Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2931(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1173/2016

Predložena besedila :

B8-1173/2016

Razprave :

PV 25/10/2016 - 12
CRE 25/10/2016 - 12

Glasovanja :

PV 26/10/2016 - 6.3
CRE 26/10/2016 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0412

Sprejeta besedila
PDF 342kWORD 53k
Sreda, 26. oktober 2016 - Strasbourg
Vmesna revizija večletnega finančnega okvira
P8_TA(2016)0412B8-1173/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 (2016/2931(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 311, 312 in 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije(4),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 14. septembra 2016 za uredbo Sveta, ki spreminja Uredbo (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (COM(2016)0604), in priloženega dokumenta SWD(2016)0299,

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 14. septembra 2016 za spremembo Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju COM(2016)0606,

–  ob upoštevanju izjave Komisije z dne 25. oktobra 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za proračun,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

1.  poudarja nenehno zaskrbljenost Evropskega parlamenta, ker v sedanjem večletnem finančnem okviru ni na voljo zadostnih sredstev; opozarja na številne nove krize in prednostne naloge, ki so se pojavile v zadnjih letih, zlasti migracijsko in begunsko krizo, izredne razmere zunaj EU, notranje varnostne probleme, kmetijsko krizo, financiranje Evropskega sklada za strateške naložbe in trajno visoko raven brezposelnosti, zlasti med mladimi; opozarja tudi, da je EU nedavno ratificirala sporazum o podnebnih spremembah;

2.  poudarja, da je po opravljenem pregledu delovanja večletnega finančnega okvira v prvi polovici sedanjega programskega obdobja, ki ga je predstavil v resoluciji z dne 6. julija 2016, za ustrezen odziv na te izzive potrebnih precej dodatnih sredstev iz proračuna EU, ki jih ni bilo mogoče v celoti nameniti v prvih letih sedanje perspektive zaradi omejenih finančnih virov, ki so na voljo v sedanjem večletnem finančnem okviru; poudarja, da mora proračun EU ustrezati političnim zavezam in strateškim ciljem Evropske unije; s tem v zvezi opozarja, da člen 311 PDEU določa, da si Unija za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik zagotovi potrebna sredstva;

3.  meni, da je revizija večletnega finančnega okvira enkratna priložnost za odziv na proračunske težave, ki trenutno postavljajo verodostojnost Evropske unije pod vprašaj; zato poziva Svet, naj prevzame odgovornost, uskladi svoje besede in dejanja in zagotovi realističen, verodostojen, skladen in trajnosten proračun EU za preostala leta sedanje perspektive; meni, da bi moral biti cilj revizije zagotoviti ravnovesje med izpolnjevanjem dolgoročnih političnih prednostnih nalog Unije in odzivanjem na nove izzive; ponavlja svoje načelno stališče, da nove politične pobude ne bi smele biti financirane na škodo obstoječih programov in politik EU; poudarja, da potrebujemo bolj pregleden proračun EU, ki ga bodo evropski državljani lažje razumeli, da bi ponovno vzpostavili zaupanje;

Okvir za hitra pogajanja o reviziji večletnega finančnega okvira

4.  opozarja, da je bila povolilna revizija večletnega finančnega okvira ena od glavnih zahtev Parlamenta v pogajanjih za vzpostavitev sedanjega finančnega okvira; zato pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga revizijo uredbe o večletnem finančnem okviru in medinstitucionalnega sporazuma, potem ko je pregledala delovanje večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, kot je določeno v členu 2 uredbe o večletnem finančnem okviru; meni, da je ta predlog dobro izhodišče za pogajanja;

5.  potrjuje, da je resolucija o večletnem finančnem okviru z dne 6. julija 2016 njegov mandat za prihodnja pogajanja o večletnem finančnem okviru, vključno z vsemi vidiki vmesne revizije večletnega finančnega okvira ter pomembnimi elementi v zvezi z večletnim finančnim okvirom za obdobje po letu 2020;

6.  poudarja, da bo treba vse spremembe, dogovorjene med revizijo večletnega finančnega okvira, nemudoma izvesti in vključiti že v proračun EU za leto 2017; poziva Svet, da se konstruktivno in hitro odzove na predlog Komisije ter svojemu predsedstvu brez odlašanja podeli pogajalski mandat; je pripravljen nemudoma začeti vsebinska pogajanja s Svetom o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira v sklopu usklajevalnega postopka o proračunu za leto 2017, na podlagi soglasno sprejetega koledarja in posebnih pogojev za ta pogajanja; obžaluje, da Svet še ni pripravljen začeti pogajanj o večletnem finančnem okviru, čeprav se bo proračunsko usklajevanje začelo kmalu; potrjuje, da namerava dogovor o obeh zadevah doseči do konca leta 2016;

Odgovor Parlamenta na predlog Komisije: na poti k ambicioznemu dogovoru glede revizije večletnega finančnega okvira

7.  je naklonjen predlaganim spremembam svežnja večletnega finančnega okvira, zlasti glede prilagodljivosti; vendar obžaluje, da Komisija ni predlagala povišanja zgornjih mej večletnega finančnega okvira, kar bi omogočilo jasno in trajno rešitev za financiranje ocenjenih potreb politik EU do konca tega obdobja; opozarja na stališče Parlamenta, da zgornje meje razdelkov 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta), 1b (Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija), 3 (Varnost in državljanstvo) in 4 (Evropa v svetu) niso zadostne in da bi jih bilo treba povišati, da se bo lahko Unija soočila z izzivi in izpolnila svoje politične cilje;

8.  zlasti opozarja na zahteve Parlamenta, da se rezi sredstev za program Obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope zaradi sklada EFSI v celoti izravnajo, da se pobuda za zaposlovanje mladih nadaljuje z enako letno ravnjo odobrenih sredstev kot v letih 2014 in 2015 ter da se znatno povečajo razpoložljiva sredstva v razdelkih 3 in 4 za reševanje migracijske in begunske krize; je naklonjen celotnemu svežnju dodatnih usmerjenih okrepitev, ki jih predlaga Komisija in ki jih je mogoče financirati iz razpoložljive razlike do zgornjih meja do konca sedanjega obdobja, vendar poudarja, da ta predlog pričakovanj Parlamenta na teh področjih ne izpolnjuje v celoti;

9.  ugotavlja, da je predlog Komisije glede zneskov, ocenjen na 12,8 milijarde EUR, sestavljen iz različnih delov; še posebej opozarja na dodatna sredstva za programe Obzorje 2020 in IPE-Promet (vsak po 0,4 milijarde), Erasmus+ in COSME (vsak po 0,2 milijarde) in pobudo za zaposlovanje mladih (1 milijarda), kar skupaj znaša 2,2 milijarde EUR novih odobrenih sredstev; ugotavlja, da zneski iz številnih zakonodajnih predlogov, ki jih je Komisija predstavila vzporedno z vmesno revizijo večletnega finančnega okvira (razširitev dejavnosti EFSI, načrt za zunanje naložbe skupaj z okvirom za partnerstvo na področju migracij, Wifi4EU), predstavljajo nadaljnjih 1,6 milijarde EUR; opozarja, da je Komisija v predloga proračuna za leto 2017 že predvidela dodatna sredstva za migracije v višini 1,8 milijarde EUR in v svojem finančnem načrtu v razdelku 3 dodala 2,55 milijarde EUR zaradi zakonodajnih postopkov, ki potekajo; opozarja tudi na to, da je predlagano finančno povišanje v razdelkih 1a in 4 delno že vključeno v dopolnilno pismo št. 1/2017; končno ugotavlja še, da je tehnična prilagoditev finančnih sredstev za kohezijsko politiko v višini 4,6 milijarde EUR rezultat tehničnega postopka Komisije in je že bila sprejeta kot del tehnične prilagoditve finančnega okvira za leto 2017;

10.  meni, da je mobilnost mladih bistvena za krepitev evropske zavesti in identitete, zlasti zaradi groženj populizma in širjenja napačnih informacij; meni, da so nadaljnje naložbe v evropsko mladino prek proračuna EU politično nujne; zagovarja izvajanje novih pobud, kot je nedavno predlagani program „vozovnica Interrail za Evropo za 18. rojstni dan“, po katerem bi vsak evropski državljan prejel brezplačno vozovnico Interrail, ko bi dopolnil 18 let; zahteva, da se pri vmesni reviziji večletnega finančnega okvira zagotovi ustrezno financiranje tega predloga;

11.  je odločen, da bo na nedvoumen način rešil vprašanje vključevanja plačil iz posebnih instrumentov večletnega finančnega okvira v proračun; opozarja na nerešen spor zaradi različnih razlag Komisije in Parlamenta na eni strani ter Sveta na drugi, ki je bil v ospredju vseh letnih proračunskih pogajanj v sedanjem večletnem finančnem okviru; znova izraža prepričanje, da odobrenih plačil, ki so posledica uporabe odobrenih sredstev za prevzem obveznosti za posebne instrumente, ne bi smeli šteti k letnim zgornjim mejam za plačila v večletnem finančnem okviru; meni, da je glede na analizo in napoved Komisije mogoče obdržati zgornje meje plačil sedanjega večletnega finančnega okvira le, če bo vprašanje rešeno v tem duhu;

12.  je močno zaskrbljen zaradi zamud pri izvajanju programov EU z deljenim upravljanjem, kar se je pokazalo zlasti v predlogu spremembe proračuna št. 4/2016, s katerim je bila v proračunu predvidena raven plačil za leto 2016 zmanjšana za 7,3 milijarde EUR, pričakuje, da bodo takšne zamude proti koncu sedanjega večletnega finančnega okvira privedle do precejšnjega kopičenja zahtevkov za plačila; opozarja, da so se neporavnane obveznosti iz proračunskega leta 2015 ponovno povzpele na visoko raven in so se zneski, ki naj bi bili financirani iz prihodnjih proračunov, povečali na 339 milijard EUR; je trdno prepričan, da bi bilo treba storiti vse, da se prepreči kopičenje zaostankov pri neplačanih računih in nova plačilna kriza, podobna tisti, ki je nastala v prejšnjem obdobju; v ta namen se odločno zavzema za nov, obvezujoč načrt plačil za obdobje 2016–2020, ki bi ga oblikovale in se o njem dogovorile vse tri institucije; poleg tega meni, da je uporaba celotne skupne razlike do zgornje meje za plačila brez letnega omejevanja nujen pogoj za soočenje s tem izzivom;

13.  ponovno poudarja svoje dolgoletno stališče, da bi morali vse presežke, ki so posledica nezadostnega izvrševanja proračuna EU ali glob, vključiti v proračun EU kot dodaten prihodek brez ustrezne prilagoditve prispevkov iz bruto nacionalnega dohodka (BND); obžaluje, da Komisija tega elementa ni vključila v svoj predlog za vmesno revizijo večletnega finančnega okvira;

14.  poudarja, da so se določbe o prožnosti v prvih letih sedanjega večletnega finančnega okvira izkazale za nujne pri financiranju odziva na migracijsko in begunsko krizo in novih političnih pobud, ki jih ob strogem spoštovanju zgornjih meja večletnega finančnega okvira ne bi bilo mogoče izvesti; zato pozdravlja predlog Komisije, da bi te določbe še razširili; zlasti podpira odpravo omejitev glede višine in obsega skupne razlike za obveznosti, kar je zahteval tudi sam; ugotavlja, da so novi predlagani letni zneski za instrument prilagodljivosti in rezervo za nujno pomoč blizu dejanskim zneskom iz leta 2016 zaradi prenosov, medtem ko je Parlament zahteval dvakrat višje zneske (2 milijardi EUR namesto 1 milijarde EUR);

15.  poudarja, da je uspešno izvrševanje proračuna EU za Parlament najpomembnejša prednostna naloga; zlasti pozdravlja predlog Komisije, da bi v proračun EU spet uvedli sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti sproščene zaradi neizvajanja ukrepov, katerim je bil denar prvotno namenjen, ter poudarja, da je bila to ena od glavnih zahtev Parlamenta v resoluciji z dne 6. julija 2016 o večletnem finančnem okviru; poudarja, da je proračunski organ ta sproščena sredstva v bistvu odobril z namenom, da bodo v celoti porabljena, zato jih ni mogoče obravnavati kot novo ali dodatno obremenitev državnih zakladnic;

16.  podpira predlog Komisije za ustanovitev krizne rezerve EU kot instrumenta za hitro odzivanje na krize in na dogodke s hudimi humanitarnimi ali varnostnimi posledicami; meni, da bo uporaba tega posebnega instrumenta v primeru krize jasna in uspešna rešitev za zagotavljanje dodatnih potrebnih finančnih sredstev; se strinja s predlogom Komisije glede uporabe sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti sproščene, vendar meni, da ta sredstva ne morejo biti edini vir financiranja tega instrumenta;

17.  ponovno poudarja temeljno načelo enotnosti proračuna EU, ki ga ogroža naraščajoče število večnacionalnih skladov; zato poziva, naj se to načelo hitro uporabi, medtem pa se Evropskemu parlamentu omogoči, da bo izvajal potreben parlamentarni nadzor nad temi skladi;

18.  meni, da je potekajoča revizija medinstitucionalnega sporazuma odlična priložnost za poenotenje in uskladitev glasovalnih zahtev za uporabo posebnih instrumentov večletnega finančnega okvira s tistimi, ki se uporabljajo za sprejetje splošnega proračuna Unije; zahteva, da se ustrezne določbe primerno prilagodijo;

Vzporedni zakonodajni predlogi

19.  se popolnoma strinja z namenom Komisije poenostaviti finančne predpise in meni, da je ta element pomemben del vmesne revizije večletnega finančnega okvira; v zvezi s tem se seznanja s predlogom Komisije za popolno revizijo finančne uredbe ter za dopolnitve 15 sektorskih uredb; poudarja, da bi se morala poenostavitev usmeriti v izboljšanje in racionalizacijo izvajalskega okolja za upravičence; se zavezuje, da si bo v tem duhu prizadeval za uspešen rezultat v ustreznem časovnem okviru;

20.  ugotavlja, da bosta Parlament in Svet o zakonodajnih predlogih o razširitvi dejavnosti EFSI, načrtu za zunanje naložbe (skupaj z okvirom za partnerstvo na področju migracij) in Wifi4EU, ki jih je Komisija predstavila hkrati s predlogi o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira, odločala v rednem zakonodajnem postopku;

Večletnemu finančnemu okviru za obdobje po letu 2020 naproti

21.  poudarja, da bi morala biti vmesna revizija večletnega finančnega okvira tudi začetek procesa za dosego soglasja o večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020; poudarja, da bi bilo treba s tem v zvezi sprejeti trdne zaveze, zlasti glede reforme sistema lastnih sredstev, vključno z uvedbo novih virov lastnih sredstev, ki bodo občutno zmanjšali delež prispevkov v proračun EU na osnovi BND, in postopnim opuščanjem vseh oblik rabatov, pa tudi glede uskladitve večletnega finančnega okvira s političnimi cikli institucij;

o
o   o

22.  poziva Komisijo, naj proračunskemu organu preskrbi vse potrebne informacije o proračunskih posledicah, ki jih bo za sedanji večletni finančni okvir imel referendum, ki je 23. junija 2016 potekal v Združenem kraljestvu, in nato umik Združenega kraljestva iz Evropske unije, brez poseganja v rezultate prihajajočih pogajanj med obema stranema;

23.  poudarja, da sta mir in stabilnost osrednji vrednoti, ki ju mora Unija ohranjati; meni, da je treba zaščititi Velikonočni sporazum, ki se je izkazal kot ključen za mir in spravo; poudarja, da je treba s posebnimi ukrepi in programi zagotoviti pomoč regijam, ki bodo v primeru izstopa iz EU po pogajanjih in v skladu s členom 50 Lizbonske pogodbe posebej prizadete;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim institucijam in organom, ki jih to zadeva, ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(2) UL L 103, 22.4.2015, str. 1.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0309.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov