Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2156(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0271/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0271/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0418

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 465kWORD 48k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2015/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(5) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0271/2016),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(2) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 1.
(4) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(5) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 20.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2015/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0271/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ως θεσμικά όργανα της Ένωσης, θα πρέπει να λειτουργούν σε πλαίσιο δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών της Ένωσης, δεδομένου ότι λαμβάνουν πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  υπενθυμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου που προσδιορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

2.  επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 335 ΣΛΕΕ, «[…] η Ένωση αντιπροσωπεύεται από το κάθε θεσμικό όργανο, δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, για τα θέματα που αφορούν την αντίστοιχη λειτουργία του», και ότι συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους·

3.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων στη διαδικασία απαλλαγής, όπως διέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, και συγκεκριμένα από τα άρθρα 164 έως 166·

4.  σημειώνει ότι δυνάμει του άρθρου 94 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, «οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται, αναλόγως [...] στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών άλλων θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συμβούλιο (όσον αφορά τη δραστηριότητά του ως εκτελεστικού οργάνου) [...]»·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να σιωπά όσον αφορά τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή, της 28ης Απριλίου 2016(1), σχετικά με την τάση αύξησης της υποχρησιμοποίησης και των μεταφορών πιστώσεων που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη·

Εκκρεμή ζητήματα

6.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο δεν παρείχαν στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση πεπραγμένων τους· θεωρεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο και βλάπτει τη φήμη των θεσμικών οργάνων·

7.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου δεν έχουν ακόμη διαχωριστεί, όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο στα πρόσφατα ψηφίσματά του για την απαλλαγή·

8.  σημειώνει τις πληροφορίες για την κτιριακή πολιτική που παρέχονται στον ιστότοπο του Συμβουλίου· σημειώνει επίσης ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κόστος που προκύπτει σε σχέση με τα εν λόγω κτίρια· ζητεί να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες στο Κοινοβούλιο στην προσεχή ετήσια οικονομική έκθεση·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκθέσεις προόδου σχετικά με κατασκευαστικά έργα και αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει μέχρι στιγμής· ζητεί πληροφορίες για το κόστος της καθυστερημένης ολοκλήρωσης του κτιρίου Europa·

10.  επαναλαμβάνει ότι ζήτησε από το Συμβούλιο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία διοικητικού εκσυγχρονισμού του, και ειδικότερα σχετικά με τον προβλεπόμενο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου·

11.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του θεσμικού οργάνου· επαναλαμβάνει ότι ζήτησε το Συμβούλιο να εφαρμόσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

12.  καλεί το Συμβούλιο να συμμετάσχει στο μητρώο διαφάνειας της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία του οργάνου·

13.  καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να εκπονήσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές κατά της διαφθοράς και ανεξάρτητες πολιτικές εντός των δομών του, και ζητεί συστηματική αύξηση της διαφάνειας των νομοθετικών διαδικασιών και των διαπραγματεύσεων·

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, οι οποίες οφείλονταν σε έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, τούτο δε για τους λόγους που διευκρινίζονται στα ψηφίσματά του της 10ης Μαΐου 2011(2), 25ης Οκτωβρίου 2011(3), 10ης Μαΐου 2012(4), 23ης Οκτωβρίου 2012(5), 17ης Απριλίου 2013(6), 9ης Οκτωβρίου 2013(7), 3ης Απριλίου 2014(8), 23ης Οκτωβρίου 2014(9) και 27ης Οκτωβρίου 2015(10) και ότι ανέβαλε την απόφασή του για χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 2014 για τους λόγους που διευκρινίζονται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016·

15.  επιμένει ότι η άσκηση ουσιαστικού δημοσιονομικού ελέγχου απαιτεί συνεργασία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016· επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής·

16.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο 2014, σύμφωνα με την οποία όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής και ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής·

17.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν θα εποπτεύει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του εν λόγω οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

18.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του εργαστηρίου του Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή στο Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012· υπενθυμίζει επίσης το τρίτο εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ στο οποίο ορίζεται ότι καθένα από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς εξασφαλίζει τη διαφάνεια των εργασιών του·

19.  σημειώνει ότι μόνον τρεις από τις είκοσι εφτά ερωτήσεις που υπέβαλαν στο Συμβούλιο τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σε σχέση με το οικονομικό έτος 2014 έλαβαν σαφή απάντηση στα έγγραφα που παρέσχε το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

20.  επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα των προηγούμενων ετών για τον προϋπολογισμό·

21.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, για να διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης·

22.  φρονεί ότι το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν υπέβαλε στο Κοινοβούλιο τα έγγραφα που του είχε ζητήσει θέτει κυρίως σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης στην πληροφόρηση και τη διαφάνεια και συνιστά ανησυχητικό σύμπτωμα δημοκρατικού ελλείμματος εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

23.  θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά σοβαρή παράλειψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες και πιστεύει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να δοθεί λύση στο πρόβλημα χωρίς άλλη καθυστέρηση· τονίζει ότι χρειάζεται αναθεώρηση των Συνθηκών και του δημοσιονομικού κανονισμού με σκοπό να διευκρινισθούν οι στόχοι της διαδικασίας απαλλαγής, και να καθοριστούν κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες όπως ορίζονται στις Συνθήκες

24.  θεωρεί ότι η έλλειψη συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αποτελεί αρνητικό μήνυμα προς τους πολίτες της Ένωσης.

(1) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 21.
(2) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.
(3) ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13.
(4) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 23.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.2012, σ. 71.
(6) ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 22.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 97.
(8) ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 26.
(9) ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95.
(10) ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 49.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου