Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2235(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0314/2016

Predkladané texty :

A8-0314/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0413

Prijaté texty
PDF 350kWORD 47k
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie
P8_TA(2016)0413A8-0314/2016
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0314/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Estónsko podalo žiadosť EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 19 NACE Revision 2 (Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov) a divízie 20 (Výroba chemikálií a chemických produktov); keďže Estónsko nie je rozdelené na regióny úrovne NUTS 2 a keďže sa očakáva, že z 1 550 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF, sa do opatrení zapojí 800 pracovníkov;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF odchylne od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov prepustených v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom odvetví ekonomickej činnosti vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2 v členskom štáte;

F.  keďže v dôsledku nedávnych otrasov na svetovom trhu s ropou, všeobecného zhoršenia postavenia Európy v rámci medzinárodného obchodu s hnojivami (v prospech výrobcov z Číny) a konkurencie regiónov mimo Európy produkujúcich plyn s nízkymi nákladmi, spoločnosti Eesti Energia AS, Nitrofert AS a Viru Keemia Grupp AS zatvorili závody alebo obmedzili produkciu, čo viedlo k hromadnému vypovedaniu pracovných zmlúv;

G.  keďže Estónsko rozhodlo zahrnúť toto prepúšťanie do jednej žiadosti za región, pretože k prepúšťaniu došlo na rovnakom mieste v rovnakom časovom rámci a týkalo sa prepustených pracovníkov, ktorí majú veľmi podobný profesijný profil;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a že Estónsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 131 358 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov tvoriacich 1 885 597 EUR na personalizované služby pozostávajúce z podpory formálneho štúdia, úhrady nákladov na odbornú prípravu, pokrytia nákladov, ktoré zamestnávatelia vynaložia na školenia, odbornej prípravy týkajúcej sa trhu práce, pracovnej praxe, poradenstva týkajúceho sa dlhov, psychologického poradenstva, príspevkov na štúdium súvisiace s účasťou na formálnom štúdiu, ďalej zo štipendií a z príspevkov na dopravu a bývanie v súvislosti s jazykovými kurzmi estónčiny;

2.  víta úplne prvú žiadosť o finančné prostriedky z EGF, ktorú predložilo Estónsko; domnieva sa, že EGF by mohol byť obzvlášť užitočným nástrojom na pomoc pracovníkom z krajín Únie, ktoré sa vyznačujú malou a zraniteľnejšou ekonomikou;

3.  konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti od estónskych orgánov, 6. júla 2016, až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 28. septembra 2016, pričom v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

4.  berie na vedomie, že Únia postupne stratila svoje prvenstvo v celosvetovom predaji chemikálií a túto pozíciu obsadila Čína, ktorá v tom istom časovom rámci zvýšila svoj podiel z 9 % na takmer 35 %; pripomína, že výroba minerálnych hnojív je vysoko energeticky náročná (náklady na zemný plyn tvoria až 80 % celkových výrobných nákladov); konštatuje, že v dôsledku klesajúcich cien ropy poklesli estónske vývozy minerálnych palív počas prvých dvoch mesiacov roku 2016 o 25 % v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku; konštatuje, že v Estónsku je vysoká koncentrácia priemyselných odvetví, ktoré sú závislé od cien ropy a zemného plynu;

5.  poukazuje na to, že sa očakáva výrazný dosah prepúšťania na miestne a regionálne hospodárstvo a zamestnanosť;

6.  víta rozhodnutie Estónska spojiť tieto dve hospodárske odvetvia do jednej regionálnej žiadosti, keďže k prepúšťaniam došlo v rovnakom regióne, čím sa zníži administratívna záťaž a umožní sa organizácia spoločných opatrení pre pracovníkov prepustených v oboch odvetviach;

7.  víta skutočnosť, že bola vypracovaná stratégia regionálneho rozvoja, ktorá je načrtnutá v akčnom pláne samosprávneho kraja Ida-Virumaa na roky 2015 – 2020(4), pričom logistika a cestovný ruch sú identifikované ako odvetvia potenciálneho rastu; uznáva skutočnosť, že boli zavedené infraštruktúrne projekty s cieľom posilniť rast a vytvoriť základ pre diverzifikáciu hospodárskej štruktúry;

8.  konštatuje, že relatívne nízky počet prepustených pracovníkov, ktorí sa pravdepodobne zapoja do opatrení (800 z 1 550), možno vysvetliť prianím zamerať opatrenia na najzraniteľnejších pracovníkov na trhu práce, ako aj skutočnosťou, že niektorí pracovníci vyhlásili, že sa nemôžu zúčastniť na opatreniach, ktoré Estónsko plánuje; konštatuje, že medzi cieľovými príjemcami je relatívne vysoký podiel občanov z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami Únie (63,3 %);

9.  konštatuje, že medzi personalizované služby spolufinancované z EGF pre prepustených pracovníkov patria pokrytie nákladov za formálne štúdium, náhrada nákladov, ktoré zamestnávatelia vynaložia na školenia, odborná príprava týkajúca sa trhu práce, jazykové kurzy estónčiny, pracovná prax a poradenstvo; berie na vedomie, že Estónsko poskytlo požadované informácie o opatreniach, ktoré sú pre príslušný podnik na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd povinné, a potvrdilo, že finančný príspevok z EGF takéto opatrenia nenahrádza;

10.  berie na vedomie, že Estónsko ďalej vyhlasuje, že koordinovaný balík opatrení je zlučiteľný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a má veľký potenciál na jeho podporu, čo je v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF;

11.  víta konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane odborových zväzov, združení zamestnávateľov, podnikov a verejných služieb zamestnanosti, ktoré sa uskutočnili na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb;

12.  pripomína, že opatrenia podľa článku 7 ods. 4 nariadenia o EGF, a to prípravné činnosti, riadenie, informovanie a zverejňovanie a kontrola a podávanie správ, predstavujú pomerne vysoký podiel na celkových nákladoch (7,7 %);

13.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

14.  konštatuje, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 27,25 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je pod maximálnou hranicou 35 % stanovenou v nariadení o EGF, ďalej konštatuje, že uvedené opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

15.  konštatuje, že náklady na technickú pomoc predstavujú relatívne vysoké percento celkových nákladov; považuje to za odôvodnené vzhľadom na to, že ide o prvú žiadosť Estónska o mobilizáciu EGF;

16.  konštatuje, že Estónsko potvrdzuje, že na oprávnené opatrenia nedostáva pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

17.  konštatuje, že tieto opatrenia boli navrhnuté v súlade s identifikovanými potrebami v rámci stratégie regionálneho rozvoja v Estónsku a sú zlučiteľné s prechodom na udržateľné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje;

18.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (na základe žiadosti Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ 2016/2099.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia