivé programy a ciele fondu a lepší prehľad o tom, ako sa tieto finančné prostriedky použijú;

45.  konštatuje, že nový nástroj núdzovej podpory v rámci Únie bol prijatý 15. marca 2016 s orientačným krytím vo výške 700 miliónov EUR počas troch rokov (2016 – 2018) a v praxi už viedol k okamžitým výsledkom v podobe opatrení núdzovej podpory v reakcii na humanitárne potreby veľkého počtu utečencov a migrantov prichádzajúcich do členských štátov; opakuje však svoju pozíciu, že v budúcnosti by sa malo uvažovať o udržateľnejšom právnom a rozpočtovom rámci s cieľom umožniť mobilizáciu humanitárnej pomoci v rámci Únie; trvá na tom, aby sa viedol pravidelný dialóg s Komisiou o súčasnom a budúcom fungovaní a financovaní tohto nástroja, a to na základe úplnej transparentnosti informácií a správ o posúdení vplyvu;

46.  vzhľadom na zvýšenie úrovne ohrozenia vo viacerých členských štátoch a súčasné výzvy riadenia migrácie a boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, ako aj na potrebu koordinovanej európskej odozvy žiada o financovanie ďalších zamestnancov Europolu na zriadenie nonstop bunky na boj proti terorizmu (fungujúcej 24 hodín 7 dní v týždni), ktorá bude príslušným orgánom členských štátov poskytovať spravodajské informácie; domnieva sa, že takéto zvýšenie by tiež zlepšilo boj proti obchodovaniu s ľuďmi (s osobitným zameraním na maloleté osoby bez sprievodu), boj proti počítačovej kriminalite (nových zamestnancov EC3) a posilnilo ľudské zdroje v talianskych a gréckych vstupných centrách (hotspotoch); pripomína, že Europol má v súčasnosti k dispozícii len troch zamestnancov na nasadenie v ôsmich stálych a dodatočných dočasných vstupných centrách len v Taliansku; domnieva sa, že tento počet je príliš nízky na to, aby bol Europol schopný plniť si svoje úlohy v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, terorizmu a ďalšej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti;

47.  víta vytvorenie nového rozpočtového riadku na poskytnutie financovania obetiam terorizmu; podporuje sprístupnenie zdrojov na riešenie širokej škály potrieb obetí vrátane fyzického ošetrenia, psychologických a sociálnych služieb a finančnej podpory; domnieva sa, že pri navrhovaní opatrení na riešenie teroristických hrozieb sa príliš často zabúda na potreby nevinných obetí terorizmu, alebo sa tieto potreby považujú za vedľajšie;

48.  odsudzuje škrty Rady v celkovej výške 24,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v prípade mnohých programov v oblasti kultúry, médií, občianstva, základných práv a verejného zdravia; považuje zníženie prostriedkov na kultúrne programy s cieľom uvoľniť finančné prostriedky na riešenie aktuálnych výziev utečeneckej a migračnej krízy za negatívy signál Rady; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé tieto škrty boli zrejme vykonané svojvoľne, pričom sa ignorovali vynikajúce miery plnenia; zastáva názor, že aj malé škrty ohrozujú dosiahnutie výsledkov programu a plynulé vykonávanie opatrení Únie; preto obnovuje všetky riadky na úroveň uvedenú v návrhu rozpočtu;

49.  trvá na tom, že je potrebné posilniť financovanie niekoľkých opatrení v rámci programov Kreatívna Európa a Európa pre občanov, ktoré sú už dlho nedostatočne financované; je pevne presvedčený, tieto programy sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o zvyšovanie príspevku kultúrneho a kreatívneho priemyslu k vytváraniu pracovných miest a rastu a podporu aktívnej účasti občanov na tvorbe a vykonávaní politiky Únie; nerozumie, ako môže Rada odôvodniť zníženie finančných prostriedkov pre MSP v kultúrnych a kreatívnych sektoroch, keď Záručný mechanizmus pre kultúrne a kreatívne sektory, ktorého financovanie už bolo odložené, sa zaviedol len v júni 2016 a predstavuje vynikajúcu ukážku inovačného riešenia situácie výrazného zlyhania trhu prostredníctvom budovania kapacít a poskytovania ochrany pred úverovým rizikom pre finančných sprostredkovateľov poskytujúcich pôžičky v kultúrnych a kreatívnych sektoroch;

50.  zdôrazňuje, že programy Únie v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a občianstva predstavujú jasnú európsku pridanú hodnotu, prínosy a synergie s politikami v oblasti integrácie migrantov a utečencov; vyzýva preto inštitúcie Únie, aby reagovali primeranými zvýšeniami finančných prostriedkov na priamo riadené programy, ako je napríklad Kreatívna Európa, ako aj na príslušné rozpočtové riadky v oblasti štrukturálnych a investičných fondov;

51.  konštatuje, že je potrebné zabezpečiť nevyhnutné rozpočtové záruky pre prípravné činnosti na realizáciu roka 2018 ako Európskeho roka kultúrneho dedičstva;

52.  pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je základným kameňom solidarity Únie; zdôrazňuje, že úloha Únie spočíva v tom, že umožňuje podporu, koordináciu alebo dopĺňanie opatrení členských štátov v oblasti prevencie katastrof a pripravenosti a reakcie na ne; berie na vedomie mierne zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na tento program;

53.  víta vytvorenie rozpočtového riadku pre pátrací a záchranný fond EÚ, ktorého účelom je financovať pátracie a záchranné činnosti vykonávané členskými štátmi a koordinované na úrovni Únie, a to najmä v oblasti Stredozemia; zastáva názor, že vytvorenie osobitného fondu na tento účel je vhodnejším riešením než neustále zvyšovanie rozpočtu agentúry Frontex alebo novovytvorenej európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

54.  víta vytvorenie rozpočtového riadku na podporu Európskej iniciatívy občanov (ECI), čo je nový nástroj zameraný na zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu Únie a prehĺbenie európskej demokracie; domnieva sa, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov navrhovaná v návrhu rozpočtu je príliš nízka; rozhodol sa zvýšiť prostriedky v tomto rozpočtovom riadku;

55.  víta zvýšenie finančných prostriedkov určených na komunikáciu zastupiteľstiev Komisie, občianske dialógy a akcie pod hlavičkou „partnerstva“, pričom výška viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2017 predstavuje 17,036 milióna EUR a platobných rozpočtových prostriedkov 14,6 milióna EUR, keďže sú určené na iniciatívy zamerané na nadviazanie užšieho kontaktu s európskymi občanmi, získanie ich dôvery a zvýšenie ich znalostí o politikách a činnostiach Únie;

56.  zdôrazňuje potrebu poskytnúť spoločnému sekretariátu registra transparentnosti dostatočné a primerané administratívne a finančné prostriedky na plnenie jeho úloh v nadväznosti na prijatie novej medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti;

57.  konštatuje, že v jeho čítaní (bez pilotných projektov a prípravných akcií) presahuje strop okruhu 3 sumu viazaných rozpočtových prostriedkov o 71,28 milióna EUR, pričom zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov predstavuje 1 857,7 milióna EUR; vzhľadom na to, že už na úrovni návrhu rozpočtu nebola ponechaná žiadna rezerva, navrhuje financovať tieto zvýšenia v rámci stropu a zároveň mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti pre niekoľko základných výdavkových položiek súvisiacich s migráciou;

Okruh 4 – Globálna Európa

58.  konštatuje, že vzhľadom na výzvy súčasnej utečeneckej a migračnej krízy si vonkajšia činnosť Únie vyžaduje neustále sa zvyšujúce finančné prostriedky, ktoré vo veľkej miere presahujú terajší rozsah okruhu 4; dôrazne preto pochybuje o tom, že stropy okruhu 4 postačujú na zabezpečenie primeraného financovania zameraného na vonkajší rozmer migračnej a utečeneckej krízy; ľutuje, že na financovanie nových iniciatív, ako je napríklad nástroj pre utečencov v Turecku, sa Komisia rozhodla pre zníženie prostriedkov vo svojom návrhu rozpočtu na iné programy, ako sú nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroj na podporu stability a mieru (IcSP); zdôrazňuje, že by to nemalo byť na úkor politík v ďalších oblastiach; preto sa rozhodol vo veľkej miere zmierniť presun dôležitých finančných zdrojov z dvoch nástrojov, ktoré okrem iného riešia základné príčiny migračných tokov; pripomína, že hlavným cieľom rozvojovej politiky Únie musí ostať znižovanie chudoby; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočtové prostriedky na humanitárnu pomoc a na časť nástroja európskeho susedstva (ENI) určenú pre Stredozemie sú nižšie ako tie, ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2016, a to napriek ich zjavnému významu pri zvládaní veľkého počtu vonkajších výziev; odsudzuje neodôvodnené škrty prijaté Radou;

59.  rozhodol sa preto zrušiť všetky škrty Rady v okruhu 4; rozhodol sa tiež obnoviť úroveň prostriedkov z roku 2016 v rozpočtových riadkoch časti nástroja európskeho susedstva určenej pre Stredozemie a humanitárnej pomoci; okrem toho sa rozhodol zmierniť škrty vykonané Komisiou v rámci DCI a nástroja na podporu stability a mieru; považuje za nevyhnutné zachovať kľúčovú úlohu a úroveň finančnej podpory Únie pri podpore mierového procesu na Blízkom východe, palestínskej samosprávy a UNRWA, ako aj v riadkoch Východného partnerstva v rámci nástroja európskeho susedstva; vyzdvihuje význam európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

60.  rozhodol sa zvýšiť makrofinančnú pomoc, ktorá bola v porovnaní s rokom 2016 výrazne znížená; domnieva sa, že aby sa mohlo vyhovieť všetkým budúcim žiadostiam o úvery, potrebná bude vyššia než navrhnutá úroveň financovania;

61.  plne podporuje nástroj pre utečencov v Turecku a navrhuje prednostne prideliť v roku 2016 časť príspevku z rozpočtu Únie plánovaného na rok 2017, a to s ohľadom na jeho dobré výsledky pri vykonávaní a veľké rezervy, ktoré sú ešte k dispozícii v rozpočte na rok 2016; požaduje preto posilnenie nástroja IPA II o 400 miliónov EUR prostredníctvom opravného rozpočtu na rok 2016 a zodpovedajúcu mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti; vkladá túto sumu do rezervy v rozpočte na rok 2017, kým sa nedosiahne komplexná dohoda o alternatívnom financovaní nástroja pre utečencov v Turecku, ktorá by zmiernila bezprecedentný tlak na ostatné nástroje na financovanie vonkajšej činnosti;

62.  so znepokojením konštatuje, že trustové fondy EÚ, ako aj nástroj pre utečencov v Turecku sú napriek svojej aktuálnosti a značnej veľkosti v rozpočte Únie takmer neviditeľné; žiada o ich zahrnutie do rozpočtu spôsobom, ktorý by bol transparentnejší a väčšmi rešpektoval jednotnosť rozpočtu Únie a právomoci rozpočtového orgánu, a vytvára na tento účel nové rozpočtové riadky; vyzýva tiež Komisiu, aby poskytla dôkazy o tom, že využívanie finančných nástrojov v rámci trustových fondov nevedie k odkláňaniu rozpočtových prostriedkov od cieľov ich pôvodných právnych základov; konštatuje, že plnenie cieľa pákového efektu vnútroštátnych príspevkov nad rámec rozpočtu Únie doteraz vo veľkej miere zlyhalo; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že s budúcimi výzvami na príspevok z rozpočtu Únie do trustových fondov bude Európsky parlament súhlasiť len vtedy, keď bude poskytnutá porovnateľná suma príspevkov členských štátov; vyzýva preto členské štáty, aby čo najskôr splnili svoje záväzky;

63.  poznamenáva, že garančný fond pre vonkajšiu činnosť, z ktorého sa kryjú nesplácané úvery a úverové záruky udelené tretím krajinám, ktoré nie sú členmi Únie, alebo na projekty v nich, potrebuje, podľa správy Komisie o zárukách krytých zo všeobecného rozpočtu (COM(2016)0576), dodatočné finančné prostriedky na to, aby sa dosiahla cieľová suma, čo viedlo k vloženiu sumy 228,04 milióna EUR do návrhu rozpočtu; je znepokojený tým, že tieto požiadavky vytvárajú ďalší tlak na už tak napäté stropy v okruhu 4;

64.  víta rozpočtové návrhy Komisie v súvislosti s novým rámcom partnerstva v oblasti migrácie a plánom pre vonkajšie investície; vyjadruje však znepokojenie v súvislosti s vytvorením možných nových „satelitov“ mimo rozpočtu Únie; opakuje potrebu zachovať plnú parlamentnú kontrolu nad rozpočtom Únie; dôrazne trvá na dodržiavaní zásady jednotnosti rozpočtu; je presvedčený, že nová priorita by sa nemala financovať na úkor existujúcich projektov Únie; domnieva sa, že táto dodatočná flexibilita by sa mala mobilizovať s cieľom poskytnúť ambiciózny rámec na podporu investícií v Afrike a krajinách európskeho susedstva so zodpovedajúcimi novými prostriedkami;

65.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozpočtový riadok pre osobitných zástupcov EÚ rozpočtovo neutrálnym spôsobom presunul z rozpočtu SZBP do administratívneho rozpočtu ESVČ v záujme ďalšej konsolidácie diplomatickej činnosti Únie;

66.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov pre okruh 4 nad úroveň návrhu rozpočtu o 499,67 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 493,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (s výnimkou pilotných projektov a prípravných akcií a presunu osobitných zástupcov EÚ do rozpočtu ESVČ);

67.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu cyperských Turkov (+ 3 milióny EUR) s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma komunitami;

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

68.  domnieva sa, že škrty Rady sú neodôvodnené a škodlivé, a obnovuje návrh rozpočtu vo všetkých administratívnych výdavkoch Komisie, a to aj výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4;

69.  rozhodol sa, vzhľadom na nedávne odhalenia a s cieľom znovu získať dôveru občanov Únie a obnoviť dôveryhodnosť inštitúcií Únie, ponechať 20 % rozpočtových prostriedkov na dočasné príspevky pre bývalých členov v rezerve, kým Komisia nepresadí prísnejší Kódex správania členov Komisie na zabránenie konfliktu záujmov a javu tzv. otáčavých dverí;

70.  domnieva sa, že medziinštitucionálna administratívna spolupráca môže priniesť efektívnosť, keďže know-how, kapacity a zdroje vyvinuté pre jednu inštitúciu sa môžu sprístupniť ostatným; preto požaduje zriadenie systému, ktorý obmedzí administratívnu záťaž na potrebné minimum, zabezpečí primeranú kvalitu služieb, poskytne hlavnej zodpovednej inštitúcii potrebné rozpočtové prostriedky a bude stimulovať spoluprácu ostatných inštitúcií obmedzením ich podielu na okrajové náklady spôsobené spoluprácou a zosúladením rozhodnutí riadneho finančného hospodárenia na úrovni inštitúcií s celkovým riadnym finančným hospodárením v rámci rozpočtu;

Agentúry

71.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; konštatuje, že Komisia už značne zredukovala počiatočné požiadavky väčšiny agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými boli poverené;

72.  víta zvýšenie rozpočtu efektívnych agentúr pôsobiacich v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä tých, ktoré sú zapojené do riešenia otázok migrácie a bezpečnosti; zdôrazňuje, že tieto agentúry musia mať dostatočné zdroje (vrátane investícií do nových technológií) a personál, keď sa ich mandáty rozširujú;

73.  domnieva sa, že v kontexte súčasných bezpečnostných výziev a so zreteľom na potrebu koordinovanej európskej reakcie nie sú niektoré tieto zvýšenia dostatočné, a rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Európsky policajný úrad (Europol), Európsku jednotku pre justičnú spoluprácu, Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (EU-LISA) a Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA);

74.  zdôrazňuje konkrétne potrebu dostatočných ľudských a materiálnych zdrojov pre novozaložené Európske centrum pre boj proti terorizmu, EC3 a IRU, a to aj so zreteľom na spojené operačné plánovanie a posudzovanie hrozieb s cieľom posilniť koordinovaný prístup medzi členskými štátmi v boji proti organizovanému zločinu, počítačovej kriminalite a internetovej kriminalite, terorizmu a iným závažným trestným činom; požaduje dodatočné finančné prostriedky pre spoločné vyšetrovacie tímy;

75.  pripomína plánované zlepšenie a interoperabilitu rôznych informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí ohlásené Komisiou v jej oznámení zo 6. apríla 2016 o budúcom rámci silnejších a inteligentnejších informačných systémov pre riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť; naliehavo žiada, aby sa počítalo s tým, že budú potrebné primerané zdroje na rýchle a účinné zavedenie týchto technických riešení;

76.  víta začlenenie zodpovedajúcich zdrojov do rozpočtu na rok 2017 na podporu dlhodobej transformácie agentúry Frontex na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž a transformáciu EASO na plnohodnotnú agentúru pre azyl; zdôrazňuje, že zatiaľ čo zdroje pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž sa zdajú nateraz primerané, budúce potreby agentúry v oblasti operačných prostriedkov a personálu sa budú musieť pozorne monitorovať, aby agentúra nezaostávala za realitou;

77.  vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v južnom susedstve Európy, ako aj na zvýšený počet žiadateľov o azyl a najmä úmysel rozšíriť mandát Európskeho podporného úradu pre azyl nad rámec návrhu Komisie sa tiež rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky úradu na rok 2016;

78.  opakuje svoj nesúhlas s prístupom Komisie a Rady v oblasti zamestnancov agentúr, a mení teda značný počet plánov pracovných miest; opäť zdôrazňuje, že každá agentúra by mala zrušiť 5 % pracovných miest počas piatich rokov, ako bolo dohodnuté v MID, ale že pre nové pracovné miesta, ktoré sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na nový politický vývoj a nové právne predpisy od roku 2013, musia byť k dispozícii dodatočné zdroje a treba s nimi počítať mimo cieľa zníženia počtu pracovných miest uvedeného v MID; preto opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s koncepciou fondu pracovných miest určených na presun medzi agentúrami, ale opätovne potvrdzuje svoju otvorenosť týkajúcu sa uvoľnenia pracovných miest prostredníctvom zvýšenia efektívnosti medzi agentúrami vďaka intenzívnejšej administratívnej spolupráci, alebo vo vhodných prípadoch dokonca vďaka zlúčeniam, a prostredníctvom využívania určitých funkcií buď spoločne s Komisiou, alebo s inou agentúrou;

79.  zdôrazňuje, že značné prevádzkové a personálne úspory by bolo možné dosiahnuť, keby agentúry pôsobiace z viac ako jedného miesta (ENISA, EU-LISA, ERA) mali už iba jedno sídlo; zastáva názor, že aktuálne prevádzkové potreby týchto agentúr umožňujú vykonanie takejto zmeny; zdôrazňuje, že odsťahovanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z Londýna a jeho zlúčenie s aspoň jedným z dvoch ďalších orgánov dohľadu by mohlo viesť k značným úsporám na nákladoch v prípade oboch agentúr; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti predložila návrh;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

80.  po uskutočnení dôkladnej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií, pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré prebiehajú, s vylúčením iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, ako aj s plným ohľadom na hodnotenie vykonateľnosti projektov uskutočnené Komisiou, sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu pilotných projektov a prípravných akcií, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy a stropy na pilotné projekty a prípravné akcie;

Osobitné nástroje

81.  pripomína význam rezervy na núdzovú pomoc (EAR) pri zabezpečovaní rýchlej reakcie na špecifické požiadavky pomoci pre tretie krajiny v prípade nepredvídaných udalostí a pripomína svoju predchádzajúcu výzvu na výrazné zvýšenie finančného krytia na túto rezervu v rámci revízie VFR; konštatuje, že jej veľmi rýchle vyčerpanie v roku 2016, pričom sa pravdepodobne využijú všetky možnosti prenosov, naznačuje, že tento osobitný nástroj sa ukáže ako nedostatočný na pokrytie všetkých dodatočných potrieb v roku 2017; zvyšuje preto rozpočtové prostriedky, aby sa dosiahla ročná pridelená suma vo výške 1 miliardy EUR, kým sa v rámci revízie VFR v polovici trvania neprijme rozhodnutie o ročnom príspevku pre EAR;

82.  obnovuje návrh rozpočtu na rezervy pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a Fond solidarity Európskej únie s cieľom uľahčiť mobilizáciu týchto osobitných nástrojov;

Platby

83.  vyjadruje znepokojenie nad značným znížením platobných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu v porovnaní s rozpočtom na rok 2016; konštatuje, že to svedčí o oneskoreniach vo vykonávaní, ktoré sú nielenže znepokojujúce z hľadiska realizácie politík Únie, ale môžu viesť aj k riziku opätovného nahromadenia veľkého množstva neuhradených faktúr na konci súčasného programového obdobia; domnieva sa, že táto vec by sa mala riešiť v rámci revízie VFR; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad škrtmi Rady v platobných rozpočtových prostriedkoch, a to aj napriek značným rezervám, ktoré sú k dispozícii pod úrovňou stropov;

84.  zdôrazňuje, že na žiadosť Európskeho parlamentu bol schválený platobný plán s cieľom znížiť do konca roka 2016 objem nahromadených žiadostí o úhradu platby týkajúcich sa politiky súdržnosti za obdobie 2007 – 2013 na „normálnu“ úroveň 2 miliárd EUR; upozorňuje, že na konci roka 2015 bol v oblasti politiky súdržnosti konštatovaný objem neuhradených platieb za obdobie 2007 – 2013 vo výške minimálne 8,2 miliardy EUR a že podľa odhadov by tento objem mal do konca roka 2016 klesnúť pod 2 miliardy EUR; domnieva sa, že všetky tri inštitúcie by mali vypracovať a schváliť záväzný spoločný platobný plán na obdobie 2016 – 2020; trvá na tom, že takýto nový platobný plán by mal vychádzať z riadneho finančného hospodárenia a zabezpečiť jednoznačnú stratégiu plnenia všetkých platobných potrieb vo všetkých okruhoch do konca trvania súčasného VFR, a zabrániť vzniku skrytých oneskorených platieb z dôvodu umelého spomalenia vykonávania niektorých viacročných programov a iných zmierňujúcich opatrení, ako je zníženie výšky predbežného financovania;

85.  rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu v platbách vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, a posilňuje platobné rozpočtové prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých sa zmenili viazané rozpočtové prostriedky;

Zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti

86.  pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 3. júla 2013 o integrovanom rámci vnútornej kontroly(10) súhlasil s názorom Dvora audítorov, že nemá zmysel snažiť sa merať výkonnosť bez toho, aby sa rozpočet pripravil na základe výkonnostných ukazovateľov(11), a žiada vypracovať taký model verejného rozpočtu založený na výkonnosti, v ktorom bude každý rozpočtový riadok sprevádzaný cieľmi a výsledkami merateľnými pomocou výkonnostných ukazovateľov;

87.  víta programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k návrhu rozpočtu, keďže čiastočne reagujú na žiadosť Európskeho parlamentu týkajúcu sa cieľov, výsledkov a ukazovateľov; konštatuje, že takéto vyhlásenia dopĺňajú bežnú metódu zostavovania rozpočtu na základe činností tak, že uvádzajú niekoľko údajov o výkonnosti;

88.  trvá na tom, že s cieľom zjednodušiť vnútorné nástroje riadenia Komisie by sa generálni riaditelia mali pridržiavať politických cieľov a ukazovateľov uvedených v programových vyhláseniach o operačných výdavkoch, keď prijímajú svoje plány riadenia a výročné správy o činnosti, a že Komisia by mala na tomto základe vypracovať návrh svojej hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ;

Ďalšie oddiely

Oddiel I – Európsky parlament

89.  zachováva nezmenenú celkovú úroveň svojho rozpočtu na rok 2017 tak, ako bola prijatá v pléne 14. apríla 2016, vo výške 1 900 873 000 EUR; zahŕňa rozpočtovo neutrálne technické úpravy s cieľom odzrkadliť v rozpočte svoje nedávne rozhodnutia a uvoľňuje rezervu v rozpočtovom riadku pre prepravu poslancov, osôb a tovaru;

90.  schvaľuje zmeny v svojom pláne pracovných miest a v príslušných rozpočtových prostriedkoch s cieľom reagovať na dodatočné potreby politických skupín; tieto zvýšenia v plnej miere kompenzuje znížením rozpočtových prostriedkov v rezerve na nepredvídané výdavky a v rozpočtovom riadku pre zariadenie priestorov;

91.  pripomína svoje politické rozhodnutie o vyňatí politických skupín z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, ako bolo zdôraznené v jeho uzneseniach o rozpočtoch na roky 2014(12), 2015(13) a 2016(14);

92.  znižuje počet pracovných miest v pláne pracovných miest svojho generálneho sekretariátu(15) na rok 2017 o 60 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016; pripomína, že vplyv tohto opatrenia na rozpočet už bol zohľadnený v odhadoch;

93.  ďalej znižuje počet pracovných miest v svojom pláne pracovných miest o 20 pracovných miest s cieľom zohľadniť skončenie presunu pracovných miest stanovené v dohode o spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov; zdôrazňuje, že keďže tieto pracovné miesta neboli zahrnuté do rozpočtu, nie je potrebné na strane Európskeho parlamentu znížiť žiadne rozpočtové prostriedky;

94.  nabáda generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, aby spolupracovali na možnom ďalšom využívaní funkcií a služieb back-office medzi týmito troma inštitúciami; vyzýva generálnych tajomníkov, aby tiež vypracovali štúdiu o tom, či sú možné synergie funkcií a služieb back-office aj medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou;

95.  ponecháva vo svojom pláne pracovných miest na rok 2017 aj 35 nových pracovných miest, ako sa požaduje v návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016 na posilnenie bezpečnosti inštitúcií; tieto pracovné miesta vyníma z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, pretože sa týkajú nových činností Európskeho parlamentu;

96.  opätovne zdôrazňuje, že realizácia cieľa zníženia počtu zamestnancov by nemala ohrozovať riadne fungovanie inštitúcie a vykonávanie kľúčových právomocí Európskeho parlamentu, ani meniť jeho prvotriednu kvalitu legislatívnej činnosti alebo kvalitu pracovných podmienok poslancov a zamestnancov;

97.  konštatuje, vzhľadom na viaceré problémy v tohtoročnom internom rozpočtovom postupe, že je nevyhnutná celková revízia kapitoly 9 a relevantných častí ďalších kapitol rokovacieho poriadku, aby sa dosiahlo to, čo Európsky parlament požadoval vo svojom uznesení zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017, t. j. že „všetky relevantné informácie by sa mali predkladať členom Predsedníctva a Výboru pre rozpočet v každom štádiu postupu včas a zrozumiteľným spôsobom a s potrebnou mierou podrobnosti a členenia s cieľom umožniť Predsedníctvu, Výboru pre rozpočet a politickým skupinám viesť riadne rokovania a pri rozhodnutiach vychádzať z komplexného obrazu o stave a potrebách rozpočtu Európskeho parlamentu“;

98.  požaduje, v súlade s odsekom 15 svojho vyššie uvedeného uznesenia zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017, aby sa prvýkrát počas rozpočtového postupu na rozpočtový rok 2018 použila metóda stanovovania rozpočtu Európskeho parlamentu na základe aktuálnych potrieb a nie na základe systému koeficientov;

99.  pripomína, že administratíva sa zaviazala predložiť strednodobé a dlhodobé rozpočtové plánovanie vrátane jasného rozlíšenia medzi investíciami a prevádzkoými výdavkami týkajúcimi sa fungovania inštitúcie, k čomu patria aj záväzné štatutárne povinnosti; očakáva preto, že predbežný návrh odhadu rozpočtu na rok 2018 bude predložený v rovnakom formáte;

100.  pripomína správu spravodajcov Foxa a Häfnera z roku 2013(16), v ktorej sa náklady na geografické rozmiestnenie Európskeho parlamentu odhadujú na 156 až 204 miliónov EUR a predstavujú 10 % rozpočtu Európskeho parlamentu; poznamenáva, že 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Európskeho parlamentu je priamo podmienených jeho geografickým rozmiestnením; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni medzi 11 000 a 19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje negatívne vnímanie tohto rozmiestnenia verejnosťou a vyzýva preto na prijatie plánu na zriadenie jedného sídla a zníženie prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch;

101.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že napriek mnohým výzvam Výboru pre rozpočet nie je na kvalifikované rozhodovanie výborov k dispozícii strednodobá ani dlhodobá stratégia Európskeho parlamentu v oblasti budov;

Oddiel IV – Súdny dvor

102.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada zvýšila štandardnú zrážku z 2,5 % na 3,8 %, čo predstavuje zníženie o 3,4 milióna EUR a je v rozpore s mimoriadne vysokou mierou obsadenia pracovných miest Súdneho dvora (98 % na konci roka 2015); preto znovu upravuje štandardnú zrážku na úroveň uvedenú v návrhu rozpočtu, čo Súdnemu dvoru umožní plniť jeho úlohy vzhľadom na pretrvávajúci nárast súdnych prípadov;

103.  rozhodol sa tiež obnoviť návrh rozčpotu v prípade ďalších šiestich rozpočtových položiek v hlavách I a II rozpočtu Súdneho dvora, v ktorých Rada vykonala škrty, ktoré by mali osobitne silný vplyv na priority Súdneho dvora v jazykovej a bezpečnostnej oblasti;

104.  vyjadruje nespokojnosť s jednostranným vyhlásením Rady a so súvisiacim dodatkom o znížení počtu zamestnancov o 5 %, ktoré sú uvedené v pozícii Rady k návrhu rozpočtu na rok 2017 a podľa ktorých musí Súdny dvor ešte zredukovať svoj plán pracovných miest o 19 pracovných miest; zdôrazňuje, že týchto 19 pracovných miest zodpovedá dvanástim a siedmim pracovným miestam, ktoré Európsky parlament a Rada riadne pridelili v rámci rozpočtových postupov na roky 2015 a 2016 v záujme riešenia dodatočných potrieb, a trvá preto na tom, že týchto 19 pracovných miest by nemalo byť vrátených, keďže Súdny dvor už riadne splnil požiadavku zníženia počtu zamestnancov o 5 % zrušením 98 pracovných miest v období 2013 – 2017; 

Oddiel V – Dvor audítorov

105.  obnovuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 2,6 % s cieľom umožniť Dvoru audítorov plniť svoje potreby súvisiace s plánom pracovných miest;

106.  obnovuje prostriedky v piatich ďalších rozpočtových položkách, v ktorých Rada vykonala škrty, aby tak Dvor audítorov mohol plniť svoj pracovný program a predkladať plánované audítorské správy;

107.  čiastočne obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o tri rozpočtové položky, a to v súlade s návrhmi na úspory, ktoré sformuloval samotný Dvor audítorov;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

108.  obnovuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 4,5 % s cieľom umožniť Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru uspokojovať svoje potreby a vyrovnať sa s neustálym znižovaním stavu zamestnancov v súvislosti s dohodou o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov z februára 2014;

109.  obnovuje 12 pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky zoškrtané Komisiou v návrhu rozpočtu v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci, aby sa tak zohľadnil skutočný počet pracovných miest presunutých z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru do Európskeho parlamentu;

110.  ďalej sa rozhodol upraviť položku týkajúcu sa doplnkových služieb pre prekladateľské služby na úroveň odhadovanú samotnou inštitúciou, a tým čiastočne kompenzovať presun 36 pracovných miest z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru do Európskeho parlamentu v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci;

Oddiel VII – Výbor regiónov

111.  obnovuje osem pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky znížené Komisiou v návrhu rozpočtu v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci, aby sa tak zohľadnil skutočný počet pracovných miest presunutých z Výboru regiónov do Európskeho parlamentu;

112.  okrem toho obnovuje rozpočtové prostriedky znížené Komisiou v jej návrhu rozpočtu, ktoré sa týkajú kancelárskych výdavkov a príspevkov na IT pre členov Výboru regiónov, na úroveň odhadovanú Výborom regiónov s cieľom zabezpečiť dostatočné financovanie kancelárskych výdavkov a príspevkov na IT pre členov Výboru regiónov;

113.  vyjadruje poľutovanie nad škrtmi v rozpočtovej položke „Zariadenie priestorov“, ktoré Komisia vykonala vo svojom návrhu rozpočtu, a rozhodol sa obnoviť prostriedky v tejto položke na úroveň odhadovanú samotným Výborom regiónov s cieľom reagovať na zvýšené bezpečnostné potreby, udržiavať budovy v dobrom stave a v súlade s právnymi záväzkami a zlepšiť energetickú účinnosť;

114.  napokon obnovuje rozpočtové prostriedky súvisiace s komunikačnými činnosťami politických skupín, ktoré znížila Komisia v návrhu rozpočtu, a to s cieľom zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na komunikačné činnosti politických skupín Výboru regiónov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

115.  konštatuje, že Rada znížila prostriedky v návrhu rozpočtu pre ombudsmana o 195 000 EUR; zdôrazňuje, že toto zníženie by predstavovalo neprimeranú záťaž pre veľmi obmedzený rozpočet ombudsmana a malo by podstatný vplyv na schopnosť tejto inštitúcie účinne slúžiť európskym občanom; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť ombudsmanovi plniť svoj mandát a záväzky;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

116.  s poľutovaním konštatuje, že Rada znížila prostriedky v návrhu rozpočtu pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 395 000 EUR; poukazuje na to, že táto skutočnosť je v ostrom rozpore s dodatočnou úlohou, ktorú tejto inštitúcii zverili Európsky parlament a Rada, a ohrozila by schopnosť tejto inštitúcie účinne slúžiť európskym inštitúciám; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov plniť svoje povinnosti a záväzky;

Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť

117.  obnovuje prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

118.  rozhodol sa tiež vytvoriť rozpočtovú položku „Kapacita strategickej komunikácie“ v súlade so závermi Európskej rady z marca 2015 a vybaviť ESVČ primeraným počtom zamestnancov a nástrojov v záujme riešenia problému dezinformácií pochádzajúcich z tretích štátov a od neštátnych aktérov;

119.  víta písomné záväzky vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s cieľom riešiť existujúce nerovnováhy v personálnom obsadení ESVČ, pokiaľ ide o podiel diplomatov z členských štátov a stálych zamestnancov Únie na určitých pozíciách, a predložiť v priebehu roka 2017 preskúmanie politiky ESVČ v oblasti ľudských zdrojov; vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby najneskôr do jari 2017, t. j. pred začiatkom ďalšieho rozpočtového postupu, informovala Európsky parlament o podniknutých krokoch;

o
o   o

120.  je presvedčený, že rozpočet Únie môže prispieť k účinnému riešeniu nielen následkov, ale aj základných príčin kríz, ktorým Únia v súčasnosti čelí; zastáva však názor, že neočakávané udalosti, ktoré majú celoúnijný rozmer, by sa mali riešiť prostredníctvom spájania úsilia a poskytovania dodatočných prostriedkov na úrovni Únie, a nie spochybňovaním minulých záväzkov ani návratom k mylnej predstave čisto vnútroštátnych riešení; zdôrazňuje preto, že ustanovenia o flexibilite slúžia na to, aby umožnili takúto spoločnú a rýchlu reakciu, a mali by sa využívať v plnej miere s cieľom vykompenzovať prísne obmedzenia stropov VFR;

121.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2016)0080.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0132.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0309.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).
(10) Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 100.
(11) Príspevok Kersti Kaljulaidovej na vypočutí o integrovanom rámci vnútornej kontroly, ktoré 22. apríla 2013 zorganizoval výbor CONT.
(12) Prijaté texty, P7_TA(2013)0437.
(13) Prijaté texty, P8_TA(2014)0036.
(14) Prijaté texty, P8_TA(2015)0376.
(15) Keďže bolo prijaté politické rozhodnutie o vyňatí politických skupín z tohto výpočtu, toto zníženie sa uplatňuje na časť plánu pracovných miest týkajúcu sa generálneho sekretariátu.
(16) Prijaté texty, P7_TA(2013)0498.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia