Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2101(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0309/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0309/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 15
CRE 25/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.7
CRE 26/10/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0416

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 521kWORD 67k
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016
P8_TA(2016)0416A8-0309/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (2016/2101(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 136,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2016 (COM(2016)0321),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2016: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011» (COM(2016)0095),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής, «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016» (COM(2015)0690), «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2016» (COM(2015)0691) και «Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση» (COM(2015)0700), τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0692), και την πρόταση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 (COM(2015)0701),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0063),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 5 νευραλγικοί τομείς δράσης» (COM(2015)0302),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Φεβρουαρίου 2013(5) και της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(6), σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0309/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, του 2016, ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 1,6% στην ευρωζώνη και 1,8% στην ΕΕ το 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιο έλλειμμα επενδύσεων και ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί η εσωτερική ζήτηση και να διορθωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και ταυτόχρονα να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ γενικά (και συγκεκριμένα η διαρθρωτική ανεργία), παραμένει μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ υψηλά επίπεδα (10,5 εκατομμύρια μακροχρόνια άνεργοι στην ΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έστω κι αν οι αριθμοί έχουν σημειώσει ελαφρά βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, τα ποσοστά ανεργίας και ανεργίας των νέων εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερα από το μέσο ποσοστό στην ΕΕ συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η αργή οικονομική ανάπτυξη στις αρχές του 2016 φαίνεται να είναι πρόσθετοι παράγοντες για τη μείωση του ποσοστού πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω του μηδενός·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εξελίξεις, όπως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι σχέσεις με τη Ρωσία, καθώς και οι αβεβαιότητες όσον αφορά τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, έχουν συμβάλει περαιτέρω στην αποθάρρυνση των επενδύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσφυγικές ροές στα κράτη μέλη έχουν επίσης επιδράσει κατασταλτικά στις επενδύσεις στα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προς τα κράτη μέλη έχουν παρόμοιο ποσοστό απόκρισης με τις μονομερείς συστάσεις του ΟΟΣΑ (29% έναντι 30% το 2014),

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016, τόνισε μεν την ανάγκη για ειδική εστίαση στη ζώνη του ευρώ, όμως εξέφρασε επιδοκιμασία για τη βελτίωση του μίγματος πολιτικών· επιπλέον, τόνισε τη σπουδαιότητα της αύξησης των επενδύσεων, των βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής ευθύνης με στόχο την περαιτέρω προώθηση υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και της ανάκαμψης στην Ευρώπη·

H πρόκληση για την Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης

1.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί λιγότερο απ’ όσο αναμένεται με βάση τις εαρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις του 2016, δεδομένου ότι το ΑΕγχΠ της ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6 %, και να φτάσει στο 1,8 % το 2017·

2.  τονίζει ότι οι προκλήσεις στην ΕΕ συνδέονται με την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, την αδυναμία πραγματοποίησης βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και τις διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε διάφορα μέρη της Ένωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ανάπτυξης, της συνοχής, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας· φρονεί ότι η έλλειψη βιώσιμων επενδύσεων και οι αδυναμίες που παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς δεν επιτρέπουν στην ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό ανάπτυξής της·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της (ΣAX) του 2016, επικεντρώνεται στις τρεις κύριες προτεραιότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης: υποστήριξη των επενδύσεων για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συνέχιση των κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ενθάρρυνση μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής· τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, σύμφωνα με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας πλήρως τις ρήτρες ευελιξίας που περιέχει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0012

4.  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεκτικότητας μεταξύ των μέσων της πολιτικής συνοχής και του ευρύτερου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, με σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης που απαιτούνται για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η νομιμότητα της πολιτικής συνοχής προκύπτει από τις Συνθήκες, και ότι η πολιτική αυτή αποτελεί την έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έχοντας ως κύριους στόχους της την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, μέσω της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, της χρηματοδότησης των επενδύσεων που σχετίζονται με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕT με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόζονται με σύνεση και με ισορροπημένο τρόπο, αλλά μόνον ως έσχατη λύση, ενώ θα πρέπει να αναφέρονται τα αποτελέσματά τους· υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα πρέπει πάντα να είναι αιτιολογημένη, διαφανής και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους, προκειμένου να αποφεύγεται ο περιορισμός των περιφερειακών και τοπικών επενδύσεων, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τις οικονομίες των κρατών μελών και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εφόσον αυτές οι επενδύσεις συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, ειδικά σε καιρούς ισχυρής πίεσης στις δημόσιες δαπάνες· όσον αφορά τις περιπτώσεις των δύο κρατών μελών που αποτέλεσαν αντικείμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, οι οποίες δρομολόγησαν την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2016 και την επακόλουθη απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Αυγούστου 2016 για την διαγραφή των προστίμων που θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογημένες αιτήσεις των κρατών μελών, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αμφοτέρων των χωρών και τη δέσμευσή τους να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην πρόταση για την αναστολή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2017 για τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητά τους με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου, η οποία θα διατυπωθούν κατά τον διαρθρωμένο διάλογο·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διατήρηση της προσέγγισης της Επιτροπής για περιορισμό του αριθμού των συστάσεων, και για την προσπάθειά της να εξορθολογίσει το Εξάμηνο καλύπτοντας κυρίως τους βασικούς τομείς προτεραιότητας που έχουν μακροοικονομική και κοινωνική σημασία, κατά τον καθορισμό των στόχων πολιτικής για τους επόμενους 18 μήνες· επαναλαμβάνει ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η εφαρμογή των συστάσεων με βάση το ευρύ και αντιπροσωπευτικό φάσμα των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών δεικτών αναφοράς· τονίζει ότι η μείωση του αριθμού των συστάσεων αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε καλύτερη θεματική εστίαση· τονίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές ανισότητες και να επιτευχθεί ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών·

6.  υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξασφάλιση μεγαλύτερου ενστερνισμού σε εθνικό επίπεδο κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των ΣΑΧ ως διαρκούς διαδικασίας μεταρρύθμισης· θεωρεί ότι, για να ενισχυθεί ο ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο και να προωθηθεί η ουσιαστική εφαρμογή των ΣΑΧ, και λόγω του γεγονότος ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν περισσότερες από τις μισές ΣAX, οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να διαρθρώνονται με σαφήνεια γύρω από καλά καθορισμένες και διαρθρωμένες προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλίζουν, εφόσον είναι σκόπιμο, τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών· επαναλαμβάνει ότι, λόγω της κατανομής εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε διάφορα κράτη μέλη, η κατάρτιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων ενδέχεται να βελτιωθεί με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και για τον σκοπό αυτό, υποστηρίζει την πρόταση θέσπισης κώδικα δεοντολογίας για τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο όπως πρότεινε η Επιτροπή των Περιφερειών· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα θα υποβάλλονται σε επαρκή δημοκρατικό έλεγχο στα αντίστοιχα εθνικά τους κοινοβούλια·

7.  τονίζει ότι η μακροχρόνια οικονομική κρίση στην Ευρώπη κατέδειξε την έντονη ανάγκη να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω της πραγματοποίησης βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και την εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών για τη δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος για την απασχόληση, τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και τις επενδύσεις· επισημαίνει τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μετά από ένα έτος λειτουργίας· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της απορρόφησης του ΕTΣΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες μετάβασης και τον πραγματικά συμπληρωματικό χαρακτήρα των επενδύσεών του και της ταυτόχρονης εντατικοποίησης των προσπαθειών ανάπτυξης επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο·

8.  υπογραμμίζει ότι το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας, ιδίως των νέων, εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλά, καταδεικνύει ότι η ικανότητα δημιουργίας ποιοτικής απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, και τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, για να αυξηθούν οι επενδύσεις σε δεξιότητες, να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών εργασίας και να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες στα εισοδήματα και την κατανομή του πλούτου και, παράλληλα, να διατηρηθεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· επισημαίνει ότι απαιτούνται μέτρα στήριξης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα επίμονα υψηλά επίπεδα ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη·

9.  τονίζει ότι η σημερινή οικονομική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό πλεονάσματος ρευστότητας με επιτόκια κοντά στο μηδενικό κατώτατο όριο (ZLB), δυσμενών προοπτικών όσον αφορά τη ζήτηση, και περιορισμένων επενδύσεων και δαπανών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, απαιτεί την εφαρμογή του ανανεωμένου μίγματος πολιτικών που πρότεινε η Επιτροπή για να δημιουργηθεί ανάπτυξη· σημειώνει ότι η νομισματική πολιτική δεν αρκεί για να τονωθεί η ανάπτυξη όταν υπάρχει έλλειψη επενδύσεων και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Προτεραιότητες και στόχοι των συστάσεων του 2016

10.  επισημαίνει τη σύσταση της Επιτροπής για έξοδο τριών κρατών μελών από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (EDP)· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ύπαρξη μεγάλων και συστηματικών πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά την ανάγκη για τόνωση της ζήτησης και των επενδύσεων, ιδίως των μακροπρόθεσμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος όσον αφορά τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ψηφιακή οικονομία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη γήρανση του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να ενθαρρύνει την εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών που να ευνοούν την ανάπτυξη και την ανάκαμψη σε όλα τα κράτη μέλη, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις αποδοτικές δημόσιες δαπάνες, και υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

11.  επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να αυξηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, ιδίως για τις MMΕ, και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στη ζώνη του ευρώ και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών και, συνεπώς, να αυξηθεί η ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια στην πραγματική οικονομία· τονίζει τη σημασία της βαθμιαίας ολοκλήρωσης και της εφαρμογής της Tραπεζικής Ένωσης και της ανάπτυξης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ούτως ώστε να δημιουργηθεί σταθερό περιβάλλον για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της χρηματοπιστωτικής αγοράς της ζώνης του ευρώ·

12.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς, δεν έχουν οδηγήσει σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην ΕΕ και ούτε έχουν συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ανάπτυξης στην ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των ρητρών ευελιξίας που περιλαμβάνει· επισημαίνει ότι, αν και οι επενδύσεις σε επίπεδο υποεθνικών κυβερνήσεων έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το εξήντα τοις εκατό των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι για μέσα επενδυτικής πολιτικής, όπως το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ απαιτείται καλά σταθμισμένη ανάμειξη και μεταξύ τους συμπληρωματικότητα, προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των δαπανών της Ένωσης, μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές· τονίζει, συνεπώς, ότι το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου διαρθρωτικής μεταρρύθμισης·

Πολιτικές αντιδράσεις και συμπεράσματα

13.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής ικανότητας της ΕΕ να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να διατηρεί θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, με τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου ευνοϊκού για την ανάπτυξη· φρονεί ότι η μετανάστευση θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο στην αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού, ανάλογα με την ικανότητα των κρατών μελών να αξιοποιούν καλύτερα τις δεξιότητες των μεταναστών και να προσαρμόζουν τα συστήματα διαχείρισης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στις ανάγκες των εργοδοτών·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς που να προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και να εξασφαλίζουν την απόκτηση προσόντων συναφών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και αποδίδει στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση· σημειώνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί, και παράλληλα να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τους μισθούς και τα πρότυπα απασχόλησης, η κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικού, κοινωνικού και ανθρώπινου κόστους σύμφωνα με τις ενωσιακές αξίες της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας, με ταυτόχρονη έμφαση στις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, στην έρευνα και ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων και της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης· θεωρεί ότι απαιτούνται καλά σχεδιασμένες πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, να δημιουργηθούν σταθερά και βιώσιμα επίπεδα ανάπτυξης και να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι σημερινές διαρθρωτικές προκλήσεις ώστε να μειωθεί με αυτόν τον τρόπο το χάσμα καινοτομίας με άλλες οικονομίες·

15.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που εξασφαλίζουν τη μείωση των εμποδίων στην αύξηση των επενδυτικών ροών και της εμπορικής κίνησης, τα οποία προκύπτουν σε επίπεδο ΕΕ ως αποτέλεσμα της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούνται, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών και της ψηφιακής οικονομίας· σημειώνει την επίδραση που έχουν στον τραπεζικό δανεισμό η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης και, σε εθνικό επίπεδο, τα δύσκαμπτα νομικά συστήματα, η διαφθορά, η έλλειψη διαφάνειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η παρωχημένη γραφειοκρατία, η ανεπαρκής ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η κακή κατανομή των πόρων, η ύπαρξη εμποδίων στην εσωτερική αγορά στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα και τα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

16.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην οποία η καταπολέμηση της φτώχειας ήταν για πρώτη φορά μέρος προγράμματος της ΕΕ, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης της κλίμακας της φτώχειας στην Ένωση· θεωρεί ότι ο στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ ήδη από τη σύλληψη τους·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποφεύγεται η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, δεδομένου ότι η υπερβολική φορολογία εκμηδενίζει τα κίνητρα του ανενεργού εργατικού δυναμικού, των ανέργων και των χαμηλόμισθων για επιστροφή στην απασχόληση·

18.  λαμβάνει υπό σημείωση την υπό εξέλιξη συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κενού παραγωγής·

19.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να αρθούν όσα εμπόδια εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις επενδύσεις στα κράτη μέλη, και να καταστεί δυνατός ένας καταλληλότερος συνδυασμός προσανατολισμένος προς πολιτικές που να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής έμφασης στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη· πιστεύει ότι η δημόσια και ιδιωτική στήριξη των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για μια περισσότερο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία και ότι η αδυναμία ή η απουσία αυτής της υποδομής τοποθετεί ορισμένες χώρες σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση· τονίζει ότι, αν και δεν υπάρχει μια και μοναδική ιδανική συνταγή για την πολιτική της ΕΕ για την καινοτομία, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα της ικανότητας καινοτομίας στην ΕΕ, συνιστάται η εφαρμογή επαρκώς διαφοροποιημένων πολιτικών καινοτομίας στα κράτη μέλη, οι οποίες θα βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα επιτυχημένα παραδείγματα·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα (COP 21) τον Δεκέμβριο 2015 και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να την θέσουν σε εφαρμογή·

Τομεακές συμβολές στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016

Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική

21.  θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκουν, οι διαδικασίες εξυγίανσης να συνοδεύονται από μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων, και τονίζει ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να συμβάλλει στο να δίνονται λύσεις στις υπάρχουσες και στις νέες κοινωνικές προκλήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα της οικονομίας· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να αποτελούν βασική συμπληρωματική δράση, δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας από τους παράγοντες ανάπτυξης και κινητήρια δύναμη ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης· ζητεί, οι μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από τις ΣΑΧ να συνοδεύονται από μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων όσον αφορά τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπό τους, με σκοπό να κατανοούνται καλύτερα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στην απασχόληση, και ιδίως ο αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη·

22.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία, και ιδίως η ανεργία των νέων, παραμένει καθοριστικό πρόβλημα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανεργία εξακολουθεί μεν να μειώνεται σταδιακά, αλλά παραμένει πάνω από το επίπεδο του 2008, με 21,2 εκατομμύρια ανέργους τον Απρίλιο του 2016 και τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης μόνο με επισφαλείς θέσεις εργασίας ή με μείωση του εργατικού δυναμικού· επισημαίνει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ορισμένων κρατών μελών, μολονότι έχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, δεν είναι διεθνούς επιπέδου και παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων, πράγμα που επιτείνει το γεγονός ότι το 39% των εταιρειών εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες· επιμένει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην υπέρβαση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της μακροχρόνιας ανεργίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση στην ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να παρέχονται στην κοινωνία τα μέσα και οι ικανότητες για να αναπροσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

23.  επισημαίνει ότι, μεταξύ 2008 και 2014, ο αριθμός των ανθρώπων στην ΕΕ που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε σε 4,2 εκατομμύρια, ξεπερνώντας, συνολικά, τα 22 εκατομμύρια (22,3%)· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει πως «τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις οξείες κοινωνικές συνέπειες της κρίσης»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των αυξανόμενων ανισοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιομορφίες μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κοινωνιών· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η μείωση των ανισοτήτων θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες των ΣΑΧ, δεδομένου ότι είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη μακρόπνοης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικά βιώσιμου ρυθμού εφαρμογής·

24.  υπενθυμίζει ότι, όπως έχει δηλώσει το Κοινοβούλιο, οι κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη δίκαιη κατανομή του πλούτου, μοντέλο που διασφαλίζει την ισότητα και την κοινωνική προστασία, προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών·

25.  πιστεύει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να εγγυάται θετικό κοινωνικό αντίκτυπο· χαιρετίζει την καθιέρωση των τριών νέων πρωταρχικών δεικτών απασχόλησης στον μακροοικονομικό πίνακα επιδόσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του, οι δείκτες αυτοί να έχουν ίση βαρύτητα με τους υπάρχοντες οικονομικούς δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη αξιολόγηση των εσωτερικών ανισορροπιών και να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί η επιλεκτική εφαρμογή, να είναι δυνατόν οι δείκτες αυτοί να προκαλούν τη διεξαγωγή διεξοδικών αναλύσεων, και να κατανοείται καλύτερα η σχέση αιτίου αιτιατού μεταξύ πολιτικής και δράσης· προτείνει την καθιέρωση διαδικασίας κοινωνικών ανισορροπιών στην κατάρτιση των ΣΑΧ, προκειμένου να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω σε επίπεδο κοινωνικών προτύπων, με βάση την ουσιαστική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών απασχόλησης στη μακροοικονομική εποπτεία· θεωρεί ότι ενδεχόμενη ισοτιμία των δεικτών απασχόλησης με τους οικονομικούς δείκτες θα πρέπει να συνοδεύεται από αναβάθμιση του ρόλου του συμβουλίου EPSCO στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

26.  θεωρεί ότι η καθιέρωση των τριών δεικτών απασχόλησης δείχνει πως η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες, κυρίως μέσω της καθιέρωσης κοινωνικών δεικτών·

27.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει τις εργασίες για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά υπενθυμίζει την ανάγκη να αποφέρει καρπούς η διαδικασία διαβούλευσης και να ξεκινήσουν νέες, ουσιαστικές ενέργειες για τη διαμόρφωση βαθύτερης και δικαιότερης ΕΕ, όπως επίσης να αναληφθεί σημαντικότερος ρόλος στην άρση των ανισοτήτων· επισημαίνει εν προκειμένω την έκθεση των πέντε Προέδρων στην οποία ζητείται μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά παράλληλα αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι κάθε κοινή πολιτική θα πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή δράση θα πρέπει να αντιμετωπίζει επίσης τις ανισότητες και τις εισοδηματικές διαφορές στα κράτη μέλη, και δεν πρέπει να περιορίζεται στην αντιμετώπιση της κατάστασης των πλέον ενδεών·

28.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εστιάζεται τώρα περισσότερο στην απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· σεβόμενο τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τους ζητεί να αναλάβουν επείγουσα δράση προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπής απασχόληση με βιώσιμους μισθούς, πρόσβαση σε επαρκές ελάχιστο εισόδημα και κοινωνική προστασία (παράγοντες που έχουν ήδη μειώσει το ποσοστό φτώχειας από 26,1% σε 17,2%) και ποιοτικές καθολικές δημόσιες υπηρεσίες, και τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και της καθιέρωσης ενός πλήρους, βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει υποστήριξη στα κράτη μέλη και να μεριμνήσει για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι πρόκειται για βασική πρόκληση σε σχέση με την επανεκκίνηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τη διασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης·

29.  υπογραμμίζει ότι η παροχή και η διαχείριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, την οποία η Ένωση συντονίζει αλλά δεν εναρμονίζει·

30.  αναγνωρίζει ότι ο καθορισμός των μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών που πρέπει να γίνεται σεβαστή σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

31.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ανεργία των νέων έχει μειωθεί, αλλά επισημαίνει πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε απίστευτα υψηλά επίπεδα, με πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνεργους νέους κάτω των 25 ετών στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,885 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι, τρία χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου «Εγγυήσεις για τη νεολαία» είναι τόσο ανομοιόμορφα και ενίοτε ανεπαρκή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τον Οκτώβριο 2016 διεξοδική ανάλυση της εφαρμογής του, που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τη συνέχιση του προγράμματος·

32.  υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη τα επιδόματα ανεργίας μειώνονται κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί να εξασφαλιστούν επιδόματα ανεργίας επαρκή για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια, και να αναληφθούν ενέργειες για την ομαλή ένταξη αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας·

33.  τονίζει ότι οι ανισορροπίες των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι κατά βάση αποτέλεσμα της ανεργίας, της μείωσης των μισθών και της επισφαλούς απασχόλησης· ζητεί, συνεπώς, μεταρρυθμίσεις που να εγγυώνται επαρκή χρηματοδότηση για έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα συντάξεων ο οποίος θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις, τουλάχιστον πάνω από το όριο της φτώχειας·

34.  υπενθυμίζει για άλλη μία φορά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχει θεμελιώδη σημασία για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών·

35.  επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό συστάσεων (προς πέντε κράτη μέλη) σχετικά με τα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι ευρείες εισοδηματικές ανισότητες είναι επιζήμιες, όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή αλλά και για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (όπως δήλωσαν πρόσφατα τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ), καλεί την Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε ο Πρόεδρος Juncker κατά τον εναρκτήριο λόγο του, ότι θα υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος σε όλους τους Ευρωπαίους μέσω ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ελάχιστου εισοδήματος το οποίο θα καλύπτει το βασικό κόστος διαβίωσης, με σεβασμό προς τις εθνικές πρακτικές και την αρχή της επικουρικότητας·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, που οφείλεται εν μέρει στις αναποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, προκειμένου να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με μέτρα για την αύξηση του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπές επίπεδο και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της θέσης των εργαζομένων στο πλαίσιο των συστημάτων καθορισμού των μισθών, προκειμένου να μειωθεί η ψαλίδα των μισθών· προειδοποιεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων έχουν λάβει μεγαλύτερο μερίδιο του οικονομικού οφέλους, ενώ οι μισθοί των εργαζομένων παρέμειναν στάσιμοι ή μειώθηκαν· θεωρεί ότι αυτή η υπερβολική διαφορά στις αποδοχές αυξάνει τις ανισότητες και ζημιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών·

37.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, που φθάνουν τα 10,5 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας έχει καθοριστική σημασία τόσο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας όσο και για την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων αυτών· εκφράζει, συνεπώς, την αποδοκιμασία του για την αδράνεια των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ευκαιριών διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για τους εργαζομένους και τους αιτούντες εργασία όλων των ηλικιών και να λάβει μέτρα το ταχύτερο δυνατό για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ενωσιακή χρηματοδότηση και την κινητοποίηση συμπληρωματικών πόρων όπου είναι δυνατόν·

38.  θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα των παιδιών και η μακροχρόνια φροντίδα, παραμένει ουσιαστική για μια ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, για την προώθηση της επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, για τη δημιουργία απασχόλησης και για τη μείωση των ανισοτήτων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές που να εγγυώνται την επάρκεια, την καταλληλότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε όλο τον κύκλο ζωής του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή διαβίωση, καταπολεμώντας τις ανισότητες και προωθώντας την ένταξη με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, ιδίως για όσους είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας και για τις ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση·

39.  υπενθυμίζει τα εμπόδια και τους φραγμούς, υλικής και ψηφιακής μορφής, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με αναπηρίες· ελπίζει ότι η νομοθετική πράξη για τις αναπηρίες την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή θα υλοποιηθεί σύντομα και θα επικεντρωθεί αποτελεσματικά σε συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή της ένταξης και της πρόσβασης·

Εσωτερική αγορά

40.  εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι πολλές από τις ΣΑΧ υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης και επενδύσεων που στηρίζουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις δημόσιες συμβάσεις και την αμοιβαία αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων· τονίζει ότι η επιβολή του νόμου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο προκειμένου να γίνει αισθητός ο αντίκτυπος από τους εν λόγω τομείς πολιτικής· θεωρεί ζωτικής σημασίας, εν προκειμένω, να δώσει η Επιτροπή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, όσον αφορά τις ΣΑΧ, στην εισαγωγή μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων με σημαντικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις κοινωνικές επενδύσεις, την απασχόληση και την κατάρτιση·

41.  δηλώνει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, και τονίζει ότι μια ενιαία αγορά χωρίς αποκλεισμούς, με ενισχυμένη διακυβέρνηση που ευνοεί τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον ανταγωνισμό, αποτελεί μέσο κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της συνοχής, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί επισήμως ο πυλώνας της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των δεικτών της ενιαίας αγοράς, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή τη συστηματική επακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις ΣΑΧ·

42.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπής είναι αποφασισμένη να εξετάσει την έλλειψη φορολογικού συντονισμού εντός της ΕΕ, και ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των διαφορετικών μεταξύ τους εθνικών κανονισμών περί ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση της σκοπιμότητας του περαιτέρω συντονισμού και, ειδικότερα, να αξιολογήσει κατά πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή μιας απλοποιημένης προσέγγισης για τον ΦΠΑ στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

43.  καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται, ή έχουν δημιουργηθεί, φραγμοί που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· εφιστά, συγκεκριμένα, την προσοχή στο γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να την εφαρμόζουν μόνο εν μέρει, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει με αποτελεσματικότερο τρόπο την εφαρμογή διατάξεων που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιεί, αν είναι απαραίτητο, διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να εξασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά αγαθών, υπηρεσιών και ψηφιακής τεχνολογίας·

44.  επισημαίνει ότι το σύστημα που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στηρίζεται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των νομικών συστημάτων και της αμοιβαίας επαλήθευσης της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων· σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για την καλύτερη εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων· τονίζει ότι η ορθή επιβολή και η βελτίωση της νομοθεσίας έχουν ουσιαστική σημασία, λαμβανομένου υπόψη του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, ο οποίος περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα και τις επιλογές των καταναλωτών, και θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και να ισχύουν για την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία χαρτογράφησης των προσόντων και επαγγελμάτων που υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση μιας διαδραστικής δημόσιας βάσης δεδομένων που θα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης των κρατών μελών·

45.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο των ΣΑΧ εξακολουθούν να επισημαίνονται αδυναμίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως είναι η έλλειψη ανταγωνισμού και διαφάνειας και ότι 21 κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τη σχετική νομοθετική δέσμη στο εθνικό τους δίκαιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να δράσει άμεσα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις, δρομολογώντας τις απαραίτητες διαδικασίες επί παραβάσει· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει συστηματικά, με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν επιβαρύνουν δυσανάλογα τις επιχειρήσεις και δεν εμποδίζουν τις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·

46.  στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και ζητεί να υπάρξει καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των δημόσιων διοικήσεων προς όφελος όλων των επιχειρήσεων και των πολιτών, και ταυτόχρονα καλεί την Επιτροπή, στις περιπτώσεις που η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά την κατάλληλη χρήση των πόρων·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0058.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.
(3) ΕΕ C 165 E της 11.6.2013, σ. 24.
(4) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(5) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 2.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0358.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου