Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2156(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0271/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0271/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 18

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0418

Hyväksytyt tekstit
PDF 247kWORD 43k
Torstai 27. lokakuuta 2016 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2015/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 tekemänsä päätöksen(5), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä sen liitteenä olevan päätöslauselman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0271/2016),

1.  epää neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL L 51, 20.2.2014.
(2)EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3)EUVL C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4)EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5)EUVL L 246, 14.9.2016, s. 20
(6)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2015/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0271/2016),

A.  katsoo, että kaikkien unionin toimielimien olisi oltava avoimia ja täysin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin toimieliminä uskotuista varoista;

B.  katsoo, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston olisi unionin toimieliminä oltava demokraattisessa vastuussa unionin kansalaisille Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saamiensa varojen käytöstä;

1.  palauttaa mieliin Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012, jäljempänä ꞌvarainhoitoasetusꞌ, määritellyn parlamentin roolin vastuuvapausmenettelyssä;

2.  huomauttaa, että SEUT-sopimuksen 335 artiklan mukaan ”toimielinten toimintaan liittyvissä kysymyksissä unionia […] edustaa kukin toimielin itse hallinnollisen riippumattomuutensa puitteissa”, ja että varainhoitoasetuksen 55 artiklan säännösten mukaan toimielimet ovat itsenäisesti vastuussa talousarvioidensa toteuttamisesta;

3.  korostaa parlamentin ja muiden toimielinten roolia vastuuvapausmenettelyssä, jota säännellään varainhoitoasetuksen ja erityisesti sen 164–166 artiklan säännöksillä;

4.  muistuttaa, että työjärjestyksen 94 artiklan mukaan ”määräyksiä menettelystä, jolla komissiolle myönnetään vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta, sovelletaan vastaavasti myös menettelyyn, jolla [...] Euroopan unionin muiden toimielinten ja elinten, kuten neuvoston (täytäntöönpanovallan käyttäjänä), [...] talousarvion toteuttamisesta vastaaville henkilöille myönnetään vastuuvapaus”;

5.  pitää valitettavana, ettei neuvosto edelleenkään vastaa parlamentin 28. huhtikuuta 2016 antamassaan vastuuvapauspäätöslauselmassa(1) esittämiin huomautuksiin, jotka koskevat aiempien vuosien vajaakäytön ja sitoumusten siirtojen lisääntymistä;

Ratkaisemattomia kysymyksiä

6.  pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvosto ja neuvosto eivät toimita parlamentille vuotuisia toimintakertomuksiaan; pitää tätä sopimattomana ja toimielinten maineelle haitallisena;

7.  pitää valitettavana, ettei Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioita ole vielä eriytetty, kuten parlamentti on suositellut äskettäisissä vastuuvapauspäätöslauselmissaan;

8.  panee merkille neuvoston verkkosivustolla esitetyt tiedot kiinteistöpolitiikasta; toteaa samalla, että kyseisiin kiinteistöihin liittyvistä kustannuksista ei ole tietoja; kehottaa antamaan parlamentille yksityiskohtaiset tiedot seuraavassa vuotuisessa rahoituskertomuksessa;

9.  pyytää jälleen rakennushankkeita koskevia edistymiskertomuksia ja yksityiskohtaista erittelyä tähän mennessä aiheutuneista kustannuksista; pyytää tietoja Europa-rakennuksen loppuun saattamisen viivästymisestä aiheutuneista kustannuksista;

10.  kehottaa jälleen neuvostoa antamaan tiedot sen hallinnon uudenaikaistamisprosessista ja erityisesti odotettavissa olevista vaikutuksista neuvoston talousarvioon;

11.  kehottaa neuvostoa hyväksymään menettelysäännöt mahdollisimman pian toimielimen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi; kehottaa jälleen neuvostoa panemaan väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt täytäntöön ilman uusia viivytyksiä;

12.  kehottaa neuvostoa liittymään unionin avoimuusrekisteriin toimielimen avoimuuden ja vastuunalaisuuden varmistamiseksi;

13.  kehottaa jälleen neuvostoa laatimaan yksityiskohtaisia sisäisiä korruption vastaisia suuntaviivoja ja riippumattomia toimintalinjoja ja kehottaa lisäämään järjestelmällisesti lainsäädäntömenettelyjen ja neuvottelujen avoimuutta;

14.  pahoittelee vastuuvapausmenettelyjen yhteydessä tähän asti toistuvasti kohdattuja vaikeuksia, jotka ovat aiheutuneet neuvoston yhteistyön puutteesta; toteaa, että parlamentti ei myöntänyt vastuuvapautta neuvoston pääsihteerille talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuosina 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 syistä, jotka se mainitsee 10. toukokuuta 2011(2), 25. lokakuuta 2011(3), 10. toukokuuta 2012(4), 23. lokakuuta 2012(5), 17. huhtikuuta 2013(6), 9. lokakuuta 2013(7), 3. huhtikuuta 2014(8), 23. lokakuuta 2014(9) ja 27. lokakuuta 2015(10) antamissaan päätöslauselmissa, ja lykkäsi päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 syistä, jotka se mainitsee yllä mainitussa 28. huhtikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa;

15.  tähdentää, että talousarviota voidaan valvoa tehokkaasti vain, jos parlamentti ja neuvosto tekevät yhteistyötä, kuten parlamentti totesi yllä mainitussa 28. huhtikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa; vahvistaa, että parlamentti ei pysty tekemään tietoon perustuvaa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä;

16.  muistuttaa neuvostoa komission tammikuussa 2014 esittämästä näkemyksestä, että kaikki toimielimet kuuluvat kaikilta osin parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämien huomautusten seurantaprosessin piiriin ja että kaikkien toimielinten olisi tehtävä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi;

17.  panee merkille komission toteamuksen, että se ei aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa;

18.  pitää valitettavana, että neuvosto kieltäytyy yhä vastaamasta parlamentin kysymyksiin; palauttaa mieliin parlamentissa 27. syyskuuta 2012 pidetyn, parlamentin oikeutta myöntää neuvostolle vastuuvapaus käsitelleen seminaarin päätelmät; palauttaa mieliin myös SEUT-sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan, jossa määrätään, että kukin toimielin, elin tai laitos varmistaa työskentelynsä avoimuuden;

19.  toteaa, että vain kolmeen talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten neuvostolle toimittamasta, varainhoitovuotta 2014 koskevasta 27 kysymyksestä saatiin selkeä vastaus neuvoston vastuuvapausmenettelyssä toimittamista asiakirjoista;

20.  vaatii, että neuvoston menoja on valvottava samalla tavalla kuin muiden toimielinten menoja, ja toteaa, että tämän valvonnan lähtökohdat on lueteltu parlamentin aikaisempina vuosina antamissa vastuuvapauspäätöslauselmissa;

21.  korostaa, että parlamentilla on oikeus myöntää vastuuvapaus SEUT-sopimuksen 316, 317 ja 319 artiklan mukaisesti noudattaen nykyistä tulkintaa ja käytäntöä eli myöntää vastuuvapaus kullekin talousarvion pääluokalle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan;

22.  katsoo, että neuvostolta pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen parlamentille vaarantaa ennen kaikkea unionin kansalaisten oikeuden tiedonsaantiin ja avoimuuteen ja että siitä on tulossa huolestuttava osoitus unionin toimielinten tietynlaisesta demokratiavajeesta;

23.  katsoo tämän merkitsevän perussopimuksissa vahvistettujen velvoitteiden täyttämisen vakavaa laiminlyöntiä ja on sitä mieltä, että asiaan liittyvien sidosryhmien on toteutettava aiheelliset toimenpiteet kysymyksen ratkaisemiseksi viipymättä; korostaa, että perussopimusten ja varainhoitoasetuksen tarkistaminen on tarpeen, jotta voidaan selkeyttää vastuuvapausmenettelyn tavoitteita ja prosesseja ja määritellä perussopimuksissa vahvistettujen sääntöjen noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset;

24.  katsoo, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston haluttomuus tehdä yhteistyötä vastuuvapauden myöntävän viranomaisen kanssa on negatiivinen signaali unionin kansalaisille.

(1)EUVL L 246, 14.9.2016, s. 21.
(2)EUVL L 250, 27.9.2011, s. 25.
(3)EUVL L 313, 26.11.2011, s. 13.
(4)EUVL L 286, 17.10.2012, s. 23.
(5)EUVL L 350, 20.12.2012, s. 71.
(6)EUVL L 308, 16.11.2013, s. 22.
(7)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 97.
(8)EUVL L 266, 5.9.2014, s. 26.
(9)EUVL L 334, 21.11.2014, s. 95.
(10)EUVL L 314, 1.12.2015, s. 49.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö