Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2235(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0314/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0314/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0413

Hyväksytyt tekstit
PDF 258kWORD 44k
Keskiviikko 26. lokakuuta 2016 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Viron hakemuksen johdosta - EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit
P8_TA(2016)0413A8-0314/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. lokakuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Viron hakemus – EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0314/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Viro jätti hakemuksen EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoihin 19 (Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus) ja 20 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla oli vähennetty työntekijöitä, että Viroa ei ole jaettu NUTS 2 -tason alueisiin ja että EGR-asetuksen mukaiseen tukeen oikeutetuista 1 550 vähennetystä työntekijästä 800:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus toimitettiin EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toimintakriteerien nojalla ja että nämä kriteerit poikkeavat mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyistä kriteereistä, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä toimialalla ja sijaitsevat NUTS 2 ‑tason yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella jäsenvaltiossa;

F.  ottaa huomioon, että Eesti Energia AS, Nitrofert AS ja Viru Keemia Grupp AS ovat sulkeneet tuotantolaitoksia tai vähentäneet tuotantoa maailmanlaajuisten öljymarkkinoiden viimeaikaisten häiriöiden ja Euroopan ulkopuolisten halvan kaasun alueiden vuoksi sekä siksi, että Euroopan asema lannoitteiden kansainvälisessä kaupassa on yleisesti heikentynyt (ja Kiinan tuottajien parantunut), ja toteaa tämän johtaneen työsopimusten joukkopäättämiseen;

G.  ottaa huomioon, että Viro päätti yhdistää työntekijävähennykset yhteen alueelliseen hakemukseen, sillä vähennykset tapahtuivat samassa paikassa ja samaan aikaan ja ne koskivat taustoiltaan hyvin samanlaisia työttömiksi jääneitä työntekijöitä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Viro on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 131 358 euroa eli 60 prosenttia 1 885 597 euron kokonaiskustannuksista; toteaa, että kokonaiskustannukset aiheutuvat yksilöllisistä palveluista, jotka koostuvat tuesta muodollisia opintoja varten, koulutuskustannusten maksamisesta, koulutuskustannusten korvaamisesta työnantajille, työmarkkinakoulutuksesta, työharjoittelusta, velkaneuvonnasta, psykologisesta neuvonnasta, muodollisiin opintoihin liittyvästä opintotuesta sekä apurahoista, matka‑avustuksista ja asumistuista viron kielen opiskelua varten;

2.  suhtautuu myönteisesti ensimmäiseen Viron jättämään EGR-hakemukseen; katsoo, että EGR voi olla erityisen käyttökelpoinen keino auttaa niiden maiden työntekijöitä, joiden taloudet ovat pieniä, sekä muita haavoittuvampien unionin talouksien työntekijöitä;

3.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun Viron viranomaiset jättivät asianmukaisesti täytetyn hakemuksen 6. heinäkuuta 2016, ja päättyi siihen, että komissio sai arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 28. syyskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

4.  panee merkille, että unioni on menettänyt kärkisijansa kemikaalien maailmankaupassa asteittain Kiinalle, joka on lisännyt osuuttaan 9 prosentista lähes 35 prosenttiin samana aikana; muistuttaa, että kivennäislannoitteiden tuotanto on erittäin energiavaltaista (kaasun hinnat muodostavat 80 prosenttia kokonaistuotantokustannuksista); panee merkille, että öljyn hintojen laskun takia Viron kivennäispolttoaineiden vienti väheni vuoden 2016 kahden ensimmäisen kuukauden aikana 25 prosenttia edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna; panee merkille, että öljyn ja kaasun hinnoista riippuvainen teollisuus on Virossa runsasta;

5.  huomauttaa, että työntekijävähennysten vaikutuksen paikalliseen ja alueelliseen talouteen ja työllisyyteen odotetaan olevan merkittävä;

6.  on tyytyväinen Viron päätökseen yhdistää samaan alueelliseen hakemukseen kaksi talouden toimialaa siksi, että työntekijävähennykset toteutettiin samalla alueella, sillä tänä vähentää hallinnollista rasitusta ja molempien alojen työttömiksi jääneille työntekijöille voidaan järjestää yhteisiä toimenpiteitä;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että Itä-Virumaan toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2015–2020(4) esitetään alueellinen kehitysstrategia, jossa mahdollisiksi kasvualoiksi on määritetty logistiikka ja matkailu; panee merkille, että on käynnistetty infrastruktuurihankkeita, joilla on tarkoitus vauhdittaa kasvua ja luoda perustaa talouden rakenteen monipuolistamiselle;

8.  panee merkille kohteena olevien edunsaajien suhteellisen pienen määrän (800 yhteensä1 550 työntekijästä), joka voidaan selittää halulla suunnata toimenpiteet niihin työntekijöihin, jotka ovat erityisen heikossa asemassa työmarkkinoilla, sekä sillä, että jotkut työntekijät ovat ilmoittaneet, etteivät he voi osallistua Viron suunnittelemiin toimenpiteisiin; panee merkille, että suhteellisen suuri osa kohteena olevista edunsaajista (63,3 prosenttia) on muita kuin unionin kansalaisia;

9.  toteaa, että EGR:stä yhteisrahoitetut yksilölliset palvelut vähennetyille työntekijöille koostuvat muun muassa muodollisten opintojen kustannusten maksamisesta, koulutuskustannusten korvaamisesta työnantajille, työmarkkinakoulutuksesta, viron kielen opetuksesta, työharjoittelusta ja neuvonnasta; panee merkille, että Viro on toimittanut vaaditut tiedot toimista, jotka ovat asianomaiselle yritykselle pakollisia kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla, ja vahvistanut, ettei EGR:n rahoitustuella korvata tällaisia toimia;

10.  panee merkille, että lisäksi Viro ilmoittaa EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti, että koordinoitu toimenpidepaketti on yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa ja että sillä on suuret mahdollisuudet edistää tätä;

11.  pitää myönteisenä sidosryhmien, kuten ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen, yritysten ja julkisten työnvälityspalvelujen, kuulemisia, jotka järjestettiin kansallisella ja alueellisella tasolla yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimiseksi;

12.  panee merkille, että EGR-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaiset toimet eli valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimet, muodostavat verrattain suuren osan kokonaiskustannuksista (7,7 prosenttia);

13.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

14.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus yksilöllisten toimien koko paketista on 27,25 prosenttia eli alle EGR-asetuksessa säädetyn 35 prosentin enimmäisrajan; toteaa myös, että näiden toimenpiteiden edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

15.  panee merkille, että teknisestä avusta aiheutuvien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suhteellisen suuri; pitää tätä perusteltuna, kun otetaan huomioon, että kyse on Viron ensimmäisestä EGR-hakemuksesta;

16.  toteaa Viron vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

17.  toteaa, että nämä toimet vastaavat Viron alueellisessa kehitysstrategiassa määritettyjä tarpeita ja ovat yhteensopivia resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

18.  pyytää komissiota varmistamaan EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Viron hakemuksen johdosta – EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/2099.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö