Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2156(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0271/2016

Predkladané texty :

A8-0271/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0418

Prijaté texty
PDF 331kWORD 46k
Štvrtok, 27. októbra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada (2015/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidované ročné účtovné závierky Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, ako aj na priložené uznesenie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0271/2016),

1.  neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 20.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada (2015/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0271/2016),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže Európska rada a Rada by mali byť ako inštitúcie Únie demokraticky zodpovedné voči občanom Únie, pretože sú príjemcami prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

1.  pripomína úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu, stanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) o rozpočtových pravidlách;

2.  upozorňuje, že podľa článku 335 ZFEÚ je „[…] Únia zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“ a že so zreteľom na článok 55 nariadenia o rozpočtových pravidlách to znamená, že každá inštitúcia zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

3.  zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu a iných inštitúcií v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý sa riadi ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä jeho článkami 164 až 166;

4.  konštatuje, že v súlade s článkom 94 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa „ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, použijú aj na postup udelenia absolutória [...] osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci) […]“;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada sa doteraz nevyjadrila v súvislosti s pripomienkami Európskeho parlamentu v jeho uznesení z 28. apríla 2016(1) o absolutóriu, pokiaľ ide o trend rastúcej miery nevyužitých prostriedkov a prenosov záväzkov, ktorý sa prejavil v predchádzajúcich rokoch;

Nevyriešené otázky

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada a Rada neposkytujú Európskemu parlamentu svoje výročné správy o činnosti; považuje to za neprípustné a škodlivé pre dobré meno inštitúcií;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady doteraz neboli oddelené, ako to odporučil Európsky parlament v posledných uzneseniach o absolutóriu;

8.  berie na vedomie informácie o politike v oblasti nehnuteľností uvedené na webovom sídle Rady; ďalej konštatuje, že neexistujú žiadne informácie o nákladoch vzniknutých v súvislosti s týmito budovami; požaduje, aby sa Európskemu parlamentu v nasledujúcej výročnej finančnej správe poskytli podrobné informácie;

9.  opakuje svoju výzvu, pokiaľ ide o správy o pokroku projektov v oblasti nehnuteľností a podrobný rozpis dosiaľ vzniknutých nákladov; požaduje informácie o nákladoch, ktoré sa týkajú oneskoreného dokončenia budovy Europa;

10.  opakuje svoju výzvu Rade, aby informovala o svojom postupe administratívnej modernizácie, najmä pokiaľ ide o predpokladaný vplyv na rozpočet Rady;

11.  vyzýva Radu, aby čo najskôr prijala kódex správania s cieľom zabezpečiť integritu inštitúcií; opakuje svoju výzvu Rade, aby bez ďalšieho meškania vykonávala pravidlá oznamovania nekalých praktík;

12.  vyzýva Radu, aby sa pripojila k registru transparentnosti a zabezpečila transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií;

13.  pripomína svoju výzvu Rade, aby vypracovala podrobné protikorupčné usmernenia a nezávislé politiky v rámci svojich štruktúr, ako aj svoju výzvu, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti legislatívnych postupov a rokovaní;

14.  vyjadruje poľutovanie nad problémami, ktoré sa doteraz opakovane vyskytujú v postupoch udelenia absolutória a ktoré vznikli v dôsledku nedostatku spolupráce zo strany Rady; poukazuje na to, že Európsky parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 z dôvodov uvedených vo svojich uzneseniach z 10. mája 2011(2), 25. októbra 2011(3), 10. mája 2012(4), 23. októbra 2012(5), 17. apríla 2013(6), 9. októbra 2013(7), 3. apríla 2014(8), 23. októbra 2014(9) a 27. októbra 2015(10) a odložil svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtový rok 2014 z dôvodov uvedených vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 28. apríla 2016;

15.  trvá na tom, že účinná rozpočtová kontrola si vyžaduje spoluprácu Európskeho parlamentu a Rady, ako je uvedené v jeho vyššie uvedenom uznesení z 28. apríla 2016; potvrdzuje, že Európsky parlament nie je schopný prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

16.  pripomína Rade názor Komisie vyjadrený v januári 2014, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou postupu riešenia poznámok Európskeho parlamentu, ktoré vznesie v postupe udelenia absolutória, a že by všetky inštitúcie mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie postupu udelenia absolutória;

17.  konštatuje, že Komisia uviedla, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada stále neposkytla odpovede na otázky Európskeho parlamentu; pripomína závery zo seminára Európskeho parlamentu, ktorý sa konal 27. septembra 2012, o práve Európskeho parlamentu udeliť absolutórium Rade; pripomína aj článok 15 ods. 3 tretí pododsek ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zabezpečí transparentnosť svojej práce;

19.  konštatuje, že len tri z dvadsiatich siedmich otázok, ktoré Rade predložili členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu v súvislosti s rozpočtovým rokom 2014, boli jasne zodpovedané v dokumentoch poskytnutých Radou v rámci postupu udelenia absolutória;

20.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií a že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o absolutóriu za minulé roky;

21.  zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie;

22.  zastáva názor, že skutočnosť, že Rada nepredložila Európskemu parlamentu požadované dokumenty, narúša predovšetkým právo občanov Únie na informácie a transparentnosť a ako prejav určitého demokratického deficitu v inštitúciách Únie začína byť dôvodom na znepokojenie;

23.  zastáva názor, že to predstavuje vážne porušenie povinností, ako sú stanovené v zmluvách a je presvedčený, že príslušné zainteresované strany musia podniknúť nevyhnutné kroky s cieľom zaoberať sa touto otázkou bez ďalšieho odkladu; zdôrazňuje, že revízia zmlúv a finančného nariadenia je potrebná v záujme objasnenia cieľov a procesov v rámci postupu udelenia absolutória a vymedzenia sankcií za porušenie pravidiel, ako je uvedené v zmluvách;

24.  domnieva sa, že nedostatok spolupráce Európskej rady a Rady s orgánom udeľujúcim absolutórium predstavuje negatívny signál pre občanov Únie.

(1) Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 21.
(2) Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.
(3) Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.
(4) Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.
(5) Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.
(6) Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 22.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 97.
(8) Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 26.
(9) Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.
(10) Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 49.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia