Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2156(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0271/2016

Esitatud tekstid :

A8-0271/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 18

Hääletused :

PV 27/10/2016 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0418

Vastuvõetud tekstid
PDF 253kWORD 51k
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - Strasbourg
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta otsus Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2015/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta otsust(5), millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning sellele lisatud resolutsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0271/2016),

1.  ei anna heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 51, 20.2.2014.
(2) ELT C 377, 13.11.2015, lk 1.
(3) ELT C 373, 10.11.2015, lk 1.
(4) ELT C 377, 13.11.2015, lk 146.
(5) ELT L 246, 14.9.2016, lk 20.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2015/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0271/2016),

A.  arvestades, et kõigi liidu institutsioonide tegevus peaks olema läbipaistev ja nad peaksid olema liidu kodanike ees täielikult vastutavad neile kui liidu institutsioonidele usaldatud rahaliste vahendite kasutamise eest;

B.  arvestades, et Euroopa Ülemkogul ja nõukogul peaks liidu institutsioonidena olema demokraatlik aruandekohustus liidu kodanike ees, kuna nad saavad vahendeid Euroopa Liidu üldeelarvest;

1.  tuletab meelde Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) ja määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 (finantsmäärus) sätestatud Euroopa Parlamendi rolli seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmisega;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et ELi toimimise lepingu artikli 335 kohaselt esindab iga institutsioon „liitu […] oma haldusliku iseseisvuse alusel oma tegevusalaga seotud küsimustes“ ning et vastavalt sellele vastutab iga institutsioon finantsmääruse artiklit 55 arvesse võttes oma eelarve täitmise eest ise;

3.  rõhutab parlamendi ja teiste institutsioonide rolli eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses vastavalt finantsmääruse, eelkõige selle artiklite 164–166 sätetele;

4.  märgib, et kodukorra artiklis 94 on sätestatud, et „[s]ätteid, mis reguleerivad Euroopa Komisjonile eelarve täitmisel heakskiidu andmise menetlust, kohaldatakse ka järgmiste heakskiidu andmise menetluste suhtes: […] Euroopa Liidu teiste institutsioonide ja organite, nagu nõukogu (kui täitevvõimuasutuse) […] eelarvete täitmise eest vastutavate isikute tegevusele eelarve täitmisel […]“;

5.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole ikka veel reageerinud parlamendi märkustele, mille ta esitas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonis eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta(1) ja mis käsitlevad juba varasematel aastatel täheldatud eelarve alakasutamise ja kulukohustuste ülekandmise suurenemise suundumust;

Lahendamata küsimused

6.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ei anna Euroopa Parlamendile oma iga-aastast tegevusaruannet; peab seda lubamatuks ja institutsioonide mainet kahjustavaks;

7.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarved ei ole ikka veel lahku viidud, nagu parlament oma hiljutistes eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevates resolutsioonides soovitas;

8.  võtab teadmiseks nõukogu veebisaidil esitatud teabe kinnisvarapoliitika kohta; märgib ka, et puudub teave nende hoonetega seoses kantud kulude kohta; nõuab, et parlamendile antaks järgmises raamatupidamise aastaaruandes üksikasjalikku teavet;

9.  kordab oma nõudmist esitada eduaruanded ehitusprojektide kohta ning seni kantud kulude üksikasjalik jaotus; nõuab teavet Europa hoone hilinenud valmimisega seotud kulude kohta;

10.  kordab oma üleskutset, et nõukogu annaks teavet oma haldussüsteemi ajakohastamise protsessi kohta, eelkõige eeldatava mõju kohta nõukogu eelarvele;

11.  palub nõukogul institutsiooni usaldusväärsuse tagamiseks võimalikult kiiresti vastu võtta käitumisjuhendi; kordab oma üleskutset nõukogule hakata edasise viivituseta rakendama rikkumisest teatamise eeskirja;

12.  kutsub nõukogu üles ühinema institutsiooni läbipaistvuse ja vastutuse tagamiseks liidu läbipaistvusregistriga;

13.  kordab, et palub nõukogul töötada välja üksikasjalikud korruptsioonivastased suunised ja sõltumatud poliitikameetmed oma struktuurides ning kutsub üles süstemaatiliselt suurendama seadusandlike menetluste ja läbirääkimiste läbipaistvust;

14.  väljendab kahetsust, et seni on eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlustes esinenud korduvalt raskusi, mis tulenesid nõukogupoolse koostöö puudumisest; juhib tähelepanu asjaolule, et parlament ei andnud heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele seoses eelarveaastatega 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 põhjustel, mis on esitatud parlamendi 10. mai 2011. aasta(2), 25. oktoobri 2011. aasta(3), 10. mai 2012. aasta(4), 23. oktoobri 2012. aasta(5), 17. aprilli 2013. aasta(6), 9. oktoobri 2013. aasta(7), 3. aprilli 2014. aasta(8), 23. oktoobri 2014. aasta(9) ja 27. oktoobri 2015. aasta(10) resolutsioonides, ning lükkas edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta nõukogu peasekretäri tegevusele seoses eelarveaastaga 2014 põhjustel, mis on esitatud eelmainitud parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonis;

15.  toonitab, et tulemuslikuks eelarve täitmise kontrolliks on vaja parlamendi ja nõukogu koostööd, nagu toodi välja eelmainitud parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonis; kinnitab, et parlamendil ei ole võimalik teha eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta teadlikku otsust;

16.  tuletab nõukogule meelde komisjoni poolt jaanuaris 2014 väljendatud seisukohta, et kõik institutsioonid on täiel määral seotud Euroopa Parlamendi poolt eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus tehtud tähelepanekute järelmeetmetega ning et kõik institutsioonid peaksid tegema koostööd, et tagada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse sujuv läbiviimine;

17.  märgib, et komisjon on öelnud ka seda, et ta ei teosta järelevalvet teiste institutsioonide eelarve täitmise üle ning et teisele institutsioonile esitatud küsimustele vastamisega rikutaks selle teise institutsiooni vabadust kasutada oma jagu eelarvest;

18.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei anna jätkuvalt parlamendi küsimustele vastuseid; tuletab meelde järeldusi, mis tehti 27. septembril 2012. aastal toimunud parlamendi seminaril, kus käsitleti Euroopa Parlamendi õigust anda nõukogu eelarve täitmisele heakskiit; tuletab sellega seoses meelde ELi toimimise lepingu artikli 15 lõike 3 kolmandat lõiku, kus on sätestatud, et iga institutsioon, organ või asutus tagab oma töö läbipaistvuse;

19.  märgib, et 27 küsimusest, mille eelarvekontrollikomisjoni liikmed nõukogule seoses 2014. aastaga esitasid, saadi nõukogu poolt eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus esitatud dokumentides selge vastus ainult kolmele;

20.  rõhutab, et nõukogu kulutusi tuleb kontrollida samamoodi nagu teiste institutsioonide kulutusi ning et sellise kontrolli põhiosa on sätestatud parlamendi viimaste aastate eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides;

21.  toonitab Euroopa Parlamendi õigust anda eelarve täitmisele heakskiit vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 316, 317 ja 319 kooskõlas praeguse tõlgenduse ja praktikaga, mille kohaselt tuleb heakskiit anda igale rubriigile eraldi, et säilitada läbipaistvus ja demokraatlik aruandekohustus liidu maksumaksjate ees;

22.  on seisukohal, et see, et nõukogu ei esita parlamendile taotletud dokumente, kahjustab eelkõige liidu kodanike õigust teabele ja läbipaistvusele ning sellest on saamas mureküsimus, kuna see viitab teatavale demokraatia defitsiidile liidu institutsioonides;

23.  on seisukohal, et selline olukord tähendab aluslepingutest tulenevate kohustuste olulist rikkumist, ja on veendunud, et asjaomased sidusrühmad peavad selle probleemi lahendamiseks viivitamata vajalikke meetmeid võtma; rõhutab, et aluslepinguid ja finantsmäärust tuleb muuta, et selgitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eesmärke ja toiminguid ning kehtestada aluslepingutes sätestatud eeskirjade rikkumise korral rakendatavad karistused;

24.  on seisukohal, et koostöö puudumine Euroopa Ülemkogu ja nõukogu poolt eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooniga on negatiivne sõnum liidu kodanikele.

(1) ELT L 246, 14.9.2016, lk 21.
(2) ELT L 250, 27.9.2011, lk 25.
(3) ELT L 313, 26.11.2011, lk 13.
(4) ELT L 286, 17.10.2012, lk 23.
(5) ELT L 350, 20.12.2012, lk 71.
(6) ELT L 308, 16.11.2013, lk 22.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 97.
(8) ELT L 266, 5.9.2014, lk 26.
(9) ELT L 334, 21.11.2014, lk 95.
(10) ELT L 314, 1.12.2015, lk 49.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika