Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2235(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0314/2016

Predložena besedila :

A8-0314/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0413

Sprejeta besedila
PDF 338kWORD 52k
Sreda, 26. oktober 2016 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals
P8_TA(2016)0413A8-0314/2016
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Estonije – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljnjem besedilu: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0314/2016),

A.  ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Estonija vložila vlogo EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 19 (Proizvodnja koksa in naftnih derivatov) in oddelek 20 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov) NACE Revizija 2; ker Estonija ni razdeljena na regije na ravni NUTS 2 in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 800 od 1 550 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

E.  ker je bila vloga vložena na podlagi člena 4(2) uredbe o ESPG in odstopa od meril iz točke (b) člena 4(1) navedene uredbe, v skladu s katerim bi moralo biti presežnih vsaj 500 delavcev v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici;

F.  ker so zaradi nedavnih pretresov na svetovnem naftnem trgu, splošnega poslabšanja položaja Evrope v mednarodni trgovini z gnojili (v korist kitajskih proizvajalcev) in poceni plina v regijah zunaj Evrope podjetja Eesti Energia AS, Nitrofert AS in Viru Keemia Grupp AS zaprla proizvodne obrate oziroma zmanjšala obseg proizvodnje, kar je privedlo do kolektivnih odpovedi pogodb o zaposlitvi;

G.  ker se je Estonija odločila, da odpuščanja združi v eno regionalno vlogo, saj je do njih prišlo v istem kraju in v istem časovnem okviru ter so prizadela presežne delavce z zelo podobnim ozadjem;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Estonija na podlagi navedene uredbe upravičena do finančnega prispevka v višini 1 131 358 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v višini 1 885 597 EUR za prilagojene storitve, ki zajemajo podporo za formalno izobraževanje, plačilo stroškov usposabljanja, povračilo stroškov za usposabljanje delodajalcev, usposabljanje za trg dela, delovno prakso, svetovanje glede dolgov, psihološko svetovanje, dodatek za študij v zvezi z udeležbo v formalnem izobraževanju, štipendije ter nadomestila za prevoz in nastanitev za učenje estonščine;

2.  pozdravlja prvo vlogo za pomoč iz ESPG, ki jo je vložila Estonija; meni, da bi ESPG lahko bil zelo dragocen instrument za pomoč delavcem iz držav z malimi in bolj ranljivimi gospodarstvi v Uniji;

3.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge estonskih organov 6. julija 2016 in je svojo oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 28. septembra 2016 ter o tem še isti dan obvestila Parlament;

4.  ugotavlja, da je Unija postopoma izgubila svoj vodilni položaj v svetovni prodaji kemikalij na Kitajsko, ki je v istem časovnem obdobju svoj delež povečala z 9 % na skoraj 35 %; opozarja, da je proizvodnja mineralnih gnojil energetsko zelo intenzivna (cene plina predstavljajo do 80 % skupnih proizvodnih stroškov); ugotavlja, da se je zaradi padajočih cen nafte estonski izvoz mineralnih goriv zmanjšal za 25 % v prvih dveh mesecih leta 2016 v primerjavi z enakim obdobjem leto prej; ugotavlja, da je v Estoniji velika koncentracija industrijskih panog odvisna od cen nafte in plina;

5.  poudarja, da se pričakuje velik vpliv odpuščanj na lokalno in regionalno gospodarstvo in zaposlovanje;

6.  pozdravlja odločitev Estonije, da bo v eni regijski vlogi združila dva gospodarska sektorja, saj je do odpuščanj prišlo v isti regiji, kar bo zmanjšalo upravno breme in omogočilo organizacijo skupnih ukrepov za presežne delavce v obeh sektorjih;

7.  pozdravlja oblikovanje regionalne razvojne strategije, ki je opredeljena v akcijskem načrtu okrožja Ida-Virumaa za obdobje 2015–2020(4), v katerem sta logistika in turizem opredeljena kot sektorja s potencialom za rast; opaža začetek infrastrukturnih projektov za spodbujanje rasti in oblikovanje osnove za diverzifikacijo gospodarske strukture;

8.  je seznanjen z razmeroma majhnim številom presežnih delavcev, za katere se pričakuje, da bodo sodelovali pri ukrepih (800 od 1 550), kar je mogoče pojasniti z željo, da se ukrepi usmerijo v najbolj ranljive delavce na trgu dela, ter z dejstvom, da so nekateri delavci izjavili, da ne nameravajo sodelovati pri ukrepih, ki jih predvideva Estonija; opaža, da je med upravičenci, ki naj bi prejeli pomoč, razmeroma visok odstotek tistih (63,3 %), ki niso državljani Unije;

9.  ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev za presežne delavce, ki bodo sofinancirane iz ESPG, obsega plačilo stroškov formalnega izobraževanja, povračilo stroškov za usposabljanje delodajalcev, usposabljanje za trg dela, učenje estonščine, delovno prakso in svetovanje; je seznanjen, da je Estonija posredovala zahtevane informacije o ukrepih, ki jih mora prizadeto podjetje izvajati na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, ter potrdila, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil takšnih ukrepov;

10.  je seznanjen, da Estonija tudi izjavlja, da je usklajeni sveženj ukrepov združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire, ter ponuja velike možnosti za izboljšanje njegovega delovanja, kar je v skladu s členom 7 Uredbe o ESPG;

11.  pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s sindikati, združenji delodajalcev, podjetji in javnimi zavodi za zaposlovanje, ki je potekalo na nacionalni in regionalni ravni, da bi pripravili usklajeni sveženj prilagojenih storitev;

12.  ugotavlja, da ukrepi v okviru člena 7(4) uredbe o ESPG – pripravljalne dejavnosti, upravljanje, širjenje informacij in obveščanje javnosti, nadzor in poročanje – predstavljajo razmeroma velik delež skupnih stroškov (7,7 %);

13.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

14.  ugotavlja, da bo za dohodkovno podporo namenjenih 27,25 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je pod najvišjim pragom 35 %, določenim v uredbi o ESPG; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja upravičencev do pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

15.  ugotavlja, da stroški tehnične pomoči predstavljajo relativno visok odstotek skupnih stroškov; meni, da se to lahko upraviči, saj je to prva vloga Estonije za sredstva iz ESPG;

16.  ugotavlja, da je Estonija potrdila, da se pomoč za upravičene ukrepe ne črpa iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

17.  ugotavlja, da so bili ti ukrepi pripravljeni v skladu z identificiranimi potrebami v regionalni razvojni strategiji v Estoniji in so skladni s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

18.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4)https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (na podlagi vloge Estonije – EGF/2016/003 EE/Petroleum and Chemicals)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/2099.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov