Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0141(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0293/2016

Ingediende teksten :

A8-0293/2016

Debatten :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Stemmingen :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0415

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 42k
Woensdag 26 oktober 2016 - Straatsburg
Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***II
P8_TA(2016)0415A8-0293/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2016 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Oostenrijkse Bondsraad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 december 2013(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0267),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0293/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 170 van 5.6.2014, blz. 104.
(2) Aangenomen teksten van 15.4.2014, P7_TA(2014)0382.

Juridische mededeling - Privacybeleid