Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0141(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0293/2016

Indgivne tekster :

A8-0293/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Afstemninger :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0415

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 48k
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg
Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***II
P8_TA(2016)0415A8-0293/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. oktober 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Forbundsråd, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 10. december 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0267),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0293/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 170 af 5.6.2014, s. 104.
(2) Vedtagne tekster af 15.4.2014, P7_TA(2014)0382.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik