Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2156(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0271/2016

Pateikti tekstai :

A8-0271/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 18

Balsavimas :

PV 27/10/2016 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0418

Priimti tekstai
PDF 397kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 27 d. - Strasbūras
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2015/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą(5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į prie jo pridėtą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0271/2016),

1.  nepatvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 51, 2014 2 20.
(2) OL C 377, 2015 11 13, p. 1.
(3) OL C 373, 2015 11 10, p. 1.
(4) OL C 377, 2015 11 13, p. 146.
(5) OL L 246, 2016 9 14, p. 20.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2015/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0271/2016),

A.  kadangi visos Sąjungos institucijos privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi Europos Vadovų Taryba ir Taryba, kurios yra Sąjungos institucijos, turėtų būti demokratiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams, kadangi jos naudojasi Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis;

1.  primena apie Parlamento vaidmenį, nurodytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) ir Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – Finansinis reglamentas), tvirtinant biudžeto įvykdymą;

2.  pažymi, kad pagal SESV 335 straipsnį „Sąjungai atstovauja institucijos, remdamosi savo administracine autonomija, tokiais klausimais, kurie susiję su jų atitinkama veikla“, ir tai reiškia, kad, atsižvelgiant į Finansinio reglamento 55 straipsnį, institucijos yra individualiai atsakingos už savo biudžeto įvykdymą;

3.  pabrėžia Parlamento ir kitų institucijų atliekamą vaidmenį vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip tai reglamentuojama Finansinio reglamento nuostatomis, visų pirma jo 164–166 straipsnių nuostatomis;

4.  pažymi, kad pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį „nuostatos, reglamentuojančios procedūrą dėl patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, taip pat taikomos [...] procedūrai patvirtinti biudžeto įvykdymą asmenims, atsakingiems už kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tokių kaip Taryba (dėl jos vykdomosios veiklos), [...] biudžeto įvykdymą“;

5.  apgailestauja, kad Taryba ir toliau nereaguoja į Parlamento pastabas, pateiktas jo 2016 m. balandžio 28 d. rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo(1), dėl ankstesniais metais pastebėtos tendencijos – didėjančio nepakankamo lėšų panaudojimo ir įsipareigojimų asignavimų perkėlimo masto;

Neišspręsti klausimai

6.  apgailestauja, kad Europos Vadovų Taryba ir Taryba neteikia Parlamentui savo metinės veiklos ataskaitos; mano, kad tai nepriimtina ir kenkia institucijų reputacijai;

7.  apgailestauja, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas dar nėra atskirtas, kaip rekomendavo Parlamentas neseniai priimtose rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

8.  atkreipia dėmesį į Tarybos interneto svetainėje pateiktą informaciją apie pastatų politiką; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nesama informacijos apie su tais pastatais susijusias patirtas išlaidas; ragina apie tai išsamiai informuoti Parlamentą kitoje metinėje finansinėje ataskaitoje;

9.  pakartoja savo raginimą pateikti statybų projektų pažangos ataskaitas ir išsamią iki šiol patirtų išlaidų analizę; ragina pateikti informaciją apie išlaidas, susijusias su vėlavimu baigti statyti pastatą „Europa“;

10.  dar kartą ragina Tarybą pateikti informaciją apie jos administracinio modernizavimo procesą, visų pirma informaciją apie numatomą poveikį Tarybos biudžetui;

11.  ragina Tarybą kiek įmanoma greičiau priimti elgesio kodeksą siekiant užtikrinti institucijos principingumą; pakartoja savo raginimą Tarybai ilgiau nedelsiant pradėti taikyti informavimo apie pažeidimus taisykles;

12.  ragina Tarybą prisidėti prie Sąjungos skaidrumo registro siekiant užtikrinti šios institucijos skaidrumą ir atskaitomybę;

13.  primena Tarybai savo raginimą parengti išsamias kovos su korupcija gaires ir nepriklausomas savo struktūrų vidaus politikos priemones, taip pat savo raginimą sistemingai didinti teisėkūros procedūrų ir derybų skaidrumą;

14.  apgailestauja, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat būta sunkumų, kilusių dėl nepakankamo Tarybos bendradarbiavimo; pažymi, kad Parlamentas atsisakė suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009, 2010, 2011, 2012 ir 2013 finansinių metų biudžetus, o atsisakymo priežastis nurodė 2011 m. gegužės 10 d.(2), 2011 m. spalio 25 d.(3), 2012 m. gegužės 10 d.(4), 2012 m. spalio 23 d.(5), 2013 m. balandžio 17 d.(6), 2013 m. spalio 9 d.(7), 2014 m. balandžio 3 d.(8), 2014 m. spalio 23 d.(9) ir 2015 m. spalio 27 d.(10) rezoliucijose, taip pat atidėjo sprendimą dėl 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimo Tarybos generaliniam sekretoriui, o atidėjimo priežastis nurodė savo pirmiau nurodytoje 2016 m. balandžio 28 d. rezoliucijoje;

15.  primygtinai pabrėžia, kad siekiant vykdyti veiksmingą biudžeto kontrolę būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas, kaip išdėstyta pirmiau nurodytoje 2016 m. balandžio 28 d. Parlamento rezoliucijoje; patvirtina, kad Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

16.  primena Tarybai Komisijos nuomonę, pareikštą 2014 m. sausio mėn., kad visos institucijos visapusiškai dalyvauja imantis tolesnių veiksmų dėl pastabų, kurias Parlamentas pateikia per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą;

17.  pažymi, jog Komisija nurodė, kad neprižiūrės, kaip savo biudžetą vykdo kitos institucijos, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai vykdyti savo biudžeto skirsnį;

18.  apgailestauja dėl to, kad Taryba ir toliau atsisako pateikti atsakymus į Parlamento klausimus; primena 2012 m. rugsėjo 27 d. įvykusio Parlamento praktinio seminaro Parlamento teisės suteikti Tarybai biudžeto įvykdymo patvirtinimą tema išvadas; taip pat primena SESV 15 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, kurioje įtvirtinta, kad kiekviena institucija, įstaiga, organas ar agentūra turi užtikrinti savo veiklos skaidrumą;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad tik į tris klausimus iš dvidešimt septynių klausimų, kuriuos Biudžeto kontrolės komiteto nariai pateikė Tarybai dėl 2014 finansinių metų, buvo gautas aiškus atsakymas, išdėstytas dokumentuose, Tarybos pateiktuose vykstant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai;

20.  primygtinai pabrėžia, kad Tarybos išlaidos turi būti tikrinamos taip pat kruopščiai, kaip kitų institucijų išlaidos, ir kad šio kruopštaus tikrinimo svarbiausi elementai išdėstyti praėjusių metų Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

21.  pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, atsižvelgiant į dabartinį interpretavimą ir praktiką, būtent, patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojams;

22.  laikosi nuomonės, kad Tarybai nepateikiant Parlamento reikalaujamų dokumentų visų pirma pažeidžiama Sąjungos piliečių teisė į informaciją ir skaidrumą, be to, taip atsiranda priežastis nerimauti, kad Sąjungos institucijose tam tikrais atvejais trūksta demokratijos;

23.  pareiškia, kad tai yra rimtas Sutartyse nustatytų įsipareigojimų pažeidimas, ir yra įsitikinęs, kad ilgiau nedelsiant susiję suinteresuotieji subjektai turi imtis reikiamų veiksmų šiam klausimui spręsti; pabrėžia, kad reikia atlikti Sutarčių ir Finansinio reglamento peržiūrą siekiant patikslinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tikslus ir procesus ir apibrėžti sankcijas už Sutartyse nustatytų taisyklių nesilaikymą;

24.  mano, kad nepakankamas Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos bendradarbiavimas su biudžeto įvykdymą tvirtinančia institucija – tai neigiamas Sąjungos piliečiams siunčiamas ženklas.

(1) OL L 246, 2016 9 14, p. 21.
(2) OL L 250, 2011 9 27, p. 25.
(3) OL L 313, 2011 11 26, p. 13.
(4) OL L 286, 2012 10 17, p. 23.
(5) OL L 350, 2012 12 20, p. 71.
(6) OL L 308, 2013 11 16, p. 22.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 97.
(8) OL L 266, 2014 9 5, p. 26.
(9) OL L 334, 2014 11 21, p. 95.
(10) OL L 314, 2015 12 1, p. 49.

Teisinė informacija - Privatumo politika