Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2235(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0314/2016

Indgivne tekster :

A8-0314/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0413

Vedtagne tekster
PDF 264kWORD 53k
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Estland - EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier
P8_TA(2016)0413A8-0314/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 26. oktober 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland – EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013) særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0314/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Estland har indgivet ansøgning EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 19 (Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter) og hovedgruppe 20 (Fremstilling af kemikalier og kemiske produkter); der henviser til, at Estland er ikke opdelt i henhold til nomenklaturen for statistiske regionale enheder i NUTS-2 regioner, og at 800 af de afskedigede arbejdstagere ud af de 1 550 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen er indgivet i medfør af interventionskriteriet i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen, der fraviger kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), i nævnte forordning, som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

F.  der henviser til, at Eesti Energia AS, Nitrofert AS og Viru Keemia Grupp AS stillet over for den seneste uro på det globale oliemarked, den generelle svækkelse af Europas internationale handelsmæssige position inden for gødningsstoffer (til fordel for Kinas producenter) og regioner med lave gaspriser uden for Europa har lukket fabrikker eller reduceret produktionen, hvilket resulterede i en kollektiv opsigelse af arbejdskontrakter;

G.  der henviser til, at Estland besluttede at kombinere afskedigelserne i én regional ansøgning, da afskedigelserne blev foretaget samme sted inden for samme tidsramme og omfattede afskedigede arbejdstagere med stort set samme baggrund;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Estland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 131 358 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 885 597 EUR til de individualiserede tilbud, der består af støtte til formelle studier i form af betaling af udgifter til uddannelse, godtgørelse af uddannelsesomkostninger for arbejdsgivere, arbejdsmarkedsuddannelse, jobtræning, gældsrådgivning, psykologhjælp, studiestøtte i forbindelse med deltagelse i formelle studier samt stipendium og tilskud til transport og ophold i forbindelse med sprogundervisning i estisk;

2.  glæder sig over denne første EGF-ansøgning fra Estland; mener, at EGF især kan være et særdeles værdifuldt redskab til at hjælpe arbejdstagere fra lande med små økonomier og mere sårbare EU-økonomier;

3.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de estiske myndigheder den 6. juli 2016 og til færdigbehandlingen den 28. september 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at yde økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag meddelte Parlamentet vurderingen;

4.  bemærker, at Unionen som den førende producent af kemiske produkter gradvist har mistet sin førerposition til Kina, som øgede sin andel fra 9 % til næsten 35 % i samme periode; minder om, at produktionen af mineralske gødningsstoffer er yderst energiintensiv (gaspriserne udgør op til 80 % af de samlede produktionsomkostninger); bemærker, at den estiske eksport af mineralske brændselsstoffer på grund af faldende oliepriser faldt med 25 % i de første to måneder af 2016 sammenlignet med samme periode året før; bemærker, at en høj koncentration af industrier i Estland er afhængige af olie- og gaspriser;

5.  påpeger, at virkningen af afskedigelserne på den lokale og regionale økonomi og på beskæftigelsen forventes at være betydelig;

6.  glæder sig over Estlands beslutning om at kombinere to økonomiske sektorer i én regional ansøgning, eftersom afskedigelserne fandt sted i samme region, hvilket således vil reducere den administrative byrde og gøre det muligt at tilrettelægge fælles foranstaltninger for afskedigede arbejdstagere i begge sektorer;

7.  glæder sig over, at der er blevet udarbejdet en regional udviklingsstrategi, som er beskrevet i handlingsplanen for Ida-Virumaa for perioden 2015-2020(4), hvori logistik og turisme anses for potentielle væksterhverv; anerkender, at infrastrukturprojekter er blevet lanceret for at fremme væksten og for at danne basis for diversificering af den økonomiske struktur;

8.  bemærker, at det forholdsvis lave antal af afskedigede arbejdstagere, der forventes at deltage i foranstaltningerne (800 ud af 1 550), kan forklares med ønsket om at rette foranstaltningerne mod de mest sårbare arbejdstagere på arbejdsmarkedet og også med den omstændighed, at visse arbejdstagere havde meddelt, at de ikke havde mulighed for at deltage i de foranstaltninger, som Estland havde planlagt; noterer sig den forholdsvis høje procentdel af ikke-EU-borgere (63,3 %) blandt de personer, der er tiltænkt støtte;

9.  bemærker, at EGF-samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter betaling af udgifter til uddannelse, godtgørelse af uddannelsesomkostninger for arbejdsgivere, arbejdsmarkedsuddannelse, sprogundervisning i estisk, jobtræning og rådgivning; noterer sig, at Estland har leveret de ønskede oplysninger om aktioner, der er obligatoriske for den berørte virksomhed i medfør af national lov eller kollektive overenskomster, og har bekræftet, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter sådanne aktioner;

10.  bemærker, at Estland desuden har erklæret, at den koordinerede pakke af foranstaltninger er forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og har stort potentiale for at fremme en sådan økonomi, hvilket er i overensstemmelse med EGF-forordningens artikel 7;

11.  glæder sig over de høringer med interessenter, herunder fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, virksomheder og offentlige arbejdsformidlinger, som fandt sted på nationalt og regionalt plan, for at udarbejde den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

12.  bemærker, at aktioner under EGF-forordningens artikel 7, stk. 4, nemlig forberedende arbejde, forvaltning, oplysning og offentlig omtale samt kontrol og rapporteringsaktiviteter, udgør en forholdsvis høj andel af de samlede omkostninger (7,7 %);

13.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

14.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 27,25 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er under det maksimum på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen; noterer sig endvidere, at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

15.  bemærker, at udgifter til teknisk bistand udgør en relativt høj procentdel af de samlede omkostninger; mener, at dette er berettiget i betragtning af, at det er Estlands første EGF-ansøgning;

16.  understreger, at Estland bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

17.  bemærker, at disse aktioner blev udarbejdet i overensstemmelse med de behov, der er identificeret i Estlands regionale udviklingsstrategi, og at de er forenelige med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

18.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (efter en ansøgning fra Estland – EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/2099.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik